Senatul - 29-06-2013

Document embed HOTĂRÂRE nr. 43 din 25 iunie 2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) - COM (2013) 262 final În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/440 din 19 iunie 2013 şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală nr. XXIII/238 din 18 iunie 2013, Senatul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) - COM (2013) 262 final respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii definite de art. 5 din TUE. În urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura, Senatul subliniază câteva aspecte şi aduce câteva amendamente, susţinând următoarea poziţie preliminară: a)România susţine simplificarea legislaţiei curente în acest domeniu sub forma unui regulament pentru garantarea aplicării armonizate în toate statele membre şi asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi operatorii economici. b)România sprijină reducerea costurilor şi a sarcinilor administrative inutile şi creşterea flexibilităţii pentru operatori, dar cu menţinerea garantării unui material de reproducere a plantelor de înaltă calitate, sănătate, identitate şi trasabilitate, precum şi asigurarea securităţii alimentelor şi a hranei pentru animale. c)România subliniază importanţa menţinerii în continuare a serviciilor publice, astfel încât IMM-urile şi microîntreprinderile să poată beneficia de examinări tehnice şi inspecţii efectuate de către autoritatea competentă. d)În ceea ce priveşte speciile nelistate, România salută această iniţiativă, care nu va implica sarcini administrative în plus autorităţii competente, având în vedere faptul că aplicăm încă din 2002 norme naţionale pentru speciile nelistate de legislaţia UE, cu efecte pozitive asupra calităţii materialului de reproducere a plantelor plasat pe piaţă. e)În ceea ce priveşte art. 89 - Derogări de la plata taxelor de înregistrare: "2. Solicitanţii cu mai puţin de 10 angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri sau total al bilanţului anual nu depăşeşte două milioane EUR sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute la articolele 87 şi 88." Având în vedere faptul că în România majoritatea IMM-urilor şi microîntreprinderilor din acest domeniu se încadrează în aceste prevederi (mai puţin de 10 angajaţi şi cu o cifră anuală de afaceri sau total al bilanţului anual care nu depăşeşte două milioane EUR), considerăm că activitatea autorităţii competente pentru testarea şi înregistrarea soiurilor (ISTIS) ar fi afectată considerabil şi, implicit, bugetul statului, în cazul în care nu se elimină această prevedere. f)România consideră că cerinţele mai puţin stricte pentru soiurile vechi sunt proporţionale şi adecvate şi conduc la reducerea sarcinilor şi barierelor administrative, atât la nivelul autorităţii competente, cât şi la nivelul pieţei. g)În ceea ce priveşte art. 5 - Registrele operatorilor profesionişti: Salutăm iniţiativa Parlamentului European şi a Consiliului de a spori trasabilitatea materialului de reproducere a plantelor prin obligativitatea înregistrării operatorilor economici, cerinţă pe care România o consideră ca fiind necesară şi proporţională. În legislaţia naţională este prevăzută ca obligativitate înregistrarea operatorilor care efectuează operaţiuni de producere în vederea plasării pe piaţă, prelucrarea, ambalarea, transportul şi plasarea pe piaţă a materialului, în registre proprii ale autorităţii competente din domeniu. Propunerea de regulament prevede înregistrarea acestora în registrele prevăzute de către regulamentul privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor. În acest caz, se impune întrebarea: este necesar ca toate aceste registre naţionale, existente deja în România de o lungă perioadă de timp, să fie suprimate? Considerăm oportun ca propunerea de regulament să includă posibilitatea existenţei ambelor tipuri de registre, dacă acestea erau implementate înaintea publicării regulamentului. h)În ceea ce priveşte art. 21 - Conţinutul etichetei oficiale şi al etichetei operatorului: "2. Eticheta oficială şi eticheta operatorului sunt redactate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii." România consideră necesară modificarea acestui articol, prin includerea obligativităţii redactării în două limbi oficiale ale Uniunii, dintre care una să fie de circulaţie internaţională, având în vedere faptul că în unele cazuri este dificilă înţelegerea informaţiilor înscrise pe etichetele oficiale. i)În ceea ce priveşte art. 23 - Autorizarea operatorilor profesionişti să efectueze certificarea şi să producă etichete oficiale: România consideră necesară adăugarea unei condiţii pentru autorizarea operatorilor profesionişti pentru certificare, respectiv: operatorii profesionişti să aibă stabilit şi implementat sistemul de management al calităţii (ISO 9001). j)În ceea ce priveşte art. 36 - Derogări de la cerinţele de înregistrare în cazul materialului de reproducere a plantelor pentru piaţa de nişă: "1. - Articolul 14 alineatul (1) nu se aplică în cazul materialului de reproducere a plantelor care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos a)este pus la dispoziţie pe piaţă în cantităţi mici, de alte persoane decât operatorii profesionişti sau de către operatori profesionişti care au cel mult 10 angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri sau total al bilanţului nu depăşeşte două milioane EUR;" România este de acord cu propunerea Comisiei de a acorda derogări de la cerinţele de înregistrare a soiurilor în cazul materialului de reproducere a plantelor pentru piaţa de nişă, cu menţiunea că este necesară eliminarea textului prevăzut la alin. 1 lit. (a): "sau de către operatori profesionişti care au cel mult 10 angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri sau total al bilanţului nu depăşeşte două milioane EUR", întrucât această derogare poate conduce la folosirea ei abuzivă şi poate fi folosită în mod regulat de către o gamă largă de operatori profesionişti (cca. 90% dintre operatorii implicaţi în acest domeniu se încadrează în această definiţie), creând astfel premisele unei pieţe paralele (piaţă neagră). În cazul în care se menţine această derogare, solicităm definirea clară a noţiunii de "cantităţi mici". Art. 2 Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 29 iunie 2013