Experienţa Similară în Domeniul Achiziţiilor Publice

ExperienÅ£a similară este un subiect sensibil care a dat curs unor numeroase discuÅ£ii atât din partea autorităţilor contracte, cât ÅŸi din partea ofertanÅ£ilor participanÅ£i la procedurile de achiziÅ£ii publice. Ne punem întrebarea: este chiar atât de relevantă experienÅ£a similară pentru realizarea unui contract de achiziÅŸie publică? Cum poate accede la un proiect un ofertant fără experienţă similară chiar dacă are toate resursele necesare pentru executarea în condiÅ£ii foarte bune a contractului respectiv? Cu privire la experienÅ£a similară, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici prezentarea unei liste care să conÅ£ină, în funcÅ£ie de obiectul contractului, principalele livrări de produse efectuate, principalele servicii prestate sau lucrările executate, în scopul verificării capacităţii tehnice ÅŸi/sau profesionale a ofertanÅ£ilor ori candidaÅ£ilor.Trebuie avut în vedere că noÅ£iunea de „experienţă similară” nu este definită încă în legislaÅ£ia achiziÅ£iilor publice, dar prin analizarea definiÅ£iei date de „DicÅ£ionarul explicativ al limbii române” (DEX), „similarităţii”, respectiv:„similar, -ă, înÅ£elegem „de aceeaÅŸi natură, de acelaÅŸi fel; asemănător, analog”. Această „similaritate” de multe ori este înÅ£eleasă în mod diferit de autoritatea contractantă, faţă de ofertant ori candidat, fapt de natură să conducă la un punct de vedere divergent între cele două entităţi ÅŸi de aici, la contestarea procedurii respective de către ofertantant ori candidat. Pentru a avea o ofertă admisibilă, operatorii economici participanÅ£i trebuie să îndeplinească criteriile de calificare impuse de către autoritatea contractantă prin documentaÅ£ia de atribuire. Când impune cerinÅ£ele minime de calificare referitoare la situaÅ£ia economică ÅŸi financiară ori la capacitatea tehnică ÅŸi/sau profesională a ofertanÅ£ilor, autoritatea contractantă are obligaÅ£ia de a indica în documentaÅ£ia de atribuire informaÅ£iile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, trebuind totodată să justifice aceste cerinÅ£e care desigur, nu trebuie să fie restrictive ÅŸi să încalce principiile OUG nr.34/2006. CerinÅ£ele respective trebuie să fie precizate, conform principiului transparenÅ£ei, în cadrul anunÅ£ului de participare publicat în SEAP ÅŸi în JOUE, după caz. O astfel de cerinţă minimă care este solicitată în procedurile de achiziÅ£ie publică, este cerinÅ£a experienÅ£ei similare, cerinţă care din păcate aÅŸa cum am arătat mai sus  nu se regăseÅŸte definită în legislaÅ£ia aferentă acestui domeniu. CerinÅ£a privind demonstrarea experienÅ£ei similare trebuie solicitată de către autoritatea contractantă fără a fi considerată disproporÅ£ionată în raport cu natura ÅŸi complexitatea contractului de achiziÅ£ie publică ce urmează a fi încheiat. Potrivit legii, se consideră a fi disproporÅ£ionată în raport cu natura ÅŸi complexitatea contractului de achiziÅ£ie publică ce urmează să fie atribuit, o cerinţă minimă de calificare conform căreia suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate ÅŸi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienÅ£ei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate ori executate în baza contractului care urmează să fie atribuit. Raportat la această cerinţă, observăm că agenÅ£ii economici nou înfiinÅ£aÅ£i care nu au avut timpul necesar să dobândească această „experienţă similară” sunt dezavantajaÅ£i, neputând să îndeplinească în nume propriu acestă cerinţă minimă de calificare la o procedură de achiziÅ£ie publică. În opinia noastră, asta nu înseamnă că un operator fără experienţă similară nu poate îndeplini contractul foarte bine, fiind demonstrat în practică faptul că în ciuda experienÅ£ei relevante pe care o are un alt agent economic care deÅ£ine unul sau mai multe contracte cu o valoare mai mare sau egală cu cea solicitată prin documentaÅ£ia de atribuire, acesta poate să nu execute contractul la standardele solicitate prin caietul de sarcini. Există totuÅŸi posibilitatea oferită de legislaÅ£ie prin care capacitatea tehnică ÅŸi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susÅ£inută, pentru îndeplinirea unui contract, ÅŸi de o altă persoana, indiferent de natura relaÅ£iilor juridice existente între ofertant/candidat ÅŸi persoana respectivă, numită “terÅ£ susÅ£inător”. În cazul în care ofertantul ori candidatul îÅŸi demonstrează capacitatea tehnică ÅŸi profesională invocând ÅŸi susÅ£inerea acordată de către o altă persoană atunci acesta are obligaÅ£ia de a dovedi susÅ£inerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziÅ£ia candidatului ori ofertantului resursele tehnice ÅŸi profesionale invocate în cazul în care ofertantul respectiv va fi declarat câÅŸtigător în procedura de achiziÅ£ie publică. MenÅ£ionăm un caz special, atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică ÅŸi profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Legiutorul a avut în vedere ca operatorii economici să îndeplinească anumite cerinÅ£e de calificare pentru a demonstra că potenÅ£ialul lor tehnic, financiar ÅŸi organizaÅ£ional este de natură să ducă la realizarea în mod efectiv ÅŸi în cele mai bune condiÅ£ii a unui contract de achiziÅ£ie publică însă acestă condiÅ£ie nu trebuie să fie restrictivă ÅŸi să excludă practic de la participare agenÅ£ii economici la început de drum în activitatea lor ÅŸi să ofere ÅŸanse numai celor care au deja o experienţă în domeniu. Încheiem prin a ne pune din nou întrebarea: este experienÅ£a similară atât de importantă pentru executarea optimă a unui contract de achiziÅ£ie publică? Av. Cătălina Maria MirceaSCA MIRCEA ÅžI ASOCIAÅ¢II