Contract Colectiv De Munca 2

CUPRINS

1. Capitolul I - Preambul
2. Capitolul II - Dispozitii generale
3. Capitolul III - Incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca
4. Capitolul IV - Conditii de munca si protectia muncii
5. Capitolul V - Salarizarea si alte drepturi salariale
6. Capitolul VI - Timpul de munca, timpul de odihna, concediile si zilele de sarbatoare
7. Capitolul VII - Alte masuri de protectie a salariatilor si acordarea unor drepturi
8. Capitolul VIII - Formarea profesionala, economica, sociala si sindicala
9. Capitolul IX - Drepturile sindicatului ca organizatie si ca reprezentant al salariatilor
10. Capitolul X - Obligatiile salariatilor si ale angajatorilor
11. Capitolul XI - Dispozitii finale
12. Anexa nr. 1 - Regulament de Organizare si Functionare al Comisiei Paritare la nivel de Ramura
13. Anexa nr. 2 - Regulament-cadru de Organizare si Functionare al Comisei Paritare la nivel de Unitate
14. Anexa nr. 3 - Contract
15. Anexa nr. 4a - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza minime pe grupe valorice si categorii de salariati cu studii generale, medii sau de maistri
16. Anexa nr. 4b - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza minime pe grupe valorice si categorii de salariati cu studii superioare
17. Anexa nr. 5 - Criterii pe baza carora se va face aprecierea activitatii salariatului in vederea negocierii venitului salarial (model)
18. Anexa nr. 5a - Grila punctajului acordat pentru fiecare subcriteriu (model)
19. Anexa nr. 5b - Incadrarea in grupa valorica in functie de punctajul total obtinut ca urmare a aprecierii activitatii
20. Anexa nr. 6 - Situatiile cand se acorda zile libere platite si cuantumul acestora
21. Anexa nr. 7 - Tabel cu cotele de contributie ce urmeaza a fi suportate de catre salariatii beneficiari de trimiteri la tratament balnear si odihna prin sindicat
22. Anexa nr. 8 - Contract Individual de Munca
23. Anexa nr. 9a - Hotararea nr. 58/26.05.2005
24. Anexa nr. 9b - Sentinta civila nr. 7/16.06.2008
25. Anexa nr. 10 - Imputernicirea nr. 37/28.05.2010
26. Anexa nr. 11a - Imputernicirea nr. 256/3.08.2010 a C.N.P.R.
27. Anexa nr. 11b - Sentinta civila nr. 33/14.09.2010
28. Anexa nr. 11c - Imputernicirea nr. 33/23.07.2010 a P.R.C.P.
29. Anexa nr. 12 - Lista articolelor si anexelor din Contract care se renegociaza anual
30. Anexa nr. 13 - Lista Unitatilor in care se aplica Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii Cercetare-Proiectare
31. Anexa nr. 14 - Principalele acte normative si reglementari europene reflectate in C.C.M.-R


CAPITOLUL I
Preambul


Partile contractante

Art. I.1. - In temeiul Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, conform articolelor 14, 15, 16 si 17, partile contractante sunt:


Reprezentantii salariatilor

Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania (FSLCPR), avand reprezentativitatea constatata prin sentinta civila nr. 16549 din 19.08.2010 a Tribunalului Municipiului Bucuresti (Anexa nr. 9), prin persoanele imputernicite prin decizia nr. 37 din 28.05.2010 a FSLCPR (Anexa nr. 10).


Reprezentantii patronilor

Patronatul Roman din Cercetare-Proiectare (PRCP), avand reprezentativitatea conferita de Confederatia Nationala a Patronatului Roman prin imputernicirea nr. 256 din 3.08.2010 (Anexa nr. 11a), reprezentativa la nivel national prin sentinta civila nr. 33/14.05.2010 a Tribunalului Municipiului Bucuresti (Anexa nr. 11b).
Persoanele imputernicite sa negocieze contractul colectiv de munca la nivel de ramura sunt nominalizate prin imputernicirea nr. 33 din 23.07.2010 a PRCP (Anexa nr. 11c).


Baza de negociere

Art. I.2. - Baza de negociere a prezentului contract o constituie:
- Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2.895/21 din 29 decembrie 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007
- Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii Cercetare-Dezvoltare-Proiectare inregistrat la M.M.S.S.F. D.P.A.S. cu nr. 1221/20.05.2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 8 din 22.07.2005, precum si Actele Aditionale nr. 1/2006 inregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 1672/8.08.2006, nr. 2/2007 inregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 471/29.08.2007, nr. 3/2008 inregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 662/12.11.2008 si nr. 4/2009 inregistrat la M.M.F.P.S. cu nr. 1/11.01.2010
- Propunerile partilor.
In cursul negocierilor se vor respecta prevederile legale si reglementarile europene cuprinse in Anexa nr. 14.


Recunoasteri reciproce

Art. I.3. - (1) Patronatul Roman din Cercetare-Dezvoltare (PRCP) recunoaste Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania (FSLCPR) ca reprezentant legal al salariatilor din unitatile de cercetare-dezvoltare-proiectare cu drepturi depline la negocierea prezentului Contract Colectiv de Munca la nivelul Ramurii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b), alin. (2), lit. a) si art. 18.
(2) Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania (FSLCPR) recunoaste Patronatul Roman din Cercetare-Proiectare (PRCP) ca reprezentant al patronilor cu drept deplin de a negocia prezentul contract colectiv de munca in numele tuturor unitatilor, precum si al altor persoane juridice sau persoane fizice, care folosesc forta de munca salariata si sunt autorizate sa desfasoare activitati in ramura cercetare-dezvoltare-proiectare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, art. 14 lit. a), art. 15 alin. (1) lit. b) si alin. (2), precum si art. 17.
Art. I.4. - (1) In prezentul contract, sensul termenului "patron" il desemneaza pe cel care angajeaza, administreaza, utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia si foloseste forta de munca salariata.
(2) Termenul "unitate" desemneaza unitatile si institutiile de drept public si de drept privat care au obiectul de activitate cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, inovare si/sau proiectare.


CAPITOLUL II
Dispozitii generale

Art. II.1. - Partile contractante, pe deplin libere si egale in negocierea acestui Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura, se obliga sa respecte in totalitate prevederile lui.
Art. II.2. - (1) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica in toate unitatile cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare, indiferent de forma de organizare, de provenienta capitalului si de afilierea sau neafilierea la o organizatie patronala, daca in aceste unitati FSLCPR are membri de sindicat.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de munca se aplica si unitatilor bugetare pentru drepturile salariatilor din aceste unitati, care in conformitate cu legislatia in vigoare se stabilesc prin negocieri colective, daca acesti salariati sunt reprezentati de un sindicat afiliat la FSLCPR.
(3) Prevederile prezentului contract se aplica si salariatilor din compartimentele cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare ale altor unitati, indiferent de profilul activitatii de baza, de forma de organizare si de provenienta capitalului, daca acesti salariati sunt reprezentati de un sindicat afiliat la FSLCPR. In acest scop, in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, pot fi cuprinse fie articole cu clauze specifice in interiorul diferitelor capitole, fie un capitol cu clauze specifice acestor salariati.
(4) In unitatile in care FSLCPR nu este reprezentata, prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura pot fi aplicate daca sindicatele sau reprezentantii salariatilor din aceste unitati completeaza Anexa nr. 3, conditie obligatorie pentru ca prezentul contract de munca sa fie invocat la negocierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatilor respective.
(5) In scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi cuprinse in prezentul contract colectiv de munca pentru salariatii unitatilor finantate de la bugetul de stat, partile contractante vor actiona pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal si pentru constituirea surselor, inainte de adoptarea bugetului de stat, precum si in vederea rectificarii ulterioare a acestuia.
(6) In scopul acordarii unor drepturi salariale cuprinse in prezentul contract colectiv de munca, partile contractante vor actiona impreuna si separat in vederea stabilirii prin Bugetul de Stat a unor fonduri publice de minimum 1% din P.I.B. pentru activitati de cercetare-dezvoltare.
(7) Partile contractante vor actiona impreuna de comun acord in vederea includerii in acte normative ale Parlamentului si Guvernului a unor prevederi din prezentul contract care sunt in interesul activitatii de cercetare-dezvoltare-proiectare.
Art. II.3. - (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare constituie baza de negociere a contractelor colective care se vor negocia si incheia la nivelul unitatilor cu activitate de cercetare-dezvoltare-proiectare, tinand seama de conditiile specifice din aceste unitati.
(2) Drepturile prevazute in prezentul contract colectiv de munca sunt considerate minime. De la nivelul acestor drepturi incepe negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatilor, cu exceptia celor stabilite in cuantum fix sau maxim.
(3) La cererea sindicatului afiliat la FSLCPR, patronul se obliga sa puna la dispozitia conducerii sindicatului, cu caracter confidential, toate informatiile si documentele necesare la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii, din care nu vor lipsi:
a) bugetul de venituri si cheltuieli aprobat
b) bilantul contabil
c) regulamentul de organizare si functionare al unitatii, inclusiv organigrama acesteia
d) statul de functiuni si de personal de cate ori se modifica
e) dinamica numarului de personal (cu referire la anul precedent, anul de negociere si anul viitor) tinand seama si precizand structura personalului pe categorii profesionale.
(4) Informatiile si documentele pe care patronul le va pune la dispozitia reprezentantilor sindicatelor care negociaza contractul colectiv vor fi transmise acestora in termenul stabilit prin protocol, dar nu mai mult de cinci zile lucratoare de la primirea cererii sindicatului.
(5) Nicio parte contractanta nu are dreptul sa refuze introducerea in Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii a unei clauze din Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii in situatia in care nu s-a convenit o clauza mai favorabila pentru una din parti.
(6) Partile convin ca, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1996, din contractele colective de munca vor face parte si acordurile prin care se solutioneaza conflictele de munca.
Art. II.4. - (1) In vederea negocierii, incheierii si executarii Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, FSLCPR va aduce la cunostinta unitatii, in scris, care este sindicatul afiliat la FSLCPR sau care este sindicatul din unitate care nu are calitatea de membru al FSLCPR, dar care a semnat Anexa nr. 3 la prezentul contract si face dovada virarii in contul FSLCPR a sumei stabilite conform art. 6 al anexei mentionate. Documentul de certificare a afilierii la FSLCPR este valabil numai 12 luni de la data emiterii de catre FSLCPR.
(2) Prima intrunire a partilor contractante, la nivelul unitatii, in vederea negocierii contractului colectiv, va avea loc in termen de 15 zile calendaristice de la data formularii cererii de angajare a negocierii de catre sindicat sau, dupa caz, de la primirea instiintarii prevazute la alin. (1).
(3) La prima reuniune a partilor, va fi incheiat protocolul privind desfasurarea negocierilor, care va cuprinde cel putin locul si calendarul reuniunilor, numarul minim de participanti de fiecare parte, baza de negociere, propunerile partilor in vederea negocierii sau informatiile si documentele necesare pentru formularea propunerilor, cadrul formal si de continut al proceselor-verbale de sedinta etc.
(4) Negocierile propunerilor pentru clauzele contractului colectiv, precum si punerea de acord a contractului incheiat anterior la nivelul unitatii cu prevederile prezentului contract de ramura vor incepe in termen de maximum zece zile lucratoare de la intrarea in vigoare a Contractului Colectiv de Munca la nivelul Ramurii sau, dupa caz, a ultimului act aditional la acest contract.
(5) De asemenea, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a Contractelor Colective de Munca la nivelul Unitatilor, se va incepe punerea de acord a prevederilor Contractelor Individuale de Munca cu respectivele contracte colective, inclusiv negocierea anuala a salariilor individuale.
(6) Nerespectarea prevederilor alin. (1) exonereaza patronii de consecintele intarzierii aplicarii prevederilor alin. (2).
(7) Data de aplicare a salariilor si a celorlalte drepturi salariale negociate anticipat incheierii intregului Contract Colectiv de Munca la nivelul Unitatii se stabileste in unitate, operandu-se cu efect retroactiv.
(8) Negocierile prevazute la alin. (5) trebuie incheiate intr-un termen ce se va stabili la nivel de unitate, dar nu mai mult de 15 zile lucratoare.
(9) In situatia in care la negocierea salariului individual apar divergente, urmate de contestatii, acestea din urma trebuie depuse in termen de 3 zile lucratoare de la data negocierii.
(10) Comisia de analiza a contestatiilor, formata din reprezentantii imputerniciti ai administratiei si ai sindicatului, va comunica in scris salariatului hotararea comisiei in termen de maximum 7 zile lucratoare.
Art. II.5. - (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura se incheie pe o perioada de 5 ani cu drept de denuntare unilaterala dupa 3 ani.
(2) Anual, in perioada de valabilitate, se vor renegocia articolele mentionate in Anexa nr. 12. Partile pot conveni negocierea si a altor articole, precum si negocierea unor articole noi.
(3) Cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile contractante vor conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau asupra renegocierii clauzelor sale. In mod similar denuntarea unilaterala sau renegocierea anuala, conform alin. (2), trebuie notificata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului.
(4) Daca niciuna dintre parti nu denunta contractul cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 1 an de la data de cand decurge valabilitatea ultimului act aditional la contractul de baza si nu se convine altfel in virtutea alin. (3), valabilitatea contractului de baza si a actelor aditionale la acesta se prelungeste pentru o durata de inca 3 ani cu respectarea prevederilor de la alin. (2).
(5) Negocierea sau renegocierea unor articole din Contractul Colectiv de Munca se desfasoara si se incheie, in limita posibilitatilor, in perioada noiembrie-decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.
(6) In conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de Munca, prin grija FSLCPR, Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare si actele aditionale la acesta vor fi depuse si inregistrate la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(7) Prezentul Contract Colectiv de Munca la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, potrivit art. 29 din Legea nr. 130/1996, prin grija PRCP.
Art. II.6. - (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura stabileste, in principal, drepturile minime garantate ale salariatilor reprezentati de FSLCPR, precum si drepturile si obligatiile corelative ale partilor cu privire la:
a) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
b) conditiile de munca si protectia muncii;
c) salarizare si alte drepturi salariale;
d) obligatiile salariatilor si ale angajatorilor;
e) timpul de munca si timpul de odihna;
f) unele masuri de protectie speciala a salariatilor;
g) formarea profesionala;
h) sindicatele, ca organizatii si ca reprezentante ale salariatilor.
(2) Negocierea drepturilor minime garantate se face in temeiul drepturilor decurgand din Constitutia Romaniei, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, Legea nr. 130/1996 privind Contractul colectiv de munca, precum si din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pentru anii 2007-2010.
Art. II.7. - (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale recunoscute anterior prin Contractele Colective de Munca incheiate la nivel de unitati sau la nivel de Unitate.
(2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica aceste reglementari sau acorduri, daca prin lege nu se dispune in mod expres altfel.
(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acest contract.
(4) In cazul in care, la nivelul unitatii, s-a incheiat Contractul Colectiv de Munca, inainte de depunerea si inregistrarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Ramurii, conform prevederii alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 130/1996, republicata, se va face adaptarea contractului la nivel de unitate acolo unde prevederile minimale ale contractului la nivel de ramura nu au fost atinse.
Art. II.8. - (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti.
(3) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantii patronilor la sediul FSLCPR, iar ale FSLCPR la sediul PRCP.
(4) Negocierile cu privire la modificarea contractului nu vor putea incepe mai devreme de 48 de ore de la data depunerii cererii si nici mai tarziu de 15 zile lucratoare de la aceasta data.
(5) Modificarile aduse contractului produc efecte incepand cu data inregistrarii modificarilor.
Art. II.9. - Pe perioada oricaror negocieri legate de Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura sau Unitate, patronii se obliga sa nu procedeze la desfaceri de contracte de munca pentru motive neimputabile salariatilor, iar salariatii se obliga sa nu desfasoare actiuni de protest.
Art. II.10. - Prezentul contract poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendata in conditiile legii.
Art. II.11. - (1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
Art. II.12. - (1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura, partile contractante convin sa instituie o comisie paritara.
(2) Componenta, organizarea si functionarea Comisiei Paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
(3) Adoptarea de catre Comisia Paritara a unei hotarari care inlatura litigiul obliga partea care a sesizat instanta sa-si retraga sesizarea.
(4) FSLCPR si PRCP vor actiona prin toate mijloacele legale, impreuna, iar dupa caz si separat, pentru indeplinirea hotararilor Comisiei Paritare.
Art. II.13. - La sesizarea oricarei parti, fiecare parte isi deleaga reprezentanti care au dreptul sa se informeze si sa verifice la unitati modul in care sunt respectate prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca. In acest scop partile vor asigura accesul si conditiile necesare.
Art. II.14. - Patronii se obliga sa asigure afisarea in unitate, la locurile convenite cu sindicatele, a prezentului contract colectiv, precum si a Contractului Colectiv de Munca la nivelul acelei Unitati, astfel incat toti salariatii sa poata lua cunostinta de continutul acestora.
Art. II.15. - Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina actiuni sau proiecte de acte normative a caror adoptare ar contraveni prevederilor prezentului contract.
Art. II.16. - (1) La incheierea Contractului Individual de Munca drepturile prevazute in prezentul contract si in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, suplimentare fata de drepturile conferite de Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National, sunt garantate numai membrilor sindicatelor afiliate la FSLCPR.
(2) Pentru ceilalti salariati, prevederile Contractelor Colective de Munca la Nivel National, de Ramura si de Unitate sunt utilizabile, dar nu sunt garantate, aceasta insemnand ca drepturile conferite de acestea pot fi acordate pana la un nivel ce nu se va situa sub prevederile legale in vigoare.
(3) Drepturile conferite de Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura si de Unitate vor fi protejate de sindicatele afiliate la FSLCPR numai membrilor proprii.
(4) In Contractele Colective de Munca la nivelul Unitatilor, bazate pe negocieri colective, purtate de catre sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor include o clauza expresa privind plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru negocierea, urmarirea si aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca etc., care sa nu fie mai mica de 0,3% din salariu, dar care sa nu depaseasca valoarea cotizatiei sindicale. Contributiile de mai sus vor fi virate in contul sindicatului din unitate.
Art. II.17. - PRCP, ca organizatie patronala in ramura cercetare-dezvoltare-proiectare, va urmari si va asigura aplicarea prevederilor prezentului contract, in toate unitatile in care acest contract se aplica potrivit prevederilor art. II.2 si se regasesc in Anexa nr. 13.


