Copiii Pradă învătăturilor Sectare

Cândva copiii învăţau la ÅŸcoală Ceaslovul ÅŸi Psaltirea. Când învăţau literele din alfabet, ei buchiseau primele cuvinte citind din aceste cărÅ£i sfinte. Astfel, din fragedă copilărie ei aveau un înÅ£eles cuminte, decent, moral, ÅŸi chiar sfânt asupra vieÅ£ii… Boierii îÅŸi dădeau copiii în seama unor dascăli care-i învăţau în primul rând tainele credinÅ£ei ortodoxe. MulÅ£i fii ÅŸi fiice de domnitori s-au ÅŸcolit chiar prin mănăstiri în rugăciune ÅŸi în asceză. Iată de ce avem un trecut demn ÅŸi eroic – pentru că strămoÅŸii noÅŸtri au trăit în credinţă ÅŸi în evlavie, respectând, totodată, ÅŸi tradiÅ£ia, ÅŸi datinile poporului nostru ortodox. Dar astăzi statul ÅŸi societatea-însăşi se separă tot mai mult de Biserică, rezultând din asta secularizarea tot mai mare ÅŸi chiar păgânizarea lumii creÅŸtine. În timp ce credinÅ£a străbună este neglijată, iar Biserica – alungată din societate, se înmulÅ£esc ca ciupercile după ploaie casele sectare, semănând neghina învăţăturilor lor greÅŸite în rândul creÅŸtinilor. Mai mult decât atât, statul scoate legi care pune credinÅ£ele greÅŸite ale sectarilor la un nivel cu Ortodoxia, pentru a nu-i discrimina pe sectari. Ce va rezulta din asta? În baza prevederii articolului 32. alineatul (7)a Legii Nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conÈ™tiință, de gîndire È™i de religie, învățămîntul moral-religios în È™colile de stat de toate gradele a căpătat o bază legală È™i poate fi predat în mod opÈ›ional sau facultativ. AceiaÈ™i lege în articolul 15 alin.(1) prevede că toate cultele religioase sînt pe acelaÈ™i picior de egalitate È™i discriminarea unui sau altui cult religios se pedepseÈ™te conform legislaÈ›iei în vigoare. Ce înseamnă asta: asta înseamnă că orice cult religios poate pretinde la predarea cursului moral-religios în orice È™coală de stat, bazîndu-se pe convingerile È™i învățăturile dogmatice ale cultului în cauză. Noi, însă, È™tim că adevărul divin È™i puterea mîntuitoare o are doar religia creÈ™tin-ortodoxă. Apare întrebarea: ce vor învăța copiii noÈ™tri în caz că la È™coli predă un sectar disciplina moral-spirituală, iar părinÈ›ii acestor copii singuri nu sunt întăriÈ›i în informaÈ›ie catehumenică privitoare la credinÈ›a creÈ™tin-ortodoxă? E lesne de înÅ£eles gravitatea È™i pericolul acestor învățături pentru copiii vulnerabili, care, neavând o educaÅ£ie ortodoxă din familie, nu vor putea deosebi adevărul de minciună È™i binele de rău (în ceea ce priveÅŸte învăţătura credinÅ£ei sectare de la orele de religie). În asemenea cazuri, se va folosi dreptul copiilor de a fi exceptaÈ›i de la orele de religie în baza cererii părinÈ›ilor. Faptul că un sectar ar putea avea dreptul de a preda la copiii ortodocÅŸi religia este inspăimîntător, deoarece È›ine de posibilitatea mîntuirii sufleteÈ™ti. Potrivit LEGII INVĂȚĂMÎNTULUI Nr.547 din 21.07.1995 È™i anume artic.54 alin(2): formarea cadrelor didactice se realizează … după planuri de învăţămînt care cuprind discipline de pregătire teoretică ÅŸi practică în domeniile pedagogiei, psihologiei ÅŸi metodicii de specialitate. Iar „Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova”nu are licență de pedagogie, în comparaÈ›ie cu, de exemplu, Colegiul Pedagocic Teologic Baptist din mun. ChiÈ™inău, str. A. Hajdeu 94. ReieÅŸind din cele expuse mai sus, vedem că absolvenÈ›ii Colegiului respectiv nu au nici un impediment legal de a deveni profesori de religie, pe cînd absolvenÈ›ii Academiei Teologice Ortodoxe din Moldova nu se încadrează în cerinÈ›ele formării ca pedagog, expuse în artic 54 alin (2). Făcînd o comparaÈ›ie chiar cu vecinii noÈ™tri de peste Prut, din România, vedem că ei în cadrul facultăților de Teologie Ortodoxă au È™i un profil aparte È™i anume ”Teologie Didactică”, ce pregăteÈ™te cadre didactice pentru învățămîntul primar, gimnazial È™i liceal la disciplina Religie Ortodoxă . Și toÈ›i absolvenÈ›ii facultățiilor de Teologie Ortodoxă primesc diplomă de ”Teologie Pedagogie…” ce le oferă în mod nestînjenit posibilitatea să se angajeze într-o instituÈ›ie preuniversitară. Și iarăși apare întrebarea: De ce atunci Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova nu cere licență de pedagogie, pentru ca È™i absolvenÈ›ii ei să fie pe aceiaÈ™i poziÈ›ie de egalitate privind predarea religiei? TotuÈ™i, ca soluÈ›ie preventivă, pentru absolvenÈ›ii Academiei Teologice din ChiÅŸinău este dreptul la perfecÈ›ionare si pregătire de specialitate, metodică È™i psihopedagogică sau de recalificare profesională în vederea obÈ›inerii de grade È™i categorii de calificare, drept prevăzut în art 54 alin (4) al LEGII INVĂȚĂMÎNTULUI Nr.547 din 21.07.1995 – deci, cu alte cuvinte, se pot face cursuri de pedagogie, stagii È™i programe de specializare, etc. Chemăm toÈ›i PreoÈ›ii spre luare aminte, ca să nu ne trezim intr-o bună zi cu copiii in mîinile sectanÈ›ilor!!!