Guvernul - 05-07-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 426 din 26 iunie 2013 privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 (1)Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Eforie Sud, Strada Republicii nr. 7, judeţul Constanţa, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa. (2)Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judeţul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa. Art. 2 Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Art. 3 (1)Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa. (2)Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare. Art. 4 Patrimoniul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Art. 5 La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă numărul curent 132 de la rubrica "judeţul Constanţa" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 406 din data de 5 iulie 2013