Senatul - 14-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 32 din 11 iunie 2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] - COM (2013) 245 final Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/381 din 5 iunie 2013 şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală nr. XXIII/219 din 6 iunie 2013, În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, Senatul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura, Senatul subliniază următoarele aspecte: a)O acţiune uniformă a Uniunii Europene pentru toate fondurile cadrului strategic comun, în situaţia în care sumele alocate prin acestea diferă şi, implicit, efortul de implementare a acestora este diferit, este de natură a ridica semne de întrebare cu privire la proporţionalitatea acţiunii Uniunii Europene. Coroborat cu faptul că prin Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime se alocă cea mai mică sumă dintre toate fondurile cadrului strategic comun, aplicarea principiului proporţionalităţii se traduce printr-o acţiune mai redusă a Uniunii Europene; b)Totodată, dispoziţii esenţiale din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime sunt stabilite prin acte delegate, care sunt emise ulterior de către Comisia Europeană, fără a urma procedura ordinară, ocazie cu care se evaluează respectarea proporţionalităţii. În acest sens, există rezerve faţă de adoptarea actelor de delegare pentru monitorizarea şi evaluarea sistemului, durabilitatea criteriului de admisibilitate a operaţiunilor sau stabilirea criteriilor pentru corecţiile financiare, aceste elemente reprezentând puncte esenţiale care necesită o abordare mai complexă, prin intermediul actelor de implementare. Art. 2 Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013