CAPITOLUL III
Incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca

Art. III.1. - (1) Angajarea salariatilor:
a) Angajarea salariatilor in unitate se face numai prin concurs sau examen, dupa caz. Din comisia de concurs sau examen, dupa caz, va face parte obligatoriu si reprezentantul sindicatului din unitate afiliat la F.S.L.C.P.R.
b) Angajarea in unitate in vederea prestarii unei munci salariate se realizeaza prin incheierea unui Contract Individual de Munca (CIM) intre salariat si angajator.
(2) Contractul Individual de Munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale celui care solicita angajarea, potrivit modalitatilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii, prin statutul personalului profesional sau disciplinar, in masura in care legea nu dispune altfel.
(3) Contractul Individual de Munca va cuprinde clauze privind drepturile si obligatiile partilor ce decurg din raporturile de munca, precum si alte clauze stabilite de parti.
(4) Contractul Individual de Munca nu poate contine clauze (denumite in prezentul context clauze interzise) precum:
a) clauze contrare legislatiei in vigoare;
b) clauze contrare contractelor colective de munca la nivel national, de ramura sau de unitate;
c) clauze discriminatorii legate de nationalitate, varsta, sex, apartenenta sindicala, religioasa sau politica;
d) clauze care aduc restrictii drepturilor si libertatilor persoanei.
Art. III.2. - In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor ce decurg din Contractul Individual de Munca, salariatii din unitati sunt clasificati, in functie de specificul activitatii si de cerintele postului privind nivelul de pregatire, astfel:
A. Functii de executie:
a - muncitori necalificati;
b - muncitori calificati;
c - salariati cu pregatire generala;
d - salariati cu pregatire medie angrenati in activitatea generala a unitatii (pregatire liceala sau postliceala);
e - salariati cu pregatire medie angrenati in activitatea specifica a unitatii (pregatire liceala sau postliceala);
f - maistri;
g - salariati cu pregatire superioara de subingineri si conductori arhitecti;
h - salariati cu pregatire superioara.
B. Functii de conducere:
a - functii de conducere a compartimentelor;
b - functii de conducere a unitatii.
Art. III.3. - (1) La incetarea Contractului Individual de Munca din initiativa salariatului, acesta este obligat sa suporte contravaloarea pagubelor si prejudiciilor aduse unitatii, daca prin aceasta a rezultat rezilierea sau decalarea contractelor de cercetare-proiectare in care a fost implicat.
(2) Salariatii care au incheiat angajamente sau acte aditionale la Contractul Individual de Munca, in vederea unor actiuni de specializare, documentare, perfectionare, atestare sau formare profesionala ale caror costuri au fost suportate de unitate, vor restitui cheltuielile ocazionate de aceste actiuni daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inaintea termenului stabilit prin angajamentele sau actele respective, dar nu mai mult de 3 ani de la incheierea actiunii.
Art. III.4. - (1) Patronii se obliga sa faca cunoscut Sindicatului din unitate, statul de functiuni actualizat.
(2) In cazul aparitiei unui post vacant sau al crearii unui post nou, cel care angajeaza va face apel, in primul rand, la personalul din unitate, care poseda competenta si aptitudinile necesare postului.
(3) In cazul in care angajarea pe post se face prin concurs si un salariat al unitatii obtine rezultate egale cu o persoana din afara unitatii, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Termenul de incercare (perioada de proba) se poate stabili la:
- cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie;
- cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere;
- cel mult 5 zile lucratoare - avand caracter exceptional - pentru muncitorii necalificati;
- cel mult 30 de zile calendaristice pentru persoanele cu handicap;
- maximum 6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant la debutul in profesie.
(5) Pe durata unui Contract Individual de Munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba; aceasta perioada constituie vechime in munca.
Art. III.5. - (1) Contractele Individuale de Munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, Contractele Individuale de Munca se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si modalitatile prevazute expres de lege. Dispozitiile legale, precum si cele cuprinse in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, aplicabile salariatilor cu CIM pe durata nedeterminata, se aplica in egala masura si salariatilor cu CIM pe durata determinata, cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute in Codul muncii.
(3) Contractul Individual de Munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in modelul din Anexa nr. 8. Daca la incheierea CIM salariatul solicita asistenta din partea sindicatului, aceasta poate fi acordata.
(4) Contractele Individuale de Munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.
(5) La incheierea CIM drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc cu respectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
(6) Salariatul nu poate renunta la drepturile ce-i sunt recunoscute de lege sau de Contractele Colective de Munca.
(7) Anterior incheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa salariatul despre clauzele concrete pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice; orice modificare in CIM, in timpul executarii acestuia, impune incheierea unui act aditional la contract (CIM) in termen de 15 zile de la data incunostintarii, in scris, a salariatului despre modificarea propusa, cu exceptia situatiilor cand o asemenea modificare rezulta din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.
(8) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii sau modificarii CIM, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.
Art. III.6. - (1) Contractul Individual de Munca se poate modifica in ceea ce priveste continutul muncii, locul muncii si drepturile salariale, numai cu acordul partilor, precum si din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege.
(2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza sa procedeze la desfacerea unilaterala a Contractului Individual de Munca pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si in concordanta cu drepturile prevazute in prezentul contract.
Art. III.7. - Contractul Individual de Munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres.
Art. III.8. - (1) Incetarea Contractului Individual de Munca poate avea loc - in conditiile prevazute de lege si de prezentul contract colectiv - printr-unul din urmatoarele moduri:
a - incetarea de drept a CIM;
b - cu acordul partilor la data convenita de acestea;
c - la initiativa uneia dintre parti in cazurile si in conditiile limitative prevazute de lege.
(2) In cazurile in care, la desfacerea Contractului Individual de Munca, unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz, durata acestuia va fi de minimum o luna.
(3) Pentru salariatii barbati avand varsta de 50 de ani impliniti si salariatele femei avand varsta de 45 de ani impliniti, durata preavizului se mareste cu 5 zile lucratoare, peste cele stabilite conform alin. (2).
(4) Prin negocieri la nivel de unitate pot fi stabilite si durate mai mari ale preavizului cu precadere pentru specialistii angrenati in activitatea de cercetare-proiectare specifica.
(5) In perioada preavizului salariatii au dreptul sa absenteze de la programul unitatii 4 ore pe zi, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa le afecteze salariile si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul in conditiile stabilite de patron.
(6) In cazul in care unui salariat i se desface Contractul Individual de Munca fara sa i se acorde preaviz, acesta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza cuvenit pe intreaga perioada a preavizului stabilita conform alineatelor (2), (3) si (4).
(7) In caz de demisie termenul de preaviz este de cel mult 15 zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de executie si de cel mult de 30 de zile calendaristice pentru salariatii cu functii de conducere.
Art. III.9. - (1) Orice divergenta privind incheierea, executarea, modificarea sau incetarea contractului individual de munca va fi analizata la nivel de unitate de catre reprezentantii imputerniciti ai administratiei si sindicatului.
(2) In perioada de rezolvare a divergentei nu se aplica salariatului sanctiuni legate de aceasta divergenta.
Art. III.10. - Constrangerea salariatului in scopul de a se obtine demisia sa este interzisa.
Art. III.11. - In perioada de proba Contractul Individual de Munca poate inceta atat din initiativa salariatului, cat si din a patronului, fara preaviz.
Art. III.12. - (1) Desfacerea Contractelor Individuale de Munca din motive economice trebuie sa aiba cauze reale si cu caracter incontestabil, pentru a justifica aceasta.
(2) Pentru desfacerea Contractelor Individuale de Munca fara respectarea prevederilor alin. (1), patronii raspund in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Contractul Individual de Munca nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin Contractul Colectiv de Munca au fost prevazute asemenea interdictii.
(4) Este nula desfacerea Contractului Individual de Munca pentru motive legate de origine sociala, sex, varsta, situatii familiale, nationalitate, rasa, culoare, etnie, opinii politice, apartenenta sau activitate sindicala, exercitarea legala a dreptului la greva, convingeri religioase, stare de sanatate sau de handicap, cu exceptia celei de inaptitudine constatata de organele de specialitate autorizate.
(5) Este nula de drept desfacerea Contractului Individual de Munca al salariatului aflat in concediu de odihna sau medical, pe durata in care femeia este gravida iar angajatorul avea cunostinta despre acest fapt, in concediu de maternitate sau in concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau face dovada ca nu are alte mijloace de intretinere a copilului in afara alocatiei de stat.
Art. III.13. - (1) La desfacerea Contractului Individual de Munca din initiativa unitatii, pentru motive care sunt neimputabile salariatului, atat in cazul concedierii individuale, cat si in cazul concedierii colective, salariatii vor primi o indemnizatie compensatorie dupa cum urmeaza:
- salariatii cu o vechime in unitate pana la 15 ani vor primi o indemnizatie compensatorie egala cu un salariu de baza;
- salariatii cu o vechime egala sau mai mare de 15 ani in unitate, vor primi o indemnizatie compensatorie la nivelul a doua salarii de baza.
(2) Prevederile de mai sus sunt aplicabile atunci cand desfacerea Contractului Individual de Munca a intervenit din urmatoarele motive:
a - unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza ca urmare a reorganizarii sau a reducerii de activitate, precum si ca urmare a clauzelor din contractul de vanzare-cumparare de actiuni in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale;
b - unitatea isi inceteaza activitatea;
c - unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure cadrele necesare pe plan local;
d - unitatea se muta in alta localitate, iar salariatul nu accepta sa o urmeze;
e - salariatul nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrat din motive neimputabile acestuia si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f - in postul ocupat de salariatul in cauza, este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.
(3) Drepturile salariale aferente prevederilor de la art. III.8 (3) si III.13 (1) se vor plati de catre unitate, fie odata cu lichidarea rezultata dupa disponibilizare, fie esalonat, intr-un numar de transe ce va fi convenit la nivel de unitate, functie de posibilitatile financiare ale unitatii, intr-o perioada de maximum 6 luni de la aceasta data.
Art. III.14. - La plecarea din unitate salariatul trebuie sa primeasca un document semnat de patron, care sa recapituleze detaliat sumele care se cuvin salariatului la lichidare, precum si datoriile acestuia fata de unitate, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca.
Art. III.15. - La cererea salariatului, patronul va intocmi o caracterizare obiectiva a acestuia si a activitatii lui, iar dupa caz ii va da si o recomandare in vederea unei viitoare angajari in serviciu.


