Bugetul De Stat Pe Anul 2012

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.


SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
___________
*) Anexa nr. 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.


SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2012

Art. 4. - Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.021,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 8.976,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
c) 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica ale acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) 250,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare.
Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
a) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
c) finantarii drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional;
d) finantarii cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat;
e) finantarii invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
f) finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
h) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;
i) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
(2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(3) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
a) finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011;
c) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) finantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
f) finantarii cheltuielilor creselor;
g) finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat se repartizeaza pe sectoare si municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, cu exceptia celor prevazute la alin. (5), se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, iar pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.
(7) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (4), autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Plata sumelor prevazute la alin. (1) lit. i) si la alin. (4) lit. b) se efectueaza in anul 2012 in mod esalonat, in transe trimestriale egale.
(9) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.
Art. 6. - (1) In anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
(2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
Art. 7. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevazute in anexa nr. 9.


SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012

Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 410,0 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(3) Sumele incasate din contributia trimestriala, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se reflecta trimestrial prin includerea acestora atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile prevazute la alin. (3) in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu mentinerea echilibrului bugetar.
(5) Pentru anul 2012, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
Art. 9. - Prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 10. - (1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.


SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Art. 11. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.
(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin. (5). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
(8) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin. (1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(9) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand "Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare", precum si "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN".
Art. 12. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 11 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
(4) Sumele aferente proiectelor prevazute la art. 11 alin. (1) ramase neutilizate in cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmise de institutia beneficiara de proiect.
Art. 13. - (1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/autoritatilor nationale.


SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2012

Art. 14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 89/2009. Aceeasi incadrare se aplica si pentru cheltuielile in cadrul imprumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor Publice potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, a caror disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau a altor actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, in functie de natura si de specificul acestor imprumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.
Art. 15. - Fac exceptie de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.
Art. 16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.
(2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre capitole, intre si in cadrul proiectelor/programelor cu finantare rambursabila, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
Art. 17. - Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".
Art. 18. - Partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri rambursabile poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea cerintelor finantatorilor in cauza.


CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 19. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovare a intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 20. - In bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 20 "Bunuri si servicii" este cuprinsa si suma de 1.300 mii lei necesara pentru gestionarea crizelor, alerte consulare si reactie rapida. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 21. - In bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, la capitolul 80.01 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsa si suma de 244.964 mii lei care va fi utilizata de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, in conditiile legii, a stocurilor rezerva de stat de apa grea si octoxid de uraniu.
Art. 22. -
(1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 "Combustibili si energie", titlul 72 "Active financiare", la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare si constructii", titlul 40 "Subventii", articolul 40.01 "Subventii pe produse" si articolul 40.18 "Protectie sociala in sectorul minier", vor fi utilizate numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
(2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevazute la alin. (2), prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa parcurgerea procedurilor prevazute la alin. (1).
Art. 23. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subventii pentru transportul de calatori cu metroul", se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2011.
Art. 24. - (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul "Intretinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsa suma de 850.000 mii lei pentru Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., suma care va fi utilizata cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.
(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in vederea asigurarii fondurilor aferente investitiilor pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
Art. 25. - (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricola - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.
(2) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice si altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile finantate din fonduri europene.
Art. 26. - In anul 2012, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, in cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - FEADR".
Art. 27. - In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul "Invatamant", sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.
Art. 28. - (1) In bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul "Asigurari si asistenta sociala", sunt prevazute sume reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suporta de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se vireaza lunar la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe baza situatiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art. 29. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, titlul 51.01 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" cuprinde si suma de 22.000 mii lei, reprezentand sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanta de urgenta sus-mentionata, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic si suma de 15.400 mii lei pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se acorda Centrului National al Cinematografiei si Institutului National al Patrimoniului in transe lunare egale.
(3) In bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 20 "Bunuri si servicii", in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, sunt cuprinse si sume pentru sustinerea editarii de reviste si publicatii, care pot fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, pe baza de contracte incheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la randul lor incheie contracte cu revistele si publicatiile culturale.
Art. 30. - In bugetul Ministerului Finantelor Publice "Actiuni generale", la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul National de Preaderare", este cuprinsa si suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeana in conformitate cu memorandumurile de finantare ISPA aprobate in perioada 2000-2003, precum si taxa pe valoarea adaugata restanta conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 31. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2012.
(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.
Art. 32. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul "Alte transferuri".
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin. (1).
Art. 33. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.
(7) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzator sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.
(8) Prevederile alin. (7) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(9) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
(10) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
Art. 34. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, in conditiile prevederilor alin. (1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 in programele de investitii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C "Alte cheltuieli de investitii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investitiilor", anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
Art. 35. - (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art. 15.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin. (1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
Art. 36. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatele "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului", "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate" si "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare", "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(3) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
(4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat", si de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
(5) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre- si postaderare si a programelor cu finantare rambursabila;
b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si celor reprezentand majorarile de intarziere.
(6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar "Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene".
(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Imprumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze pe parcursul intregului an suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara "Fondul National de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.
Art. 37. - Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile se pot realiza in structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente cu incadrarea in valoarea totala a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".


CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 38. - In anul 2012, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
Art. 39. - In anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1% din valoarea sumelor platite.
Art. 40. - Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala din care provin cursantii.
Art. 41. - (1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Art. 42. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii din anul 2012, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 43. - (1) In anul 2012, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", in mod esalonat in transe trimestriale egale.
(2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
Art. 44. - In anul 2012, finantarea curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecatoriilor se face prin bugetul Ministerului Justitiei.
Art. 45. - (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiti potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile salariale, astfel:
a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent;
b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent acorda cresteri salariale fata de nivelul realizat al anului precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2012.
(2) In anul 2012, operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu pot majora numarul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal si in mod corespunzator a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.
(3) Prevederile alin. (1) se vor avea in vedere si la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, organul de specialitate al administratiei publice centrale coordonator poate aproba cresterea cheltuielilor cu salariile la unele institute nationale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 46. - (1) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA in sectorul de apa transmit Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii si a documentelor justificative de la operatorii economici de apa, o copie a procesului-verbal de receptie a investitiei si solicitarea de plata a taxei pe valoarea adaugata aferente investitiilor in bunuri de natura domeniului public in cadrul masurii ex-ISPA.
(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor necesare platii taxei pe valoarea adaugata, unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata catre operatorul economic de apa.
Art. 47. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice alocatiile bugetare intre proiectele prevazute in anexa nr. 02b "Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii si sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale/agenti economici etc." la bugetele acestora in functie de derularea acestora, precum si valoarea totala a proiectelor/programelor prevazute in anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum si a celor finantate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", cu incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.
(2) Incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
(3) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fundamentari detaliate.
Art. 48. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucuresti, 21 decembrie 2011.
Nr. 293.


ANEXA Nr. 1

TOTAL


BUGETUL DE STAT
pe anul 2012
- SINTEZA -


- mii lei -
Capitul Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL 95.757.094
0002 01 I.VENITURI CURENTE 85.120.294
0003 01 A.VENITURI FISCALE 75.726.894
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 18.171.507
0005 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 11.727.100
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.055.600
01 Impozit pe profit de la agentii economici 10.722.900
02 Impozit pe profit de la bancile comerciale 332.700
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 671.500
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 426.317
02 Impozitul pe profil obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului 203
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 77.590
04 Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine 5.988
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica 9.606
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 150.543
07 Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica 132
50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 1.121
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6.442.253
0301 IMPOZIT PE VENIT 19.672.897
01 Impozit pe venituri din activitati independente 528.672
02 Impozit pe venituri din salarii 13.809.760
03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor 484.820
04 Impozit pe venituri din dividende 1.531.610
05 Impozit pe venituri din dobanzi 743.000
06 Impozit pe venituri din pensii 1.168.500
07 Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura 129.820
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania 11.570
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 143.120
10 Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare 3.350
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala 96.245
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 93.890
13 Impozit pe venituri din activitati agricole 7.240
14 Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 74.440
15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara 6.310
16 Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil 166.880
17 Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici 2.780
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 252.350
19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit -96.350
50 Impozit pe venituri din alte surse 125.540
60 Regularizari 389.350
0401 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -13.230.644
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.230.644
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2.154
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.154
50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 2.154
0700 01 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
0701 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 6.882
1000 01 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 56.801.393
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 49.652.000
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.369.896
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) -2.021.445
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) -8.976.145
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) -368.323
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.753.983
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) -250.000
1201 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 19.691
01 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale 19.691
1401 ACCIZE 19.963.400
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 536.198
01 Taxe pentru jocurile de noroc 441.049
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 85.118
04 Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 8.733
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 560
07 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international 465
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 273
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE 685.720
1701 VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 685.720
01 Taxe vamale 680.800
03 Contributii in sectorul zaharului 4.920
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 61.392
1801 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 61.392
04 Alte taxe pe tranzactii si comert international 61.392
2000 01 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 343.800
2001 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 343.800
05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate 343.800
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 9.049.600
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.938.998
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.828.227
01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 326.739
02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal 86
04 Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei 733.162
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.607.605
08 Venituri din dividende 2.160.635
3101 VENITURI DIN DOBANZI 110.771
03 Alte venituri din dobanzi 110.771
3300 01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4.110.602
3301 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 1.151.021
02 Taxe consulare 218.435
03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale 268
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 43
05 Taxe si alte venituri in invatamant 409
06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 232
07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 239
08 Venituri din prestari de servicii 741.287
09 Taxe si alte venituri din proiectia mediului 18.399
16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 2.207
23 Venituri din timbrul judiciar 1.592
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 4.370
26 Venituri din despagubiri 1.592
29 Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans 53
50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 161.862
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 205.993
01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate 669
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 205.324
3501 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 446.796
01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 395.479
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 517
03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 44.947
04 Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 81
05 Amenzi judiciare 2.802
50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 2.970
3601 DIVERSE VENITURI 2.306.792
01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 27.577
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 1.196
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 1.194
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 15
05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 244.582
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 6.157
16 Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare 6.041
19 Venituri din recuperarea creantelor fiscale 106
21 Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate 45
50 Alte venituri 2.019.879
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 932.700
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 932.700
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 21.280
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare 2.022
03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 20.109
06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 181.795
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale 706.058
09 Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" 372
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 1.064
4000 01 III. OPERATIUNI FINANCIARE 6.800
4001 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.800
04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara 56
07 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 6.722
08 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ 22
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 9.697.300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.178.731
30 TITLUL III DOBANZI 9.343.911
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.991.588
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27.137.023
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.657
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.666.383
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43.198.998
01 CHELTUIELI CURENTE 39.585.808
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.315.957
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 972.360
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.492.872
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.471.486
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.205.260
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680.968
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393.272
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 371.222
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 881.415
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.344
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Autoritati executive si legislative 5.195.075
01 Administratia prezidentiala 24.316
02 Autoritati legislative 281.862
03 Autoritati executive 4.543.852
04 Alte organe ale autoritatilor publice 345.045
03 Contributia la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.609
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Cercetare fundamentala (de baza) 161.710
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.697
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
04 Fondul National de Preaderare 981.139
11 Asistenta nationala externa pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul National de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa 62.650
15 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.639
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 210.835
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.218.553
02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 409.999
6000 01 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 15.327.511
01 CHELTUIELI CURENTE 14.299.021
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.707.492
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.299.838
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 940.015
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157.628
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.843
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.028.490
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.028.490
6001 APARARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 508.036
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Administratie centrala 244.678
02 Aparare nationala 3.523.254
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman 370.995
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 27.414
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii 6.048
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.155.122
01 CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 791.802
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 874.003
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Administratia centrala 1.344.568
03 Ordine publica 3.996.629
01 Politie 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Paza si supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranta nationala 1.576.195
05 Protectie civila si protectia contra incendiilor 986.328
06 Autoritati judecatoresti 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala 700
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 693.654
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 26.699.242
01 CHELTUIELI CURENTE 26.221.624
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 894.389
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.443.243
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.998.566
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.292
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 758.297
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.497
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 921.049
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 768.291
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.198
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 477.198
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
6501 INVATAMANT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176.779
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.936.833
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 305.820
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Administratie centrala 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Invatamant prescolar si primar 2.807
01 Invatamant prescolar 2.807
04 Invatamant secundar 312.434
01 Invatamant secundar inferior 138.412
02 Invatamant secundar superior 150.962
03 Invatamant profesional 23.060
05 Invatamant postliceal 58.247
06 Invatamant superior 2.141.088
01 Invatamant universitar 2.097.785
02 Invatamant postuniversitar 43.303
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educatie 322.629
04 Camine si cantine pentru studenti 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 10
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 451.827
6601 SANATATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 738.299
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.018.809
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Administratia centrala 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale in ambulator 6.438
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale 6.438
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sanatate publica 46.533
09 Hematologie si securitate transfuzionala 70.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 5.101
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 2.015.334
50 Alte institutii si actiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 698.465
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Administratie centrala 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice nationale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Institutii publice de spectacole si concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 857
05 Servicii recreative si sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 1.075.238
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 213.115
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.344.459
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.081.677
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
01 Administratie centrala 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 8.806.348
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.046.601
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmasi 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2.632
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 345.833
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 3.922.803
01 CHELTUIELI CURENTE 3.516.955
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48.944
30 TITLUL III DOBANZI 9.170
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.031.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 299.195
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.399.965
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 402.848
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 402.848
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.700
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 783.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216.350
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 389.609
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 336.548
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 336.548
03 Locuinte 672.700
01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 672.700
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1.023.572
02 Amenajari hidrotehnice 1.023.572
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 645.824
7401 PROTECTIA MEDIULUI 1.580.707
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.407
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.244
30 TITLUL III DOBANZI 9.170
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 248.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 82.845
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.010.356
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 66.300
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
01 Administratie centrala 47.395
03 Reducerea si controlul poluarii 1.473.707
04 Proiectia biosferei si a mediului natural 7.100
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 7.005
50 Alte servicii in domeniul proiectiei mediului 45.500
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 23.771.826
01 CHELTUIELI CURENTE 22.510.936
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 350.530
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 414.346
30 TITLUL III DOBANZI 116.379
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.979.538
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.674.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.084.377
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.590.329
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 82.495
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.218.642
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 377.425
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 366.142
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
79 OPERATIUNI FINANCIARE 883.465
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 443.465
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 2.621.273
01 CHELTUIELI CURENTE 2.374.767
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.831
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50.952
40 TITLUL IV SUBVENTII 226.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178.218
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 891.679
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 920.265
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 97.922
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 246.506
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 246.506
01 Actiuni generale economice si comerciale 2.621.273
01 Administratie centrala 206.002
03 Meteorologie 44.110
05 Sistemul national antigrindina 4.000
06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 7.605
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 1.021.527
11 Rezerve de stat si de mobilizare 251.153
12 Ajutoare de stat 854.791
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 5.185
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 193.283
01 CHELTUIELI CURENTE 182.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 182.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.283
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
02 Carbune si alti combustibili minerali solizi 182.000
50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 11.283
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII 216.341
01 CHELTUIELI CURENTE 173.154
30 TITLUL III DOBANZI 7.014
40 TITLUL IV SUBVENTII 164.860
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280
79 OPERATIUNI FINANCIARE 43.187
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 43.187
01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali 14.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 202.341
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 5.817.700
01 CHELTUIELI CURENTE 5.283.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 312.237
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.222
30 TITLUL III DOBANZI 600
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.807.863
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 864.268
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107.514
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.878.331
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 62.300
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 85.795
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.750
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 91.750
79 OPERATIUNI FINANCIARE 442.820
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.820
01 Administratie centrala 100.617
02 Servicii publice descentralizate 708.221
03 Agricultura 2.371.930
02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 248.430
03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 11.000
04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 1.837.000
05 Reproductia si selectia animalelor 25.500
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 250.000
04 Sivilcultura 156.752
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 2.480.180
8401 TRANSPORTURI 14.198.951
01 CHELTUIELI CURENTE 13.795.446
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.947
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.177
30 TITLUL III DOBANZI 108.765
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.597.915
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.444.473
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.952.304
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.627.796
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.695
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.014.374
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.047
7! TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.047
79 OPERATIUNI FINANCIARE 397.458
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 397.458
01 Administratie centrala 297.042
03 Transport rutier 7.426.827
01 Drumuri si poduri 7.426.827
04 Transport feroviar 5.368.405
01 Transport pe cale ferata 4.253.475
02 Transport cu metroul 1.114.930
05 Transport pe apa 880.449
06 Transport aerian 206.690
02 Aviatia civila 205.020
03 Zboruri speciale 1.670
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 19.538
8501 COMUNICATII 262.402
01 CHELTUIELI CURENTE 240.563
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.515
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.674
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 9.679
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.839
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.839
01 Comunicatii 262.402
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC 167.741
01 CHELTUIELI CURENTE 167.741
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37.341
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 130.400
02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 37.341
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei 79.400
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor 51.000
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 294.135
01 CHELTUIELI CURENTE 294.135
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 150.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111.263
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 10.872
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 294.135
9901 DEFICIT -17.163.286

