Bugetului Asigurarilor Sociale Pe Anul 2012

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2012.


SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, dupa caz, iar la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 48.460,9 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexele nr. 2/03/01-04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.


SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2012

Art. 3. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, dupa caz, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 2.227,9 milioane lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr. 6/04.


CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 4. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilitati care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte, in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finantare.
(4) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum si in bugetele centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(6) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari sociale prevazute la alin. (1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, in conditiile prevazute la alin. (4). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
Art. 5. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si prevederilor nationale care reglementeaza fiecare domeniu ce intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
Art. 6. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012.
(3) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in totalul cheltuielilor aprobate prin buget.
(4) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
Art. 7. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Din sumele prevazute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
Art. 8. - (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si postaderare.
(2) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorul principal de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu are in bugetul propriu titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzator sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/ facilitatii, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(4) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
Art. 9. - Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Art. 10. - Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
Art. 11. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 12. - Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale" si al capitolului 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
Art. 13. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.
(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C "Alte cheltuieli de investitii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investitiilor", anexa la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 14. - Ordonatorul principal de credite are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantate prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii, din anul 2012, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 15. - Drepturile de pensii obtinute in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ca urmare a contestarii recalcularii si revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Art. 16. - (1) In anul 2012, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", in mod esalonat, in transe trimestriale egale.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) in bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, la titlul "Cheltuieli de personal" sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 17. - Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.
Art. 18. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, astfel:
a) in cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;
b) in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.
Art. 19. - (1) Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevazute la art. 296 18 alin. (3) lit. a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 296 18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20. - In anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
Art. 21. - Anexele nr. 1/03-5/03 si nr. 1/04-6/04 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucuresti, 21 decembrie 2011.
Nr. 294.


ANEXA Nr. 1/03

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT


BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2012
- SINTEZA -


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 48.729.781
0002 03 I. VENITURI CURENTE 34.883.580
2000 03 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 34.806.137
2003 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 24.534.291
01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori 24.265.603
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori 268.688
01 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori 268.447
02 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 241
2103 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 10.271.846
01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati 12.409.878
04 Contributia altor persoane asigurate 468.303
05 Contributii facultative ale asiguratilor 17.912
06 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea 2
07 Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -2.724.211
09 Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional 1.240
10 Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariale, platite de angajatori 98.677
11 Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii 45
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 77.443
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 200
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 100
07 Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 100
3103 VENITURI DIN DOBANZI 100
06 Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale 100
3300 03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 77.243
3303 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 77.243
11 Contributia pentru bilete de tratament si odihna 77.243
4100 03 IV. SUBVENTII 13.834.101
4200 03 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13.834.101
4203 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 13.834.101
24 Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
4503 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 12.100
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 12.100
4903 01 Venituri sistem public de pensii 48.460.891
4903 02 Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale 268.890
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 48.558.841
01 CHELTUIELI CURENTE 48.550.887
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
01 Cheltuieli salariale in bani 100.147
01 Salarii de baza 95.989
05 Sporuri pentru conditii de munca 530
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 150
13 Indemnizatii de delegare 82
30 Alte drepturi salariale in bani 3.196
02 Cheltuieli salariale in natura 14
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 14
03 Contributii 27.492
01 Contributii de asigurari sociale de stat 20.831
02 Contributii de asigurari de somaj 501
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.208
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 150
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 802
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 465.536
01 Bunuri si servicii 31.285
01 Furnituri de birou 3.419
02 Materiale pentru curatenie 73
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 6.124
04 Apa, canal si salubritate 540
05 Carburanti si lubrifianti 586
06 Piese de schimb 236
07 Transport 9
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.671
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 14.477
02 Reparatii curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente si materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie si accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasari, detasari, transferari 730
01 Deplasari interne, detasari, transferari 510
02 Deplasari in strainatate 220
11 Carti, publicatii si materiale documentare 103
12 Consultanta si expertiza 20
13 Pregatire profesionala 110
14 Protectia muncii 20
30 Alte cheltuieli 430.309
02 Protocol si reprezentare 22
03 Prime de asigurare non-viata 260
04 Chirii 1.700
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 408.067
09 Executarea silita a creantelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.250
30 TITLUL III DOBANZI 30.000
03 Alte dobanzi 30.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 806
01 Transferuri curente 806
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala 698
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 108
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
01 A. Transferuri interne 100
17 Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale 100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 48.232
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.626
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 40.606
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47.878.560
01 Asigurari sociale 47.130.770
02 Ajutoare sociale 747.790
01 Ajutoare sociale in numerar 445.291
02 Ajutoare sociale in natura 302.499
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.954
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.954
01 Active fixe 6.070
01 Constructii 4.270
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 800
30 Alte active fixe 500
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.884
6800 03 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 48.558.841
01 CHELTUIELI CURENTE 48.550.887
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 465.536
30 TITLUL III DOBANZI 30.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.232
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47.878.560
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.954
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.954
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 48.460.891
01 CHELTUIELI CURENTE 48.453.037
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122.547
01 Cheltuieli salariale in bani 96.141
01 Salarii de baza 92.213
05 Sporuri pentru conditii de munca 500
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 150
13 Indemnizatii de delegare 78
30 Alte drepturi salariale in bani 3.000
02 Cheltuieli salariale in natura 14
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 14
03 Contributii 26.392
01 Contributii de asigurari sociale de stat 19.998
02 Contributii de asigurari de somaj 481
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.000
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 144
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 769
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 464.078
01 Bunuri si servicii 30.604
01 Furnituri de birou 3.359
02 Materiale pentru curatenie 70
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 6.000
04 Apa, canal si salubritate 528
05 Carburanti si lubrifianti 430
06 Piese de schimb 230
07 Transport 9
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.611
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 14.217
02 Reparatii curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente si materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie si accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasari, detasari, transferari 700
01 Deplasari interne, detasari, transferari 500
02 Deplasari in strainatate 200
11 Carti, publicatii si materiale documentare 100
12 Consultanta si expertiza 20
13 Pregatire profesionala 100
14 Protectia muncii 20
30 Alte cheltuieli 429.584
02 Protocol si reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viata 200
04 Chirii 1.700
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 407.454
09 Executarea silita a creantelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.200
30 TITLUL III DOBANZI 30.000
03 Alte dobanzi 30.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.232
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 7.626
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 40.606
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47.788.180
01 Asigurari sociale 47.069.426
02 Ajutoare sociale 718.754
01 Ajutoare sociale in numerar 424.874
02 Ajutoare sociale in natura 293.880
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.854
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.854
01 Active fixe 5.970
01 Constructii 4.270
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 700
30 Alte active fixe 500
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.884
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 47.069.426
04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 293.880
09 Ajutoare pentru urmasi 424.874
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 672.711
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 407.465
03 Alte cheltuieli de administrare fond 265.246
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 97.950
01 CHELTUIELI CURENTE 97.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.106
01 Cheltuieli salariale in bani 4.006
01 Salarii de baza 3.776
05 Sporuri pentru conditii de munca 30
13 Indemnizatii de delegare 4
30 Alte drepturi salariale in bani 196
03 Contributii 1.100
01 Contributii de asigurari sociale de stat 833
02 Contributii de asigurari de somaj 20
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 208
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 33
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.458
01 Bunuri si servicii 681
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curatenie 3
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 124
04 Apa, canal si salubritate 12
05 Carburanti si lubrifianti 156
06 Piese de schimb 6
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 60
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 260
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasari, detasari, transferari 30
01 Deplasari interne, detasari, transferari 10
02 Deplasari in strainatate 20
11 Carti, publicatii si materiale documentare 3
13 Pregatire profesionala 10
30 Alte cheltuieli 725
02 Protocol si reprezentare 2
03 Prime de asigurare non-viata 60
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 613
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 806
01 Transferuri curente 806
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aliate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala 698
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 108
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100
01 A. Transferuri interne 100
17 Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale 100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 90.380
01 Asigurari sociale 61.344
02 Ajutoare sociale 29.036
01 Ajutoare sociale in numerar 20.417
02 Ajutoare sociale in natura 8.619
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 100
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 61.344
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 27.190
01 Asistenta sociala in caz de boli 13.488
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 13.702
07 Asigurari pentru somaj 102
09 Ajutoare pentru urmasi 2.550
15 Prevenirea excluderii sociale 100
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 100
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 6.664
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 613
03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.051
9903 EXCEDENT/DEFICIT 170.940
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale 170.940

ANEXA Nr. 2/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


Bugetul asigurarilor sociale de stat
pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 44.131.743
01 CHELTUIELI CURENTE 44.123.789
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.653
01 Cheltuieli salariale in bani 100.147
01 Salarii de baza 95.989
05 Sporuri pentru conditii de munca 530
06 Alte sporuri 200
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 150
13 Indemnizatii de delegare 82
30 Alte drepturi salariale in bani 3.196
02 Cheltuieli salariale in natura 14
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 14
03 Contributii 27.492
01 Contributii de asigurari sociale de stat 20.831
02 Contributii de asigurari de somaj 501
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.208
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 150
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 802
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 441.870
01 Bunuri si servicii 31.274
01 Furnituri de birou 3.419
02 Materiale pentru curatenie 73
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 6.124
04 Apa, canal si salubritate 540
05 Carburanti si lubrifianti 586
06 Piese de schimb 236
07 Transport 9
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.660
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 14.477
02 Reparatii curente 1.800
03 Hrana 150
01 Hrana pentru oameni 150
04 Medicamente si materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie si accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasari, detasari, transferari 730
01 Deplasari interne, detasari, transferari 510
02 Deplasari in strainatate 220
11 Carti, publicatii si materiale documentare 103
12 Consultanta si expertiza 20
13 Pregatire profesionala 110
14 Protectia muncii 20
30 Alte cheltuieli 406.654
02 Protocol si reprezentare 22
03 Prime de asigurare non-viata 260
04 Chirii 1.700
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 384.412
09 Executarea silita a creantelor bugetare 1030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.25030
TITLUL III DOBANZI


30.000


03

Alte dobanzi


30.000

02


Dobanda datorata trezoreriei statului


30.00051
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


806


01

Transferuri curente


806

21


Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala


698

44


Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala


10855
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


100


01

A. Transferuri interne


100

17


Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale


10056
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


48.232


01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


7.626


02

Programe din Fondul Social European (FSE)