CAPITOLUL IV
Conditii de munca si protectia muncii

Art. IV.1. - (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea unei ameliorari permanente a conditiilor de munca.
(2) In vederea realizarii unui sistem institutionalizat pentru ameliorarea permanenta a conditiilor de munca, partile contractante vor asigura includerea in contractele colective de munca a masurilor prevazute de Legea nr. 319/2006.
(3) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de urmatoarele:
a) masurile incluse in Contractul Colectiv de Munca sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti de norme; daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, vor fi stabilite programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariatii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu reprezentantii sindicatului, incheindu-se anexe speciale la Contractul Colectiv de Munca.
Art. IV.2. - Realizarea masurilor de protectie a muncii revine celor care organizeaza, conduc si coordoneaza procesele de munca in unitati potrivit atributiilor din fisele posturilor.
Art. IV.3. - Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor, competentelor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atribute de competenta exclusiva a celui care angajeaza.
Art. IV.4. - (1) In functie de sistemul de organizare a muncii si de salarizare, convenite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, normele de munca vor face obiectul unor anexe speciale la contractele colective de munca si trebuie sa fie stabilite cu acordul sindicatului, astfel incat sa conduca la folosirea integrala a timpului de munca, la un ritm de munca, la o intensitate a efortului fizic sau intelectual ori la o tensiune nervoasa care sa nu determine o oboseala excesiva.
(2) Normele de munca se exprima in functie de caracteristicile procesului de productie sau ale altor activitati ce se normeaza sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci.
(3) Normele de munca aprobate, constituite in anexe la contractul colectiv se aduc la cunostinta salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
(4) In cazul in care normele de munca nu corespund prevederilor alin. (1), la solicitarea fie a angajatorului, fie a sindicatului, se impune reexaminarea normelor. In caz de divergenta se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilita de comun acord.
(5) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariilor de baza.
Art. IV.5. - (1) Sarcinile si atributiile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului muncii, la care fiecare salariat s-a obligat la incheierea Contractului Individual de Munca.
(2) Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau a altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata unor persoane, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii.
Art. IV.6. - Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati, atat pentru munca in acord, cat si pentru munca in regie.
Art. IV.7. - (1) In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
(2) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reala a timpilor de refacere a capacitatii de munca, numarul de personal va cuprinde un numar corespunzator de salariati pentru inlocuire.
Art. IV.8. - Sindicatele sunt obligate sa-si prezinte toate observatiile privind normele de munca, sarcinile si atributiile de serviciu.
Art. IV.9. - Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
Art. IV.10. - (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale, stabilite potrivit reglementarilor legale.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt: cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea stabilite prin Contractele Colective de Munca la nivel de Unitati.
Art. IV.11. - (1) Pentru prestarea activitatii la locurile de munca prevazute la art. IV.10 alin. (2), salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de munca, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute in Contractele Colective de Munca la nivelul Unitatii. Duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
(2) Categoriile de salariati de la locurile de munca prevazute la art. IV.10 alin. (2) vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de organe medicale autorizate, in conditiile ce se vor stabili prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, dar nu mai putin de o data la 3 luni.
Art. IV.12. - (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii in cauza vor beneficia de drepturile avute conform art. IV.11 alin. (1), inca doua luni dupa constatarea si oficializarea normalizarii acestor conditii.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1), beneficiaza si salariatii care isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura, la noul loc de munca, sunt mai mici.
Art. IV.13. - In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
Art. IV.14. - In afara prevederilor Normelor Generale Nationale si Departamentale de Protectia Muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale, obligatorii, in Contractele Colective de Munca la nivel de Unitati vor fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
Art. IV.15. - (1) Partile sunt de acord ca nicio masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati.
(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii. Prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate se prevad masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile si raspunderile in domeniul protectiei muncii in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca si este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si normele de protectie a muncii, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
(4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
Art. IV.16. - Prin grija patronului, in conformitate cu prevederile legale privind acordarea asistentei medicale, fiecare salariat trebuie sa poata beneficia de asistenta medicala la sediul unitatii sau in apropierea ei.
Art. IV.17. - (1) Pentru asigurarea protectiei salariatilor in timpul activitatii in folosul unitatii sau din dispozitia acesteia, salariatii - indiferent de statutul lor - vor fi dotati cu un ansamblu de mijloace individuale de protectie, pentru eliminarea riscului de accidentare sau de imbolnavire profesionala din cauza noxelor determinate pentru activitatea pe care o desfasoara salariatul in aceste conditii.
(2) Dotarea salariatilor cu echipamente de protectie se va face conform normativelor legale in vigoare.
(3) Contravaloarea echipamentului de protectie va fi suportata in intregime de catre patron.
Art. IV.18. - (1) Prin echipament de lucru se intelege echipamentul (salopete, combinezoane, halate etc.) destinat in exclusivitate evitarii murdaririi hainelor proprii.
(2) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron.
(3) Contravaloarea echipamentului de lucru va fi suportata potrivit prevederilor legale si celor din Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
Art. IV.19. - (1) Patronatul se obliga sa asigure materiale igienico-sanitare, medicamente si alimente-antidot, la nivelul prevazut de legislatie si de Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
(2) Patronatul are obligatia asigurarii igienizarii si curateniei locurilor de munca, a spatiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.
(3) Salariatii au obligatia de a pastra ordinea si curatenia locurilor de munca, a spatiilor de acces, a grupurilor sanitare etc.
Art. IV.20. - (1) Patronatul se obliga sa realizeze lucrarile necesare pentru reducerea cauzelor care ar produce accidente sau imbolnaviri profesionale.
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale.
Art. IV.21. - Patronatul este obligat sa obtina avizul organelor competente pentru functionarea tuturor locurilor de munca la care acest aviz este cerut de legislatia in vigoare.
Art. IV.22. - In scopul de a nu se consuma hrana la locuri de munca cu noxe, vor fi asigurate conditiile necesare pentru aceasta in alte locuri.
Art. IV.23. - In fiecare unitate va exista, functie de necesitati, un compartiment sau un responsabil cu protectia muncii.
Art. IV.24. - In cazul unor accidente de munca, din comisia de ancheta constituita de urgenta, conform prevederilor legale, va face parte si reprezentantul sindicatului.
Art. IV.25. - Prin Contractele Colective de Munca la nivel de Unitate vor fi stabiliti concret parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor specifice de protectie a muncii, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
Art. IV.26. - (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, patronatul va lua cel putin urmatoarele masuri:
a - amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b - asigurarea conditiilor de mediu si microclimat (iluminat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
c - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus, cantine-restaurant);
d - diminuarea pana la incadrarea in concentratiile maxim admisibile a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin Contractele Colective de Munca la nivelul Unitatilor.
(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron, sa nu le deterioreze sau sa le descompuna ori sa sustraga componente ale acestora.
Art. IV.27. - (1) Patronatul se obliga ca, la angajare si ulterior cel putin o data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin. (1).
(3) In cazul cand dispozitii legale speciale sau ale Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. (1) si (3) constituie abatere disciplinara.
Art. IV.28. - La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectie a muncii vor fi consultati obligatoriu la reducerea duratei timpului de munca si acordarea de concedii suplimentare.
Art. IV.29. - Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
Art. IV.30. - (1) Patronatul se obliga sa nu refuze angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
(2) Salariatii reprezentati de sindicat vor sprijini angajarea si mentinerea in munca a persoanelor cu handicap, in conditiile alineatului precedent.
Art. IV.31. - In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
Art. IV.32. - FSLCPR poate organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective cu privire la protectia si securitatea muncii.
Art. IV.33. - (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate in care sunt incadrati minimum 50 de salariati se va constitui un Comitet de Securitate si Sanatate in Munca (C.S.S.M.), care va avea atributiile prevazute de Normele Generale de Protectie a Muncii (N.G.P.M.). In cazul in care conditiile de munca sunt grele, novice sau periculoase, la cererea Inspectoratului de Munca, se poate infiinta un comitet de securitate si sanatate in munca si in unitatile cu mai putin de 50 de salariati; daca nu se impune constituirea comitetului, atributiile specifice acestuia vor fi indeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator.
(2) C.S.S.M. va fi constituit paritar, din cel putin 4 persoane conform grilei prevazute de art. 33 din N.G.P.M.
(3) Timpul de munca afectat activitatii in C.S.S.M. se considera timp de lucru efectiv prestat.
(4) Activitatea C.S.S.M. se va desfasura in baza regulamentelor proprii.
Art. IV.34. - Prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii vor fi stabilite acele activitati care pot fi desfasurate in cea mai mare parte a timpului la domiciliul salariatului, potrivit prevederilor legale.


CAPITOLUL V
Salarizarea si alte drepturi salariale

Art. V.1. - (1) Pentru munca prestata, fiecare salariat are dreptul la un venit salarial, in bani, in conditiile convenite la incheierea Contractului Individual de Munca.
(2) Salariul (venitul salarial) cuprinde salariul de baza, indemnizatii, sporuri, precum si alte adaosuri.
(3) Salariul de baza pentru un program complet de 170 de ore, in medie, pe luna si alte drepturi salariale se stabilesc prin negociere directa intre angajator si salariat in conditiile stabilite de lege si de contractul de munca aplicabil, la nivelul unitatii.
(4) Negocierea salariului de baza, brut, se va face, in mod obligatoriu, pe baza gradului de indeplinire, in anul precedent negocierii, a criteriilor de apreciere stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii.
(5) Criteriile de apreciere se stabilesc tinand cont de gradul de calificare, de nivelul de pregatire profesionala si de experienta acumulata si dovedita de salariat, precum si de complexitatea muncii, raspunderea si gradul de solicitare pentru indeplinirea atributiilor postului ocupat.
(6) Modificarea salariilor determinate prin negociere nu poate fi ceruta de partile din Contractul Colectiv de Munca mai inainte de implinirea unui an de la data stabilirii lor.
(7) Veniturile salariale se acorda in raport cu rezultatele obtinute prin munca, cu veniturile unitatii, in conditiile prezentului contract.
(8) La nivel de unitate se poate conveni ca la negocierea venitului salarial individual sa asiste reprezentantul imputernicit al sindicatului.
(9) In situatia in care la negocierea venitului salarial individual apar divergente urmate de contestatii, acestea vor fi analizate de catre o comisie de analiza a contestatiilor formata din reprezentantii angajatorului si ai sindicatului, analizandu-se corecta aplicare a criteriilor de apreciere, respectarea celorlalte prevederi stabilite in capitolul V "Salarizarea" din Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate. Se va tine seama si de dreptul salariatilor la plata egala pentru munca egala.
Ca urmare a analizei efectuate, contestatiile se considera:
- fara obiect, cand comisia de analiza a contestatiilor convine ca au fost aplicate corect criteriile de apreciere si prevederile stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, situatie in care contestatiile se resping;
- indreptatite, cand comisia de analiza a contestatiilor convine ca nu s-au aplicat corect criteriile de apreciere sau prevederile stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, situatie in care angajatorul va revizui in mod corespunzator propunerea de venit salarial facuta salariatului in cauza, propunere de natura sa conduca la rezolvarea divergentei.
Salariul negociat nu poate fi mai mic, in valori reale, tinand seama de valoarea inflatiei, decat in situatiile in care salariatul a fost sanctionat disciplinar pentru neindeplinirea obligatiilor sale;
- nerezolvate, daca partile comisiei de analiza a contestatiilor nu ajung la o concluzie comuna, situatie in care contestatiile urmeaza sa fie rezolvate pe caile prevazute de legislatia in vigoare.
(10) Salariul de baza, brut, negociat constituie un bun castigat, atata timp cat salariatul este incadrat in aceeasi functie sau intr-o functie echivalenta.
(11) Declasarea salariatului din grupa valorica in care a fost incadrat pe baza criteriilor de apreciere nu poate fi facuta decat in situatiile in care salariatul a fost sanctionat disciplinar pentru neindeplinirea obligatiilor sale.
(12) Conducerea unitatii va elabora, iar Consiliul de Administratie va aviza proiectul de buget de venituri si cheltuieli al unitatii, dimensionand fondul de salarii in concordanta cu prevederile Contractului Colectiv de Munca.
(13) Cresterea procentuala a fondului de salarii, la acelasi numar de salariati, va fi cel putin egala cu nivelul inflatiei prognozate.
(14) Conducerea va intreprinde toate actiunile necesare pentru acoperirea capacitatii unitatii in vederea asigurarii salariilor la nivelul negociat si va informa periodic sindicatul reprezentativ asupra acestor actiuni.
Art. V.2. - (1) In Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate se va stabili, prin negociere, valoarea salariului de referinta pe unitate. Acest salariu va fi de cel putin 850 lei.
(2) Salariile de baza minime pentru fiecare categorie de salariati se stabilesc pe baza coeficientilor minimi de ierarhizare din Anexele nr. 4a si 4b, aplicate salariului de baza minim negociat pe unitate, stabilit conform alin. (1).
(3) In functie de posibilitatile financiare ale unitatii se pot stabili salarii de baza minime mai mari decat cele rezultate prin aplicarea prevederilor de la alin. (2).
(4) Incadrarea salariatilor intr-o grupa valorica se face in conformitate cu criteriile de apreciere convenite la nivelul unitatii, tinand cont de prevederile art. V.1, alin. (4) din prezentul contract.
(5) Incadrarea salariatilor in prima grupa valorica a fiecarei categorii de salariati se poate face in urmatoarele cazuri:
a) salariati debutanti in meserie sau functie;
b) salariati care n-au indeplinit criteriile de apreciere convenite prin contractul de munca la nivelul unitatii pentru grupa valorica II.
(6) In unitatile in care salariatii cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare au obtinut grade profesionale, incadrarea acestora in grupa valorica de personal G II, tinand seama si de punctajul total obtinut pentru indeplinirea criteriilor si subcriteriilor de apreciere se va face potrivit urmatoarelor recomandari:
Grupa valorica G II
Cercetator stiintific/Inginer dezvoltare tehnologica/Proiectant
Cercetator stiintific gradul III/Inginer dezvoltare tehnologica gradul III/Proiectant principal gradul III
Art. V.3. - (1) Sporurile minime pentru conditii deosebite de munca, calculate la salariile de baza individuale, sunt urmatoarele:
a) spor pentru conditii grele de munca 10%
b) spor pentru conditii periculoase 10%
c) spor pentru conditii penibile 10%
(2) Sporul minim pentru conditii nocive este acordat in cuantum de 17% la salariul de baza minim negociat pe unitate, determinat conform art. V.2 alin. (1).
(3) Se mai acorda sporuri pentru:
a1 - orele lucrate peste programul normal de lucru, ca munca suplimentara compensata cu ore libere platite - se acorda un spor de 100% din salariul de baza, pana la 120 de ore/salariat/an*;
a2 - orele lucrate peste programul normal de lucru, in zilele de repaus saptamanal, ca munca suplimentara compensata cu ore libere platite si acordate cumulativ dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 15 zile calendaristice - se acorda un spor de 200% din salariul de baza pana la 120 ore/salariat/an*;
___________
(*) Pentru numarul de ore care depa de mai sus se majoreaza cu 50%.