ANEXA Nr. 2
TOTAL


SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa caz pe anul 2012


- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 130.163.405
01 CHELTUIELI CURENTE 122.103.093
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.319.043
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.683.639
30 TITLUL III DOBANZI 9.348.485
40 TITLUL IV SUBVENTII 4.051.538
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 28.626.823
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.521.552
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.521.865
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.400.581
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.765.858
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.890.948
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.857.615
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.169.364
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.728.944
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
01 Cheltuieli salariale in bani 10.155.505
01 Salarii de baza 8.324.461
03 Indemnizatie de conducere 27.138
05 Sporuri pentru conditii de munca 616.563
06 Alte sporuri 271.602
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 879
11 Fond aferent platii cu ora 22.262
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.309
13 Indemnizatii de delegare 339.505
14 Indemnizatii de detasare 4.186
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 7.026
16 Alocatii pentru locuinte 22.549
30 Alte drepturi salariale in bani 512.025
02 Cheltuieli salariale in natura 2.234.948
02 Norme de hrana 1.609.882
03 Uniforme si echipament obligatoriu 408.693
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 1.509
05 Transportul la si de la locul de munca 23.741
30 Alte drepturi salariale in natura 191.123
03 Contributii 3.160.444
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.516.322
02 Contributii de asigurari de somaj 38.534
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 531.266
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 9.577
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 5.186
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 59.559
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.178.731
01 Bunuri si servicii 1.911.880
01 Furnituri de birou 46.226
02 Materiale pentru curatenie 9.125
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 437.691
04 Apa, canal si salubritate 62.125
05 Carburanti si lubrifianti 207.429
06 Piese de schimb 42.196
07 Transport 15.590
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 202.161
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 620.596
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 268.741
02 Reparatii curente 66.872
03 Hrana 96.851
01 Hrana pentru oameni 92.995
02 Hrana pentru animale 3.856
04 Medicamente si materiale sanitare 79.467
01 Medicamente 74.516
02 Materiale sanitare 1.231
03 Reactivi 3.372
04 Dezinfectanti 348
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 78.649
01 Uniforme si echipament 35.420
03 Lenjerie si accesorii de pat 1.702
30 Alte obiecte de inventar 41.527
06 Deplasari, detasari, transferari 151.570
01 Deplasari interne, detasari, transferari 83.715
02 Deplasari in strainatate 67.855
09 Materiale de laborator 1.161
10 Cercetare-dezvoltare 5.613
II Carti, publicatii si materiale documentare 14.205
12 Consultanta si expertiza 17.405
13 Pregatire profesionala 13.396
14 Protectia muncii 6.645
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 4.134
16 Studii si cercetari 101
18 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 14.536
21 Meteorologie 43.200
22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 840
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 43.649
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 5.180
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 26.551
03 Stabilirea riscului de tara 3.000
04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 8.918
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 30.213
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 840.709
01 Reclama si publicitate 962
02 Protocol si reprezentare 29.054
03 Prime de asigurare non-viata 26.892
04 Chirii 187.402
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 145.911
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 1.448
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silita a creantelor bugetare 9.825
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 438.715
31 Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 404.496
32 Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 13.128
33 Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant 126.919
30 TITLUL III DOBANZI 9.343.911
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 2.612.536
01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 125.549
03 Alte dobanzi 1.200
05 Dobanzi la operatiunile de leasing 1.200
04 Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 1.070.875
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.991.588
01 Subventii pe produse 12.000
02 Subventii pe activitati 8.000
03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 860
04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori 1.190.000
05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul 349.000
06 Actiuni de ecologizare 5.815
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
14 Sustinerea infrastructurii de transport 50.915
15 Sprijinirea producatorilor agricoli 1.802.048
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 332.000
18 Protectie sociala in sectorul minier 2.000
30 Alte subventii 12.050
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27.137.023
01 Transferuri curente 25.484.572
01 Transferuri catre institutii publice 2.988.292
02 Finantarea de baza a invatamantului superior 1.618.735
03 Actiuni de sanatate 582.293
04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 721.953
13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar 10.000
25 Programe pentru sanatate 78.007
26 Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 89.175
28 Intretinerea infrastructurii rutiere 397.414
30 Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
32 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 70.000
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 198.850
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 17.756
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 10
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 26.073
48 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 27.000
52 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 60
53 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
54 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national 45.940
55 Intretinere infrastructurii feroviare publice 850.000
02 Transferuri de capital 1.652.451
03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 450.000
04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport 87.000
05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 11.000
06 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 43.846
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 8.335
09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 5.000
10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 210.835
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 55.085
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 168.000
14 Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 248.270
20 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 150.000
21 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 150.000
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 1.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu 5.000
31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national 18.080
32 transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
01 A. Transferuri interne 6.891.545
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 9.140
03 Programe cu finantare rambursabila 90.667
05 Programul de realizare a sistemului national antigrindina 10.765
06 Sprijinirea proprietarilor de paduri 4.000
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 51.823
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 2.293.574
13 Programe de dezvoltare 362.963
14 Fond National de Preaderare 981.139
18 Alte transferuri curente interne 52.013
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 5.050
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 866.740
29 Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 78.958
41 Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 21
46 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat 854.791
47 Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa 62.650
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 1.035.509
49 Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic 68.850
50 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
53 Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.185
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 378.288
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 312.258
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate 11.428
04 Alte transferuri curente in strainatate 402
05 Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
03 Contributia Romaniei la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contributii din taxe vamale 494.904
03 Contributii din sectorul zaharului 4.094
04 Contributii din resursa TVA 635.888
05 Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contributii din resursa VBN 4.275.275
07 Contributii suplimentare si neprevazute 26.138
10 Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei 37.228
04 Alte plati catre UE 44.500
02 Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel 44.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.235.089
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.003.684
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 4.031.071
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 1.708.120
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 71.364
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 62.554
07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 895
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPl) 735
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 24.338
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 23.161
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 64.432
17 Mecanismul financiar SEE 21.769
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 52
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 73.824
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 432.131
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 869.627
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 1.112.427
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 88.581
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 237.296
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 13.479
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.657
01 Asigurari sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.594.709
01 Ajutoare sociale in numerar 6.203.758
02 Ajutoare sociale in natura 389.096
03 Tichete de cresa 1.855
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
01 Burse 421.122
03 Finantarea partidelor politice 6.619
04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 79.200
05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 3.800
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
11 Asociatii si fundatii 35.705
12 Sustinerea cultelor 10.055
13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 11.000
14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 246.680
15 Contributii la salarizarea personalului neclerical 2.000
16 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.700
17 Despagubiri civile 683.159
19 Indemnizatia de merit 30.029
20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 2.746
23 Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet 1.287
24 Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 749
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
27 Renta viagera agricola 57.000
28 Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 557
33 Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale 3.358
34 Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara 9.687
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
01 Active Fixe 2.153.028
01 Constructii 984.095
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 419.832
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 123.083
30 Alte active fixe 626.018
02 Stocuri 244.974
01 Rezerve de stat si de mobilizare 244.974
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 125.252
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
01 Active financiare 28.383
01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
30 Alte imprumuturi 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.666.383
01 Rambursari de credite externe 1.435.508
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 446.465
06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 2.230.875
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
01 Cheltuieli salariale in bani 2.299.692
01 Salarii de baza 2.114.904
05 Sporuri pentru conditii de munca 34.109
06 Alte sporuri 21.199
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 530
11 Fond aferent platii cu ora 400
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.714
13 Indemnizatii de delegare 68.690
14 Indemnizatii de detasare 1.590
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 682
16 Alocatii pentru locuinte 2.028
30 Alte drepturi salariale in bani 49.846
02 Cheltuieli salariale in natura 35.606
02 Norme de hrana 34.319
03 Uniforme si echipament obligatoriu 13
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 1.104
05 Transportul la si de la locul de munca 6
30 Alte drepturi salariale in natura 164
03 Contributii 604.959
01 Contributii de asigurari sociale de stat 450.857
02 Contributii de asigurari de somaj 11.228
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 114.900
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.480
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 5
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24.489
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 881.415
01 Bunuri si servicii 565.920
01 Furnituri de birou 22.709
02 Materiale pentru curatenie 2.552
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 91.574
04 Apa, canal si salubritate 11.880
05 Carburanti si lubrifianti 24.783
06 Piese de schimb 9.173
07 Transport 1.401
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 103.152
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 139.197
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 159.499
02 Reparatii curente 22.351
03 Hrana 206
02 Hrana pentru animale 206
04 Medicamente si materiale sanitare 783
01 Medicamente 731
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.393
01 Uniforme si echipament 1.078
03 Lenjerie si accesorii de pat 65
30 Alte obiecte de inventar 4.250
06 Deplasari, detasari, transferari 84.346
01 Deplasari interne, detasari, transferari 48.049
02 Deplasari in strainatate 36.297
09 Materiale de laborator 89
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Carti, publicatii si materiale documentare 3.621
12 Consultanta si expertiza 792
13 Pregatire profesionala 4.173
14 Protectia muncii 2.207
16 Studii si cercetari 35
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 752
30 Alte cheltuieli 190.737
01 Reclama si publicitate 271
02 Protocol si reprezentare 18.633
03 Prime de asigurare non-viata 5.044
04 Chirii 102.530
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 974
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silita a creantelor bugetare 310
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 62.475
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.344
01 Transferuri curente 29.344
01 Transferuri catre institutii publice 29.334
03 Actiuni de sanatate 10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
01 A. Transferuri interne 16.090
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 6.032
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 8.400
18 Alte transferuri curente interne 1.600
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 79.868
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 79.466
04 Alte transferuri curente in strainatate 402
03 Contributia Romaniei la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contributii din taxe vamale 494.904
03 Contributii din sectorul zaharului 4.094
04 Contributii din resursa TVA 635.888
05 Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contributii din resursa VBN 4.275.275
07 Contributii suplimentare si neprevazute 26.138
10 Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei 37.228
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 49.182
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 342.732
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 218
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 10.338
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 801
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 7.673
17 Mecanismul financiar SEE 3.326
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 52
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 72.297
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 73.938
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 20.200
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 281.102
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 4.500
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 237.296
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 2.299
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
01 Burse 300
11 Asociatii si fundatii 489
17 Despagubiri civile 13.305
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 200
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 557
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Active fixe 353.339
01 Constructii 117.048
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 62.205
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 72.160
30 Alte active fixe 101.926
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 8.419
01 Autoritati executive si legislative 5.195.075
01 Administratia prezidentiala 24.316
02 Autoritati legislative 281.862
03 Autoritati executive 4.543.852
04 Alte organe ale autoritatilor publice 345.045
03 Contributia la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
01 Cheltuieli salariale in bani 100.933
01 Salarii de baza 96.702
05 Sporuri pentru conditii de munca 1.718
06 Alte sporuri 1.245
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7
11 Fonti aferent platii cu ora 194
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 288
13 Indemnizatii de delegare 90
16 Alocatii pentru locuinte 12
30 Alte drepturi salariale in bani 677
02 Cheltuieli salariale in natura 55
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 55
03 Contributii 28.242
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.044
02 Contributii de asigurari de somaj 522
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.336
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 537
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 803
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.609
01 Bunuri si servicii 10.461
01 Furnituri de birou 93
02 Materiale pentru curatenie 46
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.900
04 Apa, canal si salubritate 300
05 Carburanti si lubrifianti 195
06 Piese de schimb 50
07 Transport 127
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 760
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 650
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.340
02 Reparatii curente 446
03 Hrana 3
02 Hrana pentru animale 3
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 174
30 Alte obiecte de inventar 174
06 Deplasari, detasari, transferari 711
01 Deplasari interne, detasari, transferari 420
02 Deplasari in strainatate 291
11 Carti, publicatii si materiale documentare 101
12 Consultanta si expertiza 63
13 Pregatire profesionala 95
14 Protectia muncii 42
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 3
30 Alte cheltuieli 4.510
02 Protocol si reprezentare 494
04 Chirii 27
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 9
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.980
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.140
01 Transferuri curente 29.140
01 Transferuri catre institutii publice 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
01 A. Transferuri interne 1.396.172
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 41.710
13 Programe de dezvoltare 342.963
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 1.011.499
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 63.645
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 63.645
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 39.826
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 48.708
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 72
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 28
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 1.527
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 9.145
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
01 Burse 1.889
11 Asociatii si fundatii 130
19 Indemnizatia de merit 5.745
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 166
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Active fixe 6.842
01 Constructii 6.130
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 90
30 Alte active fixe 122
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2.600
01 Cercetare fundamentala (de baza) 161.710
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
01 Cheltuieli salariale in bani 193.782
30 Alte drepturi salariale in bani 193.782
03 Contributii 52.688
01 Contributii de asigurari sociale de stat 41.356
02 Contributii de asigurari de somaj 994
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.338
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.697
01 Bunuri si servicii 13
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3
12 Consultanta si expertiza 163
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 22.384
30 Alte cheltuieli 10.137
09 Executarea silita a creantelor bugetare 9.337
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.000
02 Transferuri de capital 5.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
01 A. Transferuri interne 1.101.438
14 Fond National de Preaderare 981.139
47 Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa 62.650
50 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 65.628
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate 11.428
05 Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
03 Finantarea partidelor politice 6.619
17 Despagubiri civile 644.914
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANdARE 22
01 Active fixe 22
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 12
30 Alte active fixe 10
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
01 Active financiare 17.100
01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
04 Fondul National de Preaderare 981.139
11 Asistenta nationala externa pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul National de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa 62.650
15 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.639
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 41.639
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 3.971
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 25.750
03 Stabilirea riscului de tara 3.000
04 Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 8.918
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 2.486.987
01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
04 Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 1.070.875
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 210,835
02 Transferuri de capital 210.835
10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 210.835
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
01 Rambursari de credite externe 989.043
06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 2.230.875
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.218.553
01 Transferuri curente 15.218.553
07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 409.999
02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 409.999
6001 APARARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
01 Cheltuieli salariale in bani 1.691.547
01 Salarii de baza 1.214.546
05 Sporuri pentru conditii de munca 157.645
06 Alte sporuri 1.083
11 Fond aferent platii cu ora 5
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4
13 Indemnizatii de delegare 248.121
14 Indemnizatii de detasare 1.496
30 Alte drepturi salariale in bani 68.647
02 Cheltuieli salariale in natura 754.962
02 Norme de hrana 540.458
03 Uniforme si echipament obligatoriu 56.327
05 Transportul la si de la locul de munca 16.726
30 Alte drepturi salariale in natura 141.451
03 Contributii 472.476
01 Contributii de asigurari sociale de stat 385.151
02 Contributii de asigurari de somaj 1.175
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 76.428
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 4.353
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 5.369
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 508.036
01 Bunuri si servicii 380.222
01 Furnituri de birou 3.058
02 Materiale pentru curatenie 1.527
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 157.814
04 Apa, canal si salubritate 24.482
05 Carburanti si lubrifianti 102.935
06 Piese de schimb 13.655
07 Transport 6.335
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.328
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 45.440
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.648
02 Reparatii curente 7.469
03 Hrana 41.398
01 Hrana pentru oameni 39.810
02 Hrana pentru animale 1.588
04 Medicamente si materiale sanitare 4.720
01 Medicamente 4.305
02 Materiale sanitare 265
04 Dezinfectanti 150
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 24.767
01 Uniforme si echipament 21.107
03 Lenjerie si accesorii de pat 700
30 Alte obiecte de inventar 2.960
06 Deplasari, detasari, transferari 14.188
01 Deplasari interne, detasari, transferari 6.876
02 Deplasari in strainatate 7.312
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 2.820
11 Carti, publicatii si materiale documentare 571
12 Consultanta si expertiza 50
13 Pregatire profesionala 481
14 Protectia muncii 1.091
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 1.251
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 35
30 Alte cheltuieli 28.958
02 Protocol si reprezentare 1.117
03 Prime de asigurare non-viata 3.921
04 Chirii 1.896
09 Executarea silita a creantelor bugetare 33
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 21.991
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66.012
01 Transferuri curente 66.012
03 Actiuni de sanatate 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 131.903
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 131.903
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110
02 Ajutoare sociale 110
02 Ajutoare sociale in natura 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
11 Asociatii si fundatii 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Active fixe 497.999
01 Constructii 41.627
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 49.672
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.001
30 Alte active fixe 405.699
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 49.094
0! Administratie centrala 244,678
02 Aparare nationala 3.523.254
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman 370.995
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 27.414
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii 6.048
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.155.122
0! CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
01 Cheltuieli salariale in bani 4.847.269
01 Salarii de baza 3.964.525
03 Indemnizatie de conducere 26.680
05 Sporuri pentru conditii de munca 390.175
06 Alte sporuri 239.986
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent platii cu ora 1.010
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 72
13 Indemnizatii de delegare 19.111
14 Indemnizatii de detasare 949
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 6.290
16 Alocatii pentru locuinte 20.251
30 Alte drepturi salariale in bani 178.170
02 Cheltuieli salariale in natura 1.406.419
02 Norme de hrana 1.006.542
03 Uniforme si echipament obligatoriu 346.798
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 123
05 Transportul la si de la locul de munca 6.715