40.60657
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


43.475.128


01

Asigurari sociale


42.738.948


02

Ajutoare sociale


736.180

01


Ajutoare sociale in numerar


433.781

02


Ajutoare sociale in natura


302.39970
CHELTUIELI DE CAPITAL


7.95471
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


7.954


01

Active fixe


6.070

01


Constructii


4.270

02


Masini, echipamente si mijloace de transport


500

03


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


800

30


Alte active fixe


500


03

Reparatii capitale aferente activelor fixe


1.884


6800


03


Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE


44.131.74301
CHELTUIELI CURENTE


44.123.78910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


127.65320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII


441.87030
TITLUL III DOBANZI


30.00051
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


80655
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


10056
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


48.23257
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


43.475.12870
CHELTUIELI DE CAPITAL


7.95471
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


7.954


6803

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA


44.033.79301
CHELTUIELI CURENTE


44.025.93910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


122.547


01

Cheltuieli salariale in bani


96.141

01


Salarii de baza


92.213

05


Sporuri pentru conditii de munca


500

06


Alte sporuri


200

12


Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii


150

13


Indemnizatii de delegare


78

30


Alte drepturi salariale in bani


3.000


02

Cheltuieli salariale in natura


14

04


Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa


14


03

Contributii


26.392

01


Contributii de asigurari sociale de stat


19.998

02


Contributii de asigurari de somaj


481

03


Contributii de asigurari sociale de sanatate


5.000

04


Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale


144

06


Contributii pentru concedii si indemnizatii


76920
TITLUL II BUNURI SI SERVICII


440.412


01

Bunuri si servicii


30.593

01


Furnituri de birou


3.359

02


Materiale pentru curatenie


70

03


Incalzit, iluminat si forta motrica


6.000

04


Apa, canal si salubritate


528

05


Carburanti si lubrifianti


430

06


Piese de schimb


230

07


Transport


9

08


Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


5.600

09


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


150

30


Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


14.217


02

Reparatii curente


1.800


03

Hrana


150

01


Hrana pentru oameni


150


04

Medicamente si materiale sanitare


500

01


Medicamente


300

02


Materiale sanitare


200


05

Bunuri de natura obiectelor de inventar


500

03


Lenjerie si accesorii de pat


100

30


Alte obiecte de inventar


400


06

Deplasari, detasari, transferari


700

01


Deplasari interne, detasari, transferari


500

02


Deplasari in strainatate


200


11

Carti, publicatii si materiale documentare


100


12

Consultanta si expertiza


20


13

Pregatire profesionala


100


14

Proiectia muncii


20


30

Alte cheltuieli


405.929

02


Protocol si reprezentare


20

03


Prime de asigurare non-viata


200

04


Chirii


1.700

06


Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


383.799

09


Executarea silita a creantelor bugetare


10

30


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.20030
TITLUL III DOBANZI


30.000


03

Alte dobanzi


30.000

02


Dobanda datorata trezoreriei statului


30.00056
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


48.232


01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


7.626


02

Programe din Fondul Social European (FSE)


40.60657
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


43.384.748


01

Asigurari sociale


42.677.604


02

Ajutoare sociale


707.144

01


Ajutoare sociale in numerar


413.364

02


Ajutoare sociale in natura


293.78070
CHELTUIELI DE CAPITAL


7.85471
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


7.854


01

Active fixe


5.970

01


Constructii


4.270

02


Masini, echipamente si mijloace de transport


500

03


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


700

30


Alte active fixe


500


03

Reparatii capitale aferente activelor fixe


1.884

03


Pensii si ajutoare pentru batranete


42.677.604

04


Asistenta acordata persoanelor in varsta


293.780

09


Ajutoare pentru urmasi


413.364

50


Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale


649.045
02Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor


383.799
03Alte cheltuieli de administrare fond


265.246


6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE


97.95001
CHELTUIELI CURENTE


97.85010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


5.106


01

Cheltuieli salariale in bani


4.006

01


Salarii de baza


3.776

05


Sporuri pentru conditii de munca


30

13


Indemnizatii de delegare


4

30


Alte drepturi salariale in bani


196


03

Contributii


1.100

01


Contributii de asigurari sociale de stat


833

02


Contributii de asigurari de somaj


20

03


Contributii de asigurari sociale de sanatate


208

04


Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale


6

06


Contributii pentru concedii si indemnizatii


3320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII


1.458


01

Bunuri si servicii


681

01


Furnituri de birou


60

02


Materiale pentru curatenie


3

03


Incalzit, iluminat si forta motrica


124

04


Apa, canal si salubritate


12

05


Carburanti si lubrifianti


156

06


Piese de schimb


6

08


Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


60

30


Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


260


05

Bunuri de natura obiectelor de inventar


9

30


Alte obiecte de inventar


9


06

Deplasari, detasari, transferari


30

01


Deplasari interne, detasari, transferari


10

02


Deplasari in strainatate


20


11

Carti, publicatii si materiale documentare


3


13

Pregatire profesionala


10


30

Alte cheltuieli


725

02


Protocol si reprezentare


2

03


Prime de asigurare non-viata


60

06


Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


613

30


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


5051
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


806


01

Transferuri curente


806

21


Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala


698

44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 10855
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


100


01

A. Transferuri interne


100

17


Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale


10057
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


90.380


01

Asigurari sociale


61.344


02

Ajutoare sociale


29.036

01


Ajutoare sociale in numerar


20.417

02


Ajutoare sociale in natura


8.61970
CHELTUIELI DE CAPITAL


10071
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


100


01

Active fixe


100

03


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


100

03


Pensii si ajutoare pentru batranete


61.344

05


Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati


27.190
01Asistenta sociala in caz de boli


13.488
02Asistenta sociala in caz de invaliditate


13.702

07


Asigurari pentru somaj


102

09


Ajutoare pentru urmasi


2.550

05


Prevenirea excluderii sociale


100
50Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale


100

50


Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale


6.664
02Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor


613
03Alte cheltuieli de administrare fond


6.051

ANEXA Nr. 2/03/02

MINISTERUL APARARII NATIONALE


Bugetul asigurarilor sociale de stat
pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.555
30 Alte cheltuieli 11.555
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 11.555
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.459.239
01 Asigurari sociale 2.453.239
02 Ajutoare sociale 6.000
01 Ajutoare sociale in numerar 6.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.555
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.459.239
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.470.794
01 CHELTUIELI CURENTE 2.470.794
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.555
30 Alte cheltuieli 11.555
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 11.555
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.459.239
01 Asigurari sociale 2.453.239
02 Ajutoare sociale 6.000
01 Ajutoare sociale in numerar 6.000
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 2.453.239
09 Ajutoare pentru urmasi 6.000
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 11.555
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 11.555

ANEXA Nr. 2/03/03

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


Bugetul asigurarilor sociale de stat
pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-capitol Para-graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.100
30 Alte cheltuieli 9.100
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 9.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.619.920
01 Asigurari sociale 1.614.553
02 Ajutoare sociale 5.367
01 Ajutoare sociale in numerar 5.267
02 Ajutoare sociale in natura 100
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.619.920
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.629.020
01 CHELTUIELI CURENTE 1.629.020
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.100
30 Alte cheltuieli 9.100
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 9.100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.619.920
01 Asigurari sociale 1.614.553
02 Ajutoare sociale 5.367
01 Ajutoare sociale in numerar 5.267
02 Ajutoare sociale in natura 100
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 1.614.553
04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 100
09 Ajutoare pentru urmasi 5.267
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 9.100
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 9.100

ANEXA Nr. 2/03/04

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


Bugetul asigurarilor sociale de stat
pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicatul Program 2012
A B 1
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.011
01 Bunuri si servicii 11
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11
30 Alte cheltuieli 3.000
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 3.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 324.273
01 Asigurari sociale 324.030
02 Ajutoare sociale 243
01 Ajutoare sociale in numerar 243
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.011
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 324.273
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 327.284
01 CHELTUIELI CURENTE 327.284
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.011
01 Bunuri si servicii 11
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11
30 Alte cheltuieli 3.000
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 3.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 324.273
01 Asigurari sociale 324.030
02 Ajutoare sociale 243
01 Ajutoare sociale in numerar 243
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 324.030
09 Ajutoare pentru urmasi 243
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 3.011
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 3.011

ANEXA Nr. 3/03

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


SINTEZA
proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea
totala Realizari pana in anul 2009 Realizari
2010 Executie
preliminata
2011 Propuneri
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari
2015 Anii
urmatori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 76.295 0 0 21.883 54.412 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76.295 0 0 15.776 48.232 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
1711 Servicii publice electronice destinate cetatenilor, contribuabili si beneficiari ai sistemului public de pensii si din sistemul accidentelor de munca si bolilor profesionale
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601
6803560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0
68035601
6803560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0
68035601
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 49.636 0 0 11.214 38.422 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49.636 0 0 9.030 40.606 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1709 Dezvoltarea competentelor digitale si manageriale in randul personalului din cadrul CNPAS si caselor teritoriale de pensii
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1710 Implementarea unui sistem modern de masurare a performantelor activitatii caselor judetene de pensii
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
2022 Simplificarea si automatizarea schimbului de date intre CNPP si alte institutii publice cu care interactioneaza; date integrate prin automatizarea fluxurilor informationale interne si externe (DIAFIX)
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
2142 Imbunatatirea gestiunii documentelor in Casa Nationala de Pensii si Alte drepturi de Asigurari Sociale si institutiile sale subordonate
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
68035602
6803560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 6.029 0 0 1.363 4.666 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.029 0 0 1.100 4.929 0 0 0 0
68035602
6803560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 34.170 0 0 7.722 26.448 0 0 0 0
II. Credite bugetare 34.170 0 0 6.231 27.939 0 0 0 0
68035602
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 9.437 0 0 2.129 7.308 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9.437 0 0 1.699 7.738 0 0 0 0

ANEXA Nr. 3/03/01

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor faciltati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetatenilor, contribuabili si beneficiari ai sistemului public de pensii si din sistemul accidentelor de munca si bolilor profesionale
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0
6803560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0
6803560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0
6803560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0