b - vechime in munca conform urmatoarelor procente:
7% - pentru vechime intre 3-5 ani,
10% - pentru vechime intre 5-10 ani,
15% - pentru vechime intre 10-15 ani,
20% - pentru vechime intre 15-20 ani,
25% - pentru vechime peste 20 ani;
c - lucrul in timpul noptii 25%;
d - spor de santier 1% din salariul de baza minim negociat pe unitate, acordat pentru fiecare zi.
(4) Pentru alte conditii de munca neprevazute in prezentul contract colectiv de munca, sporurile vor fi negociate prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii.
Sporurile mentionate la alin. (1) lit. a), b) si alin. (2) se acorda si pentru locurile de munca la care se constata numai depasiri ale noxelor profesionale.
(5) Sporurile prevazute mai sus pot fi incluse in salariile de baza, in conditiile legii si cu acordul partilor semnatare ale Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii.
(6) Pentru salariatii din compartimentele de cercetare-dezvoltare-proiectare din unitatile cu alt profil al activitatii de baza, indiferent de forma de organizare sau de provenienta capitalului (privat, de stat etc.), se va acorda un spor de tehnicitate, stabilit de comun acord cu sindicatul afiliat la FSLCPR, dar nu mai putin de 8%.
Art. V.4. - (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a - adaosuri la salariu reprezentand plusul de acord;
b - premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 5% din fondul de salarizare realizat lunar si cumulat, constituit numai in conditiile in care realizarea si depasirea programului de activitate permite aceasta;
c - cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor este de minimum 10% in cazul societatilor comerciale;
d - cota-parte de 20% din partea de venituri a Institutului National de Cercetare Dezvoltare cu care se depasesc cheltuielile, dupa plata impozitului pe profit si dupa acoperirea pierderilor contabile;
e - alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor.
(2) Alte venituri:
- tichete de masa si tichete cadou acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor.
(3) Conditii de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
(4) In cazul executarii unor contracte de cercetare-proiectare, salariile personalului executant al acestor contracte pot fi marite, in intervalul dintre doua negocieri anuale, fie pentru perioada de executie a acestor contracte, fie pentru o perioada mai mare convenita intre angajator si angajat, corespunzator utilizarii integrale a fondurilor de salarii prevazute pentru aceste contracte.
Art. V.5. - (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
a - in regie sau dupa timp;
b - acord;
c - pe baza de indicatori;
d - alte forme specifice unitatii.
(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme:
a - acord direct;
b - acord progresiv;
c - acord indirect.
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii si de salarizare, ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati si loc de munca, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
Art. V.6. - (1) Salariile vor fi acordate intr-un procent egal cu procentul de realizare a programului de activitate al fiecarui compartiment si, dupa caz, al unitatii. In toate cazurile care pot sa apara pe durata aplicarii prevederilor Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii privind salarizarea si ori de cate ori acordarea drepturilor salariale nu poate fi asigurata, se va conveni asupra modalitatilor concrete de acordare a acestora prin negociere intre patroni si sindicat.
(2) Anexele nr. 4a si 4b cuprind coeficientii care reflecta ierarhizarea salariilor minime pe categorii de salariati si grupe valorice. Acordarea veniturilor salariale se va face in functie de veniturile realizate de unitate.
Modalitatile concrete de aplicare a acestei prevederi se vor stabili prin negocieri intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii.
(3) In cazul in care, in conditiile realizarii programului de activitate stabilit, cu toate masurile luate, veniturile unitatii nu pot fi realizate in cuantumul necesar, salariile se acorda in acelasi procent cu realizarea incasarilor, pentru toti salariatii, dar nu mai putin decat salariul de baza minim prevazut in grila de salarizare din Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate. Cota-parte din veniturile salariale astfel neacordate se va plati in perioada urmatoare, cand veniturile permit aceasta, dar nu mai tarziu de 3 luni.
Modul de aplicare a prevederilor de mai sus se va conveni la nivelul unitatii de comun acord cu sindicatul.
Art. V.7. - (1) Patronii se obliga sa asigure conditiile si obiectul muncii necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului de activitate stabilit si corespunzator fisei postului.
(2) In situatia in care patronii nu pot asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acestia sunt obligati sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
(3) Drepturile salariale ale angajatilor cu functii de conducere a compartimentelor si a unitatii vor fi corelate cu realizarea programelor de activitate ale compartimentelor, respectiv cu programul unitatii, in conformitate cu prevederile legale.
Art. V.8. - (1) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau alte motive activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual, dar nu mai putin decat salariul de baza minim prevazut in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii; prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili concret modul de realizare a prevederilor de a ramane la dispozitia unitatii - prezenti in incinta unitatii, in asteptarea reluarii activitatii, sau ramanerea la domiciliu de unde sa poata fi convocati de Unitate.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege in astfel de situatii.
(3) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea cu acordul sindicatului reprezentativ poate acorda concedii fara plata pentru maximum 15 zile intr-un an, dar nu mai mult de 5 zile intr-o luna.
Art. V.9. - (1) Indexarea salariilor individuale se face in procent egal pentru toti salariatii unitatii, iar procentul de indexare a salariilor se stabileste de comun acord cu sindicatul, avand in vedere:
a) compensarea in proportie de cel putin 75% a cresterii de preturi comunicate de Comisia Nationala de Statistica;
b) atingerea sau, dupa caz, depasirea castigului salarial mediu pe economie comunicat de Comisia de Statistica.
(2) Ca urmare a indexarii salariilor, patronii se obliga sa recalculeze tarifele sau, respectiv cotele de manopera pe unitate de produs sau valorice, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. V.10. - (1) Plata salariilor se face periodic, sub forma de avans si lichidare, la datele care se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii.
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar pe numele salariatului numai daca aceasta modalitate este prevazuta in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
Art. V.11. - (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.
(2) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
(3) Venitul salarial nu poate fi urmarit sau retinut decat in cazurile, conditiile si cuantumul prevazute de lege.
(4) Retinerea va fi adusa la cunostinta salariatului in termen de 3 zile de la primirea deciziei legale in baza careia se va face retinerea.
Art. V.12. - In cazul decesului salariatului, drepturile salariale care i se cuvin pana la data la care s-a produs decesul se platesc in ordine sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor lui, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori in conditiile dreptului comun.
Art. V.13. - Patronul nu va putea sa restranga in niciun fel libertatea salariatilor de a dispune de veniturile salariale cuvenite, dupa cum doresc.
Art. V.14. - Premiile se vor acorda trimestrial si anual, precum si lunar in cazuri deosebite de realizare de profit.
Art. V.15. - Patronul este obligat sa tina evidente in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza Contractului Individual de Munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze dovezi despre acestea.
Art. V.16. - Pe langa drepturile salariale, salariatii unitatilor din cercetare-dezvoltare-proiectare mai pot beneficia, conform Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii, de alte drepturi ce se acorda in natura - masa gratuita, transport la domiciliu, la locul de munca si inapoi si altele asemenea, suportate integral sau partial de unitate.
Art. V.17. - In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatului reprezentativ, in stricta legatura cu interesele acestuia si in relatia lui directa cu patronul.


CAPITOLUL VI
Timpul de munca, timpul de odihna, concediile si zilele de sarbatoare


Timpul de munca

Art. VI.1. - (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, cu exceptia salariatilor tineri in varsta de pana la 18 ani, pentru care durata normala a timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.
(2) Durata normala a timpului de munca prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.
(3) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta pentru o repartizare inegala a timpului de munca cu respectarea duratei de 40 de ore pe saptamana, dar nu se va depasi durata maxima legala a timpului de munca de 48 de ore pe saptamana, incluzand si orele suplimentare.
(4) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru prevazute la alin. (3), precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
(5) In cazul stabilirii pentru o anumita zi lucratoare din saptamana a unei durate mai mici de 8 ore, durata timpului de munca in celelalte zile poate fi mai mare, fara a depasi 10 ore pe zi.
Art. VI.2. - (1) Pentru unele activitati, locuri de munca sau categorii de personal prevazute in prealabil in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, se pot stabili programe de munca, cu o durata zilnica mai mica de 8 ore, corespunzatoare unor fractiuni de norma. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
(2) Femeile care lucreaza cu fractiuni de norma de 6 sau 4 ore/zi beneficiaza de vechime in munca corespunzatoare unei norme intregi, pentru drepturile conferite prin prezentul contract colectiv de munca pe timpul cat au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani, precum si salariatii, barbati sau femei, care dovedesc cu acte legale ca au in ingrijire persoane cu gradul I de invaliditate.
(3) La cerere, salariatii cu program de lucru partial pot fi incadrati in program normal daca exista posturi vacante, daca intrunesc cerintele ocuparii acestor posturi si daca respecta toate conditiile legii.
(4) Cu acordul sau la solicitarea unor salariati, angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, flexibile, daca aceasta posibilitate este prevazuta in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
(5) In cazul programelor individualizate de munca durata zilnica a timpului de munca cuprinde o perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnica.
Art. VI.3. - (1) Salariatii care isi desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege si nu pot efectua ore suplimentare.
(2) Reducerea duratei timpului de munca, la locurile de munca cu conditii deosebite, nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
Art. VI.4. - (1) Inceperea si terminarea programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul intern, intocmit de catre conducerea unitatii, cu acordul reprezentantilor sindicatului.
(2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, cei care angajeaza si reprezentantii sindicatului vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite potrivit art. IV. (4) si IV. (5), la deteriorarea conditiilor de munca ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.


Zilele de sarbatoare

Art. VI.5. - (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal, precum si zilele de sarbatori legale si religioase dupa cum urmeaza:
- 1 si 2 ianuarie;
- 1 si 8 martie pentru salariate;
- a doua si a treia zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- 25, 26 si 27 decembrie;
- 2 zile, respectiv 3 zile pentru cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte.
(2) In afara zilelor nelucratoare prevazute la alineatul (1) se stabileste ca zi nelucratoare "Ziua Cercetatorului si Proiectantului din Romania", ziua de 19 noiembrie.


Munca suplimentara

Art. VI.6. - (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal prevazuta la art. VI.1. alin. (1) este munca suplimentara si nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii ori inlaturarii consecintelor unui accident.
(2) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara 240 de ore pe an de persoana. Ceea ce depaseste acest numar de ore necesita acordul sindicatului.
Art. VI.7. - (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite, in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, cu salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul de 30 de zile, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu de 100% din salariul de baza individual.


Munca de noapte

Art. VI.8. - (1) Pentru salariatii al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca, daca se efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
(3) In unitatile cu locuri de munca unde procesul muncii este neintrerupt sau unde conditiile muncii il impun, programul de lucru din timpul noptii poate avea o durata egala cu a celui din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca se efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte.
(4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22,00-6,00 cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificative, cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite.


Timpul de odihna, concediile

Art. VI.9. - (1) In fiecare saptamana salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile libere consecutive.
(2) Zilele libere saptamanale se acorda, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazurile in care activitatea de la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta, prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, se vor stabili conditiile in care zilele de repaus sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii. In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, doar cu acordul sindicatului; salariatii carora li se acorda zilele de repaus in aceste situatii de exceptie au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. V.(3), alin. (3), lit. a2.
Art. VI.10. - (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare.
(2) Programarea efectuarii concediului de odihna se stabileste anual de conducerea unitatii impreuna cu reprezentantii sindicatului.
(3) Orice conventie prin care se renunta, total sau in parte, la dreptul concediului de odihna este interzisa.
Art. VI.11. - (1) Salariatii incadrati in gradul III de invaliditate, precum si handicapatii au dreptul la concedii de odihna suplimentare prevazute de lege, dar nu mai putin de 6 zile pe an.
(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase, grele sau nocive, beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an. Prin contractele de munca la nivel de unitate se pot negocia concedii de odihna suplimentare mai mari.
Art. VI.12. - (1) Salariatii in varsta de pana la 18 ani au dreptul la un concediu de odihna platit de 24 de zile lucratoare la care se adauga, dupa caz, concediul suplimentar potrivit legii, in functie de conditiile de munca specifice.
(2) Personalul atestat din cercetarea stiintifica beneficiaza de un concediu de odihna platit de minimum 24 de zile lucratoare.
(3) Prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate se vor stabili categoriile de personal cu studii superioare, altele decat cele prevazute la alin. (2), care pot beneficia de concediu de odihna platit de minimum 24 de zile lucratoare.
Art. VI.13. - Durata concediului de odihna platit creste peste durata minima prevazuta in prezentul contract colectiv de munca, in functie de vechimea in munca a salariatilor, cu:


Nr. de zile de concediu suplimentar Vechime
1 zi lucratoare 5-9 ani
2 zile lucratoare 9-13 ani
3 zile lucratoare 13-17 ani
4 zile lucratoare 17-20 ani
6 zile lucratoare peste 20 ani

Art. VI.14. - (1) Concediile de odihna suplimentare acordate potrivit art. VI.11 se cumuleaza cu cele acordate potrivit art. VI.13 si, dupa caz, cu cele prevazute la art. VI.16 si art. VI.25 alin. (2).
(2) Durata concediului de odihna anual este proportionala cu durata activitatii prestate de salariat intr-un an calendaristic.
Art. VI.15. - (1) Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral in fiecare an calendaristic. Prin exceptie efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege si in urmatoarele cazuri:
a) salariatul este rechemat prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru executarea unor lucrari urgente;
b) salariatul nu a putut efectua concediul de odihna programat sau reprogramat in ultimele 2 luni ale anului, intrucat in aceasta perioada a fost in concediu medical.
Angajatorul este obligat sa acorde concediul neefectuat pana la sfarsitul anului urmator.
(2) Concediul se poate efectua si fractionat, la solicitarea salariatului, atunci cand interesele serviciului o permit si cu conditia ca una din fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.
Art. VI.16. - Salariatul care, din motive de serviciu, efectueaza concediul de odihna in perioada lunilor februarie, martie sau noiembrie, beneficiaza in plus la concediul de odihna de 2 zile lucratoare, daca efectuarea concediului nu este fractionata si cuprinde cel putin 18 zile lucratoare din aceste luni.
Art. VI.17. - In cazuri intemeiate, angajatorul, la cererea salariatului, poate sa acorde anticipat programarii o parte din concediul de odihna anual.
Art. VI.18. - (1) Daca salariatul si sotia sa lucreaza in aceeasi unitate ei au dreptul sa beneficieze simultan de un concediu de odihna platit, de cel putin 15 zile lucratoare.
(2) Alte situatii familiale vor fi luate in considerare, la fixarea datei pentru plecarea in concediu, in masura posibilitatilor.
Art. VI.19. - (1) Boala aparuta in timpul concediului de odihna si dovedita cu certificat medical conduce la intreruperea concediului.
(2) Conducerea unitatii, de comun acord cu salariatul, va planifica perioada cand vor fi efectuate zilele ramase din concediul de odihna.
Art. VI.20. - (1) Durata concediului de odihna, stabilita in conditiile legii si ale Contractelor Colective de Munca la nivel de Unitati este corespunzatoare activitatii desfasurate timp de un an calendaristic.
(2) In aplicarea alin. (1) perioadele in care salariatul, pentru rezolvarea unor situatii personale, a fost in concediu fara plata, nu se considera perioada (durata) de activitate.
Art. VI.21. - (1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie formata din salariul de baza la data plecarii in concediu, proportional cu numarul de zile de concediu, majorata cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioada de 3 luni lucrate inaintea plecarii in concediu.
(2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
(3) Prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate se va prevedea ca, pe langa indemnizatia de concediu, in functie de posibilitatile financiare, sa se plateasca si o prima de vacanta. Se recomanda ca aceasta prima sa nu fie mai mica de 30% din salariul de baza, brut, mediu pe unitate.
(4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu.
Art. VI.22. - Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa doar in cazurile prevazute de lege precum:
a) contractul de munca al salariatului a incetat;
b) salariatul este chemat pentru indeplinirea serviciului militar;
c) este prevazut in mod expres intr-o lege speciala.
Art. VI.23. - In caz de deces al salariatului compensatia baneasca pentru concediul de odihna neefectuat se va plati familiei sale.
Art. VI.24. - (1) In afara concediului de odihna salariatii au dreptul la zile libere, platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, stabilite conform Anexei nr. 6; plecarea din unitate se va face cu anuntarea prealabila a conducerii unitatii.
(2) Prin Contractele Colective de Munca la nivel de Unitate se pot stabili si alte situatii in care salariatii beneficiaza de zile libere platite si numarul acestora.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata de pana la 60 de zile calendaristice, cu aprobarea conducerii unitatii.
Art. VI.25. - (1) In cazurile exceptionale cand salariatul este rechemat din concediul de odihna de catre conducerea unitatii, in interesul serviciului, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor familiale cauzate de aceasta rechemare si dovedite cu acte.
(2) In situatiile de la alin. (1) salariatului i se va acorda compensarea timpului consumat cu transportul, dar nu mai putin de o zi.
Art. VI.26. - Concediul de odihna poate fi reprogramat, la cererea salariatului, daca interesele unitatii permit aceasta. Aprobarea reprogramarii este de competenta conducerii unitatii.
Art. VI.27. - In cazul in care cel mult doua zile lucratoare sunt intercalate intre zile nelucratoare, se poate conveni la nivel de unitate ca aceste zile sa fie libere, conditionat de recuperarea acestora in zile nelucratoare, intr-un interval de 20 de zile in avans zilelor libere acordate. Timpul astfel lucrat nu se considera ore lucrate suplimentar conform art. V.3, alin. (3), lit. a1.
Art. VI.28. - Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru servirea mesei, cu o durata de 15 minute, este considerat inclus in programul de lucru.
Art. VI.29. - Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia analizeaza cererile si le aproba in functie de posibilitati.