30 Alte drepturi salariale in natura 46.241
03 Contributii 1.713.462
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.400.682
02 Contributii de asigurari de somaj 19.539
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 269.571
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2.937
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 827
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 19.906
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 791.802
01 Bunuri si servicii 353.689
01 Furnituri de birou 7.485
02 Materiale pentru curatenie 1.579
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 112.169
04 Apa, canal si salubritate 14.562
05 Carburanti si lubrifianti 59.979
06 Piese de schimb 15.955
07 Transport 7.285
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 43.322
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 68.809
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 22.544
02 Reparatii curente 22.913
03 Hrana 11.271
01 Hrana pentru oameni 9.226
02 Hrana pentru animale 2.045
04 Medicamente si materiale sanitare 2.083
01 Medicamente 1.823
02 Materiale sanitare 115
03 Reactivi 101
04 Dezinfectanti 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.312
01 Uniforme si echipament 5.357
03 Lenjerie si accesorii de pat 223
30 Alte obiecte de inventar 5.732
06 Deplasari, detasari, transferari 29.009
01 Deplasari interne, detasari, transferari 14.446
02 Deplasari in strainatate 14.563
09 Materiale de laborator 372
10 Cercetare-dezvoItare 282
11 Carti, publicatii si materiale documentare 1.367
12 Consultanta si expertiza 13.566
13 Pregatire profesionala 1.290
14 Protectia muncii 1.203
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 2.763
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 1.764
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 963
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 801
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 5.312
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 129.945
01 Reclama si publicitate 382
02 Protocol si reprezentare 1.586
03 Prime de asigurare non-viata 14.364
04 Chirii 59.126
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 335
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 54.152
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
03 Alte dobanzi 1.200
05 Dobanzi la operatiunile de leasing 1.200
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 874.003
01 Transferuri curente 843.503
01 Transferuri catre institutii publice 774.281
03 Actiuni de sanatate 67.637
10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
52 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 60
02 Transferuri de capital 30.500
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 6.500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 24.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
01 A. Transferuri interne 20.825
03 Programe cu finantare rambursabila 5.169
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 8.007
18 Alte transferuri curente interne 7.628
41 Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 21
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 4.900
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 4.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 30.831
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 53.883
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 14.000
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 5.503
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 4.518
17 Mecanismul financiar SEE 966
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 11.077
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50
02 Ajutoare sociale 50
01 Ajutoare sociale in numerar 40
02 Ajutoare sociale in natura 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
11 Asociatii si fundatii 4.000
17 Despagubiri civile 13.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Active fixe 329.986
01 Constructii 133.562
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 158.997
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 8.596
30 Alte active fixe 28.831
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 34.781
01 Administratia centrala 1.344.568
03 Ordine publica 3.996.629
0! Politie 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Paza si supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranta nationala 1.576.195
05 Proiectie civila si protectia contra incendiilor 986.328
06 Autoritati judecatoresti 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala 700
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 693.654
6501 INVATAMANT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
01 Cheltuieli salariale in bani 336.209
01 Salarii de baza 284.952
03 Indemnizatie de conducere 458
05 Sporuri pentru conditii de munca 9.135
06 Alte sporuri 4.844
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 32
11 Fond aferent platii cu ora 20.653
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 209
13 Indemnizatii de delegare 899
14 Indemnizatii de detasare 118
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 54
16 Alocatii pentru locuinte 258
30 Alte drepturi salariale in bani 14.597
02 Cheltuieli salariale in natura 36.496
02 Norme de hrana 27.318
03 Uniforme si echipament obligatoriu 5.524
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 128
05 Transportul la si de la locul de munca 287
30 Alte drepturi salariale in natura 3.239
03 Contributii 94.792
01 Contributii de asigurari sociale de stat 73.672
02 Contributii de asigurari de somaj 1.306
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 17.141
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 338
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 1
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.334
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176.779
01 Bunuri si servicii 69.111
01 Furnituri de birou 3.853
02 Materiale pentru curatenie 1.792
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 32.322
04 Apa, canal si salubritate 6.498
05 Carburanti si lubrifianti 1.987
06 Piese de schimb 1.101
07 Transport 255
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.334
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6.368
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.601
02 Reparatii curente 5.310
03 Hrana 38.703
01 Hrana pentru oameni 38.698
02 Hrana pentru animale 5
04 Medicamente si materiale sanitare 734
01 Medicamente 496
02 Materiale sanitare 127
03 Reactivi 1
04 Dezinfectanti 110
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 32.280
01 Uniforme si echipament 7.519
03 Lenjerie si aceesorii de pat 643
30 Alte obiecte de inventar 24.118
06 Deplasari, detasari, transferari 6.052
01 Deplasari interne, detasari, transferari 4.967
02 Deplasari in strainatate 1.085
09 Materiale de laborator 32
10 Cercetare-dezvoltare 161
11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.471
12 Consultanta si expertiza 571
13 Pregatire profesionala 3.914
14 Protectia muncii 251
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 120
16 Studii si cercetari 10
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 45
30 Alte cheltuieli 10.383
01 Reclama si publicitate 102
02 Protocol si reprezentare 260
03 Prime de asigurare non-viata 594
04 Chirii 1.769
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 28
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.630
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.936.833
01 Transferuri curente 1.936.833
01 Transferuri catre institutii publice 318.008
02 Finantarea de baza a invatamantului superior 1.618.735
03 Actiuni de sanatate 90
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
01 A. Transferuri interne 3.469
03 Programe cu finantare rambursabila 2.259
18 Alte transferuri curente interne 1.210
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 442
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 442
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 22.432
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 332.576
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 251
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 305.820
02 Ajutoare sociale 305.820
01 Ajutoare sociale in numerar 15.000
02 Ajutoare sociale in natura 289.170
03 Tichete de cresa 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
01 Burse 413.283
15 Contributii la salarizarea personalului neclerical 2.000
17 Despagubiri civile 250
19 Indemnizatia de merit 6.720
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 290.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Active fixe 195.797
01 Constructii 156.094
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 22.653
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.030
30 Alte active fixe 12.020
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 28
01 Administratie centrala 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Invatamant prescolar si primar 2.807
01 Invatamant prescolar 2.807
04 Invatamant secundar 312.434
01 Invatamant secundar inferior 138.412
02 Invatamant secundar superior 150.962
03 Invatamant profesional 23.060
05 Invatamant postliceal 58.247
06 Invatamant superior 2.141.088
01 Invatamant universitar 2.097.785
02 Invatamant postuniversitar 43.303
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educatie 322.629
04 Camine si cantine pentru studenti 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 10
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 451.827
6601 SANATATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
01 Cheltuieli salariale in bani 150.018
01 Salarii de baza 139.077
05 Sporuri pentru conditii de munca 6.678
06 Alte sporuri 1.173
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 210
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 352
13 Indemnizatii de delegare 652
14 Indemnizatii de detasare 12
30 Alte drepturi salariale in bani 1.864
02 Cheltuieli salariale in natura 1.174
02 Norme de hrana 1.117
03 Uniforme si echipament obligatoriu 31
30 Alte drepturi salariale in natura 26
03 Contributii 45.928
01 Contributii de asigurari sociale de stat 33.493
02 Contributii de asigurari de somaj 916
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 8.980
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 466
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.073
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 738.299
01 Bunuri si servicii 43.359
01 Furnituri de birou 1.652
02 Materiale pentru curatenie 527
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.818
04 Apa, canal si salubritate 1.272
05 Carburanti si lubrifianti 2.092
06 Piese de schimb 336
07 Transport 7
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3.488
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.400
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 18.767
02 Reparatii curente 1.106
03 Hrana 5.129
01 Hrana pentru oameni 5.120
02 Hrana pentru animale 9
04 Medicamente si materiale sanitare 70.877
01 Medicamente 67.073
02 Materiale sanitare 647
03 Reactivi 3.135
04 Dezinfectanti 22
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 607
01 Uniforme si echipament 2
03 Lenjerie si accesorii de pat 2
30 Alte obiecte de inventar 603
06 Deplasari, detasari, transferari 2.174
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.548
02 Deplasari in strainatate 626
09 Materiale de laborator 590
11 Carti, publicatii si materiale documentare 172
12 Consultanta si expertiza 170
13 Pregatire profesionala 816
14 Protectia muncii 217
16 Studii si cercetari 1
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10
30 Alte cheltuieli 68.528
02 Protocol si reprezentare 5
03 Prime de asigurare non-viata 9
04 Chirii 303
09 Executarea silita a creantelor bugetare 40
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 68.171
31 Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 404.496
32 Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 13.128
33 Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant 126.919
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.018.809
01 Transferuri curente 973.889
01 Transferuri catre institutii publice 91.555
03 Actiuni de sanatate 448.544
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 311.954
25 Programe pentru sanatate 78.007
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 17.756
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 26.073
02 Transferuri de capital 44.920
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 1.835
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 31.085
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 3.000
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.243
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 13.447
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 517
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 179.019
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Active fixe 221.909
01 Constructii 121.420
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 99.435
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 204
30 Alte active fixe 850
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.300
01 Administratia centrala 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale in ambulator 6.438
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale 6.438
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sanatate publica 46.533
09 Hematologie si securitate transfuzionala 70.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 5.101
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 2.015.334
50 Alte institutii si actiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
01 Cheltuieli salariale in bani 29.702
01 Salarii de baza 27.506
05 Sporuri pentru conditii de munca 20
06 Alte sporuri 114
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 187
13 Indemnizatii de delegare 229
14 Indemnizatii de detasare 5
30 Alte drepturi salariale in bani 1.641
03 Contributii 7.441
01 Contributii de asigurari sociale de stat 5.512
02 Contributii de asigurari de somaj 148
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.536
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 43
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 202
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315.050
01 Bunuri si servicii 281.271
01 Furnituri de birou 885
02 Materiale pentru curatenie 205
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.854
04 Apa, canal si salubritate 445
05 Carburanti si lubrifianti 623
06 Piese de schimb 207
07 Transport 13
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.512
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 270.900
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.627
02 Reparatii curente 2.268
04 Medicamente si materiale sanitare 1
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.144
30 Alte obiecte de inventar 1.144
06 Deplasari, detasari, transferari 2.035
01 Deplasari interne, detasari, transferari 581
02 Deplasari in strainatate 1.454
09 Materiale de laborator 1
11 Carti, publicatii si materiale documentare 541
12 Consultanta si expertiza 142
13 Pregatire profesionala 305
14 Protectia muncii 34
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 526
30 Alte cheltuieli 26.782
02 Protocol si reprezentare 719
03 Prime de asigurare non-viata 406
04 Chirii 7.494
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.163
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 698.465
01 Transferuri curente 698.465
01 Transferuri catre institutii publice 695.465
53 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
01 A. Transferuri interne 35.715
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 9.140
18 Alte transferuri curente interne 26.575
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 2.402
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 2.402
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.556
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 1.000
17 Mecanismul financiar SEE 7.444
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 79.200
05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 3.800
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
12 Sustinerea cultelor 10.055
13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 11.000
14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 246.680
16 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.700
19 Indemnizatia de merit 17.564
20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 1.500
23 Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet 1.287
24 Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 749
28 Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 207.272
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Active fixe 17.644
01 Constructii 9
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 13.009
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 4.031
30 Alte active fixe 595
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.876
01 Administratie centrala 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice nationale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Institutii publice de spectacole si concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 857
05 Servicii recreative si sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 1.075.238
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
01 Cheltuieli salariale in bani 141.798
01 Salarii de baza 138.570
05 Sporuri pentru conditii de munca 487
06 Alte sporuri 200
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 50
13 Indemnizatii de delegare 403
14 Indemnizatii de detasare 10
30 Alte drepturi salariale in bani 2.028
02 Cheltuieli salariale in natura 236
02 Norme de hrana 128
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 99
05 Transportul la si de la locul de munca 7
30 Alte drepturi salariale in natura 2
03 Contributii 38.831
01 Contributii de asigurari sociale de stat 29.357
02 Contributii de asigurari de somaj 709
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.350
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 212
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.203
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 213.115
01 Bunuri si servicii 42.012
01 Furnituri de birou 2.805
02 Materiale pentru curatenie 347
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.714
04 Apa, canal si salubritate 990
05 Carburanti si lubrifianti 3.970
06 Piese de schimb 513
07 Transport 90
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6.117
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 89
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 17.377
02 Reparatii curente 1.531
03 Hrana 28
01 Hrana pentru oameni 28
04 Medicamente si materiale sanitare 111
01 Medicamente 72
02 Materiale sanitare 27
03 Reactivi 5
04 Dezinfectanti 7
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 722
01 Uniforme si echipament 5
03 Lenjerie si accesorii de pal 59
30 Alte obiecte de inventar 658
06 Deplasari. detasari, transferari 3.546
01 Deplasari interne, detasari, transferari 2.246
02 Deplasari in strainatate 1.300
10 Cercetare-dezvoltare 2.340
11 Carti, publicatii si materiale documentare 502
12 Consultanta si expertiza 19
13 Pregatire profesionala 520
14 Protectia muncii 1.010
16 Studii si cercetari 10
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.000
30 Alte cheltuieli 159.764
01 Reclama si publicitate 25
02 Protocol si reprezentare 91
03 Prime de asigurare non-viata 1.500
04 Chirii 9.000
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 145.901
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 12
09 Executarea silita a creantelor bugetare 100
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.135
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.344.459
01 Transferuri curente 3.296.379
01 Transferuri catre institutii publice 12.469
04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
26 Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 89.175
30 Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 198.850
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 10
54 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national 45.940
02 Transferuri de capital 48.080
31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national 18.080
32 transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
01 A. Transferuri interne 2.632
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 2.632
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 2.632
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 2.632
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 217
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 136.389
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 87.066
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 5.500
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 144.059
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 600
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.081.677
01 Asigurari sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.288.729
01 Ajutoare sociale in numerar 6.188.718
02 Ajutoare sociale in natura 99.806
03 Tichete de cresa 205
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
11 Asociatii si fundatii 30.836
17 Despagubiri civile 425
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 92.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
01 Active fixe 22.936
01 Constructii 14.408
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 4.008
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.500
30 Alte active fixe 2.020
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.692
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
01 Administratie centrala 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 8.806.348
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.046.601
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmasi 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2.632
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 345.833
7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.700
22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 6.800
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 100
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 100
30 Alte cheltuieli 800
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
30 Alte subventii 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 783.000
01 Transferuri curente 80.000
13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar 10.000
32 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 70.000
02 Transferuri de capital 703.000
03 Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 450.000
04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport 87.000
05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 11.000
09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 5.000
20 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 150.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216.350
01 A. Transferuri interne 216.350
03 Programe cu finantare rambursabila 3.500
12 lnvestitii ale agentilor economici cu capital de stat 192.800
18 Alte transferuri curente interne 15.000
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 5.050
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 389.609
03 Programe din Fondul de Coeziune(FC) 389.609
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 336.548
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 336.548
01 Active fixe 336.548
01 Constructii 336.348
30 Alte active fixe 200
03 Locuinte 672.700
01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 672.700
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1.023.572
02 Amenajari hidrotehnice 1.023.572
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 645.824
7401 PROTECTIA MEDIULUI 1.580.707
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.407
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
01 Cheltuieli salariale in bani 90.828
01 Salarii de baza 84.706
05 Sporuri pentru conditii de munca 3.417
06 Alte sporuri 1.347
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 368
13 Indemnizatii de delegare 296
14 Indemnizatii de detasare 6
30 Alte drepturi salariale in bani 688
03 Contributii 24.822
01 Contributii de asigurari sociale de stat 18.747
02 Contributii de asigurari de somaj 453
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.687
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 174
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 761
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.244
01 Bunuri si servicii 23.491
01 Furnituri de birou 1.040
02 Materiale pentru curatenie 79
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.666
04 Apa, canal si salubritate 497
05 Carburanti si lubrifianti 3.996
06 Piese de schimb 330
07 Transport 14
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.464
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.316
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.089
02 Reparatii curente 590
03 Hrana 63
01 Hrana pentru oameni 63
04 Medicamente si materiale sanitare 44
03 Reactivi 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 422
01 Uniforme si echipament 168
30 Alte obiecte de inventar 254
06 Deplasari, detasari, transferari 3.842
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.642
02 Deplasari in strainatate 2.200
09 Materiale de laborator 12
11 Carti, publicatii si materiale documentare 90
12 Consultanta si expertiza 1.099
13 Pregatire profesionala 291
14 Protectia muncii 264
16 Studii si cercetari 45
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 45
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 45
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 85
30 Alte cheltuieli 10.861
01 Reclama si publicitate 23
02 Protocol si reprezentare 5.950
03 Prime de asigurare non-viata 1.054
04 Chirii 1.039
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 21
09 Executarea silita a creantelor bugetare 5
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.769
30 TITLUL III DOBANZI 9.170
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 9.170
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 9.170
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 248.270
02 Transferuri de capital 248.270
14 Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 248.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 82.845
01 A. Transferuri interne 63.845
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 10.730
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 46.155
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 6.960
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 19.000
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 19.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.010.356
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala FEDR) 114.117
07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 895
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 4.784
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 15.885
17 Mecanismul financiar SEE 9.733
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 78.000
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 200.451
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 556.491
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 30.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
17 Despagubiri civile 3.872
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 66.300
01 Active fixe 59.257
01 Constructii 6.899
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 836
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.907
30 Alte active fixe 45.615
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7.043
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
01 Rambursari de credite externe 3.000
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 3.000
01 Administratie centrala 47.395
03 Reducerea si controlul poluarii 1.473.707
04 Protectia biosferei si a mediului natural 7.100
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 7.005
50 Alte servicii in domeniul proiectiei mediului 45.500
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 2.621.273
01 CHELTUIELI CURENTE 2.374.767
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.831
01 Cheltuieli salariale in bani 6.773
01 Salarii de baza 6.584
05 Sporuri pentru conditii de munca 141
06 Alte sporuri 16
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4
13 Indemnizatii de delegare 26
30 Alte drepturi salariale in bani 2
03 Contributii 2.058
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.429
02 Contributii de asigurari de somaj 33
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 540
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 15
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 41
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50.952
01 Bunuri si servicii 6.257