Program/facilitate/instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 1709 Dezvoltarea competentelor digitale si manageriale in randul personalului din cadrul CNPAS si caselor teritoriale de pensii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
6803560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 169 0 0 69 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 169 0 0 69 100 0 0 0 0
6803560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 956 0 0 386 570 0 0 0 0
II. Credite bugetare 956 0 0 386 570 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 249 0 0 95 154 0 0 0 0
II. Credite bugetare 249 0 0 95 154 0 0 0 0
Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de masurare a performantelor activitatii caselor judetene de pensii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0
6803560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 374 0 0 112 262 0 0 0 0
II. Credite bugetare 374 0 0 46 328 0 0 0 0
6803560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.122 0 0 638 1.484 0 0 0 0
II Credite bugetare 2.122 0 0 260 1.862 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 524 0 0 158 366 0 0 0 0
II. Credite bugetare 524 0 0 27 497 0 0 0 0
Proiectul: 2022 Simplificarea si automatizarea schimbului de date intre CNPP si alte institutii publice cu care interactioneaza; date integrate prin automatizarea fluxurilor informationale interne si externe (DIAFIX)
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0
6803560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.807 0 0 1.182 1.625 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.807 0 0 985 1.822 0 0 0 0
6803560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 15.908 0 0 6.698 9.210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.908 0 0 5.585 10.323 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.437 0 0 1.876 2.561 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.437 0 0 1.577 2.860 0 0 0 0
Proiectul: 2142 imbunatatirea gestiunii documentelor in Casa Nationala de Pensii si Alte drepturi de Asigurari Sociale si institutiile sale subordonate
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
68035602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
6803560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0
6803560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0
6803560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


Numarul maxim de posturi finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat
pe anii 2011-2012


Numar de posturi finantat in anul 2011 Modificarea numarului de posturi in anul 2012 (±) fata de anul 2011 Numar de posturi finantat in anul 2012
0 1 2 3 = 1 + 2
TOTAL 3.729 3.729
din care:
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 3.606 3.606
6903 ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 123 123

ANEXA Nr. 5/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE


- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli
preliminate
2011 Propuneri
2012 Estimari
2013 Estimari
2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 159.096 123.885 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
II 159.096 123.885 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT I 49.412 14.201 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
II 49.412 14.201 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
50037101 Active fixe I 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
II 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
5003710101 Constructii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
5000 TOTAL GENERAL I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
50037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003710101 Constructii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 145.945 123.745 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
II 145.945 123.745 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT I 36.261 14.061 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
II 36.261 14.061 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
50037101 Active fixe I 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
II 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
5003710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
b. Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
50037101 Active fixe I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
5003710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
50067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
50037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
50037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
50067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 68 -- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 152.066 117.355 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
II 152.066 117.355 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 42.382 7.671 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
II 42.382 7.671 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
68037101 Active fixe I 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
II 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
6803710101 Constructii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
68037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803710101 Constructii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
C - Alte cheltuieli de investitii
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 138.915 117.215 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
II 138.915 117.215 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 29.231 7.531 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
II 29.231 7.531 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
68037101 Active fixe I 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
II 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
6803710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100

ANEXA Nr. 5/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII


b. Dotari independente


Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
68037101 Active fixe I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
6803710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
68067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
COD OBIECTIV 5


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII


e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor


Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare l/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
68037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
68037103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
68067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
COD OBIECTIV 761


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
SEDIU CJP GORJ


Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector Gorj
1.2 Municipiu/Oras /Comuna Targu Jiu
1.3 Amplasament Str. Alexandru loan Cuza nr. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.O./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/Ol.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 11408
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2008
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80 SALARIATI
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 11408
2. Data pretului (luna/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2009
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 06/2011
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010 (mii lei) 140
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 100
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei) 11529

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5000 TOTAL GENERAL I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
68037101 Active fixe I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6803710101 Constructii I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
COD OBIECTIV 762


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIT EXTINDERE
SEDIU CNPAS


Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Sector 2
1.2 Municipiu/Oras/Comuna Bucuresti
1.3 Amplasament Str. Latina nr. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/ 11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1382
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2008
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) SC 339 26 MP
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1382
2. Data pretului (luna/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2004
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010 (mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei) 1382

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
68037101 Active fixe I 1.382 639 743
II 1.382 639 743
6803710101 Constructii I 1.382 639 743
II 1.382 639 743

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
pe anul 2012
- SINTEZA -


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.443.035
0002 04 I. VENITURI CURENTE 1.327.490
1604 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 33
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 33
2000 04 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1.305.000
2004 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 765.455
02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori 568.228
01 Contributii ale angajatorului si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 568.228
06 Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 197.227
2104 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 539.545
02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati 535.387
01 Contributii individuale 535.050
02 Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj 337
09 Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional 83
10 Contributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decit cele de natura salariala, platite de angajatori 4.075
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 22.457
3000 04 C1.VENITURI DIN PROPRIETATI 18.500
3104 VENITURI DIN DOBANZI 18.500
03 Alte venituri din dobanzi 1.300
04 Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 17.200
3600 04 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3.957
3604 DIVERSE VENITURI 3.957
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 757
50 Alte venituri 3.200
4000 04 III. OPERATIUNI FINANCIARE 4.000
4004 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4.000
03 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii 4.000
4100 04 IV. SUBVENTII 974.453
4200 04 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 974.453
4204 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 974.453
25 Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
4504 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 137.092
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 82
02 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 82
02 Fondul Social European 136.930
01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 136.843
02 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 87
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 80
4904 01 Venituri sistem asigurari pentru somaj 2.227.851
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creantelor salariale 215.184
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 2.254.901
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.495
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.280
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.027
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 500.831
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131.529
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.419.106
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 1.500
6400 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.998.479
01 CHELTUIELI CURENTE 1.988.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66.092
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 500.831
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.289.473
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE 27.050
01 CHELTUIELI CURENTE 27.050
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 809
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 663
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
01 Asigurari pentru plata creantelor salariale 25.578
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creantelor salariale 1.472
01 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 256
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.216
6504 INVATAMANT 47.838
01 CHELTUIELI CURENTE 44.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 410
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.855
40 TITLUL IV SUBVENTII 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 20.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.988
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.988
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 20.264
01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare 20.264
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 27.574
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.923.591
01 CHELTUIELI CURENTE 1.916.673
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.525
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54.574
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 480.567
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.287.007
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.918
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.918
07 Asigurari pentru somaj 1.726.966
15 Prevenirea excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 156.017
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 12.464
03 Alte cheltuieli de administrare fond 143.553
8000 04 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 256.422
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 256.422
01 CHELTUIELI CURENTE 254.922
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.188
40 TITLUL IV SUBVENTII 2.977
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120.724
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 129.633
79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 1.500
02 Actiuni generale de munca 256.422
04 Masuri active pentru combaterea somajului 1.188
05 Stimularea crearii de locuri de munca 132.610
30 Alte actiuni generale de munca 122.624
8904 01 Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj 2.227.851
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salariale 27.050
9904 EXCEDENT/DEFICIT 188.134
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salariale 188.134

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 2.254.901
01 CHELTUIELI CURENTE 2.243.495
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75.744
01 Cheltuieli salariale in bani 58.980
01 Salarii de baza 56.453
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.700
13 Indemnizatii de delegare 218
30 Alte drepturi salariale in bani 606
02 Cheltuieli salariale in natura 100
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 100
03 Contributii 16.664
01 Contributii de asigurari sociale de stat 12.239
02 Contributii de asigurari de somaj 297
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.088
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 116
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 924
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.280
01 Bunuri si servicii 39.751
01 Furnituri de birou 592
02 Materiale pentru curatenie 100
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.334
04 Apa, canal si salubritate 477
05 Carburanti si lubrifianti 462
06 Piese de schimb 218
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.653
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 27.290
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.625
02 Reparatii curente 1.674
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasari. detasari. transferari 1.137
01 Deplasari interne, detasari, transferari 862
02 Deplasari in strainatate 275
11 Carti, publicatii si materiale documentare 135
12 Consultanta si expertiza 50
13 Pregatire profesionala 180
14 Protectia muncii 61
30 Alte cheltuieli 23.192
02 Protocol si reprezentare 20
04 Chirii 7.084
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 12.720
09 Executarea silita a creantelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.348
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
03 Alte dobanzi 20.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 20.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.027
09 Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor 50
19 Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca 2.977
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 500.831
01 Transferuri curente 500.831
01 Transferuri catre institutii publice 20.264
17 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat 399.315
19 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 81.011
20 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 241
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERIJRI 400
01 A. Transferuri interne 200
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 200
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 200
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131.529
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 102
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 131.327
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabila postaderare de la Comunitatea Europeana 100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.419.106
01 Asigurari sociale 1.246.399
02 Ajutoare sociale 172.707
01 Ajutoare sociale in numerar 170.241
02 Ajutoare sociale in natura 2.466
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
25 Sume aferente platii creantelor salariale 25.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.906
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.906
01 Active fixe 2.714
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.013
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.240
30 Alte active fixe 461
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7.192
79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 1.500
04 imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj 1.500
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE 27.050
01 CHELTUIELI CURENTE 27.050
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 809
01 Cheltuieli salariale in bani 583
01 Salarii de baza 576
13 Indemnizatii de delegare 4
30 Alte drepturi salariale in bani 3
03 Contributii 226
01 Contributii de asigurari sociale de stat 150
02 Contributii dc asigurari de somaj 4
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 17
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 663
01 Bunuri si servicii 367
01 Furnituri de birou 30
02 Materiale pentru curatenie 25
03 incalzit, iluminat si forta motrica 84
04 Apa. canal si salubritate 40
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 138
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 50
30 Alte cheltuieli 296
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 256
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 40
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 25.578
25 Sume aferente platii creantelor salariale 25.578
01 Asigurari pentru plata creantelor salariale 25.578
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creantelor salariale 1.472
01 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 256
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.216
6504 INVATAMANT 47.838
01 CHELTUIELI CURENTE 44.850
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 410
01 Cheltuieli salariale in bani 314
01 Salarii de baza 310
13 Indemnizatii de delegare 1
30 Alte drepturi salariale in bani 3
03 Contributii 96
01 Contributii de asigurari sociale de stat 67
02 Contributii de asigurari de somaj 3
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 17
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 7
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.855
01 Bunuri si servicii 9.597
01 Furnituri de birou 22
02 Materiale pentru curatenie 10
03 incalzit, iluminat si forta motrica 750
04 Apa, canal si salubritate 37
05 Carburanti si lubrifianti 32
06 Piese de schimb 18
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 153
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7.900
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 675
02 Reparatii curente 380
05 Bunuri de natura obiectelor dc inventar 200
30 Alte obiecte de inventar 200
06 Deplasari, detasari, transferari 12
01 Deplasari interne, detasari, transferari 12
11 Carti, publicatii si materiale documentare 15
13 Pregatire profesionala 30
14 Protectia muncii 1
30 Alte cheltuieli 620
04 Chirii 500
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 120
40 TITLUL IV SUBVENTII 50
09 Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 20.264
01 Transferuri curente 20.264
01 Transferuri catre institutii publice 20.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.805
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 10.805
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.466
02 Ajutoare sociale 2.466
02 Ajutoare sociale in natura 2.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.988
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.988
01 Active fixe 375
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 135
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 240
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2.613
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 20.264
01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare 20.264
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 27.574
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.923.591
01 CHELTUIELI CURENTE 1.916.673
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.525
01 Cheltuieli salariale in bani 58.083
01 Salarii de baza 55.567
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.700
13 Indemnizatii de delegare 213
30 Alte drepturi salariale in bani 600
02 Cheltuieli salariale in natura 100
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 100
03 Contributii 16.342
01 Contributii de asigurari sociale de stat 12.022
02 Contributii de asigurari de somaj 290
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.020
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 110
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 900
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54.574
01 Bunuri si servicii 29.787
01 Furnituri de birou 540
02 Materiale pentru curatenie 65
03 incalzit, iluminat si forta motrica 3.500
04 Apa, canal si salubritate 400
05 Carburanti si lubrifianti 430
06 Piese de schimb 200
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.500
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 19.252
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.900
02 Reparatii curente 1.294
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 900
30 Alte obiecte de inventar 900
06 Deplasari. detasari, transferari 1.125
01 Deplasari interne, detasari, transferari 850
02 Deplasari in strainatate 275
11 Carti, publicatii si materiale documentare 120
12 Consultanta si expertiza 50
13 Pregatire profesionala 150
14 Protectia muncii 60
30 Alte cheltuieli 21.088
02 Protocol si reprezentare 20
04 Chirii 6.584
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 12.464
09 Executarea silita a creantelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.000
30 TITLUL III DOBANZI 20.000
03 Alte dobanzi 20.000
02 Dobanda datorata trezoreriei statului 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 480.567
01 Transferuri curente 480.567
17 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat 399.315
19 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 81.011
20 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 241
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.287.007
01 Asigurari sociale 1.246.399
02 Ajutoare sociale 40.608
01 Ajutoare sociale in numerar 40.608
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.918
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.918
01 Active fixe 2.339
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 878
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.000
30 Alte active fixe 461
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 4.579
07 Asigurari pentru somaj 1.726.966
15 Prevenirea excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 40.608
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 156.017
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 12.464
03 Alte cheltuieli de administrare fond 143.553
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 256.422
01 CHELTUIELI CURENTE 254.922
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.188
30 Alte cheltuieli 1.188
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.188
40 TITLUL IV SUBVENTII 2.977
19 Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca 2.977
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400
01 A. Transferuri interne 200
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 200
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 200
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120.724
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 102
02 Programe din Fondul Social European(FSE) 120.522
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 100
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 129.633
02 Ajutoare sociale 129.633
01 Ajutoare sociale in numerar 129.633
79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.500
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 1.500
04 imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj 1.500
02 Actiuni generale de munca 256.422
04 Masuri active pentru combaterea somajului 1.188
05 Stimularea crearii de locuri de munca 132.610
30 Alte actiuni generale de munca 122.624

