Universitatea Transilvania Facultatea De Drept

In decembrie 1996, Consiliul academic al Senatului Universităţii “Transilvania” din BraÅŸov a aprobat întocmirea  ÅŸi înaintarea către Ministerul Învăţământului (actualul Minister al EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului) a dosarului de autorizare provizorie a specializarii Drept având cursuri de zi cu durata de 4 ani. Specializarea Drept, actualmente program de studiu, a primit autorizare de funcÅ£ionare  ÅŸi a început să funcÅ£ioneze, conform H.G. nr. 568/1995, prin Ordin al Ministrului Învăţământului  ÅŸi  ÅžtiinÅ£ei, în cadrul Facultăţii de  ÅžtiinÅ£e Economice a Universităţii „Transilvania” din BraÅŸov. În iulie 2001 s-a sustinut primul examen de licenţă la această specializare.

În cursul anului 2008, programul de studiu Drept a intrat în procedura de reacreditare, fiind în acest moment acreditat să funcÅ£ioneze conform standardelor ARACIS. Cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul Facultăţii de Drept reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic ÅŸi divers reunind specialiÅŸti în ramurile fundamentale ale dreptului public (drept penal, criminalistică, criminologie, drept comunitar, dreptul mediului etc.) sau ale dreptului privat (drept civil, drept comercial, drept bancar etc.). Cadrele didactice ale facultăţii sunt persoane cu experienţă juridică, dar  ÅŸi tineri entuziaÅŸti practicieni  ÅŸi cercetători. Institutia are acreditare ÅŸi recunoaÅŸtere naÅ£ională ÅŸi internaÅ£ională.

StudenÅ£ii efectuează o practică corespunzătoare în domeniul juridic (Tribunal, Judecătorie, Curte de Apel, Parchet etc.). De asemenea, ei au acces la un laborator de specialitate în domeniul criminalistic dotat cu diverse aparate de analiză a urmelor faptelor penale. Biblioteca proprie cuprinde publicaÅ£ii de specialitate recente  ÅŸi lucrări clasice din domeniul juridic, social-uman  ÅŸi economic. ViaÅ£a de student în oraÅŸul de la poalele Tâmpei, unul dintre cele mai frumoase oraÅŸe ale Å£Äƒrii, poate însemna, pe lângă studiul de excelenţă în domeniul juridic, dar  ÅŸi ocazia petrecerii timpului liber în drumeÅ£ii, practicarea sporturilor de iarnă ÅŸi vara sau întâlniri cu colegii în campusul
universitar.

De-a lungul celor patru ani de pregătire juridică, urmărim cultivarea unor înalte standarde profesionale ÅŸi etice, promovarea curajului profesional ÅŸi moral, precum ÅŸi a responsabilităţii civice.

AbsolvenÅ£ii obÅ£in diploma de licenţă ÅŸi sunt competenÅ£i să desfăşoare o activitate juridică competitivă în diverse domenii de la avocaÅ£i, juriÅŸti, consilieri juridici, funcÅ£ionari publici, notari, la magistraÅ£i (judecători ori procurori), diplomaÅ£i, consilieri parlamentari.

Prin organizarea conferinÅ£elor  ÅŸtiinÅ£ifice internaÅ£ionale anuale de specialitate juridică, a ConferinÅ£ei ÅŸtiinÅ£ifice studenÅ£eÅŸti anuale, precum ÅŸi prin participarea la editarea volumelor seriei VII a Buletinului Universităţii Transilvania, Facultatea de Drept promovează un învăţământ modern ÅŸi dinamic, racordat la sistemul internaÅ£ional.

În prezent, Facultatea de Drept are două programe de studii de licenţă. Programul de licenţă zi oferă, printr-un contact direct zilnic al studenÅ£ilor cu specialiÅŸtii din domeniul juridic, o pregatire temeinică a viitorilor juriÅŸti. Programul de licenţă FR (frecvenţă redusă) se adresează practicienilor din diverse ale domenii oferindu-le o pregătire juridică suplimentară celei urmate anterior.

Programele de masterat oferite de Facultatea de Drept urmăresc două forme de învăţământ distincte: masterat de aprofundare  ÅŸi de cercetare  ÅŸtiinÅ£ifică ÅŸi masterat de aprofundare. Cei interesaÅ£i pot opta pentru unul dintre următoarele programe de masterat:

- „LegislaÅ£ie comunitară ÅŸi carieră judiciară”, masterat de aprofundare  ÅŸi cercetare  ÅŸtiinÅ£ifică în
domeniul juridic.
-„Sisteme ÅŸi instituÅ£ii de drept internaÅ£ional ÅŸi comunitar”, masterat de aprofundare
-„Drept privat aprofundat”, masterat de aprofundare
-„ÅžtiinÅ£e penale aprofundate”, masterat de aprofundare