01 Furnituri de birou 63
02 Materiale pentru curatenie 6
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 399
04 Apa, canal si salubritate 51
05 Carburanti si lubrifianti 146
06 Piese de schimb 4
07 Transport 5
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 220
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.152
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.211
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 41
30 Alte obiecte de inventar 41
06 Deplasari, detasari, transferari 207
01 Deplasari interne, detasari, transferari 73
02 Deplasari in strainatate 134
11 Carti, publicatii si materiale documentare 2
13 Pregatire profesionala 30
14 Protectia muncii 4
21 Meteorologie 43.200
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 840
30 Alte cheltuieli 371
01 Reclama si publicitate 56
02 Protocol si reprezentare 23
04 Chirii 145
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 147
40 TITLUL IV SUBVENTII 226.900
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178.218
01 Transferuri curente 134.372
01 Transferuri catre institutii publice 134.372
02 Transferuri de capital 43.846
06 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 43.846
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 891.679
01 A. Transferuri interne 891.651
05 Programul de realizare a sistemului national antigrindina 10.765
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 910
13 Programe de dezvoltare 20.000
46 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat 854.791
53 Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.185
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 28
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 920.265
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FCDR) 9.532
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 18.771
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 64.230
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 643.476
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 130.775
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 53.481
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 97.922
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 97.922
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 246.506
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 246.506
01 Active fixe 160
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 105
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 35
30 Alte active fixe 20
02 Stocuri 244.974
01 Rezerve de stat si de mobilizare 244.974
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.372
01 Actiuni generale economice si comerciale 2.621.273
01 Administratie centrala 206.002
03 Meteorologie 44.110
05 Sistemul national antigrindina 4.000
06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 7.605
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 1.021.527
11 Rezerve de stat si de mobilizare 251.153
12 Ajutoare de stat 854.791
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 5.185
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 193.283
01 CHELTUIELI CURENTE 182.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 182.000
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 182.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.283
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
01 Active financiare 11.283
01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 11.283
02 Carbune si alti combustibili minerali solizi 182.000
50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 11.283
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII 216.341
01 CHELTUIELI CURENTE 173.154
30 TITLUL III DOBANZI 7.014
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 7.014
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 7.014
40 TITLUL IV SUBVENTII 164.860
01 Subventii pe produse 12.000
03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 860
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 150.000
18 Protectie sociala in sectorul minier 2.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280
01 A. Transferuri interne 1.280
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 1.280
79 OPERATIUNI FINANCIARE 43.187
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 43.187
01 Rambursari de credite externe 43.187
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 43.187
01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali 14.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 202.341
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 5.817.700
01 CHELTUIELI CURENTE 5.283.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 312.237
01 Cheltuieli salariale in bani 243.753
01 Salarii de baza 230.595
05 Sporuri pentru conditii de munca 12.165
06 Alte sporuri 370
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 50
13 Indemnizatii de delegare 573
03 Contributii 68.484
01 Contributii de asigurari sociale de stat 50.528
02 Contributii de asigurari de somaj 1.297
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 13.442
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.021
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.196
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.222
01 Bunuri si servicii 126.352
01 Furnituri de birou 2.234
02 Materiale pentru curatenie 394
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.816
04 Apa, canal si salubritate 824
05 Carburanti si lubrifianti 6.115
06 Piese de schimb 778
07 Transport 55
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11.923
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 76.542
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 19.671
02 Reparatii curente 2.238
03 Hrana 50
01 Hrana pentru oameni 50
04 Medicamente si materiale sanitare 112
01 Medicamente 16
02 Materiale sanitare 45
03 Reactivi 36
04 Dezinfectanti 15
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.447
01 Uniforme si echipament 184
30 Alte obiecte de inventar 1.263
06 Deplasari, detasari, transferari 3.609
01 Deplasari interne, detasari, transferari 2.409
02 Deplasari in strainatate 1.200
09 Materiale de laborator 50
11 Carti, publicatii si materiale documentare 535
12 Consultanta si expertiza 410
13 Pregatire profesionala 1.263
14 Proiectia muncii 171
18 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 14.536
30 Alte cheltuieli 13.449
01 Reclama si publicitate 80
02 Protocol si reprezentare 94
04 Chirii 4.037
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 10
07 Fondul Presedinteiui/Fondul conducatorului institutiei publice 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.208
30 TITLUL III DOBANZI 600
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 600
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 600
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.807.863
06 Actiuni de ecologizare 5.815
15 Sprijinirea producatorilor agricoli 1.802.048
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 864.268
01 Transferuri curente 864.268
01 Transferuri catre institutii publice 837.268
48 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 27.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107.514
01 A. Transferuri interne 105.034
06 Sprijinirea proprietarilor de paduri 4.000
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 20.034
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 81.000
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 2.480
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 2.480
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.878.331
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 25.593
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 1.708.120
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 71.364
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 62.554
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 10.597
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 103
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 62.300
17 Despagubiri civile 5.300
27 Renta viagera agricola 57.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 85.795
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 85.795
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.750
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 91.750
01 Active fixe 86.750
01 Constructii 50.550
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 7.000
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.200
30 Alte active fixe 28.000
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 442.820
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.000
30 Alte imprumuturi 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.820
01 Rambursari de credite externe 2.820
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.820
01 Administratie centrala 100.617
02 Servicii publice descentralizate 708.221
03 Agricultura 2.371.930
02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 248.430
03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 11.000
04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 1.837.000
05 Reproductia si selectia animalelor 25.500
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 250.000
04 Sivilcultura 156.752
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 2.480.180
8401 TRANSPORTURI 14.198.951
01 CHELTUIELI CURENTE 13.795.446
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.947
01 Cheltuieli salariale in bani 17.279
01 Salarii de baza 16.022
05 Sporuri pentru conditii de munca 873
06 Alte sporuri 25
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 6
13 Indemnizatii de delegare 285
30 Alte drepturi salariale in bani 68
03 Contributii 4.668
01 Contributii de asigurari sociale de stat 3.288
02 Contributii de asigurari de somaj 185
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 716
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 346
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 133
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.177
01 Bunuri si servicii 6.582
01 Furnituri de birou 111
02 Materiale pentru curatenie 16
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 1.525
04 Apa, canal si salubritate 263
05 Carburanti si lubrifianti 485
06 Piese de schimb 12
07 Transport 3
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 826
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.730
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.611
02 Reparatii curente 200
04 Medicamente si materiale sanitare 2
02 Materiale sanitare 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 138
03 Lenjerie si accesorii de pat 10
30 Alte obiecte de inventar 128
06 Deplasari, detasari, transferari 1.113
01 Deplasari interne, detasari, transferari 343
02 Deplasari in strainatate 770
11 Carti, publicatii si materiale documentare 152
12 Consultanta si expertiza 20
13 Pregatire profesionala 103
14 Protectia muncii 91
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 101
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 101
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 11
30 Alte cheltuieli 664
01 Reclama si publicitate 8
02 Protocol si reprezentare 62
04 Chirii 36
07 Fondul Presedinteiui/Fondul conducatorului institutiei publice 14
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 544
30 TITLUL III DOBANZI 108.765
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 108.765
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 108.765
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.597.915
02 Subventii pe activitati 8.000
04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori 1.190.000
05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul 349.000
14 Sustinerea infrastructurii de transport 50.915
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.444.473
01 Transferuri curente 1.276.473
01 Transferuri catre institutii publice 29.059
28 Intretinerea infrastructurii rutiere 397.414
55 Intretinere infrastructurii feroviare publice 850.000
02 Transferuri de capital 168.000
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 168.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.952.304
01 A. Transferuri interne 2.951.144
03 Programe cu finantare rambursabila 79.739
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 5.740
!2 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 1,919.967
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 866.740
29 Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 78.958
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 1,160
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 1.160
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.627.796
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 1.840.123
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 12.834
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 3.641.462
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 36.077
17 Mecanismul financiar SEE 300
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 97.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.695
01 Burse 5.650
33 Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale 3.358
34 Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara 9.687
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.014.374
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 2.014.374
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.047
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.047
01 Active fixe 2.000
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.400
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 500
30 Alte active fixe 100
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 4.047
79 OPERATIUNI FINANCIARE 397.458
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 397.458
01 Rambursari de credite externe 397.458
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 397.458
01 Administratie centrala 297.042
03 Transport rutier 7.426.827
01 Drumuri si poduri 7.426.827
04 Transport feroviar 5.368.405
01 Transport pe cale ferata 4.253.475
02 Transport cu metroul 1.114.930
05 Transport pe apa 880.449
06 Transport aerian 206.690
02 Aviatia civila 205.020
03 Zboruri speciale 1.670
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 19.538
8501 COMUNICATII 262.402
01 CHELTUIELI CURENTE 240.563
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.515
01 Cheltuieli salariale in bani 5.922
01 Salarii de baza 5.772
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5
13 Indemnizatii de delegare 130
30 Alte drepturi salariale in bani 15
03 Contributii 1.593
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.206
02 Contributii de asigurari de somaj 29
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 301
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 49
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167.995
01 Bunuri si servicii 3.140
01 Furnituri de birou 238
02 Materiale pentru curatenie 55
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 1.120
04 Apa, canal si salubritate 61
05 Carburanti si lubrifianti 123
06 Piese de schimb 82
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 705
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 756
02 Reparatii curente 450
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 202
30 Alte obiecte de inventar 202
06 Deplasari, detasari, transferari 738
01 Deplasari interne, detasari. transferari 115
02 Deplasari in strainatate 623
11 Carti, publicatii si materiale documentare 80
12 Consultanta si expertiza 340
13 Pregatire profesionala 115
14 Protectia muncii 60
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 50
30 Alte cheltuieli 162.820
01 Reclama si publicitate 15
02 Protocol si reprezentare 20
07 Fondul Presedinteiui/Fondul conducatorului institutiei publice 35
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 162.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 1.200
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 1.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.674
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 10.767
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 18.751
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 404
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 22.752
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.500
17 Despagubiri civile 1.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 9.679
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 9.679
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.839
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.839
01 Active fixe 21.839
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 21.829
30 Alte active fixe 10
01 Comunicatii 262.402
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC 167.741
01 CHELTUIELI CURENTE 167.741
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37.341
01 Transferuri curente 37.341
01 Transferuri catre institutii publice 37.341
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 130.400
01 A. Transferuri interne 85.900
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 17.050
49 Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic 68.850
04 Alte plati catre UE 44.500
02 Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel 44.500
02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 37.341
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei 79.400
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor 51.000
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 294.135
01 CHELTUIELI CURENTE 294.135
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.000
30 Alte cheltuieli 22.000
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 150.000
02 Transferuri de capital 150.000
21 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 150.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111.263
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 111.263
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 10.872
01 Cheltuieli aferente programelor cu Finantare rambursabila 10.872
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 294.135
5006 CREDITE EXTERNE 460.823
01 CHELTUIELI CURENTE 6.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.500
01 A. Transferuri interne 6.500
03 Programe cu finantare rambursabila 6.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 454.323
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 454.323
01 Active fixe 454.323
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 454.323
6106 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 454.323
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 454.323
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 454.323
01 Active fixe 454.323
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 454.323
03 Ordine publica 454.323
03 Paza si supravegherea frontierei 454.323
7406 PROTECTIA MEDIULUI 5.000
01 CHELTUIELI CURENTE 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.000
01 A. Transferuri interne 5.000
03 Programe cu finantare rambursabila 5.000
06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 5.000
8406 TRANSPORTURI 1.500
01 CHELTUIELI CURENTE 1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.500
01 A. Transferuri interne 1.500
03 Programe cu finantare rambursabila 1.500
01 Administratie centrala 1.500
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 10.700.785
01 CHELTUIELI CURENTE 10.694.664
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.255
01 Bunuri si servicii 10
01 Furnituri de birou 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30
30 Alte obiecte de inventar 30
06 Deplasari, detasari, transferari 450
01 Deplasari interne, detasari, transferari 150
02 Deplasari in strainatate 300
12 Consultanta si expertiza 2.000
16 Studii si cercetari 500
30 Alte cheltuieli 265
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 265
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 186.370
01 A. Transferuri interne 186.370
07 Programe comunitare 812
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 18.492
09 Programe ISPA 167.066
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.505.039
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 75.000
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 45.048
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 225.000
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 5.715.036
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 214.089
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 3.800.000
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 251.768
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 2.772
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 4.158
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 4.158
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 83.982
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 10.007
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 67.817
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 6.204
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.121
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.121
01 Active fixe 6.121
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 5.809
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 150
30 Alte active fixe 162
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 77.158
01 CHELTUIELI CURENTE 77.158
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.480
01 A. Transferuri interne 1.480
07 Programe comunitare 812
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 668
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 75.678
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 45.048
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 4.836
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 15.561
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 130
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 3.899
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 6.204
01 Autoritati executive si legislative 77.158
03 Autoritati executive 77.158
5308 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 1.327
01 CHELTUIELI CURENTE 1.327
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.170
01 A. Transferuri interne 1.170
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 1.170
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 157
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 55
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 102
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 1.327
6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 100.195
01 CHELTUIELI CURENTE 100.195
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100.195
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 2.772
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 4.158
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 4.158
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 68.421
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 9.819
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 10.867
01 Administratia centrala 7.777
03 Ordine publica 74.511
01 Politie 920
03 Paza si supravegherea frontierei 73.591
06 Autoritati judecatoresti 2.448
07 Penitenciare 57
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 15.402
6508 INVATAMANT 2.291
01 CHELTUIELI CURENTE 2.291
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.291
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 3
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 2.288
06 Invatamant superior 2.100
01 Invatamant universitar 2.100
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 191
6608 SANATATE 5.809
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.809
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.809
01 Active fixe 5.809
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 5.809
02 Servicii publice descentralizate 5.809
6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 3.567
01 CHELTUIELI CURENTE 3.255
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.255
01 Bunuri si servicii 10
01 Furnituri de birou 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30
30 Alte obiecte de inventar 30
06 Deplasari, detasari, transferari 450
01 Deplasari interne, detasari, transferari 150
02 Deplasari in strainatate 300
12 Consultanta si expertiza 2.000
16 Studii si cercetari 500
30 Alte cheltuieli 265
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 265
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 312
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 312
01 Active fixe 312
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 150
30 Alte active fixe 162
01 Administratie centrala 3.567
7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 48.000
01 CHELTUIELI CURENTE 48.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 48.000
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 48.000
02 Amenajari hidrotehnice 48.000
7408 PROTECTIA MEDIULUI 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 5.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.500
01 A. Transferuri interne 5.500
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 5.500
03 Reducerea si controlul poluarii 5.500
8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 256.427
01 CHELTUIELI CURENTE 256.427
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.164
01 A. Transferuri interne 7.164
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 7.164
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 249.263
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 246.932
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 2.331
01 Actiuni generale economice si comerciale 256.427
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 256.427
8208 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII 3.990
01 CHELTUIELI CURENTE 3.990
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.990
01 A. Transferuri interne 3.990
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 3.990
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.990
8308 AGRICULTURA, SILVICULTURA. PISCICULTURA SI VANATOARE 9.729.125
01 CHELTUIELI CURENTE 9.729.125
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9.729.125
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 5.715.036
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 214.089
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 3.800.000
03 Agricultura 9.729.125
04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 9.729.125
8408 TRANSPORTURI 467.066
01 CHELTUIELI CURENTE 467.066
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 167.066
01 A. Transferuri interne 167.066
09 Programe ISPA 167.066
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.000
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 75.000
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 225.000
03 Transport rutier 467.066
01 Drumuri si poduri 467.066
8508 COMUNICATII 330
01 CHELTUIELI CURENTE 330
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 330
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 330
01 Comunicatii 330
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 6.081.417
01 CHELTUIELI CURENTE 5.267.585
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 935.025
01 Cheltuieli salariale in bani 901.574
01 Salarii de baza 860.620
03 Indemnizatie de conducere 60
05 Sporuri pentru conditii de munca 1.447
06 Alte sporuri 686
11 Fond aferent platii cu ora 10.426
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 17.278
13 Indemnizatii de delegare 2.358
14 Indemnizatii de detasare 14
30 Alte drepturi salariale in bani 8.685
02 Cheltuieli salariale in natura 10.795
02 Norme de hrana 7.729
03 Uniforme si echipament obligatoriu 1.502
05 Transportul la si de la locul de munca 49
30 Alte drepturi salariale in natura 1.515
03 Contributii 20.416
01 Contributii de asigurari sociale de stat 14.882
02 Contributii de asigurari de somaj 510
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.308
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 193
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 523
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.501.653
01 Bunuri si servicii 976.171
01 Furnituri de birou 714.410
02 Materiale pentru curatenie 2.451
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 42.533
04 Apa, canal si salubritate 6.621
05 Carburanti si lubrifianti 17.816
06 Piese de schimb 17.938
07 Transport 1.676
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.671
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 131.618
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 35.437
02 Reparatii curente 22.563
03 Hrana 8.377
01 Hrana pentru oameni 8.314
02 Hrana pentru animale 63
04 Medicamente si materiale sanitare 121.240
01 Medicamente 41.198
02 Materiale sanitare 20.721
03 Reactivi 58.950
04 Dezinfectanti 371
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.330
01 Uniforme si echipament 3.896
03 Lenjerie si accesorii de pat 357