ANEXA Nr. 3/04

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


SINTEZA
proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Cod Denumirea program/instrument/facilitate Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0
II. Credite bugetare 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0
II. Credite bugetare 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1750 Sa devenim competitivi pe piata muncii
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitate in sanse
I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1753 PACSPO - Pregatirea aprofundata continua in serviciul public de ocupare
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1755 ICAR - Invatamant continuu aprofundat pentru Romania
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piata muncii
I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1892 Calificarea conform cerintelor pietei muncii, o sansa reala pentru o viata mai buna
I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1908 Programe Active pentru Someri - PAS decisiv pentru cariera ta
I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0
65045602
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0
65045602
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0
II. Credite bugetare 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0
65045602
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR)
2805 Crearea unei piete a fortei de munca comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate si serviciii de formare
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
80045601
8004560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 28 0 0 18 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 28 0 0 18 10 0 0 0 0
80045601
8004560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 174 0 0 89 85 0 0 0 0
II. Credite bugetare 174 0 0 89 85 0 0 0 0
80045601
8004560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 11 0 0 4 7 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 4 7 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0
II. Credite bugetare 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1728 SCOR - Sanse pentru comunitatea rurala
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1729 Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin TELEWORK
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1731 Cariera e in mainile tale
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1732 RATIO L3
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatilor
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1734 Ai JOBCLUBUL tau, Ai sansa ta
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1737 MedForm
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1739 CALL CENTER SPO
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1740 Sanse pentru tineri
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1741 Cai de formare si ocupare in sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1742 O sansa de ocupare - Antreprenoriatul in mediul rural
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1743 ASPER - Asistenta personalizata
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1745 Promoveaza femeia
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1746 Educatia continua orientata spre performanta, pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor - ECOP
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1747 CALISIG - Calificare pentru o slujba mai sigura
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1749 MRB Performant System - implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitate in sanse
I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1756 Sanse egale pentru un viitor comun
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1757 Functionarul electronic
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1758 CALLCEMM Apelati Centrul Electronic de Mediere a Muncii
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1760 Prelucrarea informatica a subventiilor angajatorilor
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1763 Serviciul public de ocupare in sprijinul dumneavoastra
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1764 Calitate, eficienta si transparenta in SPO
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1767 Analiza deficitului de forta de munca calificata in domeniul constructiilor
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1769 SAPERE - Studii, analize statistice si previziuni asupra pietei muncii pentru a intari capacitatea ANOFM in Romania
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1770 Model de cooperare transnationala pentru intoarcerea lucratorilor romani - - MEDIT
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1771 ASC - Anticiparea schimbarilor pe piata muncii
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionala
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1773 COMPROF - Cresterea nivelului de competente profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor personalizate
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.339 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.339 2.016 1.568 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1863 Fii informat
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1864 SAFE- Servicii de Aprobare Flexibila a Mobilitatii la nivel european
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1865 Gestionarea eficienta a Resurselor in vederea imbunatatirii Calitatii Serviciilor oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca dar si de Economisire a Resurselor Naturale GREEN

I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1866 Centre P1CAS - Puncte de informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca de sectorul abordat

I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1867 O sansa tinerilor din mediu rural
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1868 SUCCES - Sustenabilitate si Utilitate prin Complementaritate si Competitivitate, Eficienta si Sprijin
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare sociala
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1870 ACTIV - Abordare integrata a masurilor de ocupare
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1871 CLOP- Cresterea economica locala prin reorientare
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabila de dezvoltare socio economica in nordul Romaniei
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1873 Alter Nova - Noi alternative pe piata muncii
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 O 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 O 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregatire a tinerilor absolventi pentru debutul in cariera - ID 75440
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1883 Femei competente - femei active pe piata muncii
I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1,309 O 5 667 637 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1884 PIFAN - Program integrator al formarii adultilor necalificati
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1885 PONE - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in Regiunea Nord - Est
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1886 PAEM - Program de masuri active pentru ocuparea
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1887 Catre un viitor durabil
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare si training
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1889 Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1890 Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele aflate in cautarea
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in regiunea NORD - EST
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1892 Calificarea conform cerintelor pietei muncii, o sansa reala pentru o viata mai buna
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesionala si Sociala
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competentelor
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1902 OFFICE - Oferta formativa imbunatatita pentru centre eficiente
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1903 Cardul profesional european - solutie europeana in cautarea unui loc de munca
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1904 Un viitor mai sigur
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creste sansele gasirii unui loc de munca - sanse egale pentru toti somerii
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1907 CAMPION - Centre autonome si moderne de pregatire prin implementarea unei organizatii
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1908 Programe Active pentru Someri - PAS decisiv pentru cariera ta
I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0
II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1909 Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in Regiunea Sud - Muntenia
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1910 Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Giurgiu
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1911 FORMINTEG - Masuri active de ocupare in judetul Calati
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1922 Turismul: siguranta viitorului tau profesional
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1923 SALAJ WORKACCES - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in judetul Salaj
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1924 Priveste inainte, tu decizi!
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1925 Facilitatea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1926 WORKFLEX Nord-Est - Retea pilot de formare somerilor si persoanelor inactive din regiunea nord-este pentru asigurarea mobilitatii ocupationale si geografice
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor masuri active de ocupare a somerilor si persoanelor inactive cu studii superioare din judetul Iasi
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului somerilor si persoanelor inactive din judetul lasi pe piata muncii
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1944 STOP somajului in randul tinerilor
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1945 Retea multiregionala de dezvoltare a antreprenoriatului
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1946 Informat, instruit, angajat
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1947 Imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor tineri si a tinerilor de lunga durata din judetul Dambovita
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1948 Piata Muncii: oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
1949 Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2002 O sansa pentru fiecare
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea fortei de munca
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2123 Instrumente strategice pentru ocupare in industria turismului
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2124 Construieste-ti propriul viitor. Program integrat de formare profesionala si ocupare in sectorul constructii
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2125 Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare sud-est, sud Muntenia, Bucuresti-llfov
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2126 Somer ANtreprenor? Se poAte! - SANSA. Servicii publice pentru ocuparea si inovarea fortei de munca, consultanta si sprijin pentru SPO din Regiunile Centru si Vest, in dezvoltarea de servicii noi pentru promovarea antreprenoriatului
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2127 Masuri integrate de ocupare in regiunea Sud-Est
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2128 MOBILitate = Adaptare+Succes - Stimularea mobilitatii fortei de munca corelata cu dinamica pietei muncii la nivel interregional
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2129 Fii competent pe piata muncii! - Dezvoltarea competentelor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Galati
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2130 Coaching - inovatie in antreprenorial
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2390 Eficienta si Calitate in Serviciile de Ocupare - ECSPO
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienta, dinamism, oportunitate in Sistemul Public de Ocupare - POSDRU/111/4.1/S/91811
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2394 Pro Activ - pe piata muncii
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2395 Formarea continua - premiza calitatii in SPO
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiza si monitorizare a locurilor de munca verzi in Romania POSDRU/111/4.1/S/91801
I.. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
80045602
8004560201 Finatarea nationala
I. Credite de angajament 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0
II. Credite bugetare 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0
80045602
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0
II. Credite bugetare 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0
80045602
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 34.709 273 1.768 16 534 10.754 4.714 518 148 0
II. Credite bugetare 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0
80045616 Alte facilitati si instrumente postaderare
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
80045616 Alte facilitati si instrumente postaderare
1730 EURES
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
80045616
8004561601 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
NOTA: Suma totala cuprinde si sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor.


