Senatul - 14-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 33 din 11 iunie 2013 cu privire la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului - COM (2013) 246 final Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/380 din 5 iunie 2013 şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală nr. XXIII/218 din 6 iunie 2013, În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, Senatul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura, Senatul subliniază că susţine armonizarea sistemelor pentru a permite o mai bună complementaritate a intervenţiilor, dar elementele privind sistemele de punere în aplicare (delivery system) trebuie să fie stabilite în cadrul Regulamentului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime. Art. 2 Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013