30 Alte obiecte de inventar 11.077
06 Deplasari, detasari, transferari 11.864
01 Deplasari interne, detasari, transferari 5.218
02 Deplasari in strainatate 6.646
09 Materiale de laborator 7.448
10 Cercetare-dezvoltare 6.422
11 Carti, publicatii si materiale documentare 4.288
12 Consultanta si expertiza 290
13 Pregatire profesionala 891
14 Protectia muncii 596
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 7
16 Studii si cercetari 213
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 60
30 Alte cheltuieli 213.336
01 Reclama si publicitate 424
02 Protocol si reprezentare 680
03 Prime de asigurare non-viata 110
04 Chirii 12.803
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 8
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 199.311
34 Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 72.903
35 Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice locale 36.614
30 TITLUL III DOBANZI 4.574
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 4.574
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 4.574
40 TITLUL IV SUBVENTII 59.950
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 59.950
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.489.800
01 Transferuri curente 1.147.240
01 Transferuri catre institutii publice 33.360
03 Actiuni de sanatate 85.913
25 Programe pentru sanatate 127.237
35 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate 900.730
02 Transferuri de capital 342.560
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 60.000
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 90.000
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 64.496
25 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 20.000
26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 59.000
27 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 49.064
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 265.704
01 A. Transferuri interne 246.828
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 21.828
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 90.000
18 Alte transferuri curente interne 15.000
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 120.000
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 18.876
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 17.736
04 Alte transferuri curente in strainatate 1.140
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 938.324
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 289.099
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 610.080
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 500
07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 2.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 29.029
17 Mecanismul financiar SEE 4.714
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 2.902
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 12.924
02 Ajutoare sociale 12.924
01 Ajutoare sociale in numerar 12.914
02 Ajutoare sociale in natura 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59.631
01 Burse 50.034
17 Despagubiri civile 25
20 Sume destinate flnantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 8.715
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 857
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 751.271
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 751.271
01 Active fixe 611.846
01 Constructii 484.148
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 59.300
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31.950
30 Alte active fixe 36.448
02 Stocuri 60.000
01 Rezerve de stat si de mobilizare 60.000
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 79.425
79 OPERATIUNI FINANCIARE 62.561
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 62.561
02 Rambursari de credite interne 62.561
01 Rambursari de credite interne garantate 62.561
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 68.652
01 CHELTUIELI CURENTE 68.209
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.162
01 Cheltuieli salariale in bani 23.847
01 Salarii de baza 2.947
05 Sporuri pentru conditii de munca 190
11 Fond aferent platii cu ora 2.300
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 15.710
13 Indemnizatii de delegare 597
30 Alte drepturi salariale in bani 2.103
03 Contributii 2.315
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.642
02 Contributii de asigurari de somaj 81
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 469
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 51
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 72
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.907
01 Bunuri si servicii 16.676
01 Furnituri de birou 692
02 Materiale pentru curatenie 233
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.409
04 Apa, canal si salubritate 1.787
05 Carburanti si lubrifianti 1.033
06 Piese de schimb 23
07 Transport 24
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.788
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.166
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.521
02 Reparatii curente 727
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 318
01 Uniforme si echipament 32
30 Alte obiecte de inventar 286
06 Deplasari, detasari, transferari 3.427
01 Deplasari interne, detasari, transferari 392
02 Deplasari in strainatate 3.035
11 Carti, publicatii si materiale documentare 21
12 Consultanta si expertiza 4
13 Pregatire profesionala 33
14 Protectia muncii 30
30 Alte cheltuieli 19.671
01 Reclama si publicitate 104
02 Protocol si reprezentare 464
04 Chirii 11.820
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.283
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.140
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 1.140
04 Alte transferuri curente in strainatate 1.140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 443
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 443
01 Active fixe 443
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 175
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 117
30 Alte active fixe 151
01 Autoritati executive si legislative 68.652
02 Autoritati legislative 11.590
03 Autoritati executive 57.062
5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 87.343
01 CHELTUIELI CURENTE 61.359
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26.564
01 Cheltuieli salariale in bani 20.684
01 Salarii de baza 20.065
05 Sporuri pentru conditii de munca 4
06 Alte sporuri 40
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 75
13 Indemnizatii de delegare 500
03 Contributii 5.880
01 Contributii de asigurari sociale de stat 4.367
02 Contributii de asigurari de somaj 108
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.115
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 107
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 183
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.645
01 Bunuri si servicii 16.535
01 Furnituri de birou 600
02 Materiale pentru curatenie 300
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.300
04 Apa, canal si salubritate 300
05 Carburanti si lubrifianti 200
06 Piese de schimb 100
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 800
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.000
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7.935
02 Reparatii curente 726
03 Hrana 10
02 Hrana pentru animale 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 920
01 Uniforme si echipament 20
30 Alte obiecte de inventar 900
06 Deplasari, detasari, transferari 3.800
01 Deplasari interne, detasari, transferari 850
02 Deplasari in strainatate 2.950
09 Materiale de laborator 3.800
11 Carti, publicatii si materiale documentare 650
12 Consultanta si expertiza 25
13 Pregatire profesionala 25
14 Protectia muncii 75
30 Alte cheltuieli 8.079
02 Protocol si reprezentare 59
04 Chirii 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 50
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 100
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.984
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 25.984
01 Active fixe 19.944
01 Constructii 13.526
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 3.617
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.592
30 Alte active fixe 209
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6.040
01 Cercetare fundamentala (de baza) 54.399
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 32.944
6010 APARARE 238.482
01 CHELTUIELI CURENTE 141.546
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 612
01 Cheltuieli salariale in bani 390
11 Fond aferent platii cu ora 33
13 Indemnizatii de delegare 149
30 Alte drepturi salariale in bani 208
02 Cheltuieli salariale in natura 158
02 Norme de hrana 158
03 Contributii 64
01 Contributii de asigurari sociale de stat 34
02 Contributii de asigurari de somaj 6
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 18
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131.043
01 Bunuri si servicii 103.486
01 Furnituri de birou 922
02 Materiale pentru curatenie 779
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 16.852
04 Apa, canal si salubritate 1.537
05 Carburanti si lubrifianti 13.841
06 Piese de schimb 15.836
07 Transport 1.577
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 166
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 50.452
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.524
02 Reparatii curente 11.822
03 Hrana 556
01 Hrana pentru oameni 554
02 Hrana pentru animale 2
04 Medicamente si materiale sanitare 75
01 Medicamente 65
02 Materiale sanitare 9
03 Reactivi 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.964
01 Uniforme si echipament 3.357
03 Lenjerie si accesorii de pat 112
30 Alte obiecte de inventar 4.495
06 Deplasari, detasari, transferari 158
01 Deplasari interne, detasari, transferari 146
02 Deplasari in strainatate 12
10 Cercetare-dezvoltare 248
11 Carti, publicatii si materiale documentare 46
13 Pregatire profesionala 29
14 Protectia muncii 93
30 Alte cheltuieli 6.566
02 Protocol si reprezentare 7
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.559
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9.891
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 9.891
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 96.936
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 96.936
01 Active fixe 54.581
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 9.147
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 12.469
30 Alte active fixe 32.965
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 42.355
02 Aparare nationala 228.769
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 9.713
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 135.085
01 CHELTUIELI CURENTE 119.596
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32.621
01 Cheltuieli salariale in bani 17.534
01 Salarii de baza 14.163
03 Indemnizatie de conducere 60
05 Sporuri pentru conditii de munca 996
06 Alte sporuri 237
11 Fond aferent platii cu ora 880
13 Indemnizatii de delegare 286
14 Indemnizatii de detasare 14
30 Alte drepturi salariale in bani 898
02 Cheltuieli salariale in natura 10.090
02 Norme de hrana 7.122
03 Uniforme si echipament obligatoriu 1.462
05 Transportul la si de la locul de munca 49
30 Alte drepturi salariale in natura 1.457
03 Contributii 3.757
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.855
02 Contributii de asigurari de somaj 20
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 838
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 42
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 86.550
01 Bunuri si servicii 15.593
01 Furnituri de birou 288
02 Materiale pentru curatenie 143
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 8.228
04 Apa. canal si salubritate 931
05 Carburanti si lubrifianti 286
06 Piese de schimb 612
07 Transport 50
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 865
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 514
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.676
02 Reparatii curente 2.048
03 Hrana 7.570
01 Hrana pentru oameni 7.546
02 Hrana pentru animale 24
04 Medicamente si materiale sanitare 4
01 Medicamente 3
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.120
01 Uniforme si echipament 397
03 Lenjerie si accesorii de pat 138
30 Alte obiecte de inventar 1.585
06 Deplasari, detasari, transferari 955
01 Deplasari interne, detasari, transferari 860
02 Deplasari in strainatate 95
09 Materiale de laborator 1
11 Carti, publicatii si materiale documentare 40
12 Consultanta si expertiza 10
13 Pregatire profesionala 4
14 Protectia muncii 209
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 7
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10
30 Alte cheltuieli 55.619
01 Reclama si publicitate 16
02 Protocol si reprezentare 30
03 Prime de asigurare non-viata 23
04 Chirii 685
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 54.865
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 400
02 Ajutoare sociale 400
01 Ajutoare sociale in numerar 400
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25
17 Despagubiri civile 25
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.489
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 15.489
01 Active fixe 15.489
01 Constructii 12.582
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 2.057
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 530
30 Alte active fixe 320
03 Ordine publica 22.770
02 Jandarmerie 22.770
04 Siguranta nationala 3.770
06 Autoritati judecatoresti 5.575
07 Penitenciare 80
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 102.890
6510 INVATAMANT 3.043.138
01 CHELTUIELI CURENTE 2.570.217
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 828.688
01 Cheltuieli salariale in bani 823.044
01 Salarii de baza 809.345
05 Sporuri pentru conditii de munca 250
06 Alte sporuri 403
II Fond aferent platii cu ora 7.137
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 365
13 Indemnizatii de delegare 478
30 Alte drepturi salariale in bani 5.066
02 Cheltuieli salariale in natura 408
02 Norme de hrana 310
03 Uniforme si echipament obligatoriu 40
30 Alte drepturi salariale in natura 58
03 Contributii 4.236
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.950
02 Contributii de asigurari de somaj 198
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.021
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 67
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 728.358
01 Bunuri si servicii 718.449
01 Furnituri de birou 707.868
02 Materiale pentru curatenie 169
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 6.792
04 Apa, canal si salubritate 733
05 Carburanti si lubrifianti 422
06 Piese de schimb 424
07 Transport 20
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 367
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.070
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 584
02 Reparatii curente 2.795
03 Hrana 211
01 Hrana pentru oameni 211
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.505
01 Uniforme si echipament 43
03 Lenjerie si accesorii de pat 29
30 Alte obiecte de inventar 2.433
06 Deplasari, detasari, transferari 959
01 Deplasari interne, detasari, transferari 514
02 Deplasari in strainatate 445
09 Materiale de laborator 9
10 Cercetare-dezvoltare 774
11 Carti, publicatii si materiale documentare 446
12 Consultanta si expertiza 19
13 Pregatire profesionala 115
14 Protectia muncii 46
16 Studii si cercetari 7
30 Alte cheltuieli 1.343
01 Reclama si publicitate 247
02 Protocol si reprezentare 90
03 Prime de asigurare non-viata 5
04 Chirii 62
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 8
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 931
30 TITLUL III DOBANZI 4.574
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 4.574
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 4.574
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17.686
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 17.686
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 17.686
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 928.433
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 289.099
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 600.189
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 500
07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 2.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 29.029
17 Mecanismul financiar SEE 4.714
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 2.902
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 12.444
02 Ajutoare sociale 12.444
01 Ajutoare sociale in numerar 12.434
02 Ajutoare sociale in natura 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50.034
01 Burse 50.034
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 410.360
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 410.360
01 Active fixe 410.360
01 Constructii 398.340
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 7.561
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.602
30 Alte active fixe 1.857
79 OPERATIUNI FINANCIARE 62.561
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 62.561
02 Rambursari de credite interne 62.561
01 Rambursari de credite interne garantate 62.561
05 Invatamant postliceal 4.581
06 Invatamant superior 2.788.552
01 Invatamant universitar 1.984.762
02 Invatamant postuniversitar 803.790
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 12.277
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 237.728
6610 SANATATE 1.861.034
01 CHELTUIELI CURENTE 1.789.789
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.528
01 Cheltuieli salariale in bani 13.755
01 Salarii de baza 13.755
03 Contributii 3.773
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.851
02 Contributii de asigurari de somaj 69
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 715
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 21
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 117
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315.821
01 Bunuri si servicii 32.846
01 Furnituri de birou 3.511
02 Materiale pentru curatenie 430
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.873
04 Apa, canal si salubritate 954
05 Carburanti si lubrifianti 1.400
06 Piese de schimb 826
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.530
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 15.539
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.783
02 Reparatii curente 1.562
03 Hrana 27
02 Hrana pentru animale 27
04 Medicamente si materiale sanitare 121.161
01 Medicamente 41.130
02 Materiale sanitare 20.711
03 Reactivi 58.949
04 Dezinfectanti 371
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 726
01 Uniforme si echipament 37
03 Lenjerie si accesorii de pat 16
30 Alte obiecte de inventar 673
06 Deplasari, detasari, transferari 1.720
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.720
09 Materiale de laborator 3.638
10 Cercetare-dezvoltare 5.400
11 Carti, publicatii si materiale documentare 522
12 Consultanta si expertiza 72
13 Pregatire profesionala 483
14 Protectia muncii 103
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 23
30 Alte cheltuieli 38.021
03 Prime de asigurare non-viata 50
04 Chirii 216
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 37.755
34 Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 72.903
35 Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 36.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.456.440
01 Transferuri curente 1.113.880
03 Actiuni de sanatate 85.913
25 Programe pentru sanatate 127.237
35 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate 900.730
02 Transferuri de capital 342.560
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 60.000
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 90.000
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 64.496
25 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 20.000
26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 59.000
27 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 49.064
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.245
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71.245
01 Active fixe 40.245
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 36.625
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.170
30 Alte active fixe 450
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 31.000
02 Servicii publice descentralizate 31.803
04 Servicii medicale in ambulator 9.260
05 Centre medicale multifunctionale 9.260
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 3.000
01 Spitale generale 3.000
09 Hematologie si securitate transfuzionala 57.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 9.000
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.750.971
50 Alte institutii si actiuni sanitare 1.750.971
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 117.404
01 CHELTUIELI CURENTE 116.346
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.611
01 Cheltuieli salariale in bani 1.314
01 Salarii de baza 110
05 Sporuri pentru conditii de munca 7
06 Alte sporuri 6
11 Fond aferent platii cu ora 76
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 568
13 Indemnizatii de delegare 142
30 Alte drepturi salariale in bani 405
02 Cheltuieli salariale in natura 56
02 Norme de hrana 56
03 Contributii 241
01 Contributii de asigurari sociale de stat 133
02 Contributii de asigurari de somaj 19
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 11
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 27
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50.075
01 Bunuri si servicii 26.420
01 Furnituri de birou 411
02 Materiale pentru curatenie 382
03 incalzit, iluminat si forta motrica 888
04 Apa. canal si salubritate 256
05 Carburanti si lubrifianti 125
06 Piese de schimb 69
07 Transport 5
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 117
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23.648
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 519
02 Reparatii curente 944
03 Hrana 3
01 Hrana pentru oameni 3
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 714
01 Uniforme si echipament 10
03 Lenjerie si accesorii de pat 62
30 Alte obiecte de inventar 642
06 Deplasari, detasari, transferari 305
01 Deplasari interne, detasari. transferari 296
02 Deplasari in strainatate 9
11 Carti, publicatii si materiale documentare 2.553
12 Consultanta si expertiza 160
13 Pregatire profesionala 174
14 Protectia muncii 35
16 Studii si cercetari 206
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 27
30 Alte cheltuieli 18.534
01 Reclama si publicitate 57
02 Protocol si reprezentare 8
03 Prime de asigurare non-viata 29
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.440
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 33.360
01 Transferuri curente 33.360
01 Transferuri catre institutii publice 33.360
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21.828
01 A. Transferuri interne 21.828
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 21.828
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 9.472
20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 8.715
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 757
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.058
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.058
01 Active fixe 1.028
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 63
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 470
30 Alte active fixe 495
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 30
01 Administratie centrala 2.500
02 Servicii publice descentralizate 4.161
03 Servicii culturale 7.233
06 Case de cultura 5.253
11 Edituri 1.980
05 Servicii recreative si sportive 87.310
01 Sport 87.310
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 16.200
6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 107.780
01 CHELTUIELI CURENTE 47.780
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100
01 Cheltuieli salariale in bani 100
13 Indemnizatii de delegare 100
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 47.600
01 Bunuri si servicii 45.200
05 Carburanti si lubrifianti 450
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 32.000
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 12.750
02 Reparatii curente 1.800
06 Deplasari, detasari, transferari 400
01 Deplasari interne, detasari, transferari 400
30 Alte cheltuieli 200
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 200
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 80
02 Ajutoare sociale 80
01 Ajutoare sociale in numerar 80
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 60.000
02 Stocuri 60.000
01 Rezerve de stat si de mobilizare 60.000
08 Ajutoare la trecere in rezerva 80
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 107.700
01 Rezerva de stat 107.700
7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 142.206
01 CHELTUIELI CURENTE 142.206
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 801
01 Cheltuieli salariale in bani 706
01 Salarii de baza 40
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 560
13 Indemnizatii de delegare 106
03 Contributii 95
01 Contributii de asigurari sociale de stat 8
02 Contributii de asigurari de somaj 8
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 71
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 7
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46.405
01 Bunuri si servicii 890
01 Furnituri de birou 110
02 Materiale pentru curatenie 10
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 166
04 Apa, canal si salubritate 121
05 Carburanti si lubrifianti 55
06 Piese de schimb 41
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 220
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 136
02 Reparatii curente 129
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 56
30 Alte obiecte de inventar 56
06 Deplasari, detasari, transferari 140
01 Deplasari interne, detasari, transferari 40
02 Deplasari in strainatate 100
11 Carti, publicatii si materiale documentare 10
13 Pregatire profesionala 20
30 Alte cheltuieli 45.160
02 Protocol si reprezentare 22
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45.138
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 95.000
01 A. Transferuri interne 95.000
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 80.000
18 Alte transferuri curente interne 15.000
04 Servicii si dezvoltare publica 141.270
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 936
7410 PROTECTIA MEDIULUI 150.000
01 CHELTUIELI CURENTE 140.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.000
30 Alte cheltuieli 20.000
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 120.000
01 A. Transferuri interne 120.000
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 120.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000
01 Active fixe 10.000
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.000
03 Reducerea si controlul poluarii 150.000
8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 643
01 CHELTUIELI CURENTE 587
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 338
01 Cheltuieli salariale in bani 200
01 Salarii de baza 195
30 Alte drepturi salariale in bani 5
02 Cheltuieli salariale in natura 83
02 Norme de hrana 83
03 Contributii 55
01 Contributii de asigurari sociale de stat 42
02 Contributii de asigurari de somaj 1
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 249
01 Bunuri si servicii 76
01 Furnituri de birou 8
02 Materiale pentru curatenie 5
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 25
04 Apa, canal si salubritate 2
05 Carburanti si lubrifianti 4
06 Piese de schimb 7
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 9
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9
02 Reparatii curente 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7
30 Alte obiecte de inventar 7
13 Pregatire profesionala 8
14 Protectia muncii 5
30 Alte cheltuieli 143
03 Prime de asigurare non-viata 3
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 56
01 Active fixe 56
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 55
30 Alte active fixe 1
01 Actiuni generale economice si comerciale 643
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 643
8210 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII 59.950
01 CHELTUIELI CURENTE 59.950
40 TITLUL IV SUBVENTII 59.950
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 59.950
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 59.950
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 69.700
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.000
01 A. Transferuri interne 10.000
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 59.700
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 59.700
01 Active fixe 59.700
01 Constructii 59.700
03 Agricultura 44.200
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 44.200
04 Sivilcultura 25.500