ANEXA Nr. 03/04/21

Ministerul Muncii, Familiei si Proiectiei Sociale

Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 1728 SCOR - Sanse pentru comunitatea rurala
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 571 24 28 255 264 0 0 0 0
II. Credite bugetare 571 24 28 255 264 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 747 25 108 350 264 0 0 0 0
II - Credite bugetare 747 25 108 350 264 0 0 0 0
Proiectul: 1729 Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin TELEWORK
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 732 35 258 439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 732 35 258 439 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 536 130 132 274 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 536 130 132 274 0 0 0 0 0
Proiectul: 1731 Cariera e in mainile tale
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 54 38 16 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 54 38 16 0 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 77 0 53 24 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 77 0 53 24 0 0 0 0 0
Proiectul: 1732 RATIO L3
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0
II. Credite bugetare 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0
II. Credite bugetare 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 870 0 120 450 250 50 0 0 0
II. Credite bugetare 870 0 120 450 250 50 0 0 0
Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0
Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tau, Ai sansa ta
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 5 0 2 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5 0 2 3 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 23 0 18 5 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 18 5 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4 0 2 2 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 278 0 76 202 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 278 0 76 202 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 177 0 86 91 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 177 0 86 91 0 0 0 0 0
Proiectul: 1737 MedForm
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 477 0 13 220 244 0 0 0 0
II. Credite bugetare 477 0 13 220 244 0 0 0 0
Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0
II. Credite bugetare 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0
II. Credite bugetare 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 338 0 0 176 150 12 0 0 0
II. Credite bugetare 338 0 0 176 150 12 0 0 0
Proiectul: 1740 Sanse pentru tineri
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 137 35 36 66 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 137 35 36 66 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 825 0 11 330 333 151 0 0 0
II. Credite bugetare 825 0 11 330 333 151 0 0 0
Proiectul: 1741 Cai de formare si ocupare in sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 525 0 11 330 33 151 0 0 0
II. Credite bugetare 525 0 11 330 33 151 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0
II. Credite bugetare 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0
II. Credite bugetare 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0
Proiectul: 1742 O sansa de ocupare - Antreprenoriatul in mediul rural
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0
II. Credite bugetare 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0
II. Credite bugetare 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 423 0 0 198 161 64 0 0 0
II. Credite bugetare 423 0 0 198 161 64 0 0 0
Proiectul: 1743 ASPER - Asistenta personalizata
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 21 0 1 18 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 1 18 2 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 371 0 4 295 72 0 0 0 0
II. Credite bugetare 371 0 4 295 72 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 66 0 1 60 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 66 0 1 60 5 0 0 0 0
Proiectul: 1745 Promoveaza femeia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 291 0 1 91 134 65 0 0 0
II. Credite bugetare 291 0 1 91 134 65 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0
II. Credite bugetare 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 702 0 9 300 260 133 0 0 0
II. Credite bugetare 702 0 9 300 260 133 0 0 0
Proiectul: 1746 Educatia continua orientata spre performanta, pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor - ECOP
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0
II. Credite bugetare 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0
II. Credite bugetare 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 579 0 12 240 147 180 0 0 0
II. Credite bugetare 579 0 12 240 147 180 0 0 0
Proiectul: 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujba mai sigura
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
l. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 428 0 14 359 55 0 0 0 0
II. Credite bugetare 428 0 14 359 55 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
l. Credite de angajament 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 363 0 0 220 143 0 0 0 0
II. Credite bugetare 363 0 0 220 143 0 0 0 0
Proiectul: 1750 Sa devenim competitivi pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 45 0 0 12 33 0 0 0 0
II. Credite bugetare 45 0 0 12 33 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 55 0 11 14 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 11 14 30 0 0 0 0
Proiectul: 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitate in sanse
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 19 0 0 1 18 0 0 0 0
II. Credite bugetare 19 0 0 1 18 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 50 0 0 45 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 50 0 0 45 5 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 91 0 0 70 21 0 0 0 0
II. Credite bugetare 91 0 0 70 21 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 932 0 9 713 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 932 0 9 713 210 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 35 0 0 12 23 0 0 0 0
II. Credite bugetare 35 0 0 12 23 0 0 0 0
Proiectul: 1753 PACSPO - Pregatirea aprofundata continua in serviciul public de ocupare
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I.. Credite de angajament 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 417 0 2 121 294 0 0 0 0
II. Credite bugetare 417 0 2 121 294 0 0 0 0
Proiectul: 1755 ICAR - Invatamant continuu aprofundat pentru Romania
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.380 0 0 888 3.692 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.580 0 0 888 3.692 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 407 0 0 122 285 0 0 0 0
II. Credite bugetare 407 0 0 122 285 0 0 0 0
Proiectul: 1756 Sanse egale pentru un viitor comun
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.625 0 0 800 1.825 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 800 1.825 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 85 0 0 50 35 0 0 0 0
II. Credite bugetare 85 0 0 50 35 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 345 0 0 200 145 0 0 0 0
II. Credite bugetare 345 0 0 200 145 0 0 0 0
Proiectul: 1757 Functionarul electronic
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0
II. Credite bugetare 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0
II. Credite bugetare 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 246 0 9 92 92 53 0 0 0
II. Credite bugetare 246 0 9 92 92 53 0 0 0
Proiectul: 1758 CALLCEMM Apelati Centrul Electronic de Mediere a Muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0
II. Credite bugetare 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0
II. Credite bugetare 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 241 0 4 92 92 53 0 0 0
II. Credite bugetare 241 0 4 92 92 53 0 0 0
Proiectul: 1760 Prelucrarea informatica a subventiilor angajatorilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 365 0 131 234 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 365 0 131 234 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 328 0 75 253 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 328 0 75 253 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 126 0 50 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 126 0 50 76 0 0 0 0 0
Proiectul: 1763 Serviciul public de ocupare in sprijinul dumneavoastra
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 107 40 41 26 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 107 40 41 26 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 166 120 46 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 166 120 46 0 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 29 0 25 4 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 29 0 25 4 0 0 0 0 0
Proiectul: 1764 Calitate, eficienta si transparenta in SPO
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 142 50 91 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 142 50 91 1 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 165 0 54 111 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 165 0 54 111 0 0 0 0 0
8004560203 Chcituieli neeligibile
I. Credite de angajament 15 8 4 3 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15 8 4 3 0 0 0 0 0
Proiectul: 1767 Analiza deficitului de forta de munca calificata in domeniul constructiilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 272 156 9 107 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 272 156 9 107 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 38 0 38 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 38 0 38 0 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Proiectul: 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0
II. Credite bugetare 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0
Proiectul: 1769 SAPERE - Studii, analize statistice si previziuni asupra pietei muncii pentru a intari capacitatea ANOFM in Romania
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 367 9 98 260 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 367 9 98 260 0 0 0 0 0
Proiectul: 1770 Model de cooperare transnationala pentru intoarcerea lucratorilor romani - MEDIT
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 880 93 113 674 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 880 93 113 674 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2 620 281 339 2.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.620 281 339 2.000 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 801 6 30 765 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 801 6 30 765 0 0 0 0 0
Proiectul: 1771 ASC - Anticiparea schimbarilor pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 476 5 268 203 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 476 5 268 203 0 0 0 0 0
Proiectul: 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionala
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 818 10 25 600 183 0 0 0 0
II. Credite bugetare 818 10 25 600 183 0 0 0 0
Proiectul: 1773 COMPROF - Cresterea nivelului de competente profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor personalizate
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.811 920 907 1.300 684 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.811 920 907 1.300 684 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 424 70 179 120 55 0 0 0 0
II. Credite bugetare 424 70 179 120 55 0 0 0 0
Proiectul: 1863 Fii informat
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.074 0 0 310 1.714 50 0 0 0
II. Credite bugetare 2.074 0 0 310 1.714 50 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.555 0 0 530 2.950 75 0 0 0
II. Credite bugetare 3.555 0 0 530 2.950 75 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 600 0 0 180 410 10 0 0 0
II. Credite bugetare 600 0 0 180 410 10 0 0 0
Proiectul: 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibila a Mobilitatii la nivel european
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.056 0 0 290 766 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.056 0 0 290 766 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.816 0 0 600 2.216 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.816 0 0 600 2.216 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 230 0 0 100 130 0 0 0 0
II. Credite bugetare 230 0 0 100 130 0 0 0 0
Proiectul: 1865 Gestionarea eficienta a Resurselor in vederea imbunatatirii Calitatii Serviciilor oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca dar si de Economisire a Resurselor Naturale GREEN
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2 370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.498 0 0 650 848 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.498 0 0 650 848 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.443 0 0 1.350 2.093 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.443 0 0 1.350 2.093 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 434 0 0 370 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 434 0 0 370 64 0 0 0 0
Proiectul: 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca de sectorul abordat
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0
Proiectul: 1867 O sansa tinerilor din mediu rural
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 480 0 3 405 72 0 0 0 0
