Guvernul - 28-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 396 din 19 iunie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1 Asistenţa medicală cu plată se acordă la cererea populaţiei, în condiţiile prezentei hotărâri, prin policlinici cu plată." 2.Articolul 2 va avea următorul cuprins: "Art. 2 (1) Asistenţa medicală ambulatorie cu plată se organizează de Ministerul Sănătăţii prin policlinici cu plată. (2) Policlinicile cu plată sunt instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii. (3) Policlinicile cu plată pot avea în structura lor cabinete medicale de toate specialităţile pentru consultaţii, laboratoare medicale pentru investigaţii, diagnostic şi tratament, farmacie proprie." 3.Articolul 9 va avea următorul cuprins: "Art. 9 (1) Activitatea policlinicilor cu plată se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) Finanţarea activităţii policlinicilor cu plată se realizează integral din venituri proprii care se constituie din: a) încasările realizate din serviciile medicale prevăzute la art. 3; b) donaţii şi sponsorizări; c) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile prevăzute la lit. a) şi b). (3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finanţează integral cheltuielile curente şi de capital ale unităţilor. (4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii." 4.Litera B, alcătuită din articolele 12 şi 13, se abrogă. 5.Articolul 15 se abrogă. -****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 386 din data de 28 iunie 2013