ANEXA Nr. 4


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor,
pe anul 2012


- mii lei -
Nr. crt. Judetul din care, pentru finantarea cheltuielilor cu:
Suma sustinerea sistemului de protectie a copilului sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala hotarari judecatoresti pentru plata salariilor invatamantului special si a centrelor judetene de resurse si asistenta educationala
TOTAL 2.021.445 615.510*) 360.455*) 404.018 401.914 7.855
1 ALBA 48.562 11.844 13.664 7.364 6.218 602
2 ARAD 41.745 11.196 4.401 9.044 11.636 147
3 ARGES 57.943 17.381 11.110 13.289 9.133 8
4 BACAU 70.047 18.449 19.681 15.283 8.972 1.387
5 BIHOR 70.683 18.526 8.987 12.510 20.610 257
6 BISTRITA-NASAUD 40.728 9.831 5.738 7.398 13.831 178
7 BOTOSANI 46.642 14.766 6.875 11.092 7.455 98
8 BRASOV 53.179 17.225 4.264 10.697 15.295 4
9 BRAILA 26.455 8.570 2.520 6.741 5.588 82
10 BUZAU 47.067 18.935 4.468 9.959 9.708 229
11 CARAS-SEVERIN 40.534 15.319 2.859 6.224 10.092 3
12 CALARASI 29.271 11.862 6.626 7.127 1.161 286
13 CLUJ 71.006 11.664 7.925 11.401 30.609 319
14 CONSTANTA 59.800 16.882 13.676 14.659 9.899 17
15 COVASNA 23.692 10.953 734 5.147 3.919 177
16 DAMBOVITA 39.481 12.341 5.196 11.048 4.671 203
17 DOLJ 52.219 11.240 10.226 13.544 10.839 285
18 GALATI 55.002 17.969 6.625 12.380 11.993 26
19 GIURGIU 20.694 6.610 4.471 6.057 1.320 45
20 GORJ 34.707 10.216 7.272 8.300 4.745 7
21 HARGHITA 36.409 16.679 4.074 7.193 4.085 285
22 HUNEDOARA 40.418 9.806 9.000 8.907 8.397 73
23 IALOMITA 21.710 7.555 2.662 6.179 2.572 335
24 IASI 109.656 52.238 10.772 19.663 17.683 116
25 ILFOV 25.635 6.225 5.717 6.258 4.419 117
26 MARAMURES 55.129 14.432 9.346 10.655 12.402 95
27 MEHEDINTI 26.455 9.029 2.840 5.697 5.543 55
28 MURES 66.623 14.956 21.213 13.158 8.514 119
29 NEAMT 68.025 16.909 14.650 11.415 14.883 86
30 OLT 39.350 14.621 6.187 9.405 4.801 43
31 PRAHOVA 69.954 17.647 22.724 15.687 9.436 50
32 SATU MARE 37.246 10.136 8.497 7.888 5.345 15
33 SALAJ 32.280 10.117 6.636 5.375 4.144 283
34 SIBIU 57.629 12.504 14.356 8.691 12.244 896
35 SUCEAVA 94.331 21.176 17.523 17.500 26.086 57
36 TELEORMAN 28.012 9.821 2.624 7.227 4.193 124
37 TIMIS 85.315 23.815 15.105 11.872 26.235 90
38 TULCEA 33.853 10.393 11.815 4.855 3.541 73
39 VASLUI 70.901 33.624 9.101 11.427 12.224 102
40 VALCEA 51.031 19.031 11.107 8.036 6.732 380
41 VRANCEA 42.026 13.017 7.188 7.666 10.741 101
*) reprezinta limita minima care poate fi majorata cu sume alocate din suma totala aprobata pe judet, fara a afecta finantarea celorlalte servicii care se asigura din aceasta suma.


ANEXA Nr. 5


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti,
pe anul 2012


- mii lei -
Nr.
crt. Judetul Suma din care pentru:
din care: hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav
finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b) - e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
TOTAL 8.976.145 7.850.323 6.904.444****) 945.879 230.148 665.694
1. ALBA 157.251 139.857 126.425 13.432 4.048 11.446
2. ARAD 186.156 164.308 143.801 20 507 4.904 14.437
3. ARGES 257.396 227.760 204.154 23.606 10.525 14.841
4. BACAU 285.325 257.570 228.504 29.066 2.339 19.979
5. BIHOR 275.706 231.342 206.717 24.625 20.493 20.897
6. BISTRITA-NASAUD 145 538 129.272 115.234 14.038 4.198 10.042
7. BOTOSANI 198.954 175.632 162.688 12.944 9.575 11.735
8. BRASOV 220.288 199.660 174.300 25 360 4.210 13.901
9. BRAILA 130.115 118.251 106.409 11.842 1.286 8.969
10. BUZAU 196.028 174.781 152.651 22.130 3.861 14.020
11. CARAS-SEVERIN 129.193 111.569 97.357 14.212 3.228 13.332
12. CALARASI 131.775 111.657 100.574 11.083 5.802 12.432
13. CLUJ 269.383 242.619 205.148 37.471 4.583 17.139
14. CONSTANTA 269.298 241.100 221.214 19.886 5.568 17.148
15. COVASNA 103 052 94.848 86.090 8.758 1.480 4.881
16. DAMBOVITA 213.568 186.836 166.722 20.114 4.065 21.772
17. DOLJ 269 960 243.469 219.759 23 710 6 080 14.492
18. GALATI 231.864 208.611 185.717 22.894 5.395 13.423
19. GIURGIU 105.118 90.708 81.828 8.880 3.156 9.070
20. GORJ 173.672 155.581 138.425 17.156 4.028 11.441
21 HARGHITA 165.257 156.080 137.981 18.099 1.255 5.468
22. HUNEDOARA 193.035 163.390 146.051 17.339 6.827 21.814
23. IALOMITA 116.774 102.440 92.002 10.438 3.651 9.625
24. IASI 350.892 311.399 285.890 25.509 9.232 25.429
25. ILFOV 123.870 109.691 87.665 22.026 798 11.528
26. MARAMURES 215.015 186.415 168.889 17.526 7.894 16.015
27. MEHEDINTI 119.362 100.310 91.514 8.796 2.858 15.052
28. MURES 247.194 225.581 203.013 22.568 2.429 17.593
29. NEAMT 217.508 195.312 178.844 16.468 5.749 14.377
30. OLT 191.119 168.623 153.711 14.912 6.649 12.937
31. PRAHOVA 307.869 266.156 234.442 31.714 6.278 33.283
32. SATU MARE 166.406 148.084 130.924 17.160 4.429 11.634
33. SALAJ 117.833 103.775 91.189 12.586 1.314 11 368
34. SIBIU 176.928 155.433 138.153 17.280 6.181 14.299
35. SUCEAVA 328.981 285.056 259.390 25.666 17.898 22.658
36. TELEORMAN 144.807 125.223 114.125 11.098 5.580 10.336
37. TIMIS 287.188 252.619 212.460 40.159 6 659 24.741
38. TULCEA 96.313 84.739 74.633 10.106 2.063 8.145
39. VASLUI 203.379 180.995 165.780 15.215 4.804 14.877
40. VALCEA 171.375 144.303 128.397 15.906 5.541 18.529
41. VRANCEA 153.417 127.408 115.317 12.091 5.886 17.029
42. MUNICIPIUL BUCURESTI 874.007 *) 693.884 540.473 **) 153.411 ***) 7.349 53.560
43. Sume rezervate care se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti prin hotarari ale Guvernului, in baza solicitarilor si fundamentarilor prezentate de autoritatile administratiei publice locale 57.976 57.976 29.884 28.092 0

*) din care: 55.339 mii lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, 17.716 mii lei pentru sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap si 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate si de panificatie si miere
**) include si cheltuielile cu salariile aferente invatamantului special si centrelor de resurse si asistenta educationala
***) include si cheltuielile cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta aferente invatamantului special si centrelor de resurse si asistenta educationala
****) Din aceasta suma nu se pot efectua plati pentru degrevarile de post/norma, altele decat cele prevazute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale.