II. Credite bugetare 480 0 3 405 72 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.186 0 30 3.600 556 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.186 0 30 3.600 556 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 406 0 7 379 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 406 0 7 379 20 0 0 0 0
Proiectul: 1868 SUCCES - Sustenabilitate si Utilitate prin Complementaritate si Competitivitate, Eficienta si Sprijin
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 175 0 14 89 72 0 0 0 0
II. Credite bugetare 175 0 14 89 72 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 989 0 115 464 410 0 0 0 0
II. Credite bugetare 989 0 115 464 410 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 120 0 31 67 22 0 0 0 0
II. Credite bugetare 120 0 31 67 22 0 0 0 0
Proiectul: 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare sociala
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 390 0 11 75 181 123 0 0 0
II. Credite bugetare 390 0 11 75 181 123 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.768 0 124 410 1.929 1.305 0 0 0
II. Credite bugetare 3.768 0 124 410 1.929 1.305 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 182 0 22 30 79 51 0 0 0
II. Credite bugetare 182 0 22 30 79 51 0 0 0
Proiectul: 1870 ACTIV - Abordare integrata a masurilor de ocupare
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 164 0 9 80 75 0 0 0 0
II. Credite bugetare 164 0 9 80 75 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.658 0 91 805 762 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.658 0 91 805 762 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 97 0 13 78 6 0 0 0 0
II. Credite bugetare 97 0 13 78 6 0 0 0 0
Proiectul: 1871 CLOP - Cresterea economica locala prin reorientare
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 169 0 2 146 21 0 0 0 0
II. Credite bugetare 169 0 2 146 21 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 784 0 23 550 211 0 0 0 0
II. Credite bugetare 784 0 23 550 211 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 102 0 4 80 18 0 0 0 0
II. Credite bugetare 102 0 4 80 18 0 0 0 0
Proiectul: 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.089 0 12 444 368 265 0 0 0
II. Credite bugetare 1.089 0 12 444 368 265 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.580 0 74 2.639 2.246 1.621 0 0 0
II. Credite bugetare 6.580 0 74 2.639 2.246 1.621 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 895 0 5 520 250 120 0 0 0
II. Credite bugetare 895 0 5 520 250 120 0 0 0
Proiectul: 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 151 0 2 130 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 151 0 2 130 19 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 786 0 25 570 191 0 0 0 0
II. Credite bugetare 786 0 25 570 191 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 90 0 4 70 16 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 4 70 16 0 0 0 0
Proiectul: 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregatire a tinerilor absolventi pentru debutul in cariera - ID 75440
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 115 0 12 78 25 0 0 0 0
II. Credite bugetare 115 0 12 78 25 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 138 0 62 35 41 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 62 35 41 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 52 0 18 20 14 0 0 0 0
II. Credite bugetare 52 0 18 20 14 0 0 0 0
Proiectul: 1883 Femei competente - femei active pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.675 0 7 688 1.980 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.675 0 7 688 1.980 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.675 0 7 688 1.980 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.675 0 7 688 1.980 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2 0 0 0 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2 0 0 0 2 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.354 0 0 19 1.335 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.354 0 0 19 1.335 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 10 0 2 2 6 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 0 2 2 6 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 81 0 0 31 50 0 0 0 0
II. Credite bugetare 81 0 0 31 50 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.168 0 5 598 565 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.168 0 5 598 565 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 60 0 0 38 22 0 0 0 0
II. Credite bugetare 60 0 0 38 22 0 0 0 0
Proiectul: 1884 PIFAN - Program integrator al formarii adultilor necalificati
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.321 0 0 298 519 504 0 0 0
II. Credite bugetare 1.321 0 0 298 519 504 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 7.963 0 0 3.017 2.708 2.238 0 0 0
II. Credite bugetare 7.963 0 0 3.017 2.708 2.238 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 923 0 0 497 220 206 0 0 0
II. Credite bugetare 923 0 0 497 220 206 0 0 0
Proiectul: 1885 PONE - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in Regiunea Nord - Est
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 98 0 14 79 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 98 0 14 79 5 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 987 0 144 747 96 0 0 0 0
II. Credite bugetare 987 0 144 747 96 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 131 0 38 80 13 0 0 0 0
II. Credite bugetare 131 0 38 80 13 0 0 0 0
Proiectul: 1886 PAEM - Program de masuri active pentru ocuparea
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 87 0 0 32 55 0 0 0 0
II. Credite bugetare 87 0 0 32 55 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 359 0 0 126 233 0 0 0 0
II. Credite bugetare 359 0 0 126 233 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 53 0 0 30 23 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 0 0 30 23 0 0 0 0
Proiectul: 1887 Catre un viitor durabil
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 106 0 0 44 62 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 44 62 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 493 0 9 225 259 0 0 0 0
II. Credite bugetare 493 0 9 225 259 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 107 0 2 72 33 0 0 0 0
II. Credite bugetare 107 0 2 72 33 0 0 0 0
Proiectul: 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare si training
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament ISO 0 4 98 78 0 0 0 0
II. Credite bugetare ISO 0 4 98 78 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 588 0 36 340 212 0 0 0 0
II. Credite bugetare 588 0 36 340 212 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 95 0 9 52 34 0 0 0 0
II. Credite bugetare 95 0 9 52 34 0 0 0 0
Proiectul: 1889 Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.874 0 0 1.150 2.020 704 0 0 0
II. Credite bugetare 3.874 0 0 1.150 2.020 704 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 8.339 0 0 2.800 4 650 889 0 0 0
II. Credite bugetare 8.339 0 0 2.800 4.650 m 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 2.656 0 0 800 1.489 367 0 0 0
II. Credite bugetare 2.656 0 0 800 1.489 367 0 0 0
Proiectul: 1890 Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele aflate in cautarea
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 187 0 0 50 137 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 50 137 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 680 0 0 214 466 0 0 0 0
II. Credite bugetare 680 0 0 214 466 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 71 0 0 31 40 0 0 0 0
II. Credite bugetare 71 0 0 31 40 0 0 0 0
Proiectul: 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in regiunea NORD - EST
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 186 0 0 91 95 0 0 0 0
II. Credite bugetare 186 0 0 91 95 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.669 0 0 946 723 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.669 0 0 946 723 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 155 0 0 120 35 0 0 0 0
II. Credite bugetare 155 0 0 120 35 0 0 0 0
Proiectul: 1892 Calificarea conform cerintelor pietei muncii, o sansa reala pentru o viata mai buna
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 942 0 0 59 883 0 0 0 0
II. Credite bugetare 942 0 0 59 883 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 942 0 0 59 883 0 0 0 0
II. Credite bugetare 942 0 0 59 883 0 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0
6504560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 14 0 0 5 9 0 0 0 0
II. Credite bugetare 14 0 0 5 9 0 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 825 0 0 24 801 0 0 0 0
II. Credite bugetare 825 0 0 24 801 0 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 62 0 0 17 45 0 0 0 0
II. Credite bugetare 62 0 0 17 45 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0
Proiectul: 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesionala si Sociala
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 936 0 0 250 274 412 0 0 0
II. Credite bugetare 936 0 0 250 274 412 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.933 0 0 750 2.193 3.990 0 0 0
II. Credite bugetare 6.933 0 0 750 2.193 3.990 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 617 0 0 150 183 284 0 0 0
II. Credite bugetare 617 0 0 150 183 284 0 0 0
Proiectul: 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competentelor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.090 0 0 398 1.156 1.536 0 0 0
II. Credite bugetare 3.090 0 0 398 1.156 1.536 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.318 0 0 1.000 1.696 2.622 0 0 0
II. Credite bugetare 5.318 0 0 1.000 1.696 2.622 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 594 0 0 147 171 276 0 0 0
II. Credite bugetare 594 0 0 147 171 276 0 0 0
Proiectul: 1902 OFFICE - Oferta formativa imbunatatita pentru centre eficiente
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.698 0 0 454 1.401 1.843 0 0 0
II. Credite bugetare 3.698 0 0 454 1.401 1.843 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.109 0 0 800 2.219 3.090 0 0 0
II. Credite bugetare 6.109 0 0 800 2.219 3.090 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 534 0 0 150 127 257 0 0 0
II. Credite bugetare 534 0 0 150 127 257 0 0 0
Proiectul: 1903 Cardul profesional european - solutie europeana in cautarea unui loc de munca
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.319 0 0 410 909 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.319 0 0 410 909 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.751 0 0 850 901 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.751 0 0 850 901 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 921 0 0 200 721 0 0 0 0
II. Credite bugetare 921 0 0 200 721 0 0 0 0
Proiectul: 1904 Un viitor mai sigur
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 138 0 0 46 92 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 46 92 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 441 0 0 141 300 0 0 0 0
II. Credite bugetare 441 0 0 141 300 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 73 0 0 45 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 73 0 0 45 28 0 0 0 0
Proiectul: 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creste sansele gasirii unui loc de munca - sanse egale pentru toti somerii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 24 0 0 22 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 24 0 0 22 2 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 242 0 0 219 23 0 0 0 0
II. Credite bugetare 242 0 0 219 23 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 35 0 0 30 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 35 0 0 30 5 0 0 0 0
Proiectul: 1906 CONFORMED - Consiliere, Formare, Mediere - servicii integrate
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 173 0 0 86 87 0 0 0 0
II. Credite bugetare 173 0 0 86 87 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 396 0 0 230 166 0 0 0 0
II. Credite bugetare 396 0 0 230 166 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 120 0 0 51 69 0 0 0 0
II. Credite bugetare 120 0 0 51 69 0 0 0 0
Proiectul: 1907 CAMPION - Centre autonome si moderne de pregatire prin implementarea unei organizatii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.583 0 0 510 1.650 1.423 0 0 0
II. Credite bugetare 3.583 0 0 510 1.650 1.423 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.134 0 0 750 2.218 2 166 0 0 0
II. Credite bugetare 5.134 0 0 750 2.218 2.166 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 535 0 0 195 90 250 0 0 0
II. Credite bugetare 535 0 0 195 90 250 0 0 0
Proiectul: 1908 Programe Active pentru Someri - PAS decisiv pentru cariera ta
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.671 0 0 499 1.071 101 0 0 0
II. Credite bugetare 1.671 0 0 499 1.071 101 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.671 0 0 499 1.071 101 0 0 0
II. Credite bugetare 1.671 0 0 499 1.071 101 0 0 0
6504 INVATAMANT
I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0
6504560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 665 0 0 145 426 94 0 0 0
II. Credite bugetare 665 0 0 145 426 94 0 0 0
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 10 0 0 0 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 0 0 0 10 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0 0
