Universitatea Petru Maior Facultatea De Stiinte Economice, Juridice Si Administrative

În cadrul Universităţii "Petru Maior", învăţământul economic, juridic ÅŸi administrativ are o vechime de 16 ani, timp în care a cunoscut o puternică dezvoltare ÅŸi o atracÅ£ie de necontestat pentru foarte mulÅ£i tineri. Oferta generoasă pe piaÅ£a muncii pentru specializările din domeniul economic, juridic ÅŸi administrativ conferă ÅŸanse de realizare în carieră atât în Å£ară, cât ÅŸi în străinătate.

Facultatea de ÅžtiinÅ£e Economice, Juridice ÅŸi Administrative este componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-MureÅŸ, care a fost fondată ca instituÅ£ie de învăţământ superior de stat în anul 1960, sub denumirea de Institutul Pedagogic de 3 ani din Tîrgu MureÅŸ, prin Ordinul Ministerului Învăţământului ÅŸi Culturii nr. 3243 din 4.VII.1960, iar din anul 1996 primeÅŸte denumirea de Universitatea "Petru Maior".

Învăţământul superior economic, juridic ÅŸi administrativ de stat din Tîrgu-MureÅŸ s-a impus, pe de o parte, ca o cerinţă logică a evoluÅ£iei structurale ÅŸi teritoriale a reÅ£elei de unităţi în învăţământul universitar din Å£ara noastră, iar pe de altă parte, s-a impus ca efect al cererii de specialiÅŸti în domeniul economic, juridic ÅŸi administrativ, manifestată în arealul zonei.

În anul 1993 s-a constituit în structura Facultăţii de ÅžtiinÅ£e ÅŸi Litere specializarea Managementul firmei, în anul 1995 specializarea AdministraÅ£ie publică, în anul 2000 specializarea Contabilitate ÅŸi informatică de gestiune.

Comunitatea mureÅŸeană deschisă unei economii de piaţă, a simÅ£it nevoia extinderii, prin noile firme create, prin dezvoltarea celor existente, prin diversificarea ÅŸi dezvoltarea sistemului bancar, crearea de instituÅ£ii moderne puse în slujba cetăţeanului. În acest context, se înregistrează creÅŸterea continuă a numărului de studenÅ£i care optează pentru învăţământul economic, administrativ ÅŸi juridic.

EvoluÅ£ia pozitivă a programelor de studii, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic ÅŸi juridico-administrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 - 2003 cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-MureÅŸ cu învăţământ de lungă durată, prin desprinderea din cadrul Facultăţii de ÅžtiinÅ£e ÅŸi Litere.

În anul 2003 s-a constituit în structura Facultăţii de ÅžtiinÅ£e Economice ÅŸi Administrative specializarea Drept.

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative este denumirea sub care ne desfăşurăm activitatea din iunie 2005.

Ca entitate constituită, ea se află la început de drum ÅŸi evoluează într-un proces de consolidare organizatorică.

Misiunea Facultăţii este didactică ÅŸi ÅŸtiinÅ£ifică, în concordanţă cu cea a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-MureÅŸ, cultivă valorile ÅŸtiinÅ£ei, tehnicii ÅŸi ale culturii universale.

În virtutea nivelului de competenţă ÅŸi responsabilităţi pe care le are faţă de societatea românească îÅŸi asumă ca misiune:

a. formarea de specialiÅŸti cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice, culturale prin pregătirea tinerilor în cele două nivele educaÅ£ionale de tip Bologna: licenţă ÅŸi masterat;
b. cercetarea pentru adevăr, materializată prin lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi dedicată;
c. integrarea instituÅ£iei ÅŸi a comunităţii academice în generosul curent care promovează spiritul ÅŸi gândirea liberă, bazată pe articularea permanentă la valorile culturale ÅŸi ÅŸtiinÅ£ifice naÅ£ionale ÅŸi europene;
d. susţinerea dorinţei cetăţenilor de a se pregăti şi perfecţiona permanent prin promovarea unei oferte educaţionale de tip LLL (Life Long Learning), care să corespundă nevoilor manifestate;
e. transferul de cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi bune practici către societate ÅŸi în slujba societăţii prin servicii de consultanţă ÅŸi consiliere care să susÅ£ină dezvoltarea regională în spiritul generoaselor principii ale conceptului de dezvoltare durabilă.