ANEXA Nr. 6


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale,
pe anul 2012


- mii lei -
Nr.
crt. Judetul Suma

TOTAL 368.323
1 ALBA 12.756
2 ARAD 10.378
3 ARGES 16.007
4 BACAU 11.161
5 BIHOR 13.707
6 BISTRITA-NASAUD 6.647
7 BOTOSANI 9.360
8 BRASOV 6.523
9 BRAILA 5.170
10 BUZAU 13.030
11 CARAS-SEVERIN 7.765
12 CALARASI 4.610
13 CLUJ 12.292
14 CONSTANTA 10.317
15 COVASNA 3.357
16 DAMBOVITA 8.431
17 DOLJ 10.831
18 GALATI 6.557
19 GIURGIU 4.728
20 GORJ 10.339
21 HARGHITA 8.230
22 HUNEDOARA 16.258
23 IALOMITA 4.493
24 IASI 11.341
25 ILFOV 3.251
26 MARAMURES 7.905
27 MEHEDINTI 7.961
28 MURES 9.416
29 NEAMT 8.129
30 OLT 10.490
31 PRAHOVA 10.647
32 SATU MARE 7.721
33 SALAJ 7.995
34 SIBIU 7.508
35 SUCEAVA 11.436
36 TELEORMAN 6.350
37 TIMIS 13.242
38 TULCEA 5.639
39 VASLUI 10.048
40 VALCEA 9.164
41 VRANCEA 7.133

ANEXA Nr. 7


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2012


- mii lei -
Nr.
crt. JUDETUL Suma
TOTAL 1.753.983
1 ALBA 34.484
2 ARAD 37.240
3 ARGES 41.825
4 BACAU 58.766
5 BIHOR 47.781
6 BISTRITA-NASAUD 29.838
7 BOTOSANI 61.086
8 BRASOV 33.416
9 BRAILA 32.854
10 BUZAU 47.170
11 CARAS-SEVERIN 41.415
12 CALARASI 40.570
13 CLUJ 36.154
14 CONSTANTA 42.251
15 COVASNA 22.185
16 DAMBOVITA 49.429
17 DOLJ 53.992
18 GALATI 44.772
19 GIURGIU 32.574
20 GORJ 29.430
21 HARGHITA 35.764
22 HUNEDOARA 35.950
23 IALOMITA 33.014
24 IASI 59.844
25 ILFOV 9.927
26 MARAMURES 51.690
27 MEHEDINTI 30.703
28 MURES 43.363
29 NEAMT 64.734
30 OLT 50.466
31 PRAHOVA 44.999
32 SATU MARE 32.833
33 SALAJ 26.394
34 SIBIU 27.282
35 SUCEAVA 86.940
36 TELEORMAN 50.052
37 TIMIS 40.542
38 TULCEA 34.351
39 VASLUI 61.806
40 VALCEA 38.477
41 VRANCEA 45.304
42 Sume ce se repartizeaza in baza unor acte normative*) 32.316
*) Din care, in baza prevederilor:


- art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000 si a Legii nr. 298/2003, se aloca bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in coordonarea careia este Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei 354
- Ordonantei Guvernului nr. 4/2003, aprobata prin Legea nr. 118/2003 si a Hotararii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificarile ulterioare, se aloca bugetului local al municipiului Pascani 1.000
- Hotararii Guvernului nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma restanta pentru anul 2005, aferenta ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu 962
- art. 101 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 pentru finantarea de baza din invatamantul particular si confesional acreditat. Suma se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin hotarari ale Guvernului 30.000

ANEXA Nr. 8


NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantate pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult,
pe anul 2012


Nr.
crt. Judetul Numar de posturi
TOTAL 18.951
1 ALBA 759
2 ARAD 428
3 ARGES 550
4 BACAU 456
5 BIHOR 867
6 BISTRITA-NASAUD 300
7 BOTOSANI 274
8 BRASOV 458
9 BRAILA 217
10 BUZAU 268
11 CARAS-SEVERIN 550
12 CALARASI 130
13 CLUJ 815
14 CONSTANTA 291
15 COVASNA 218
16 DAMBOVITA 400
17 DOLJ 464
18 GALATI 474
19 GIURGIU 132
20 GORJ 337
21 HARGHITA 333
22 HUNEDOARA 330
23 IALOMITA 166
24 IASI 720
25 ILFOV 211
26 MARAMURES 729
27 MEHEDINTI 269
28 MURES 734
29 NEAMT 930
30 OLT 331
31 PRAHOVA 257
32 SATU MARE 453
33 SALAJ 530
34 SIBIU 544
35 SUCEAVA 614
36 TELEORMAN 330
37 TIMIS 710
38 TULCEA 270
39 VASLUI 322
40 VALCEA 505
41 VRANCEA 248
42 MUNICIPIUL BUCURESTI 1.027

ANEXA Nr. 9


CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2012


Nr. crt. Denumirea veniturilor si cheltuielilor

CAPITOLUL I
Veniturile si cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judetelor


A. Venituri
(impozite, taxe si alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor judetene1)
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
6. Venituri din proprietate:
a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene
b) Venituri din concesiuni si inchirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestari de servicii si alte activitati:
a) Venituri din prestari de servicii
b) Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
d) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
8. Amenzi, penalitati si confiscari:
a) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
b) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalitati si confiscari
9. Diverse venituri:
a) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
b) Taxe speciale
c) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decat subventiile:
a) Donatii si sponsorizari
b) Alte transferuri voluntare
c) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local (evidentiate cu semnul minus)
d) Varsaminte din sectiunea de functionare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
d) Depozite speciale pentru constructii de locuinte
12. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
a) Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
b) Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
c) Imprumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
g) Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
13. Subventii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri si regulamente de urbanism
c) Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor
d) Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
e) Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
f) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
h) Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
i) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
j) Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
k) Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice prin Programul operational regional 2007-2013
l) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
m) Subventii primite din Fondul de interventie
n) Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
o) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
p) Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
r) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
s) Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
s) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
t) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national
t) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de sistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale
14. Subventii de la alte administratii:
a) Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
c) Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
15. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari
a) Fondul European de Dezvoltare Regionala
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
h) Programe comunitare finantate in perioada 2007 - 2013
i) Alte facilitati si instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila
l) Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse


B. Cheltuieli

1. Autoritati publice si actiuni externe:
a) Autoritati executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale
b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului
b) Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate
5. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
6. Aparare:
a) Aparare nationala (Centre militare)
7. Ordine publica si siguranta nationala:
a) Ordine publica
a1) Politie locala
b) Protectia civila si protectia contra incendiilor (protectia civila nonmilitara)
c) Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
8. Invatamant:
a) Invatamant prescolar si primar *)
a1) Invatamant prescolar *)
a2) Invatamant primar *)
b) Invatamant secundar)
b1) Invatamant secundar inferior *)
c) Invatamant nedefinibil prin nivel
c1) Invatamant special
d) Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
9. Sanatate:
a) Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitati medico-sociale
b) Servicii de sanatate publica
c) Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
c1) Alte institutii si actiuni sanitare
10. Cultura, recreere si religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judetene
a2) Muzee
a3) Institutii publice de spectacole si concerte
a4) Scoli populare de arta si meserii
a5) Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
a6) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative si sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
11. Asigurari si asistenta sociala:
a) Asistenta acordata persoanelor in varsta
b) Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
b1) Asistenta sociala in caz de invaliditate
c) Asistenta sociala pentru familie si copii
d) Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
12. Locuinte, servicii si dezvoltare publica:
a) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
a1) Alimentare cu apa
a2) Amenajari hidrotehnice
b) Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
13. Protectia mediului:
a) Reducerea si controlul poluarii
b) Salubritate si gestiunea deseurilor
b1) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
14. Actiuni generale economice, comerciale si de munca:
a) Actiuni generale economice si comerciale
a1) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
a2) Programe de dezvoltare regionala si sociala
a3) Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
15. Combustibili si energie:
a) Energie termica
b) Alte cheltuieli privind combustibili si energie
16. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare:
a) Agricultura
a1) Camere agricole
a2) Protectia plantelor si carantina fitosanitara
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri si poduri
b) Transport aerian
b1) Aviatia civila
c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
18. Alte actiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifunctionale
d) Alte actiuni economice


CAPITOLUL II
Veniturile si cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti


A. Venituri
(impozite, taxe si alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1)
2. Impozit pe venit
3. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
5. Impozite si taxe pe proprietate:
a) Impozit si taxa pe cladiri
b) Impozit si taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
d) Alte impozite si taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor **)
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural
7. Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii:
a) Taxe hoteliere
8. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
10. Alte impozite si taxe fiscale:
a) Alte impozite si taxe
11. Venituri din proprietate:
a) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
b) Venituri din concesiuni si inchirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobanzi:
a) Alte venituri din dobanzi
13. Venituri din prestari de servicii si alte activitati:
a) Venituri din prestari de servicii
b) Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
c) Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activitati cadastrale si agricultura
e) Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
g) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
14. Venituri din taxe administrative, eliberari permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
15. Amenzi, penalitati si confiscari:
a) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
b) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
c) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalitati si confiscari
16. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
b) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
c) Taxe speciale
d) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
e) Venituri din ajutoare de stat recuperate
f) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
g) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decat subventiile:
a) Donatii si sponsorizari
b) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (evidentiate cu semnul minus)
c) Varsaminte din sectiunea de functionare
d) Alte transferuri voluntare
18. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
e) Depozite speciale pentru constructii de locuinte
19. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
a) Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii
b) Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
c) Imprumuturi temporare din trezoreria statului
d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
g) Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
20. Subventii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
b) Investitii finantate partial din imprumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri si regulamente de urbanism
e) Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
f) Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor
g) Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
h) Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
i) Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
j) Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
k) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
l) Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
m) Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
n) Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice prin Programul operational regional 2007-2013
o) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
p) Subventii primite din Fondul de interventie
q) Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
r) Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
s) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
s) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
t) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
t) Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
u) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
v) Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
w) Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
x) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare
y) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national
z) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru
institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale
21. Subventii de la alte administratii:
a) Subventii primite de la bugetele proprii ale judetelor pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului
b) Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
c) Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap ***)
d) Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare de extrema dificultate
22. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari
a) Fondul European de Dezvoltare Regionala
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
h) Programe comunitare finantate in perioada 2007 - 2013
i) Alte facilitati si instrumente postaderare
j) Mecanismul financiar SEE
k) Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila
l) Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse


B. Cheltuieli

1. Autoritati publice si actiuni externe:
a) Autoritati executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale
b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate
5. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
6. Aparare:
a) Aparare nationala (Centre militare)
7. Ordine publica si siguranta nationala:
a) Ordine publica
a1) Politie locala
b) Protectia civila si protectia contra incendiilor (protectia civila nonmilitara)
c) Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
8. Invatamant:
a) Invatamant prescolar si primar
a1) Invatamant prescolar
a2) Invatamant primar
b) Invatamant secundar
b1) Invatamant secundar inferior
b2) Invatamant secundar superior
b3) Invatamant profesional
c) Invatamant postliceal
d) Invatamant nedefinibil prin nivel
d1) Invatamant special)
e) Servicii auxiliare pentru educatie
e1) Internate si cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
9. Sanatate:
a) Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitati medico-sociale
b) Servicii de sanatate publica
c) Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
c1) Alte institutii si actiuni sanitare
10. Cultura, recreere si religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
a2) Muzee
a3) Institutii publice de spectacole si concerte
a4) Scoli populare de arta si meserii ****)
a5) Case de cultura
a6) Camine culturale
a7) Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
a8) Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative si sportive:
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
11. Asigurari si asistenta sociala:
a) Asistenta acordata persoanelor in varsta
b) Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
b1) Asistenta sociala in caz de invaliditati
c) Asistenta sociala pentru familie si copii
d) Ajutoare pentru locuinte
e) Crese
f) Unitati de asistenta medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g1) Ajutor social
g2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
12. Locuinte, servicii si dezvoltare publica:
a) Locuinte
a1) Dezvoltarea sistemului de locuinte
a2) Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
b) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
b1) Alimentare cu apa
b2) Amenajari hidrotehnice
c) Iluminat public si electrificari rurale
d) Alimentare cu gaze naturale in localitati
e) Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
13. Protectia mediului:
a) Reducerea si controlul poluarii
b) Salubritate si gestiunea deseurilor
b1) Salubritate
b2) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
c) Canalizare si tratarea apelor reziduale
14. Actiuni generale economice, comerciale si de munca:
a) Actiuni generale economice si comerciale
a1) Prevenire si combatere inundatii si gheturi
a2) Stimularea intreprinderilor mici si mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regionala si sociala
a4) Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
15. Combustibili si energie:
a) Energie termica
b) Alti combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibilii si energia
16. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare:
a) Agricultura
a1) Protectia plantelor si carantina fitosanitara
a2) Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri si poduri
a2) Transport in comun
a3) Strazi
b) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
18. Alte actiuni economice:
a) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifunctionale
e) Alte actiuni economice
___________
1) Numai de la regiile autonome si societatile comerciale de subordonare locala care realizeaza proiecte cu finantare externa, conform Codului fiscal
*) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate si de panificatie, acordarea de fructe, conform legii, precum si pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV
**) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate si de panificatie, acordarea de fructe, precum si pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii, in situatia in care contractarea acestor produse se face de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor.
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti
****) Pentru bugetul Municipiului Bucuresti


ANEXA Nr. 10/01

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


BUGETUL
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anul 2012- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 05 VENITURI - TOTAL 17.768.410
0002 05 I.VENITURI CURENTE 14.969.311
2000 05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 14.960.211
2005 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 7.060.668
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 7.060.668
01 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza personal salariat 5.945.635
02 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 70.167
04 Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 1.034.022
05 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj 10.844
2105 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 7.899.543
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 7.809.917
01 Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat 6.171.888
02 Contributia datorata de alte persoane asigurate 233.823
03 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 4.206
04 Contributia datorata de pensionari 1.400.000
05 Contributii facultative ale asiguratilor 2.990
09 Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional 90
50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 86.546
2900 05 C. VENITURI NEFISCALE 9.100
3000 05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 100
3105 VENITURI DIN DOBANZI 100
03 Alte venituri din dobanzi 100
3600 05 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9.000
3605 DIVERSE VENITURI 9.000
50 Alte venituri 9.000
4100 05 IV. SUBVENTII 2.690.591
4200 05 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.690.591
4205 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.762.192
23 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 1.525
26 Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 721.953
27 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 89.175
30 Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari 920.000
47 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 26.255
48 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare 60
49 Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
50 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate 224
4305 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 928.399
02 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 26.600
03 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 263
06 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 698
12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 900.730
13 Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau boala profesionala 108
4505 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 108.508
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 80.634
02 Fondul Social European 27.874
5005 CHELTUIELI - TOTAL 17.768.410
01 CHELTUIELI CURENTE 17.637.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.097
01 Cheltuieli salariale in bani 103.468
01 Salarii de baza 101.648
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 500
13 Indemnizatii de delegare 120
30 Alte drepturi salariale in bani 1.200
03 Contributii 28.629
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.521
02 Contributii de asigurari de somaj 517
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.380
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 175
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.036
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.272.699
01 Bunuri si servicii 16.262.283
01 Furnituri de birou 2.154
02 Materiale pentru curatenie 189
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.700
04 Apa, canal si salubritate 543
05 Carburanti si lubrifianti 1.056
06 Piese de schimb 284
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.149
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 16.200.170
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 48.038
02 Reparatii curente 631
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 280
30 Alte obiecte de inventar 280
06 Deplasari, detasari, transferari 1.289
01 Deplasari interne, detasari, transferari 950
02 Deplasari in strainatate 339
11 Carti, publicatii si materiale documentare 162
12 Consultanta si expertiza 7
13 Pregatire profesionala 309
14 Protectia muncii 78
30 Alte cheltuieli 7.660
04 Chirii 4.840
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.820
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
03 Alte dobanzi 20.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 20.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 163.556
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 122.260
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 41.296
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.049.072
02 Ajutoare sociale 1.049.072
01 Ajutoare sociale in numerar 1.049.072
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.986
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 130.986
01 Active fixe 130.986
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 72.075
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 16
30 Alte active fixe 58.895
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 17.768.410
01 CHELTUIELI CURENTE 17.637.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.097
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.272.699
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 163.556
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.049.072
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.986
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 130.986
6605 SANATATE 16.719.338
01 CHELTUIELI CURENTE 16.588.352
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.097
01 Cheltuieli salariale in bani 103.468
01 Salarii de baza 101.648
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 500
13 Indemnizatii de delegare 120
30 Alte drepturi salariale in bani 1.200
03 Contributii 28.629
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.521
02 Contributii de asigurari de somaj 517
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.380
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 175
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.036
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.272.699
01 Bunuri si servicii 16.262.283
01 Furnituri de birou 2.154
02 Materiale pentru curatenie 189
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.700
04 Apa, canal si salubritate 543
05 Carburanti si lubrifianti 1.056
06 Piese de schimb 284
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.149
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 16.200.170
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 48.038
02 Reparatii curente 631
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 280
30 Alte obiecte de inventar 280
06 Deplasari, detasari, transferari 1.289
01 Deplasari interne, detasari, transferari 950
02 Deplasari in strainatate 339
11 Carti, publicatii si materiale documentare 162
12 Consultanta si expertiza 7
13 Pregatire profesionala 309
14 Protectia muncii 78
30 Alte cheltuieli 7.660
04 Chirii 4.840
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.820
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
03 Alte dobanzi 20.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 20.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 163.556
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 122.260
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 41.296
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.986
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 130.986
01 Active fixe 130.986
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 72.075
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 16
30 Alte active fixe 58.895
01 Administratia centrala 351.399
02 Servicii publice descentralizate 173.952
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 6.034.298
01 Medicamente cu si fara contributie personala 3.450.000
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ 1.686.400
03 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 111.798
04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 675.300
05 Dispozitive si echipamente medicale 110.800
04 Servicii medicale in ambulator 2.023.143
01 Asistenta medicala primara 1.220.000
02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 330.000
03 Asistenta medicala stomatologica 58.841
04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 341.902
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale 72.400
05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 652.700
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 7.431.023
01 Spitale generale 7.359.023
04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 72.000
07 Ingrijiri medicale la domiciliu 33.716
11 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 19.107
6805 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.049.072
01 CHELTUIELI CURENTE 1.049.072
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.049.072
02 Ajutoare sociale 1.049.072
01 Ajutoare sociale in numerar 1.049.072
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 652.488
01 Asistenta sociala in caz de boli 652.488
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 396.584
Nota: Cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot depasi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente implementarii cardului national, precum si cu proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.


