Guvernul - 14-06-2013

Document embed ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, care prevăd acordarea unor exceptări în interesul apărării, luând în considerare faptul că potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul REACH, data de 1 iunie 2013 este stabilită ca termen-limită de înregistrare a substanţelor folosite de către operatorii economici care produc, comercializează sau utilizează substanţe, ca atare, în amestecuri şi articole, în cantităţi de cel puţin 100 de tone pe an, în scopul reglementării acestei situaţii este absolut necesară completarea cadrului legislativ, prevăzut de Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările ulterioare, prin desemnarea autorităţii competente care să asigure desfăşurarea procedurii de acordare a exceptărilor. întrucât neadoptarea acestui act normativ periclitează industria naţională de apărare, cu efecte negative asupra producţiei de armament şi muniţie, ca urmare a imposibilităţii efectuării importurilor, a comercializării substanţelor care nu au parcurs procedura de înregistrare şi pentru care nu au fost plătite taxele stabilite de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (25.000 EUR/înregistrare), adoptarea măsurii, în regim de urgenţă, va duce la evitarea unor cheltuieli nerecuperabile pentru procedura de înregistrare. Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. I 1.La alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: "f) Ministerul Apărării Naţionale, pentru implementarea în domeniul apărării a prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul REACH şi pentru reglementarea procedurii la nivel naţional." Art. II În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Apărării Naţionale elaborează, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, normele metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 355 din data de 14 iunie 2013