CAPITOLUL VII
Alte masuri de protectie a salariatilor si acordarea unor drepturi

Art. VII.1. - (1) In cazurile in care unitatea este pusa in situatia de a desfiinta unele locuri de munca ocupate de salariati, ca urmare a restrangerii sau a reorganizarii de activitate sau a transformarilor tehnologice, angajatorului ii revine obligatia de a notifica in scris sindicatului intentia de reducere a numarului de salariati cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de inceperea termenului de preaviz, la unitatile cu un efectiv sub 100 de angajati, cu cel putin 60 de zile la unitatile cu 101-300 de salariati si cu cel putin 90 de zile la unitatile cu peste 300 de salariati.
(2) Notificarea trebuie sa cuprinda:
a) numarul total si categoriile de salariati din unitate;
b) motivele tehnico-economice care determina concedierea; desfiintarea locurilor de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa dintre cele prevazute la alin. (1);
c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere;
d) criteriile avute in vedere potrivit Contractului Colectiv de Munca pentru stabilirea ordinii de prioritate a concedierii;
e) toate informatiile relevante in legatura cu concedierea in vederea formularii de propuneri ale sindicatului pentru diminuarea numarului de salariati concediati sau chiar pentru evitarea concedierilor;
f) masurile avute in vedere de angajator pentru limitarea numarului concedierilor, precum si pentru atenuarea consecintelor concedierii;
g) data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile.
(3) Angajatorul si sindicatul vor identifica posibilitatile de modificare a programului de lucru, zilnic sau lunar, in vederea micsorarii numarului salariatilor care ar urma sa fie concediati.
(4) Angajatorul va raspunde in scris si motivat la propunerile sindicatului in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora.
Art. VII.2. - (1) In situatia in care desfacerea Contractului Individual de Munca nu poate fi evitata, ca urmare a reducerii numarului de salariati, angajatorul are obligatia de a comunica, in scris, salariatului decizia de concediere.
(2) Decizia de concediere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a) motivele si prevederile legale pe care se intemeiaza concedierea;
b) durata preavizului in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca aplicabile;
c) criteriile avute in vedere potrivit Contractului Colectiv de Munca pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatul poate sa opteze pentru a ocupa un loc vacant compatibil cu pregatirea sa profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea sa de munca;
e) precizari privind caile si termenul in care masura de concediere poate fi contestata, precum si instanta judecatoreasca la care se poate face contestatia.
Art. VII.3. - (1) Criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere se aplica dupa reducerea posturilor vacante de natura celor propuse spre desfiintare in proiectul de concediere.
(2) Masurile de concediere vor afecta in ordine:
a) Contractele Individuale de Munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) Contractele Individuale de Munca ale celor care indeplinesc cumulativ conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare pentru pensionare;
c) Contractele Individuale de Munca ale salariatilor care nu au copii in intretinere;
d) Contractul Individual de Munca al sotului care are venitul cel mai mic daca masura de desfacere a contractului de munca ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate si daca prin aceasta nu se desface contractul de munca al sotului care ocupa un post nevizat de reducere.
(3) Masurile de concediere vor afecta numai in ultimul rand:
a) femeile care au in ingrijire copii;
b) barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii;
c) intretinatori unici de familie;
d) barbati sau femei care mai au cel mult cinci ani pana la pensie.
(4) In situatiile in care doua sau mai multe persoane au aceeasi situatie privind competenta profesionala si rezultatele in activitate, masurile de disponibilizare vor fi luate dupa consultarea sindicatului reprezentativ.
(5) In cazul in care masura desfacerii Contractului Individual de Munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la CIM, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, angajatorul nu ii va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.
Art. VII.4. - (1) Unitatea care isi extinde sau reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a Contractului Individual de Munca pentru motivele prevazute la art. VII.1 are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta sindicatul si sa faca publica masura, prin presa.
Unitatea este obligata sa reangajeze salariatii carora li s-au desfacut Contractele Individuale de Munca pentru motivele prevazute la art. VII.1, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului.
(2) Salariatele care revin in unitate dupa concediul de maternitate sau salariatii care revin in unitate dupa concediul medical cu o durata neintrerupta de minimum 3 luni sau dupa un concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, au dreptul la o perioada de 3 luni pentru readaptarea in activitate, perioada in care nu li se vor desface Contractele Individuale de Munca, din motive neimputabile acestor salariati.
Art. VII.5. - Cu ocazia zilelor de nastere ale salariatilor, precum si cu alte ocazii festive, se pot acorda salariatilor in cauza prime care sa nu fie mai mici de 1/4 din salariul de baza brut, mediu pe unitate.
Art. VII.6. - Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna premergatoare pensionarii si de cel putin 2 salarii de baza daca vechimea in unitate este de minimum 15 ani.
Art. VII.7. - (1) In afara de ajutoarele legale la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare, platite de unitate:
a) cel putin un salariu de baza mediu pe unitate, acordat mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia, salariat al unitatii, beneficiaza de plata ajutorului acordat in aceste conditii;
b) cel putin doua salarii de baza, medii pe unitate, in cazul decesului salariatului, daca decesul a intervenit ca urmare a unui accident de munca sau legat de munca sau boala profesionala, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin patru salarii medii pe unitate; diferenta de 2 salarii se va plati dupa stabilirea in conditiile legii a cauzei decesului;
c) cel putin un salariu de baza, mediu pe unitate, la decesul sotului, sotiei, parintilor sau copiilor ori al fratilor sau surorilor aflati in intretinerea salariatului;
d) cel putin un salariu de baza, mediu pe unitate, la casatoria salariatului.
(2) Salariul de baza, mediu pe unitate este cel din luna evenimentului.
Art. VII.8. - (1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contractarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia, pe toata perioada incapacitatii, o compensatie egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
(2) Acordarea compensatiei prevazute la alin. (1) nu inlatura si nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
Art. VII.9. - Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza, inclusiv costul transportului CFR clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.
Art. VII.10. - Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, cu exceptia locuintelor de serviciu, catre salariatii unitatilor se va face de o comisie paritara, administratie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate.


Delegarea si detasarea

Art. VII.11. - (1) Salariatii unitatilor trimisi in delegatie in conditiile legii vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) decontarea pe baza de documente justificative si conform prevederilor stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, in conditiile legii si ale ordinului de deplasare, a cheltuielilor efective de transport (inclusiv a transportului interurban la obiectiv pe perioada delegatiei);
b) decontarea pe baza de documente justificative si conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca a costului efectiv al cazarii;
c) diurna de deplasare nediferentiata pe categorii profesionale, in limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutii publice;
d) in cazul in care delegarea in interesul serviciului dureaza mai putin de 24 de ore se aplica urmatoarele cote:
- pana la 12 ore - 1/2 diurna;
- peste 12 ore - diurna intreaga.
(2) Cu aprobarea conducerii unitatii, in conditiile stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, salariatul se va putea deplasa in delegatie cu autovehiculul proprietate personala.
(3) Decontarea costului cazarii, fara documente justificative, se face in cuantum de 50 % din tariful practicat in unitatile hoteliere de doua stele, pentru un loc in camera cu baie si televizor.
(4) Salariatii aflati in delegatie si care desfasoara activitati in locuri de munca cu conditii nocive sau periculoase, pe o perioada de cel putin 5 zile consecutive, beneficiaza de sporurile prevazute in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate pentru aceste conditii sau, in lipsa acestora, de cele practicate in unitatea in care s-au aflat in delegatie. Acordarea acestor sporuri se va face pe baza de documente justificative.
(5) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
Art. VII.12. - (1) Detasarea reprezinta schimbarea temporara a locului de munca la un alt angajator pentru executarea de lucrari in interesul acestuia; cu consimtamantul salariatului, in mod exceptional, se poate modifica si felul muncii.
(2) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an si se poate prelungi in mod exceptional.
(3) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la celelalte drepturi de delegare prevazute la art. VII.11. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice, salariatul are dreptul la plata unei indemnizatii de detasare egale cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.
Art. VII.13. - (1) Toate drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea.
(2) Pe durata detasarii, salariatul detasat beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie la angajatorul care a dispus detasarea, fie la angajatorul la care este detasat. Niciun drept pe care salariatul detasat l-a avut la data detasarii nu poate fi anulat, chiar daca la noul loc de munca aceste drepturi nu se mai regasesc.
Art. VII.14. - (1) Prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii se pot stabili si alte conditii privind detasarea salariatilor in tara si strainatate.
(2) Pe toata durata detasarii, salariatului in cauza i se garanteaza pastrarea functiei, a salariului si drepturile avute anterior, precum si revenirea la locul sau de munca.
(3) Liderul sindicatului nu poate fi detasat decat cu acordul sau.
Art. VII.15. - In cazul in care angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, iar angajatorul care a dispus detasarea nu indeplineste el aceste obligatii, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca si de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori pentru indeplinirea silita a obligatiilor neindeplinite.


Alte drepturi ale salariatilor

Art. VII.16. - (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate legal, unitatea va compensa - pentru 56 de zile - diferenta dintre salariul de baza individual si indemnizatia legala la care salariata are dreptul.
(2) Prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul Unitatii se poate stabili o perioada de compensare a diferentei dintre salariul de baza individual si indemnizatia platita in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului.
Art. VII.17. - (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani sau in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de trei ani, salariatii pot beneficia de inca un an de concediu fara plata.
(2) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. (1), nu i se va putea desface Contractul Individual de Munca, iar in postul sau nu va putea fi angajata alta persoana, decat cu contract de munca pe durata determinata.
Art. VII.18. - (1) In caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani vor fi acordate tatalui, in mod corespunzator, daca are copilul in ingrijire.
(2) In cazul decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
a) compensatie prevazuta la art. VII.16;
b) concediu fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu drepturile prevazute la art. VII.17, alin. (2).
Art. VII.19. - Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de trei ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.
Art. VII.20. - Prevederile art. VII.16 si art. VII.17 sunt aplicabile numai la nasterea primului, celui de-al doilea si celui de-al treilea copil.
Art. VII.21. - (1) Salariatele gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte. De asemenea, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in delegatie, nu vor lucra in locuri considerate cu conditii deosebite si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.
(2) Salariatele care au in ingrijire copii de pana la 3 ani nu pot fi trimise in delegatie in alte localitati, decat cu acordul lor.
(3) In anumite situatii, prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitate, salariatele au dreptul la program redus de 6 sau 4 ore pe zi.
(4) La cererea lor si cu aprobarea angajatorului, salariatele care au in ingrijire copii pana la varsta de 8 ani pot opta pentru program de lucru decalat.
(5) Salariatele care au in ingrijire copii de varsta prescolara si care nu mai beneficiaza de concediu medical platit pentru ingrijirea copiilor bolnavi pot beneficia de maximum 6 zile libere pe an, platite cu salariul de baza, pentru ingrijirea copiilor internati in spital.
(6) Zilele prevazute la alin. (5) se acorda la cerere dupa prezentarea actului medical care face dovada internarii mamei si a copilului.
(7) Femeile care au in ingrijire copii cu varsta pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera la calculul vechimii in munca timp lucrat cu norma intreaga.
Art. VII.22. - (1) Tinerii salariatii in varsta de pana la 18 ani vor fi scutiti de serviciu in timpul noptii.
(2) Salariatii mentionati la alin. (1) nu vor lucra in locuri de munca cu conditii deosebite (grele, periculoase sau nocive).
Art. VII.23. - (1) Salariatii si membrii familiilor lor pot beneficia prin sindicat de bilete de odihna si tratament in statiunile balneoclimaterice si turistice.
(2) Sindicatul din unitate se va ocupa de obtinerea si repartizarea numarului corespunzator de bilete in baza necesarului de bilete intocmit de acesta.
Art. VII.24. - (1) La nivelul unitatii se va constitui un fond social-cultural a carui valoare se va stabili de catre conducerea unitatii si sindicat, potrivit prevederilor legale la 2% din fondul de salarii realizat anual, fond ce va fi utilizat in principal pentru:
a) intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine, bufete pentru salariati;
b) amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
c) cheltuieli cu formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
d) suportarea cheltuielilor pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren accelerat, clasa a II-a). In limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariati si pentru membrii lor de familie in raport cu salariul de baza si in functie de sezon, potrivit prevederilor din Anexa nr. 7, cu conditia ca biletele sa fie procurate cu acordul sindicatului afiliat la FSLCPR si sa prevada efectuarea sejurului intr-o unitate apartinand sistemului sindical, ministerelor sau unitatilor in cauza. Se compenseaza contravaloarea a jumatate din costul calatoriei pe calea ferata sau, acolo unde aceasta nu este posibila, contravaloarea a jumatate din costul calatoriei pentru transportul auto in comun.
(2) Utilizarea fondului social-cultural se face pe baza unei programari pe destinatii intocmite de comun acord intre conducerea unitatii si sindicat.
(3) Eliberarea de catre angajator a sumelor ce urmeaza a fi cheltuite se va face numai in baza documentelor avizate de catre sindicatul afiliat la FSLCPR.
Art. VII.25. - In functie de posibilitati, unitatea poate contribui anual cu o suma in vederea sarbatoririi Craciunului si a Zilei Copilului.
Art. VII.26. - Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. VII.1, art. VII.3, art. VII.4, de a actiona pe orice cale legala sau conventionala pentru a asigura respectarea lor.
Art. VII.27. - (1) In situatia in care patronii incheie contracte cu partenerii straini, potrivit carora salariatii din unitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare vor executa lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
(2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatului elementele referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
(3) Patronii se angajeaza ca, in contractele de asociere cu parteneri straini, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea externa trebuie sa respecte drepturile prevazute in Contractele Colective de Munca.


