Ministerul Economiei - 14-06-2013

Document embed ORDIN nr. 1000 din 30 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009 În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o) şi ale anexei nr. 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ministrul economiei emite următorul ordin: Art. I Prescripţia tehnică PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 şi 339 bis din 21 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 46, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: "e) persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru efectuarea examinărilor nedistructive, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile sau ale anexei nr. 23, după caz;" 2.La articolul 46, litera f) se abrogă. 3.Menţiunea aflată după articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins: "- Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică." 4.După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****-

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXĂ: METODOLOGIA ŞI CONDIŢIILE TEHNICE de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe care efectuează examinări nedistructive (- Anexa nr. 23 la prescripţia tehnică) 1.Prezenta anexă stabileşte metodologia şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive la sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare. 2.Prezenta metodologie şi condiţiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizării se vor aplica pentru următoarele metode de examinare: examinarea cu lichide penetrante (PT), examinarea cu pulberi magnetice (MT), examinarea cu ultrasunete (UT), examinare cu curenţi turbionari (ET), verificarea etanşeităţii (LT), examinarea prin emisie acustică (AE), examinarea vizuală (VT) şi examinarea cu radiaţii penetrante (RT). 2.1.Pentru metoda de examinare cu radiaţii penetrante se va respecta legislaţia CNCAN în vigoare pentru deţinerea, utilizarea şi transportul instalaţiilor radiologice pe teritoriul României. 3.Autorizarea persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos. 3.1.Persoanele juridice externe care cer autorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisă însoţită de o documentaţie având următorul conţinut: 3.1.1.informaţii despre metodele de examinare care fac obiectul autorizării; 3.1.2.Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic); 3.1.3.lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1A sau standarde CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru autorizare; 3.1.4.tabel cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia; - pentru fiecare metodă pentru care se solicită autorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2; 3.1.5.lista echipamentelor (şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare; 3.1.6.chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 11-13). 3.2.Verificările tehnice au loc la sediul solicitantului şi constau în: 3.2.1.verificarea existenţei autorizărilor/certificărilor sistemului de management al calităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 3.2.2.verificarea existenţei procedurilor de calificare şi certificare a calificării personalului care efectuează examinări nedistructive; 3.2.3.verificarea existenţei calificării personalului pentru examinări nedistructive; 3.2.4.verificarea existenţei echipamentelor, accesoriilor şi materialelor necesare pentru efectuarea examinărilor nedistructive; 3.2.5.verificarea existenţei procedurilor de control nedistructiv în conformitate cu cerinţele codului ASME Secţiunea V, ASME Secţiunea III/ASME Secţiunea VIII/ASME Secţiunea XI; 3.3.Verificarea tehnică este efectuată de către inspectorii de specialitate ISCIR care vor elibera un document "proces-verbal" cu concluziile verificărilor. 3.4Procesul-verbal se întocmeşte în limbile română şi engleză. 4.Prelungirea autorizării persoanelor juridice externe în vederea efectuării activităţilor de examinări nedistructive va respecta metodologia şi condiţiile tehnice stabilite mai jos. 4.1.Persoanele juridice externe care cer reautorizarea vor întocmi şi vor transmite la ISCIR o solicitare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei pe care o deţin, însoţită de o documentaţie având următorul conţinut: 4.1.1.informaţii despre tipul de examinare care face obiectul reautorizării; 4.1.2.Manualul de management al calităţii, ultima revizie (se acceptă şi formatul electronic); 4.1.3.lista cu procedurile de lucru avizate de către o persoană autorizată nivel III SNT-TC-1A sau CAN/CGSB şi de către ISCIR şi copiile acestora pentru fiecare metodă cerută pentru reautorizare; 4.1.4.tabel actualizat cu personalul care efectuează examinările nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expiră autorizarea), şi copiile autorizaţiilor acestuia; - pentru fiecare metodă pentru care se solicită reautorizarea trebuie să existe cel puţin două persoane autorizate minimum nivel 2; 4.1.5.lista actualizată a echipamentelor (şi copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de verificare emise de către producător şi/sau certificatelor de verificare internă), a accesoriilor şi a materialelor din dotare; 4.1.6.chestionarul de evaluare generală a persoanelor juridice externe de către ISCIR (anexa nr. 19 la prescripţia tehnică, pag. 11-13); 4.1.7.copia autorizaţiei anterioare; 4.2.Verificările tehnice în cazul reautorizării au loc la sediul ISCIR şi sunt identice cu cele descrise la pct. 3.2. 4.3.Verificările tehnice în cazul reautorizării sunt efectuate de către inspectorii de specialitate ISCIR care pot elibera un nou document "proces-verbal" sau pot prelungi cu încă 2 ani valabilitatea procesului-verbal existent. 5.Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 2 ani. 6.Valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii procesului-verbal. 7.ISCIR va întocmi autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21.2 la prescripţia tehnică, după confirmarea plăţii în contul ISCIR a tarifului pentru efectuarea verificărilor tehnice, în conformitate cu prevederile documentului "Tarife pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică .... ISCIR", indicativ CR1, ediţia aplicabilă. 8.Autorizaţia va fi transmisă către persoana juridică externă solicitantă, prin poştă sau prin delegat împuternicit de aceasta. 9.Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a întocmit procesul-verbal şi s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 355 din data de 14 iunie 2013