Clădirea facultăţii, situată în strada Livezeni nr. 69, locaÅ£ie inaugurată la 10 octombrie 2005, conferă un ambient modern în educaÅ£ie ÅŸi învăţare, amenajările ÅŸi dotările situându-se la standarde europene.

În anul universitar 2009-2010, statistica facultăţii conÅ£ine 6 specializări la învăţământul de zi:

 • Management
 • Economia comerÅ£ului, turismului ÅŸi a serviciilor
 • Contabilitate ÅŸi Informatică de gestiune
 • FinanÅ£e - Bănci
 • AdministraÅ£ie publică
 • Drept

Patru specializări la învăţământ cu frecvenţă redusă:

 • Management
 • Contabilitate ÅŸi Informatică de gestiune
 • AdministraÅ£ie publică
 • Drept

Şapte specializări de master:

 • Managementul afacerilor
 • Managementul administraÅ£iei publice ÅŸi cariere publice
 • Managementul administraÅ£iei publice
 • Consultanţă juridică ÅŸi management în afaceri
 • Managementul resurselor umane
 • Consultanţă financiar contabilă
 • Contabilitate ÅŸi audit

Anul universitar 2005-2006 în România a fost marcat de Reforma sistematică a învăţământului superior economic ÅŸi juridic.

Învăţământul european trece printr-o perioadă de schimbări majore, tinde către o diversificare a cursurilor pentru cariera profesională în care educaÅ£ia ÅŸi învăţarea de-a lungul întregii vieÅ£i devine o obligaÅ£ie evidentă. În acest context este necesar realizarea unui sistem de învăţământ superior în care să li se ofere studenÅ£ilor ietăţii cele mai bune ocazii să caute ÅŸi să descopere domeniile în care sunt cei mai buni.

Reforma cunoscută ca procesul Bologna este un proces paneuropean care va genera până în anul 2010 SpaÅ£iul European al Învăţământului Superior.

În acest sens studiile de licenţă au fost organizate pe domenii largi de specialitate pe o durată de 3 ani ÅŸi necesită obÅ£inerea a 180 credite transferabile.

În acest sens programele de licenţă oferite de facultatea noastră se încadrează în domeniile fundamentale - ÅŸtiinÅ£e economice, ÅŸtiinÅ£e juridice ÅŸi ÅŸtiinÅ£e administrative.

O componentă importantă în strategia facultăţii o reprezintă încurajarea studenÅ£ilor pentru a studia cel puÅ£in un semestru în afara ţării, ceea ce contribuie la integrarea lor în circuitul învăţământului european. În acest sens, au fost ÅŸi sunt semnate acorduri de mobilităţi Erasmus-Socrates pentru studenÅ£i ÅŸi cadre didactice, acorduri de colaborare cu universităţi din Uniunea Europeană, precum: FranÅ£a, Germania, Austria, Ungaria, Italia, Belgia, Grecia, Slovacia.

Faptele pledează de la sine pentru temeinicia învăţământului superior economic, juridic ÅŸi administrativ al Almei Mater Marisiensis, de care suntem mândri!

 

Secretariat

Str.Livezeni, nr.69, corp "D", telefon 0265-219034
e-mail: decanat@ea.upm.ro
        secretariat@ea.upm.ro

Decanat
       Mariana Bercea , secretar ÅŸef facultate
       Magyari Annamaria, secretar facultate
       Eugenia ApolÅ£an, secretar facultate
       Doina Suciu, secretar facultate
       Adriana Vlasiu, secretar facultate

Departamentul de Management - Economie
       Bakos Irma, secretar facultate

Departamentul de Finanţe - Contabilitate
      Raluca Mărginean, secretar facultate

Departamentul de Discipline Juridice ÅŸi Administrative
      Maria Pop , secretar facultate

Administrator facultate
    Daniel Vasile Åžtefan

Programul de lucru cu studentii de la cursurile de zi este
intre orele 11:00-14:00 de Luni până Vineri .

Programul de lucru cu studentii masteranzi este
intre orele 11:00-14:00 de MarÅ£i până Vineri
între orele 10:00-18:00 LuniSecretariat Frecventa Redusa
Str.Livezeni, nr.69, corp "D", telefon 0265-250853
E-mail: contact@ifrd.upm.ro
Secretar facultate:
    Madalina Orban
    Agnes Geng
    
Programul de lucru cu studentii de la cursurile cu frecventa redusa este
intre orele:
    Luni-Joi:    11:00-14:00
    Vineri:        14:00-16:30
    Sambata:    09:00-12:00