CAPITOLUL VIII
Formarea profesionala, economica, sociala si sindicala

Art. VIII.1. - (1) Prin termenul de formare profesionala partile inteleg orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de lege.
(2) Prin termenul de formare profesionala continua partile inteleg orice procedura prin care salariatul avand deja o calificare ori o profesie isi completeaza cunostintele profesionale fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza (inclusiv prin doctorat), fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.
Art. VIII.2. - (1) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca convenite intre sindicate si patroni.
(2) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.
(3) Partile semnatare convin sa utilizeze sistemul Standarde ocupationale bazate pe competenta pentru evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
Art. VIII.3. - (1) La incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare; programul anual al activitatii de formare si modul de control al aplicarii acestuia se vor face de comun acord intre sindicat si patron;
b) cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor vor fi suportate de unitati;
c) sindicatul afiliat la FSLCPR va participa, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
d) in cazul in care unitatea urmeaza sa isi schimbe partial sau total profilul de activitate, patronul va informa si se va consulta cu sindicatul afiliat la FSLCPR, cu cel putin doua luni inainte de aplicarea masurii si va oferi salariatilor proprii posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara.
(2) In cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala organizat de un tert, pe care ar dori sa-l urmeze, patronii vor analiza cererea impreuna cu sindicatul afiliat la FSLCPR, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii unitatea va suporta contravaloarea cursului.
(3) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formarea profesionala cu sau fara plata.
(4) Durata concediului pentru formarea profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.
(5) In cazul in care, in cursul unui an calendaristic, pentru salariatii in varsta de pana la 25 de ani si respectiv in cursul a 2 ani calendaristici consecutivi pentru salariatii de peste 25 de ani, nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, salariatul in cauza are dreptul la un concediu de formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare.
Art. VIII.4. - (1) Pentru formarea profesionala in domeniul relatiilor de munca si actiuni sindicale, ca urmare a prevederilor din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, in Contractele Colective de Munca la nivelul Unitatilor vor fi prevazute conditiile si numarul participantilor la cursurile de formare profesionala. Angajatorii vor permite salariatilor sa urmeze cursurile de pregatire prevazute mai sus pe o durata de maximum 15 zile lucratoare.
(2) Numarul de salariati, membri ai sindicatului afiliat la FSLCPR, care participa la cursurile prevazute la alineatul 1 sunt functie de numarul de salariati din unitate: [...]

Art. VIII.5. - Partile semnatare convin ca unitatea, pentru salariatii proprii, poate suporta cel putin 50% din cheltuielile generate de obtinerea titlului de doctor.


CAPITOLUL IX
Drepturile sindicatului ca organizatie si ca reprezentant al salariatilor

Art. IX.1. - (1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libertatea de opinie.
(2) Patronii vor adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si de reprezentantii acestora din unitate.
Art. IX.2. - (1) In executia Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariatilor in fata patronilor.
(2) Regulamentul Intern se intocmeste de catre angajator impreuna cu sindicatul reprezentativ conform legii si va cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a unor dispozitii legale sau contractuale specifice.
Art. IX.3. - (1) In vederea exercitarii dreptului sindical, unitatile in care sunt constituite sindicate reprezentative sunt obligate sa puna cu titlu gratuit la dispozitia acestor sindicate spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare (mobilier, fax, post telefonic etc.), precum si acces la salile de intrunire.
(2) Prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea: mijloace de comunicare (telefon cu legatura exterioara directa, telex, telefax si statie de amplificare), mijloace de multiplicare (xerox, tipografie, masini de scris etc.) si mijloace de transport.
Patronul poate permite functionarea secretariatelor teritoriale ale FSLCPR in spatiile atribuite sindicatului din unitate, afiliate la FSLCPR si la cererea acesteia, permitandu-se, de asemenea, accesul secretarului executiv teritorial la mijloacele de comunicare si de multiplicare de care dispune sindicatul.
(3) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatii ori proprietatea sindicatului din unitatea respectiva, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicat sau patron in conditiile ce se vor stabili intre conducerea unitatii si sindicat.
Art. IX.4. - (1) Consiliile de Administratie si Comitetele de Directie ale unitatilor au obligatia de a invita reprezentantii sindicatelor sa participe la sedintele lor. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie si fara drept de vot.
(2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se va comunica ordinea de zi si li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice si sociale puse in discutie.
(3) Pentru fundamentarea actiunilor sale legitime, inclusiv negocierea Contractelor Colective de Munca, sau, dupa caz, incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, angajatorii vor pune la dispozitia sindicatului reprezentativ toate informatiile si documentele necesare. Reprezentantii sindicatului au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor ce le-au fost transmise si au caracter confidential.
(4) Hotararile Consiliilor de Administratie si Comitetelor de Directie privitoare la problemele de interes profesional, economic, social etc. vor fi comunicate in scris sindicatului reprezentativ, in termen de 72 de ore de la data desfasurarii sedintei.
(5) Angajatorul va consulta liderul sindical si, dupa caz, conducerea sindicatului asupra problemelor care au legatura cu veniturile salariale, stabilitatea locului de munca, precum si asupra altor probleme de executare a Contractului Colectiv de Munca.
(6) FSLCPR, la cererea sindicatului afiliat, poate delega reprezentanti care sa trateze cu conducerea administrativa a unitatii sa il asiste sau sa ii reprezinte interesele in toate situatiile privind relatiile de munca, inclusiv la negocierea Contractului Colectiv de Munca.
Art. IX.5. - (1) Este interzis conducerilor unitatilor sa desfaca, din initiativa lor, Contractele Individuale de Munca ale salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(2) Reprezentantilor alesi in organul de conducere a sindicatului din unitate sau al FSLCPR si al Confederatiei la care FSLCPR este afiliata, precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie, in termen de trei ani de la incetarea mandatului, patronii nu le pot modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile acestor reprezentanti.
(3) Pe perioada in care persoana din organul de conducere este salarizata de Sindicat, de Federatie sau de Confederatie, aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, vechimea in munca, precum si un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acest loc de munca, pe postul acestei persoane putand fi incadrata o alta persoana numai cu contract pe durata determinata.
Art. IX.6. - (1) Liderul sindicatului afiliat la FSLCPR si membrii in organismele de conducere centrale si teritoriale ale FSLCPR si ale Confederatiei care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului normal lunar de lucru cu 40 de ore pentru activitati sindicale, aferente fiecarei functii, fara reducerea venitului salarial.
(2) Pentru ceilalti membri alesi in conducerea sindicatului afiliat la F.S.L.C.P.R., prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, vor fi stabilite numarul beneficiarilor reducerii timpului de lucru lunar, durata reducerii pentru fiecare in parte, precum si modalitatile de acordare, inclusiv prin cumulare.
(3) Liderii sindicatelor din unitati si liderii alesi la nivel de Federatie si/sau Confederatie sindicala beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 3 zile lucratoare peste cele cuvenite, pentru anul calendaristic in care indeplinesc aceste functii, dar nu mai putin de 27 de zile lucratoare in total.
Art. IX.7. - (1) In Contractele Colective de Munca la nivel de Unitate, partile vor conveni printr-o clauza expresa plata unei contributii anuale a unitatii catre FSLCPR pentru realizarea unor activitati specifice in interesul unitatilor de cercetare-dezvoltare-proiectare.
(2) Contributia anuala se stabileste in functie de numarul mediu de salariati ai unitatii din anul precedent negocierii Contractului Colectiv de Munca la nivelul Ramurii [...]
(3) Calculul contributiei patronale se va face avand ca referinta salariul minim brut pe tara comunicat prin act normativ.
(4) Contributia patronala se vireaza de catre fiecare unitate in contul FSLCPR nr. RO02 CEC EB 50331 ROL 0648695 Agentia Cotroceni Bucuresti, in termen de 15 zile de la incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate.
(5) Pentru unitatile care la data inregistrarii prezentului contract colectiv au incheiat deja contractele colective la nivel de unitati sau, dupa caz, actele aditionale pentru anul 2010 la aceste contracte, contributia va fi platita pana la 1 septembrie 2010.
(6) Patronatul Roman din Cercetare-Proiectare va urmari indeplinirea la nivelul unitatilor a obligatiilor prevazute in prezentul articol cu privire la contributia patronala.
Art. IX.8. - Sindicatul poate face propuneri administratiei de imbunatatire a activitatii la nivelul locului de munca si la nivelul unitatii.
Art. IX.9. - Adunarile generale ale sindicatului la nivel de unitate si adunarile la nivel de grupa sindicala sau activitatile legate de sondaje de opinie de interes sindical se pot efectua in timpul programului de lucru cu acordul conducerii unitatii.
Art. IX.10. - La sedintele Consiliului de Administratie si ale Comitetului de Directie se vor discuta si problemele ridicate de sindicat. La aceste sedinte va fi invitat si reprezentantul desemnat al sindicatului, data, ora si locul sedintelor, precum si materialele de lucru urmand a fi comunicate in timp util.
Art. IX.11. - (1) Conducerea unitatii va asigura informarea in scris, cel putin trimestriala, a conducerii sindicatului asupra situatiei economico-financiare a unitatii si a perspectivelor acesteia.
(2) Toate actiunile care implica disponibilizarea de personal, stabilirea coeficientului de indexare sau constituirea fondului de premiere vor fi argumentate cu datele economico-financiare necesare in urma consultarii cu sindicatele.
Art. IX.12. - Materialele cu caracter sindical se afiseaza pe panouri special amenajate de catre administratie; aceste panouri vor fi amplasate in locuri vizibile stabilite de comun acord intre conducerea unitatii si sindicat.
Art. IX.13. - (1) FSLCPR va asigura pregatirea membrilor sai pentru activitati sindicale si relatii de munca pe durate de pana la 15 zile pe an.
(2) In conditiile stabilite la nivel de unitate intre conducere si sindicat si in masura in care activitatea unitatii nu este afectata, patronii vor permite membrilor de sindicat sa urmeze cursurile de pregatire prevazute la alin. (1).
Art. IX.14. - Patronul, cu acordul sindicatului din unitate si cu persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor vor stabili conditiile in care acestea din urma vor incasa cotizatia de sindicat si o vor vira in contul sindicatului, pe baza listelor lunare si a cuantumului cotizatiei, prezentate de sindicat.
Art. IX.15. - Patronul nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca, pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict.
Art. IX.16. - Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in Contractul Colectiv de Munca.
Art. IX.17. - Patronii se angajeaza ca, in contractele de societate ale unitatilor cu participare straina, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea straina se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare in Romania, in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Unitate, precum si in Conventiile OIM ratificate de Romania.
Art. IX.18. - Patronii si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile lor privind toate problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
Art. IX.19. - (1) Organizatiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii.
(2) Organizatiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili disciplina tehnologica, precum si normele de disciplina a muncii, acestea din urma cu consultarea sindicatului.
(3) Patronii si sindicatele se recunosc reciproc ca parteneri sociali permanenti. Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a Contractelor Colective de Munca incheiate la toate nivelurile, a regulamentelor interne, precum si a drepturilor si intereselor ambilor parteneri.
Art. IX.20. - (1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a situatiilor litigioase, colective si individuale, ce privesc salariatii la care face referire art. II.16 alin. (1), survenite in executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii, se constituie la nivelul acesteia o Comisie Paritara.
(2) Comisia Paritara va fi formata dintr-un numar egal de membri reprezentanti ai patronilor si ai sindicatului afiliat la FSLCPR.
(3) Organizarea si modul de functionare a Comisiei Paritare la nivelul Unitatii vor fi stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul acesteia, pe baza regulamentului-cadru prezentat in Anexa nr. 2.
(4) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor Contractelor Colective de Munca la nivel de Unitate, patronii din aceste unitati si sindicatele afiliate la FSLCPR vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru problemele ramase in divergenta se vor putea adresa Comisiei Paritare la nivelul Ramurii de cercetare-dezvoltare-proiectare.
Art. IX.21. - (1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazute de Legea nr. 168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, la nivelul municipiului Bucuresti sau al judetului unde are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese sau de drepturi.
(2) In situatia in care, dupa prima intalnire, partile nu vor reusi sa stabileasca de comun acord un mediator, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.
(3) In cazul in care s-a numit de comun acord un mediator, etapele medierii vor fi urmatoarele:
a) partile implicate sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor in maximum 72 de ore de la primirea actelor relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;
b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere si aceleasi persoane, daca este posibil;
c) la fiecare intrunire se va incheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator si de partile aflate in conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa de solutionare a conflictului.


CAPITOLUL X
Obligatiile salariatilor si ale angajatorilor

Art. X.1. - Obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc in conditiile legii, prin negociere, in cadrul Contractelor Colective de Munca si al Contractelor Individuale de Munca.
Art. X.2. - Salariatul are in principal urmatoarele obligatii:
a) indeplinirea atributiilor ce ii revin conform fisei postului sau, dupa caz, realizarea normei de munca;
b) respectarea disciplinei muncii;
c) respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentul Intern (RI), in Contractul Colectiv de Munca aplicabil, precum si in Contractul Individual de Munca;
d) respectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) respectarea secretului de serviciu.
Art. X.3. - Angajatorului ii revin in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca atributiile, competentele si responsabilitatile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
b) sa asigure intreprinderea de actiuni necesare pentru acoperirea capacitatii de cercetare/proiectare/productie a unitatii in vederea acordarii salariilor la nivelul negociat prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil si prin Contractele Individuale de Munca ale salariatilor;
c) sa respecte prevederile cuprinse in Regulamentul Intern si in Contractul Colectiv de Munca aplicabil;
d) sa acorde toate drepturile ce decurg din lege;
e) sa comunice periodic sindicatului reprezentativ situatia economica si financiara a unitatii;
f) sa se consulte cu sindicatul reprezentativ in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze drepturile si interesele salariatilor;
g) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina unitatii, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati.
Art. X.4. - (1) Constituie concurenta neloiala:
a) orice act sau fapt care, potrivit Legii nr. 11 din 29.01.1991, este contrar bunei-credinte si uzantelor cinstite;
b) dobandirea calitatii de patron, membru fondator, actionar, asociat sau colaborator al unei firme concurente;
c) depunerea unei activitati, indiferent de natura si modul de derulare a acesteia, in cadrul unei firme concurente;
d) oferirea serviciilor de cercetare si/sau proiectare catre o firma concurenta;
e) acceptarea unei oferte, facuta de o firma concurenta, pentru prestarea de servicii de cercetare si/sau proiectare;
f) deturnarea clientelei unitatii de cercetare-dezvoltare-proiectare catre o alta firma concurenta, prin folosirea legaturilor si relatiilor stabilite cu aceasta clientela, in cadrul functiei detinute la unitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare in prezent sau anterior;
g) utilizarea informatiilor, materialelor, bazei tehnico-materiale, serviciilor si timpului de lucru ale unitatii in interese personale sau straine unitatii;
h) comunicarea sau divulgarea, pe orice cale, catre o firma concurenta, a informatiilor, datelor sau elementelor privind activitatea unitatii;
i) intrebuintarea denumirii unitatii sau emblemei acesteia, pentru prezentarea unor lucrari personale de calitate indoielnica, cu scopul de antireclama si de inducere in eroare a clientelei;
j) elaborarea cu buna stiinta in cadrul unitatii, a unor lucrari de asa maniera incat prin continutul lor sa favorizeze o firma concurenta.
(2) Modul de extindere a aplicarii prevederilor alin. (1) lit. b) la alte persoane decat salariatii unitatii si definirea notiunii de firma concurenta se vor stabili la nivelul unitatii in conformitate cu prevederile legale.


CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art. XI.1. - (1) Pe baza prevederilor prezentului Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura se vor incheia Contracte Colective de Munca la nivel de Unitate numai cu organizatiile nominalizate conform art. II.4 alin. (1) si Anexei nr. 13. Aceasta nominalizare este valabila pentru o perioada de 12 luni de la data instiintarii.
(2) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura sunt considerate minime, de la nivelul carora incepe negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitate.
(3) Dupa incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura, Contractele Colective de Munca la nivel de Unitate se vor pune de acord cu acesta.
(4) Negocierile Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate se vor desfasura pe baza unui protocol de procedura acceptat in prealabil de ambele parti.
Sedintele de negociere pot avea loc daca se asigura prezenta convenita a unui numar minim de membri de fiecare parte.
In cadrul negocierilor fiecare dintre parti va exprima cate un punct de vedere unic.
Art. XI.2. - In Contractele Individuale de Munca nu pot fi prevazute clauze contrare Contractelor Colective de Munca, Unic la Nivel National, de Ramura si Unitati, sau care sa stabileasca drepturi sub limita considerata minima in conditiile prevazute la art. XI.1.
Art. XI.3. - Prevederile Contractelor Individuale de Munca existente la data intrarii in vigoare a Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma.
Art. XI.4. - (1) Patronul si sindicatul se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii si consecintele previzibile asupra salariatilor, precum si masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
(2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor in conditiile dreptului de preferinta prevazut de lege.
(3) In toate situatiile de reorganizare sau, dupa caz, de privatizare a unitatilor, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul Contract Colectiv de Munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni juridice.
Art. XI.5. - Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract sau pe care acesta le implica atrage raspunderea celor care se fac vinovati de aceasta, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. XI.6. - (1) In aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de Munca si ale art. 98 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National pe anii 2007-2010, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
(2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luand ca baza suma de 1 leu/salariat/an, raportat la numarul mediu de salariati din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. (1), (2) si (5) din prezentul articol se vor distribui astfel:
a) 1/3 din suma totala se retine ca fond destinat negocierii Contractului Colectiv de Munca la nivelul Unitatii;
b) 1/3 din suma totala se vireaza de catre contribuabili la PRCP;
c) 1/3 din suma totala se vireaza de unitate in contul colector "Fondul de negociere a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National", deschis la banca ABN/AMRO BANK ROMANIA - S.A., cu nr. RO61ABNA4100264100090820 pentru negocierile colective la nivel national, care va fi destinat astfel:
50% pentru confederatia la care FSLCPR este afiliata, semnatara a Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National;
50% pentru Confederatia Nationala a Patronatului Roman (CNPR), reprezentativa la nivel national, semnatara a Contractului colectiv de munca unic la nivel national;
d) fondul destinat partilor semnatare conf. lit. c) va fi repartizat fiecarei confederatii reprezentative la nivel national, semnatara a Contractului colectiv de munca unic la nivel national, in raport cu volumul implicarii in negocierile colective, cu numarul de salariati pe ramura, negociate in cadrul fiecareia, asa cum va fi stabilit de catre fiecare parte, pe baza de protocol;
e) mecanismele de distributie a fondurilor de catre banca vor fi stabilite de comisia paritara;
f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contracte colective de munca, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramura vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) si (3) si le vor vira catre federatia patronala semnatara a contractului colectiv de munca pe ramura (PRCP), care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca, si catre contul national, conform alin. (3) lit. c).
(5) Fondurile destinate negocierilor colective la unitatile bugetare se vor constitui la nivelul fiecarei unitati care incheie contract colectiv de munca, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un cont distinct. PRCP si FSLCPR vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de munca.
(7) PRCP si FSLCPR vor gestiona si utiliza fondurile destinate negocierilor colective constituite in baza prevederilor art. 97 din CCMUNN 2005/2006, in conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de actiune aprobate de organele proprii de conducere si pe raspunderea fiecaruia.
(8) In aplicarea prevederilor acestui articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice aplicabile operatiunilor contabile comunicate de Ministerul Finantelor, conform Anexei nr. 5 din CCMUNN 2007-2010.
(9) Contractele colective de munca, la toate nivelurile, vor cuprinde prevederile acestui articol.
Art. XI.7. - Prezentul contract colectiv la nivel de ramura isi produce efectele incepand cu data inregistrarii lui de catre una din parti in conditiile prevazute la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 130/1996.
Art. XI.8. - Anexele la prezentul Contract Colectiv de Munca la nivel de Ramura fac parte integranta din acesta.


Reprezentantii P.R.C.P. Reprezentantii F.S.L.C.P.R.
Dl Ion Stanciulescu Dl Radu Minea
Dna Emilia Visileanu Dna Ana Francu
Dl Ion Pirna Dl Cezar Amira
Dl Tudorel Stefan Craciunoiu Dl Petre Voicu
Dl Hariton George Predescu Dl George Epurescu

ANEXA Nr. 1


REGULAMENT
de organizare si functionare al Comisiei Paritare la nivel de Ramura

Art. 1. - Comisia Paritara la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare va fi compusa din cinci reprezentanti ai FSLCPR si cinci reprezentanti ai PRCP.
Art. 2. - Membrii Comisiei Paritare vor fi desemnati in acest scop, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract, de catre FSLCPR si, respectiv, PRCP cu confirmarea Confederatiei Nationale a Patronatului Roman pentru acestia din urma.
Art. 3. - Comisia se va intruni la cererea motivata a oricareia dintre parti in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile cu participarea unui numar egal de membri de fiecare parte si care nu va fi mai mic de patru. Hotararile se adopta cu cel mult un vot, respectiv, doua impotriva, in cazul a cate 4, respectiv 5 participanti de fiecare parte.
Art. 4. - Formularea cererii va fi insotita obligatoriu de materialele ce fac obiectul acesteia.
Art. 5. - Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
Art. 6. - Problemele in divergenta, punctele de vedere exprimate si hotararea comisiei vor fi consemnate intr-un proces-verbal pe care il vor semna toti membrii prezenti.
Art. 7. - Hotararea adoptata conform pct. 5 si redactata in cel putin 2 (doua) exemplare, cu valoare identica, are putere obligatorie pentru partile contractante.
Art. 8. - Secretariatul comisiei, precum si locul de desfasurare vor fi asigurate de partea care a solicitat intrunirea comisiei conform pct. 3.


ANEXA Nr. 2


REGULAMENT-CADRU
de organizare si functionare al Comisiei Paritare la nivel de Unitate

Art. 1. - Comisia Paritara la nivelul Unitatii va fi compusa din 5 reprezentanti ai sindicatului afiliat la FSLCPR si 5 reprezentanti ai patronului.
Art. 2. - Membrii Comisiei Paritare vor fi desemnati in acest scop, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, de catre sindicatul afiliat la FSLCPR si respectiv de catre patron.
Art. 3. - Comisia se va intruni la cererea patronului sau sindicatului, dupa ce au fost epuizate toate posibilitatile de conciliere intre factorii interesati (salariatii si liderii sindicali, respectiv conducatorii ierarhici corespunzatori), in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile cu participarea unui numar egal de membri de fiecare parte si care nu va fi mai mic de 4.
Art. 4. - Hotararile se adopta cu cel mult un vot, respectiv, doua impotriva, in cazul a cate 4, respectiv 5 participanti de fiecare parte.
Art. 5. - Comisia va fi prezidata, prin rotatie, de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta respectiva.
Art. 6. - Problemele in litigiu, punctele de vedere exprimate si hotararea comisiei vor fi consemnate intr-un proces-verbal pe care il vor semna toti membrii prezenti ai comisiei.
Art. 7. - Hotararea adoptata conform pct. 3 si redactata in cel putin 2 (doua) exemplare, cu valoare identica, are putere obligatorie pentru partile contractante.
Art. 8. - Secretariatul comisiei va fi asigurat de patron.


ANEXA Nr. 3


CONTRACT
Nr. ...../.....


CAPITOLUL I
Partile contractante

Art. 1. - Incheiat intre Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania (FSLCPR), cu sediul in ............................., str. ......................... nr. ....., sectorul ............, cod postal ..............., telefon ..................., fax .............., cont nr. ......................, deschis la ................................., legal reprezentata prin ................................. si .............................., in calitate de negociator semnatar al Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura cercetare-dezvoltare-proiectare, si
Sindicatul (dupa caz salariatii din unitatea): .................................., cu sediul in ......................, str. .................................... nr. ..........., judetul/sectorul .............., cod postal ..............., telefon ............., fax ........., cont nr. .............., deschis la .................., legal reprezentat/reprezentati prin ................. si ................., in calitate de beneficiar al Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura cercetare-dezvoltare-proiectare.


CAPITOLUL II
Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract se incheie pe un termen de 12 luni de la data semnarii.


CAPITOLUL III
Obiectul contractului

Art. 3. - Contractul are ca scop reglementarea modalitatii si dreptul de folosinta a Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura pentru organizatiile ce nu au calitatea de membru al FSLCPR in conformitate cu Legea sindicatelor, Legea contractului colectiv de munca si cu prevederile art. II.2 alin. (4) din Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramura.


CAPITOLUL IV
Obligatiile partilor

Art. 4. - FSLCPR in calitate de negociator-semnatar al Contractului Colectiv de Munca la nivelul Ramurii cercetaredezvoltare-proiectare, depus la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei la data de ........... cu nr. ...., in baza prevederilor prezentului contract se obliga:
a) sa puna la dispozitia beneficiarului Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura, semnat;
b) sa protejeze drepturile conferite de Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura pentru beneficiar.
Art. 5. - Beneficiarul .................................... se obliga sa plateasca FSLCPR o contributie baneasca pentru serviciile prestate de aceasta in interesul unitatilor de cercetare-dezvoltare-proiectare, potrivit prevederilor art. IX.7 alin. (1) din Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii.
Art. 6. - Valoarea contributiei, stabilita in functie de numarul de salariati din unitate, este: ..........................................
Art. 7. - Beneficiarul dovedeste ca, in momentul semnarii prezentului contract, a virat/achitat in contul FSLCPR suma convenita la art. 6.

ANEXA Nr. 4a


Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza minime, pe grupe valorice
si categorii de salariati cu studii generale, medii sau de maistriCategoria de salariati Grupa valorica
I II III
A1 muncitori necalificati 1,14 1,36 1,66
A2 calificati 1,35 1,81 2,51
B1 Salariati pe functii generale 1,26 1,65 2,23
B2 administrative cu studii: liceale 1,31 1,76 2,44
B3 postliceale 1,37 1,85 2,56
C1 Salariati pe functii de specialitate cu studii: liceale 1,43 1,97 2,79
C2 postliceale 1,49 2,05 2,90
D Salariati cu scoala de maistri 1,49 2,05 2,88


ANEXA Nr. 4b


Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza minime, pe grupe valorice si categorii de salariati cu studii superioareCategoria de salariati Grupa valorica
I II III IV V
E1 Salariati cu studii de subingineri sau conductori arhitecti 1,79 2,14 2,60 3,18 3,87
E2 Salariati cu studii superioare 2,18 2,61 3,17 3,87 4,72


ANEXA Nr. 5


Criterii pe baza carora se va face aprecierea activitatii salariatului in vederea negocierii venitului salarial (model)

Stabilirea criteriilor si subcriteriilor de apreciere
1. Competenta profesionala
1.1. Gradul de indeplinire a cerintelor necesare postului din punct de vedere al pregatirii profesionale de specialitate, inclusiv in ceea ce priveste legislatia specifica, reglementarile PSI, protectia muncii, precum si capacitatea de documentare si aplicare in lucrarile elaborate a noutatilor aparute.
1.2. Experienta profesionala de specialitate utilizata in beneficiul unitatii
1.3. Depunerea in folosul unitatii a unor activitati care necesita o pregatire suplimentara fata de pregatirea sa de baza
1.4. Studii si specializari in domenii conexe, atestate, utilizate efectiv in activitatea profesionala: titluri stiintifice sau universitare, lucrari stiintifice si tehnice publicate in ultimii ani, participarea cu lucrari la sesiuni stiintifice de comunicari, la simpozioane, conferinte etc.
1.5. Alte cunostinte utilizate in sprijinul profesiei de baza ca: limbi straine, operare calculator, alte specializari profesionale.
2. Activitatea profesionala
2.1. Calitatea lucrarilor elaborate (nivel tehnic, claritate, concizie etc.)
2.2. Complexitatea lucrarilor elaborate
2.3. Productivitatea realizata in profesie (numarul lucrarilor de calitate elaborate in ultimul an, avand in vedere si complexitatea acestora)
2.4. Nivelul de independenta in rezolvarea problemelor (capacitatea de intelegere a problemelor, independenta in gandire si actiune, capacitatea de decizie, spiritul de initiativa etc.)
2.5. Capacitatea de coordonare a lucrarilor, precum si a persoanelor implicate in elaborarea acestora
2.6. Disponibilitatea pentru eforturi suplimentare (asumarea de competente suplimentare, inlocuiri temporare de personal etc.)
2.7. Promptitudinea in executia lucrarilor
2.8. Ordinea si organizarea la locul de munca, gestionarea materialelor si a informatiilor.
3. Caracterizarea activitatii in serviciu
3.1. Disciplina si punctualitatea la serviciu
3.2. Comportament social la locul de munca, tinuta si aspectul salariatului.