II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0 0
II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0 0
II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 77 0 0 30 40 7 0 0 0
II. Credite bugetare 77 0 0 30 40 7 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 869 0 0 283 586 0 0 0 0
II. Credite bugetare 869 0 0 283 586 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 50 0 0 41 9 0 0 0 0
II. Credite bugetare 50 0 0 41 9 0 0 0 0
Proiectul: 1909 Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in Regiunea Sud - Muntenia
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 9 0 0 8 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9 0 0 8 1 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 81 0 0 62 19 0 0 0 0
II. Credite bugetare 81 0 0 62 19 0 0 0 0
Proiectul: 1910 Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Giurgiu
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 18 0 0 9 9 0 0 0 0
II. Credite bugetare 18 0 0 9 9 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 183 0 0 92 91 0 0 0 0
II. Credite bugetare 183 0 0 92 91 0 0 0 0
Proiectul: 1911 FORMINTEG - Masuri active de ocupare in judetul Galati
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 41 0 0 17 24 0 0 0 0
II. Credite bugetare 41 0 0 17 24 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 416 0 0 175 241 0 0 0 0
II. Credite bugetare 416 0 0 175 241 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 105 0 0 47 58 0 0 0 0
II. Credite bugetare 105 0 0 47 58 0 0 0 0
Proiectul: 1922 Turismul: siguranta viitorului tau profesional
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 13 0 0 8 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13 0 0 8 5 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 93 0 0 39 54 0 0 0 0
II. Credite bugetare 93 0 0 39 54 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 15 0 0 10 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 15 0 0 10 5 0 0 0 0
Proiectul: 1923 SALAJ WORKACCES - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in judetul Salaj
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 136 0 0 68 68 0 0 0 0
II. Credite bugetare 136 0 0 68 68 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 516 0 0 360 156 0 0 0 0
II. Credite bugetare 516 0 0 360 156 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 133 0 0 92 41 0 0 0 0
II. Credite bugetare 133 0 0 92 41 0 0 0 0
Proiectul: 1924 Priveste inainte, tu decizi!
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 25 0 0 14 11 0 0 0 0
II. Credite bugetare 25 0 0 14 11 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 129 0 0 55 74 0 0 0 0
II. Credite bugetare 129 0 0 55 74 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 33 0 0 15 18 0 0 0 0
II. Credite bugetare 33 0 0 15 18 0 0 0 0
Proiectul: 1925 Facilitate accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 6 0 0 6 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 0 0 6 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 70 0 0 70 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 70 0 0 70 0 0 0 0 0
Proiectul: 1926 WORKFLEX Nord-Est - Retea pilot de formare somerilor si persoanelor inactive din regiunea nord-este pentru asigurarea mobilitatii ocupationale si geografice
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0
Proiectul: 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor masuri active de ocupare a somerilor si persoanelor inactive cu studii superioare din judetul Iasi
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0
Proiectul: 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului somerilor si persoanelor inactive din judetul lasi pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0
Proiectul: 1944 STOP somajului in randul tinerilor
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 580 0 0 120 130 330 0 0 0
II. Credite bugetare 580 0 0 120 130 330 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.968 0 0 350 2.409 3.209 0 0 0
II. Credite bugetare 5.968 0 0 350 2.409 3.209 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 6 0 0 2 2 2 0 0 0
II. Credite bugetare 6 0 0 2 2 2 0 0 0
Proiectul: 1945 Retea multiregionala de dezvoltare a antreprenoriatului
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 176 0 0 80 84 12 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 0 80 84 12 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.278 0 0 439 734 105 0 0 0
II. Credite bugetare 1.278 0 0 439 734 105 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 305 0 0 179 113 13 0 0 0
II. Credite bugetare 305 0 0 179 113 13 0 0 0
Proiectul: 1946 Informat, instruit, angajat
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 8 0 0 5 3 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8 0 0 5 3 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 2 0 0 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Proiectul: 1947 Imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor tineri si a tinerilor de lunga durata din judetul Dambovita
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 23 0 0 8 15 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 0 8 15 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 224 0 0 78 146 0 0 0 0
II. Credite bugetare 224 0 0 78 146 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 4 0 0 2 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 0 2 2 0 0 0 0
Proiectul: 1948 Piata Muncii: oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.529 0 0 68 581 694 186 0 0
II. Credite bugetare 1.529 0 0 68 581 694 186 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4 816 0 0 359 1.862 2.005 590 0 0
II. Credite bugetare 4.816 0 0 359 1.862 2.005 590 0 0
8004560203 Chcituieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.215 0 0 120 464 521 110 0 0
II. Credite bugetare 1.215 0 0 120 464 521 110 0 0
Proiectul: 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3 0 0 0 3 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3 0 0 0 3 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 58 0 0 30 28 0 0 0 0
II. Credite bugetare 58 0 0 30 28 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 3 0 0 2 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3 0 0 2 1 0 0 0 0
Proiectul: 2002 O sansa pentru fiecare
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 149 0 0 85 64 0 0 0 0
II. Credite bugetare 149 0 0 85 64 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.454 0 0 810 644 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.454 0 0 810 644 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 193 0 0 110 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 193 0 0 110 83 0 0 0 0
Proiectul: 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea fortei de munca
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.630 0 0 310 883 1.109 328 0 0
II. Credite bugetare 2.630 0 0 310 883 1.109 328 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 8.083 0 0 592 3.636 2.570 1.285 0 0
II. Credite bugetare 8.083 0 0 592 3.636 2.570 1.285 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.275 0 0 75 499 481 220 0 0
II. Credite bugetare 1.275 0 0 75 499 481 220 0 0
Proiectul: 2123 Instrumente strategice pentru ocupare in industria turismului
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 48 0 0 0 14 29 5 0 0
II. Credite bugetare 48 0 0 0 14 29 5 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 711 0 0 235 141 286 49 0 0
II. Credite bugetare 711 0 0 235 141 286 49 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 151 0 0 62 25 63 1 0 0
II. Credite bugetare 151 0 0 62 25 63 1 0 0
Proiectul: 2124 Construieste-ti propriul viitor. Program integrat de formare profesionala si ocupare in sectorul constructii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 16 0 0 3 6 7 0 0 0
II. Credite bugetare 16 0 0 3 6 7 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 146 0 0 20 56 70 0 0 0
II. Credite bugetare 146 0 0 20 56 70 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 38 0 0 5 16 17 0 0 0
II. Credite bugetare 38 0 0 5 16 17 0 0 0
Proiectul: 2125 Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare sud-est, sud Muntenia, Bucuresti-Ilfov
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 46 0 0 2 14 30 0 0 0
II. Credite bugetare 46 0 0 2 14 30 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 473 0 0 25 135 313 0 0 0
II. Credite bugetare 473 0 0 25 135 313 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 46 0 0 10 11 25 0 0 0
II. Credite bugetare 46 0 0 10 11 25 0 0 0
Proiectul: 2126 Somer antreprenor? Se poate! - SANSA. Servicii publice pentru ocuparea si inovarea fortei de munca, consultanta si sprijin pentru SPO din Regiunile Centru si Vest, in dezvoltarea de servicii noi pentru promovarea antreprenoriatului
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.777 0 0 557 2.007 1.213 0 0 0
II. Credite bugetare 3.777 0 0 557 2.007 1.213 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.112 0 0 760 1.568 784 0 0 0
II. Credite bugetare 3.112 0 0 760 1.568 784 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 626 0 0 155 378 93 0 0 0
II. Credite bugetare 626 0 0 155 378 93 0 0 0
Proiectul: 2127 masuri integrate de ocupare in regiunea Sud-Est
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0
Proiectul: 2128 Mobilitate = Adaptare+Succes - Stimularea mobilitatii fortei de munca corelata cu dinamica pietei muncii la nivel inter-regional
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.244 0 0 110 1.466 1.668 0 0 0
II. Credite bugetare 3.244 0 0 110 1.466 1.668 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.034 0 0 348 1.752 1.934 0 0 0
II. Credite bugetare 4.034 0 0 348 1.752 1.934 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 414 0 0 59 249 106 0 0 0
II. Credite bugetare 414 0 0 59 249 106 0 0 0
Proiectul: 2129 Fii competent pe piata muncii! - Dezvoltarea competentelor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Galati
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 27 0 0 10 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 27 0 0 10 17 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 273 0 0 97 176 0 0 0 0
II. Credite bugetare 273 0 0 97 176 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 24 0 0 7 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 24 0 0 7 17 0 0 0 0
Proiectul: 2130 Coaching - inovatie in antreprenoriat
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 13 0 0 3 4 6 0 0 0
II. Credite bugetare 13 0 0 3 4 6 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 129 0 0 35 38 56 0 0 0
II. Credite bugetare 129 0 0 35 38 56 0 0 0
Proiectul: 2390 Eficienta si Calitate in Serviciile de Ocupare - ECSPO
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 710 0 0 1 306 232 171 0 0
II. Credite bugetare 710 0 0 1 306 232 171 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.728 0 0 1 746 566 415 0 0
II. Credite bugetare 1.728 0 0 1 746 566 415 0 0
Proiectul: 2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 4 0 0 1 3 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 0 0 1 3 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 27 0 0 1 26 0 0 0 0
II. Credite bugetare 27 0 0 1 26 0 0 0 0
Proiectul: 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienta, dinamism, oportunitate in Sistemul Public de Ocupare - POSDRU/111/4.1/S/91811
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 323 0 0 100 223 0 0 0 0
II. Credite bugetare 323 0 0 100 223 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 867 0 0 200 667 0 0 0 0
II. Credite bugetare 867 0 0 200 667 0 0 0 0
Proiectul: 2394 Pro Activ - pe piata muncii
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3 0 0 1 2 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3 0 0 1 2 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 18 0 0 3 15 0 0 0 0
II. Credite bugetare 18 0 0 3 15 0 0 0 0
Proiectul: 2395 Formarea continua - premiza calitatii in SPO
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.514 0 0 135 718 1.197 264 200 0
II. Credite bugetare 2.514 0 0 135 718 1.197 264 200 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.066 0 0 500 506 1.935 625 500 0
II. Credite bugetare 4.066 0 0 500 506 1.935 625 500 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 930 0 0 130 48 491 113 148 0
II. Credite bugetare 930 0 0 130 48 491 113 148 0
Proiectul: 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 257 0 0 100 157 0 0 0 0
II. Credite bugetare 257 0 0 100 157 0 0 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.100 0 0 840 1.260 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.100 0 0 840 1.260 0 0 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 268 0 0 110 158 0 0 0 0
II. Credite bugetare 268 0 0 110 158 0 0 0 0
Proiectul: 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiza si monitorizare a locurilor de munca verzi in Roniania POSDRU/111/4.1/S/91801
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
8004560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 3.051 0 0 250 1.100 1.100 601 0 0
II. Credite bugetare 3.051 0 0 250 1.100 1.100 601 0 0
8004560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.455 0 0 250 950 950 305 0 0
II. Credite bugetare 2.455 0 0 250 950 950 305 0 0
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 414 0 0 80 130 130 74 0 0
II. Credite bugetare 414 0 0 80 130 130 74 0 0

