EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ACHIZIÅ¢II PUBLICE

Îmbunătăţirea sistemului de achiziÅ£ii publice din Romania, modernizarea lui ÅŸi transpunerea dreptului Uniunii Europene privind achiziÅ£iile publice în legislaÅ£ia noastră sunt priorităţi pe care toÅ£i cei implicaÅ£i în procedurile de achiziÅ£ie publică trebuie să le aibă în vedere.  În acelaÅŸi context, nu trebuie ignorată jurisprudenÅ£a CurÅ£ii de JustiÅ£ie a Uniunii Europene precum ÅŸi liniile directoare trasate de către Comisia Europeană în acest domeniu. România trebuie să se integreze la nivel european inclusiv din punct de vedere al sistemului de achiziÅ£ii publice, să iasă din carapacea naÅ£ională, astfel încât prin încurajarea participării la procedurile de achiziÅ£ie publică a unor ofertanÅ£i europeni cu experienţă profesională, noi românii să avem cât mai mult de câÅŸtigat.  Considerăm că legislaÅ£ia achiziÅ£iilor publice moderne trebuie să Å£ină seama de câteva principii, cum ar fi eliminarea obstacolelor inutile introduse de autorităţile contractante în procedurile de achiziÅ£ie publică constând în primul rând în restricÅ£ionarea competiÅ£iei dintre ofertanÅ£i prin introducerea unor cerinÅ£e restrictive care de cele mai multe ori sunt excesive. Prin creÅŸterea eficienÅ£ei procedurilor  ar exista o mai mare flexibilitate pentru autorităţile contractante în aplicarea procedurilor de achiziÅ£ie publică ÅŸi deasemenea ar fi creat un acces mai facil al operatorilor economici la astfel de proceduri iar în acest mod ar fi mai bine pus în valoare unui dintre principiile prevăzute de art.2 din OUG 34/2006 în speţă utilizarea mai eficientă a fondurilor publice.Observăm că de multe ori modificările legislaÅ£iei au avut loc fără a se Å£ine seama de impactul acestora asupra participanÅ£ilor la procedurile de achiziÅ£ie publică, rezultatul lor având drept consecinţă ignorarea aspectelor practice, al efectele lor reale de punere în aplicare a legislaÅ£iei. Recent legiuitorul a simÅ£it necesitatea de a elimina pe cât posibil situaÅ£iile de conflicte de interese, reglementând acest aspect astfel încât procedurilor de achiziÅ£ii publice să garanteze concurenÅ£a între operatorii economici, cu efect asupra creÅŸterii eficienÅ£ei procesului de achiziÅ£ii publice. Reglementarea conflictelor de interese ar trebui să acopere atât un conflict real cât ÅŸi unul potenÅ£ial în legătură atât cu personalul autorităţii contractante ori membri ai conducerii autorităţii contractante, care ar putea influenÅ£a într- un anumit sens rezultatul procesul de achiziÅ£ii publice, cât ÅŸi cu privire la personalul din departamentele de achiziÅ£ii publice ale oferanÅ£ilor implicaÅ£i în procesul de achiziÅ£ii publice. Trebuie stabilite pârghii eficiente pentru a preveni, identifica ÅŸi remedia conflictele de interese cu un potenÅ£ial ridicat de a influenÅ£a în mod negativ deciziile privind achiziÅ£iile publice, având ca efect denaturarea concurenÅ£ei dintre ofertanÅ£i. Pornind tot de la principiile care guvernează achiziÅ£iile publice, toÅ£i ofertanÅ£ii din cadrul procedurilor de achiziÅ£ie publică trebuie să aibă un tratament egal, nepreferenÅ£ial, prin care să nu se favorizeze un anumit  ofertant de către autoritatea contractantă. Efortul de a eficientiza sistemul de achiziÅ£ii publice cade în sarcina tuturor participanÅ£ilor la proceduri. Astfel, autorităţile publice trebuie să încurajeze competiÅ£ia între operatori prin întocmirea unor documentaÅ£ii de atribuire corecte ÅŸi complete, fără blocaje initile iar ofertanÅ£ii ar trebui să nu abuzeze de dreptul de a contesta în mod nejustificat procedurile, având ca principal efect întârzierea semnării contractelor de atribuire. Apreciem că prin respectarea principiilor ce sunt practic corolarul sistemului de achiziÅ£ii publice, de către toÅ£i participanÅ£ii la procedurile de achiziÅ£ii publice, fie autorităţi contractante, fie ofertanÅ£i, va creÅŸte substanÅ£ial încrederea în sistemul românesc de achiziÅ£ii publice. Av. Cătălina MirceaSCA Mircea ÅŸi AsociaÅ£ii