Legi. Ultimele noutati le gasiti doar la noi!

Legea 64/1991 (r2) privind brevetele de inventie

Art. 1. - (1) Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet de inventie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute de lege.
(2) Sunt, de asemenea, recunoscute si aparate drepturile decurgand din brevetul european, conform legii.

Legea 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

Art. 1. - Cambia cuprinde:
1. Denumirea de cambie trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;
2. Ordinul neconditionat de a plati o suma determinata;

Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

Art. 1. - Terorismul reprezinta ansamblul de actiuni si/sau amenintari care prezinta pericol public si afecteaza securitatea nationala, avand urmatoarele caracteristici: 
a) sunt savarsite premeditat de entitati teroriste, motivate de conceptii si atitudini extremiste, ostile fata de alte

Legea 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
Art. 1. - Prezenta lege reglementează măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la nivel naţional şi internaţional.

   Art. 2. - In prezenta lege termenii ÅŸi expresiile de mai jos au următorul inÅ£eles:
Legea 365/2002 (r1) privind comertul electronic

In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: 
1. serviciu al societatii informationale - orice serviciu care se efectueaza utilizandu-se mijloace electronice si prezinta urmatoarele caracteristici:

Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza: organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si a intermediarilor in asigurari, organizarea si functionarea Comisiei

Legea 16/1995 (r1) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare

   Art. 1. - Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul Romaniei, prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru InvenÅ£ii ÅŸi Mărci, in condiÅ£iile prevăzute prin prezenta lege.

   Art. 2. - In inÅ£elesul prezentei legi, termenii ÅŸi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Legea 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
   Art. 26. - In cazul in care conflictul de interese nu a fost soluÅ£ionat ca urmare a concilierii organizate de Ministerul Muncii ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale, părÅ£ile pot hotări, prin consens, iniÅ£ierea procedurii de mediere.


Legea 196/2003 (r1) privind prevenirea si combaterea pornografiei
   Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire ÅŸi combatere a pornografiei, in scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii ÅŸi a moralităţii publice.

   Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se inÅ£elege actele cu caracter obscen, precum ÅŸi materialele
Lege nr. 202 din 2010 - mica reforma in justitie


Art. I. - Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:

Legea 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

Art. 1. - In scopul asigurării protecţiei victimelor infracţiunilor, prezenta lege reglementează unele măsuri de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă juridică gratuită şi compensaţie financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni.

Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
t. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate in legătură cu acestea.

   Art. 2. - In inÅ£elesul prezentei legi, termenii ÅŸi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului


Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.
(2) Autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice

Legea 297/2004 privind piata de capital

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează infiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor in instrumente financiare.

Codul Penal
Art. 1. - (1) Legea penală prevede faptele care constituie infracÅ£iuni.

   (2) Nicio persoană nu poate fi sancÅ£ionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data cand a fost săvarÅŸită.
Codul rutier actualizat (legea circulatiei)

 
   Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei


   Art. 1. - (1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la

Ordonanta de urgenta 195/2005 privind protectia mediului

   Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.

Legea 273/2004 (r1) privind regimul juridic al adoptiei
rt. 1. - Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie intre adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie intre adoptat şi rudele adoptatorului.

   Art. 2. - Următoarele principii trebuie respectate in mod obligatoriu in cursul procedurii adopÅ£iei:
Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Art. 2. - In sensul prezentei legi:
   a) prin spalarea banilor se intelege infractiunea prevazuta la art. 23;
    a1) prin finantarea actelor de terorism se intelege infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind

Legea 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane
   Art. 1. - Prezenta lege reglementează prevenirea ÅŸi combaterea traficului de persoane, precum ÅŸi protecÅ£ia ÅŸi asistenÅ£a acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei ÅŸi o atingere a demnităţii ÅŸi integrităţii acesteia.
Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
   Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire ÅŸi sancÅ£ionare a faptelor de corupÅ£ie ÅŸi se aplică următoarelor persoane:

   a) care exercită o funcÅ£ie publică, indiferent de modul in care au fost investite,

Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere

 Art. 1. - In scopul promovării schimburilor internaÅ£ionale ÅŸi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum ÅŸi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naÅ£ionale, in porturile maritime ÅŸi in cele fluviale ale Romaniei, in lungul Canalului Dunăre-Marea

Legea 84/1998 (r1) privind marcile si indicatiile geografice

Art. 1. - (1) Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi.
   (2) Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective

Legea 85/2006 privind procedura insolventei

Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):
   1. societatile comerciale;

Ordonanta de urgenta 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

 Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al substanÅ£elor folosite frecvent la fabricarea ilicită a substanÅ£elor stupefiante ÅŸi psihotrope, aÅŸa cum sunt definite in art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European ÅŸi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind

Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

  Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998,

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 Art. 1. - (1) Teritoriul Romaniei este parte a avuÅ£iei naÅ£ionale de care beneficiază toÅ£i cetăţenii ţării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităţilor publice centrale ÅŸi locale.