Program/facilitate/instrument: 05 Programul Operational Regional (POR)
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 2805 Crearea unei piete a fortei de munca comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate si serviciii de formare
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR)
I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0
8004560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 28 0 0 18 10 0 0 0 0
II. Credite bugetare 28 0 0 18 10 0 0 0 0
8004560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 174 0 0 89 83 0 0 0 0
II. Credite bugetare 174 0 0 89 85 0 0 0 0
8004560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 11 0 0 4 7 0 0 0 0
II. Credite bugetare 11 0 0 4 7 0 0 0 0
Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilitati
I. Credite de angajament
II. Credit bugetar


FISA PROIECTULUI
finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare


- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori
Proiectul: 1730 EURES
Fond de finantare: 15 Alte facilitati si instrumente postaderare
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
80045616 Alte facilitati si instrumente postaderare
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0
8004561601 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0


ANEXA Nr. 4/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


Numarul maxim de posturi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anii 2011 - 2012


Numar de posturi finantat in anul 2011 Modificarea numarului de posturi in anul 2012 (±) fata de anul 2011 Numar de posturi finantat in anul 2012
0 1 2 3 = 1 +2
TOTAL 2.067 2.067
din care:
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE 42 42
6504 INVATAMANT 10 10
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.015 2.015

ANEXA Nr. 5/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE


- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 92.419 37.230 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
II 92.419 37.230 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ I 86.092 30.903 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
II 86.092 30.903 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
50047101 Active fixe I 35.938 11.816 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
II 35.938 11.816 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
5004710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
II 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
II 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
5004710130 Alte active fixe I 4.918 2.548 409 461 500 500 500
II 4.918 2.548 409 461 500 500 500
50047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
5006 CREDITE EXTERNE I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
50067101 Active fixe I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
5006710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
5006710130 Alte active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 92.419 37.230 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
II 92.419 37.230 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ I 86.092 30.903 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
II 86.092 30.903 9.191 9.906 11.919 12.068 12.105
50047101 Active fixe I 35.938 11.816 3.209 2.714 5.926 6.1 18 6.155
II 35.938 11.816 3.209 2.714 5.926 6.1 18 6.155
5004710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
II 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
II 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
5004710130 Alte active fixe I 4.918 2.548 409 461 500 500 500
II 4.918 2.548 409 461 500 500 500
50047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
5006 CREDITE EXTERNE I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
50067101 Active fixe I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
5006710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
5006710130 Alte active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
b. Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 36.909 12.787 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
II 36.909 12.787 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ I 34.993 10.871 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
II 34.993 10.871 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
50047101 Active fixe I 34.993 10.871 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
II 34.993 10.871 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
5004710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
II 20.902 8.985 1.000 1.013 3.300 3.302 3.302
5004710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
II 10.118 283 1.800 1.240 2.126 2.316 2.353
5004710130 Alte active fixe I 3.973 1.603 409 461 500 500 500
II 3.973 1.603 409 461 500 500 500
5006 CREDITE EXTERNE I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
50067101 Active fixe I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
5006710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 55.510 24.443 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 55.510 24.443 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ I 51.099 20.032 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 51.099 20.032 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
50047101 Active fixe I 945 945
II 945 945
5004710130 Alte active fixe I 945 945
II 945 945
50047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 50.154 19.087 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
5006 CREDITE EXTERNE I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
50067101 Active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
5006710130 Alte active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
TOTAL CAPITOL 65 - INVATAMANT
6500 INVATAMANT I 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
II 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
6504 INVATAMANT I 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
II 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
65047101 Active fixe I 4.286 1.849 300 375 600 581 581
II 4.286 1.849 300 375 600 581 581
6504710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 2.693 1.656 135 300 301 301
II 2.693 1.656 135 300 301 301
6504710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 1.498 98 300 240 300 280 280
II 1.498 98 300 240 300 280 280
6504710130 Alte active fixe I 95 95
II 95 95
65047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
II 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 71.434 28.047 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
II 71.434 28.047 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 65.107 21.720 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
II 65.107 21.720 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
68047101 Active fixe I 31.652 9.967 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
II 31.652 9.967 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
6804710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
II 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
6804710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
II 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
6804710130 Alte active fixe I 4.823 2.453 409 461 500 500 500
II 4.823 2.453 409 461 500 500 500
68047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
II 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
68067101 Active fixe I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
6806710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
6806710130 Alte active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
C - Alte cheltuieli de investitii
6500 INVATAMANT I 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
II 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
6504 INVATAMANT I 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
II 20.985 9.183 1.963 2.988 2.325 2.263 2.263
65047101 Active fixe I 4.286 1.849 300 375 600 581 581
II 4.286 1.849 300 375 600 581 581
6504710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport I 2.693 1.656 135 300 301 301
II 2.693 1.656 135 300 301 301
6504710103 Mobilier, aparatura birotica
si alte active corporale I 1.498 98 300 240 300 280 280
II 1.498 98 300 240 300 280 280
6504710130 Alte active fixe I 95 95
II 95 95
65047103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe I 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
II 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA
SOCIALA I 71.434 28.047 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
II 71.434 28.047 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA
SOCIALA I 65.107 21.720 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
II 65.107 21.720 7.228 6.918 9.594 9.805 9.842
68047101 Active fixe I 31.652 9.967 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
II 31.652 9.967 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
6804710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport I 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
II 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
6804710103 Mobilier, aparatura birotica
si alte active corporale I 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
II 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
6804710130 Alte active fixe I 4.823 2.453 409 461 500 500 500
II 4.823 2.453 409 461 500 500 500
68047103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe I 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
II 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA
SOCIALA I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
68067101 Active fixe I 6.327 6.327
II 6.327 6.327
6806710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
6806710130 Alte active fixe l 4.411 4.411
II 4.411 4.411

ANEXA Nr. 5/04/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2


FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUl/CATEGORIEI DE INVESTITII

b. Dotari independente


Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 36.909 12.787 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
II 36.909 12.787 3.209 2.714 5.926 6.118 6.155
6500 INVATAMANT I 4.286 1.849 300 375 600 581 581
II 4.286 1.849 300 375 600 581 581
6504 INVATAMANT I 4.286 1.849 300 375 600 581 581
II 4.286 1.849 300 375 600 581 581
65047101 Active fixe I 4.286 1.849 300 375 600 581 581
II 4.286 1.849 300 375 600 581 581
6504710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 2.693 1.656 135 300 301 301
II 2.693 1.656 135 300 301 301
6504710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 1.498 98 300 240 300 280 280
II 1.498 98 300 240 300 280 280
6504710130 Alte active fixe I 95 95
II 95 95
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 32.623 10.938 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
II 32.623 10.938 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 30.707 9.022 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
II 30.707 9.022 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
68047101 Active fixe I 30.707 9.022 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
II 30.707 9.022 2.909 2.339 5.326 5.537 5.574
6804710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
II 18.209 7.329 1.000 878 3.000 3.001 3.001
6804710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
II 8.620 185 1.500 1.000 1.826 2.036 2.073
6804710130 Alte active fixe I 3.878 1.508 409 461 500 500 500
II 3.878 1.508 409 461 500 500 500
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
68067101 Active fixe I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
6806710102 Masini, echipamente si mijloace de transport I 1.916 1.916
II 1.916 1.916
COD OBIECTIV 5


FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor


Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investitii
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finantare si costuri de finantare I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 55.510 24.443 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
II 55.510 24.443 5.982 7.192 5.993 5.950 5.950
6500 INVATAMANT I 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
II 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
6504 INVATAMANT I 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
II 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
65 047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
II 16.699 7.334 1.663 2.613 1.725 1.682 1.682
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 38.811 17.109 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
II 38.811 17.109 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 34.400 12.698 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
II 34.400 12.698 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
68047101 Active fixe I 945 945
II 945 945
6804710130 Alte active fixe I 945 945
II 945 945
68047103 Reparatii capitale aferente activelor fixe I 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
II 33.455 11.753 4.319 4.579 4.268 4.268 4.268
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
68067101 Active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411
6806710130 Alte active fixe I 4.411 4.411
II 4.411 4.411

ANEXA Nr. 6/04/15

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE


SINTEZA
sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2012


- mii lei -
Capi-
tol Sub-
capitol Para-
graf Grupa/
Titlu Articol Alineat Denumire Program 2012
A B 1
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 25.914
0002 10 I. VENITURI CURENTE 5.650
2900 10 C. VENITURI NEFISCALE 5.650
3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5.650
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 5.650
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 5.650
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 20.264
09 Subventii pentru institutii publice 20.264
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 25.914
01 CHELTUIELI CURENTE 24.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.550
01 Cheltuieli salariale in bani 4.21
01 Salarii de baza 4.157
13 Indemnizatii de delegare 54
03 Contributii 1.339
01 Contributii de asigurari sociale de stat 825
02 Contributii de asigurari de somaj 92
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 312
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 63
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 47
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.503
01 Bunuri si servicii 11.218
01 Furnituri de birou 106
02 Materiale pentru curatenie 71
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 615
04 Apa, canal si salubritate 110
05 Carburanti si lubrifianti 198
06 Piese de schimb 121
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 341
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8.646
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.010
02 Reparatii curente 25
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 237
30 Alte obiecte de inventar 237
06 Deplasari, detasari, transferari 199
01 Deplasari interne, detasari, transferari 199
11 Carti, publicatii si materiale documentare 75
13 Pregatire profesionala 105
14 Protectia muncii 202
30 Alte cheltuieli 442
04 Chirii 390
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 52
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.241
02 Programe din Fondul Social European) FSE) 5.241
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 890
02 Ajutoare sociale 890
02 Ajutoare sociale in natura 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.730
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.730
01 Active fixe 30
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 15
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10
30 Alte active fixe
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.700
6500 10 PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 25.914
01 CHELTUIELI CURENTE 24.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.550
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.503
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.241
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.730
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.730
6510 INVATAMANT 25.914
01 CHELTUIELI CURENTE 24.184
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.550
01 Cheltuieli salariale in bani 4.211
01 Salarii de baza 4.157
13 Indemnizatii de delegare 54
03 Contributii 1.339
01 Contributii de asigurari sociale de stat 825
02 Contributii de asigurari de somaj 92
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 312
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 63
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 47
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.503
01 Bunuri si servicii 11.218
01 Furnituri de birou 106
02 Materiale pentru curatenie 71
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 615
04 Apa, canal si salubritate 110
05 Carburanti si lubrifianti 198
06 Piese de schimb 121
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 341
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 8.646
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.010
02 Reparatii curente 25
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 237
30 Alte obiecte de inventar 237
06 Deplasari, detasari, transferari 199
01 Deplasari interne, detasari, transferari 199
11 Carti, publicatii si materiale documentare 75
13 Pregatire profesionala 105
14 Protectia muncii 202
30 Alte cheltuieli 442
04 Chirii 390
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 52
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.241
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.241
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 890
02 Ajutoare sociale 890
02 Ajutoare sociale in natura 890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.730
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.730
01 Active fixe 30
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 15
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10
30 Alte active fixe 5
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.700
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 18.965
01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare 18.965
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 6.949
NOTA: Repartizarea sumelor pe Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor se apoba de catre ordonatorul principal de credite.