ANEXA Nr. 10/02

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


Numarul maxim de posturi finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2011 - 2012


Numar de posturi finantat in anul 2011 Modificarea numarului de posturi in anul 2012 (±) fata de anul 2011 Numar de posturi finantat in anul 2012
0 1 2 3=1+2
TOTAL 3.229 3.229
din care:
6605 SANATATE 3.229 3.229

ANEXA Nr. 10/03

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


SINTEZA
proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea
totala Realizari pana in anul 2009 Realizari
2010 Executie preliminata 2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Anii
urmatori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 288,400 0 0 43.004 163.556 81.840 0 0 0
II. Credite bugetare 288.400 0 0 43.004 163.556 81.840 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
I. Credite de angajament 220.402 0 0 43.004 122.260 55.138 0 0 0
I. Credite bugetare 220.402 0 0 43.004 122.260 55.138 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
1702 PRESCRIPTIA ELECTRONICA
I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
2827 Sanatate fara frontiere
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
2828 Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2 848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
66055601
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 32.604 0 0 6.391 18,040 8.173 0 0 0
II. Credite bugetare 32.604 0 0 6.391 18.040 8.173 0 0 0
66055601
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 146.095 0 0 29.168 80.634 36.293 0 0 0
II. Credite bugetare 146.095 0 0 29.168 80.634 36.293 0 0 0
66055601
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 41.703 0 0 7.445 23.586 10.672 0 0 0
II. Credite bugetare 41.703 0 0 7.445 23.586 10.672 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 67.998 0 0 0 41.296 26.702 0 0 0
II. Credite bugetare 67.998 0 0 0 41.296 26.702 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1703 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1704 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1705 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare
I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1706 Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii
serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale
1707
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1708 Imbunatatirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local
I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17 480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
66055602
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 8.104 0 0 0 4.919 3.185 0 0 0
II. Credite bugetare 8.104 0 0 0 4.919 3.185 0 0 0
66055602
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 45.922 0 0 0 27.874 18.048 0 0 0
II. Credite bugetare 45.922 0 0 0 27.874 18.048 0 0 0
66055602
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 13.972 0 0 0 8.503 5.469 0 0 0
II. Credite bugetare 13.972 0 0 0 8.503 5.469 0 0 0


ANEXA Nr. 10/04

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari
2010 Executie
preliminata
2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Anii urmatori
Proiectul: 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
I. Credite de angajament 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
II. Credite bugetare 164.308 0 0 4 109.166 55.138 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 24.355 0 0 0 16.182 8.173 0 0 0
II. Credite bugetare 24.355 0 0 0 16.182 8.173 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 108.151 0 0 3 71.855 36.293 0 0 0
II. Credite bugetare 108.151 0 0 3 71.855 36.293 0 0 0
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 31.802 0 0 1 21.129 10.672 0 0 0
II. Credite bugetare 31.802 0 0 1 21.129 10.672 0 0 0
Proiectul: 1702 PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
I. Credite de angajament 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
II. Credite bugetare 48.549 0 0 38.460 10.089 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 7.104 0 0 5.701 1.403 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.104 0 0 5.701 1.403 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 31.544 0 0 25.315 6.229 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31.544 0 0 25.315 6.229 0 0 0 0
6605560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 9.901 0 0 7.444 2.457 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.901 0 0 7.444 2.457 0 0 0 0
Proiectul: 2827 Sanatate fara frontiere
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI-TOTAL
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II, Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 713 0 0 690 23 0 0 0 0
II. Credite bugetare 713 0 0 690 23 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.984 0 0 3.850 134 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.984 0 0 3.850 134 0 0 0 0
Proiectul: 2828 Cooperation for continous users’ improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
5005 CHELTUIELI-TOTAL
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)
I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0
6605560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 432 0 0 0 432 0 0 0 0
II. Credite bugetare 432 0 0 0 432 0 0 0 0
6605560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.416 0 0 0 2.416 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.416 0 0 0 2.416 0 0 0 0
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/facilitate/instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari
2010 Executie
preliminata
2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 1703 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.080 0 0 0 648 432 0 0 0
II. Credite bugetare 1.080 0 0 0 648 432 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.120 0 0 0 3.672 2.448 0 0 0
II. Credite bugetare 6.120 0 0 0 3.672 2.448 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.728 0 0 0 1.037 691 0 0 0
II. Credite bugetare 1.728 0 0 0 1.037 691 0 0 0
Proiectul: 1704 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
5005 CHELTUIELI-TOTAL
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1 934 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 585 0 0 0 351 234 0 0 0
II. Credite bugetare 585 0 0 0 351 234 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.315 0 0 0 1.989 1.326 0 0 0
II. Credite bugetare 3.315 0 0 0 1.989 1.326 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 936 0 0 0 562 374 0 0 0
II. Credite bugetare 936 0 0 0 562 374 0 0 0
Proiectul: 1705 Imbunatatirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare

Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 878 0 0 0 527 351 0 0 0
II. Credite bugetare 878 0 0 0 527 351 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.973 0 0 0 2.984 1.989 0 0 0
II. Credite bugetare 4.973 0 0 0 2.984 1.989 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.404 0 0 0 842 562 0 0 0
II. Credite bugetare 1.404 0 0 0 842 562 0 0 0
Proiectul: 1706 Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.185 0 0 0 711 474 0 0 0
II. Credite bugetare 1.185 0 0 0 711 474 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.715 0 0 0 4.029 2.686 0 0 0
II. Credite bugetare 6.715 0 0 0 4.029 2.686 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.896 0 0 0 1.138 758 0 0 0
II. Credite bugetare 1.896 0 0 0 1.138 758 0 0 0
Proiectul: 1707 Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.383 0 0 0 1.430 953 0 0 0
II. Credite bugetare 2.383 0 0 0 1.430 953 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 13.507 0 0 0 8.104 5.403 0 0 0
II. Credite bugetare 13.507 0 0 0 8.104 5.403 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 3.813 0 0 0 2.288 1.525 0 0 0
II. Credite bugetare 3.813 0 0 0 2.288 1.525 0 0 0
Proiectul: 1708 Imbunatatirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local


Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10,984 6.496 0 0 0
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
6605 SANATATE
I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0
6605560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.993 0 0 0 1.252 741 0 0 0
II. Credite bugetare 1.993 0 0 0 1.252 741 0 0 0
6605560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 11.292 0 0 0 7.096 4.196 0 0 0
II. Credite bugetare 11.292 0 0 0 7.096 4.196 0 0 0
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.195 0 0 0 2.636 1.559 0 0 0
II. Credite bugetare 4.195 0 0 0 2.636 1.559 0 0 0

ANEXA Nr. 10/05


SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana in 2010 Executie preliminata 2011 Program 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 TOTAL
01 11697800 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
16.104.662 17.040.585 16.193.986 17.335.796 18.129.524 18.915.354 103 719.907
II. Credite bugetare
16.104.662 15.358.585 16.193.986 17.335.796 18.129.524 18.915.354 102.037.907
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament
16.104.662 17.040.585 16.193.986 17.335.796 18.129.524 18.915.354 103.719.907
II. Credite bugetare
16.104.662 15.358.585 16.193.986 17.335.796 18.129.524 18.915.354 102.037.907
530 PROGRAM
530 Program national de sanatate cu scop curativ
530 TOTAL PROGRAM
530 I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
530 II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
530 Buget fond sanatate
530 I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
530 II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
01 11697800 659 PROGRAM
659 Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
659 TOTAL PROGRAM
659 I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656
659 II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656
659 Buget fond sanatate
659 I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656
659 II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656

ANEXA Nr. 10/06


Fisa Programului


- mii lei -
Cod ordonator Cod
program Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminata 2011 Program 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total
01 11697800 530 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
PROGRAM:
Program national de sanatate cu scop curativ
PRIORITATEA: 1
PARTENERI :
Ministerul Sanatatii
DESCRIERE :
Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice precum si a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transport bolnavi).
Data inceperii: 01-01-2006
Data inchiderii: 31-12-2015
FINANTARE:
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
01 11697800 530 Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
5005 CHELTUIELI - TOTAL
5005 I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
5005 II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
6605 SANATATE
6605 I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
6605 II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
660520 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
660520 I. Credite de angajament
2.034.804 3.064.461 2,484.990 2,810.524 2.952.736 2.952.736 16.300.251
660520 II. Credite bugetare
2.034.804 2.364.461 2.484.990 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.600.251
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
01 11697800 530 REZULTATE ASTEPTATE:
Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
2864 Cost mediu/tratament (mii lei)
1,28 1,5 1,57 1,47 1,47 1,47
REZULTAT
2863 Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor
1.664.337 1.576.307 1.576.307 1.911.921 2.008.664 2.008.664
COMENTARII :
Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, din venituri proprii si bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.
659 PROGRAM:
Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Ministerul Sanatatii
01 11697800 659 DESCRIERE :
Asigurarea dispozitivelor si echipamentelor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte..
Data inceperii:01-01-2009
Data inchiderii:31 -12-2015
FINANTARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656
II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656
Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
5005 CHELTUIELI - TOTAL
5005 I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656
5005 II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656
01 11697800 659 6605 SANATATE
6605 I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.419.656
6605 II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656
660520 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
660520 I. Credite de angajament
14.069.858 13.976.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962,618 87.419.656
660520 II. Credite bugetare
14.069.858 12.994.124 13.708.996 14.525.272 15.176.788 15.962.618 86.437.656
Rata de finantare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE:
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
3526 Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei)
58,62 58,62 66,91 69,09 72,92 72,92
01 11697800 659 3528 Asistenta medicala pentru specialitati clinice- cost mediu pe asigurat (lei)
42,84
3529 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice (lei)
8,71 13,02 14,36 16,24 17,06 17,06
3531 Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/serviciu (lei)
19,74 19,53 24,22 27,4 28,78 28,78
3532 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu km (lei)
8,43
3534 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat
1.694,93 1.658,83 1.347,06 1.422,08 1.457,06 1.617,51
3535 Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav
288,93 288 287,97 293,7 293,7 293,7
3536 Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara
620,81 634,83 662,41 749,19 787,1 787,1
3537 Ingrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/serviciu
5,83
4568 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/serviciu (lei)
16,68 17,74 20,07 21,08 21,08
4569 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei)
30,32 30,46 34,45 36,19 36,19
4570 Ingrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/numar zile ingrijiri la domiciliu
5,09 6,6 7,47 7,85 7,85
REZULTAT
3538 Asistenta medicala primara - numar asigurati
18.860.179 18.233.399 18.233.399 18.233.399 18.233.399 18.233.399
3541 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar asigurati beneficiari pe servicii medicale
7.515.712
3542 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
37.720.527 23.812.476 23.812.476 23.812.476 23.812.476 23.812.476
01 11697800 659 3547 Asistenta medicala stomatologica - numar servicii
2.974.779 2.974.779 2.429.748 2.429.748 2.429.748 2.429.748
3548 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare
529 529 486 486 486 486
3549 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate
4.865.080 4.314.362 5.516.469 5.516.469 5.516.469 5.516.469
3550 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar km, mile marine, ore de zbor
77.548.466
3552 Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare
11.195.651 10.763.957 11.980.284 12.261.820 12.934.994 12.934.994
3553 Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari
145.445 174.534 167.268 167.268 167.268 167.268
3554 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale
4.797.312 6.404.774 5.104.960 5.104.960 5.104.960 5.104.960
3555 Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri
63.248 63.248 66.674 75.408 79.233 79.233
4571 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar locuitori
21.431.298 21.431.298 21.431.298 21.431.298 21.431.298
4572 Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale
18.600.672 18.600.672 18.600.672 18.600.672 18.600.672
COMENTARII:

ANEXA Nr. 10/07

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE


- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli
preliminate
2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 229.360 40.206 127.311 61.843
II 229.360 40.206 127.311 61.843
50057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
5005710101 Constructii I 2.312 90 723 741 758
II 2.312 90 723 741 758
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
5005710103 Mobilier, aparatura birotic si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 229.360 40.206 127.311 61.843
II 229.360 40.206 127.311 61.843


50057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
5005710101 Constructii I 2.312 90 723 741 758
II 2.312 90 723 741 758
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
b. Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
II 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
II 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 80.475 5.621 66.845 8.009
II 80.475 5.621 66.845 8.009


50057101 Active fixe I 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288
II 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
5005710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile
5000 TOTAL GENERAL I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
50057101 Active fixe I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
5005710101 Constructii I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
II 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
5005 CHELTUIELI - TOTAL I 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
II 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 148.885 34.585 60.466 53.834
II 148.885 34.585 60.466 53.834


50057101 Active fixe I 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188
II 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188
5005710101 Constructii I 210 90 39 40 41
II 210 90 39 40 41
5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
TOTAL CAPITOL 66 - SANATATE
6600 SANATATE I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
6605 SANATATE I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 229.360 40.206 127.311 61.843
II 229.360 40.206 127.311 61.843


66057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
6605710101 Constructii I 2.312 90 723 741 758
II 2.312 90 723 741 758
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
6605 SANATATE I 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
II 1.159.785 201.498 185.227 258.297 210.348 151.288 153.127
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 229.360 40.206 127.311 61.843
II 229.360 40.206 127.311 61.843


66057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193
6605710101 Constructii I 2.312 90 723 741 758
II 2.312 90 723 741 758
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934

ANEXA Nr. 10/08

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
COD OBIECTIV 2


FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII


b. Dotari independente


Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finantare si costuri
de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli
preliminate
2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
II 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
6600 SANATATE I 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
II 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
6605 SANATATE I 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
II 553.807 95.531 60.470 138.936 90.171 83.411 85.288
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 80.475 5.621 66.845 8.009
II 80.475 5.621 66.845 8.009


66057101 Active fixe I 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288
II 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182
6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
COD OBIECTIV 4


FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII


d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile


Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE iNTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II- Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
6600 SANATATE I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
6605 SANATATE I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
66057101 Active fixe I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
6605710101 Constructii I 2.102 684 701 717
II 2.102 684 701 717
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
COD OBIECTIV 5


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII


e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor


Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Program
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
II 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
6600 SANATATE I 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
II 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
6605 SANATATE I 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
II 603.876 105.967 124.757 119.361 119.493 67.176 67.122
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 148.885 34.585 60.466 53.834
II 148.885 34.585 60.466 53.834


66057101 Active fixe I 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188
II 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188
6605710101 Constructii I 210 90 39 40 41
II 210 90 39 40 41
6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934
II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934