ANEXA Nr. 5a


Grila punctajului acordat pentru fiecare subcriteriu (model)

1. Personal cu studii superioare


Criteriu Subcriteriu Grupe valorice de personal
I II III IV V
1. 1.1 4 6 9 15 23
1.2 0 2 5 9 15
1.3 0 2 5 7 9
1.4 0 1 4 7 10
1.5 0 1 4 7 10
2. 2.1 3 7 13 20 30
2.2 2 4 7 12 15
2.3 5 10 15 20 25
2.4 2 4 7 10 15
2.5 0 3 6 9 12
2.6 1 3 6 9 12
2.7 1 3 5 7 12
2.8 1 3 5 7 12
3. 3.1 2 4 7 12 15
3.2 1 3 5 9 12

2. Personal cu studii medii


Criteriu Subcriteriu Grupe valorice de personal
I II III
1. 1.1 4 9 23
1.2 0 5 15
1.3 - - -
1.4 - - -
1.5 G 4 10
2. 2.1 3 13 30
2.2 2 7 15
2.3 5 15 25
2.4 2 7 15
2.5 0 6 -
2.6 1 6 12
2.7 1 5 12
2.8 1 5 12
3. 3.1 2 7 15
3.2 1 5 12

NOTA: 1. La aprecierea activitatii salariatului potrivit prevederilor art. V.1 alin. (4), pentru fiecare subcriteriu se acorda punctele corespunzatoare. Prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare subcriteriu se obtine punctajul total. Aceasta valoare conduce, corespunzator grilei din Anexa 5b, la incadrarea salariatului intr-una din grupele valorice.
2. Punctajul total pentru indeplinirea criteriilor de evaluare in cadrul negocierii va mentine salariatul in grupa valorica
obtinuta in anul precedent sau il va incadra intr-o grupa valorica superioara.


ANEXA Nr. 5b

[...]

ANEXA Nr. 6

[...]

ANEXA Nr. 7

[...]

ANEXA Nr. 8


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr. ........./...... in registrul general de evidenta a salariatilor
A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica - cu sediul/domiciliul in ............ inregistrata la Registrul comertului/autoritatile
administratiei publice din ..............., reprezentata legal prin ......................................, in calitate de .................................
si
salariatul/salariata - domnul/doamna ........................................, domiciliat/domiciliata in localitatea ........................,
str. ......................... nr. ............, judetul ......................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului
seria .......... nr. .................., eliberat/eliberata de ............... la data de ............., CNP ............................., permis de
munca seria ...........nr. ...............din data de ...............,
am incheiat prezentul Contract Individual de Munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.
B. Obiectul contractului: ............................
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ............................ urmand sa inceapa activitatea la data de ........................
b) determinata, de ............... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ................. si data de .................../pe perioada
suspendarii Contractului Individual de Munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la ..............
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
...................................................................................................................................................................................
E. Felul muncii
Functia/meseria .................. conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
F. Atributiile, competentele si responsabilitatile postului
Atributiile, competentele si responsabilitatile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la Contractul Individual de
Munca.
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, .......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ................(ore zi/ore noapte/inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile Regulamentului Intern (RI)/contractului de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ...... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ....... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .......... (ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile Regulamentului Intern (RI)/contractului de munca aplicabil;
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ............. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga,
fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ..................
J. Salarizarea
1. Salariul de baza lunar brut ............ lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri
b) indemnizatii
c) alte adaosuri.
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite si/sau se platesc cu un spor la salariu conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...........
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca
a) echipament individual de protectie .............
b) echipament individual de lucru .................
c) materiale igienico-sanitare .......................
d) alimentatie de protectie ..........................
e) alte drepturi si obligatii privind securitatea si sanatatea muncii ....................................
L. Alte clauze
a) Perioada de proba este de ......................
b) Perioada de preaviz in cazul concedierii este de ........... zile lucratoare, conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil.
c) Perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........... zile calendaristice, conform Contractului Colectiv de Munca aplicabil.
d) In cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18, alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in Contractul Individual de Munca.
e) Alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediul de odihna anual;
d) dreptul la egalitatea de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce-i revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) respectarea prevederilor cuprinse in RI, in Contractul Colectiv de Munca aplicabil;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatatea muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitatii lor;
b) sa execute controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, Contractului Colectiv de Munca aplicabil si RI.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din Contractul Individual de Munca, din Contractul Colectiv de Munca
aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, precum si
conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de
munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f) sa respecte prevederile cuprinse in RI si Contractul Colectiv de Munca aplicabil;
g) sa plateasca si sa vireze toate contributiile si impozitele datorate de salariat.
N. Dispozitii finale
1. Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
si ale Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare, inregistrat sub
nr. ............/................ la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
2. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea
unui act aditional la contract conform dispozitiilor legale.
3. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
4. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract
individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial potrivit legii.

Pe data de ............... prezentul contract inceteaza in temeiul art. ........... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator, .........................


ANEXA Nr. 9a


HOTARAREA NR. 58
din 26 mai 2005

Avand in vedere cererea de afiliere la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania a Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania inregistrata sub nr. 306/25.05.2005;
in conformitate cu prevederile art. 45, lit. "g" din Statutul Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania;
Biroul Executiv National al Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania, intrunit statutar in sedinta din data de 26 mai 2005, adopta urmatoarea hotarare:
Art. 1. - Aproba cererea de afiliere la CSDR a Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania.
Art. 2. - Departamentul Organizare, Secretariat General, Financiar Administrativ va duce la indeplinire prezenta hotarare si va comunica celor in cauza.


ANEXA Nr. 9b


ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA a III-a CIVILA


Dosar nr. 19041/3/2008
Sentinta civila nr. 7
Sedinta publica de la 16 iunie 2008Tribunalul compus din:
Presedinte Cornelia Telechi
Grefier Jeni Trandafirescu

Pe rol, solutionarea cauzei civile de fata privind cererea petentei Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR) de constatare a reprezentativitatii Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania.
Dezbaterile orale au avut loc in sedinta publica de la 9.06.2008 consemnate in incheierea de sedinta de la acea data si care face parte din prezenta cand tribunalul, pentru deliberare, a amanat pronuntarea la 16.06.2008 si a hotarat urmatoarele:


TRIBUNALUL

Prin actiunea inregistrata la 20.05.2008 la Tribunalul Bucuresti, reclamanta Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania a solicitat ca, in raport de probele ce vor fi administrate, sa se constate reprezentativitatea acestei confederatii la nivel national.
In motivarea cererii se arata ca petenta are statut legal de organizatie sindicala de tip confederativ, are independenta organizatorica si patrimoniala, are in competenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor tarii, inclusiv municipiul Bucuresti, are in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25 % din ramurile de activitate si totodata organizatiile sindicale membre ale confederatiei au cumulat un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala.
La dosar au fost anexate de catre reclamanta o serie de inscrisuri in dovedirea sustinerilor facute prin prezenta actiune.
Fata de probatoriile existente si in concordanta cu disp. art. 17 alin. 1 lit. a raportat la art. 17 alin. 2 lit. a din Legea nr. 130/1996 republicata, privind contractul colectiv de munca, Tribunalul va dispune admiterea cererii asa cum a fost formulata urmand sa constate reprezentativitatea petentei la nivel national.


Pentru aceste motive
in numele legii hotaraste:

Admite cererea formulata de petenta Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR) cu sediul in Bucuresti, piata Walter Maracineanu nr. 1-3, sector 1.
Constata reprezentativitatea petentei la nivel national.
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.06.2008.


ANEXA Nr. 10


Imputernicirea nr. 37/28.05.2010

Catre PATRONATUL ROMAN DIN CERCETARE PROIECTARE - P.R.C.P.
In atentia Domnului Presedinte,
In cele ce urmeaza va comunicam componenta delegatiei FEDERATIEI SINDICATELOR LUCRATORILOR DIN CERCETARE PROIECTARE DIN ROMANIA - F.S.L.C.P.R. - imputernicita pentru negocierea CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA la nivelul RAMURII CERCETARE-DEZVOLTARE-ROIECTARE pe anii 2010-2015.
1. Dl Radu MINEA
2. Dl Cezar AMIRA
3. Dl Petre VOICU
4. Dna Ana FRANCU
5. Dl George EPURESCU


ANEXA Nr. 11a


Imputernicirea nr. 256/3.08.2010

Confederatia Nationala a Patronatului Roman - C.N.P.R., prin domnul Mircea Ramba, in calitate de director al C.N.P.R.;
in baza sentintei nr. 12/FED din 2006, pronuntata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, prin care s-a constatat reprezentativitatea C.N.P.R. la nivel national pentru negocierea si incheierea contractului colectiv de munca, in conditiile art. 15. (1). a) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca;
avand in vedere prevederile art. 16 al Legii nr. 130/1996, desemneaza Patronatul Roman din Cercetare Proiectare - P.R.C.P. sa fie reprezentativ la nivelul ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare, pentru negocierile privind Contractul Colectiv de Munca la nivelul ramurii, pe perioada 2010-2015.
Reprezentantii patronilor pentru negocierile privind actul aditional la contractul colectiv de munca, in aceasta ramura, sunt:
1. Dr. Ing. Ion Stanciulescu
2. Dr. Ing. Emilia Visileanu
3. Ing. Hariton George Predescu
4. Dr. Ing. Ion Pirna
5. Dr. Ing. Tudorel Stefan Craciunoiu


ANEXA Nr. 11b


ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA a V-a CIVILA


Dosar nr. 24081/3/2010
Sentinta civila nr. 33
Sedinta publica din data de 14.09.2010Tribunalul constituit din:
Presedinte - Stancu Vacarus
Grefier - Elena Petrica

Pe rol se afla pronuntarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta Confederatia Nationala a Patronatului Roman, avand ca obiect reprezentativitate patronat.
Dezbaterile in fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc in sedinta publica din 7.09.2010, fiind consemnate in incheierea din acea data, care face parte integranta din prezenta. Tribunalul, avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii, a amanat pronuntarea la 14.09.2010.


TRIBUNALUL

Deliberand, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la nr. 24081/3/2010 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a V-a civila, Confederatia Nationala a Patronatului Roman - C.N.P.R. a solicitat ca, in temeiul art. 14-16 din Legea nr. 130/1996, sa se constate reprezentativitatea acestei Confederatii patronale pentru a participa la negocierea si incheierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National, considerand ca indeplineste conditiile cerute de aceste texte de lege.
Pentru dovedirea cererii, petenta a depus la dosar: Sentinta civila nr. 11 din 17 august 1992 pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti in dosarul nr. 10/1992, prin care i s-a acordat personalitate juridica; Sentinta civila nr. 12/FED din 6 aprilie 2006 pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti in dosarul nr. 9660/3/2006, prin care s-a constatat reprezentativitatea acestei Confederatii patronale pentru a participa la negocierea si incheierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National; statutul Confederatiei Nationale a Patronatului Roman - C.N.P.R.; lista centralizata a membrilor C.N.P.R., conform art. 15 alin. 1 lit. a din Legea nr. 130/1996, potrivit careia: - reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti; - reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate ale economiei nationale; - reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din efectivul salariatilor din economia nationala; listele membrilor CNPR si sentintele prin care au fost inregistrate aceste organizatii patronale si extras din "Buletinul statistic lunar", nr. 12/2009, din care rezulta numarul de salariati angrenati in economia nationala la 31 decembrie 2009, precum si certificatele de inregistrare fiscala.
Analizand inscrisurile depuse la dosar, tribunalul constata ca petenta Confederatia Nationala a Patronatului Roman - C.N.P.R. dovedeste ca are independenta organizatorica si patrimoniala; reprezinta patroni si organizatii patronale ale caror unitati functioneaza in toate cele 41 de judete si in municipiul Bucuresti; - reprezinta patroni si organizatii patronale ale caror unitati isi desfasoara activitatea in 12 din cele 21 ramuri de activitate ale economiei nationale, respectiv in 57,14% fata de cel putin 25% din ramurile de activitate ale economiei nationale, cat prevede legea; - reprezinta patroni si organizatii patronale ale caror unitati cuprind un nr. de 631.476 salariati, ce reprezinta 14,46% din efectivul de 4.367.700 salariati angrenati in economia nationala la 31 decembrie 2009, fata de minimum 10% din efectivul salariatilor din economia nationala, asa cum prevede legea.
Legea nr. 130 republicata, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de munca, prin art. 1 alin. (1), defineste contractul colectiv de munca.
Astfel, "Contractul colectiv de munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca".
Cap. III din lege, reglementand "Partile si reprezentarea acestora la negocierea si la incheierea contractelor colective de munca", prin art. 14 prevede ca "partile contractului colectiv de munca sunt patronul si salariatii".
Potrivit art. 14 lit. a) "patronul este reprezentat: - la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz; - iar la nivel de grup de unitati, de ramura si la nivel national, de catre asociatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit prezentei legi".
Potrivit art. 15 alin. 1 din Legea nr. 130 republicata, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de munca "la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national, de ramura sau de grup de unitati participa asociatiile patronale care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) la nivel national: - au independenta organizatorica si patrimoniala; - reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti; - reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate; - reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala;
b) la nivel de ramura: - au independenta organizatorica si patrimoniala; si - reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva".
Conform art. 15 alin. 2) din Legea nr. 130 republicata, din 16 octombrie 1996, privind contractul colectiv de munca, "indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea asociatiei patronale", hotararea fiind supusa numai recursului.
Totodata, art. 16 din aceeasi lege, prevede ca "asociatiile patronale reprezentative la nivel national sunt reprezentative si la nivelul ramurilor si al grupurilor de unitati prin intermediul organizatiilor de tip federativ, componente".
Analizand starea de fapt mentionata mai sus, care rezulta din inscrisurile depuse de catre petenta la dosar, tribunalul constata ca petenta indeplineste conditiile prevazute de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 130/1996, astfel ca, se va admite cererea petentei si se va constata reprezentativitatea la nivel national, pentru a putea participa la negocierea Contractului colectiv de munca.


Pentru aceste motive
in numele legii hotaraste:

Admite cererea formulata de Confederatia Nationala a Patronatului Roman - C.N.P.R., cu sediul
in municipiul Bucuresti, bd. Lascar Catargiu nr. 24-26, sectorul 1.
Constata reprezentativitatea Confederatiei Nationale a Patronatului Roman - C.N.P.R., pentru a
putea participa la negocierea si incheierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National, potrivit
Legii nr. 130/1996.
Dispune inregistrarea mentiunii in Registrul special al instantei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 14 septembrie 2010, la sediul Tribunalului Bucuresti.


ANEXA Nr. 11c


Imputernicirea nr. 33/23.07.2010

Catre FSLCPR,
In atentia Domnului Vicepresedinte,
In cele ce urmeaza va comunicam componenta delegatiei P.R.C.P. imputernicita pentru negocierea
Contractului Colectiv de Munca la nivelul Ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare pe anul 2010.
1. Dr. ing. Ion Stanciulescu
2. Dr. ing. Emilia Visileanu
3. Ing. Hariton George Predescu
4. Dr. ing. Ion Pirna
5. Dr. ing. Tudorel Stefan Craciunoiu


ANEXA Nr. 12


Lista articolelor si anexelor din contract care se renegociaza anualII. 16
III.2
III.5. (3)
III.8. (2) (3)
III.13
IV.1
IV.11
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
VI.1. (1) (2)
VI.10. (1)
VI.13
VI.21
VII.3
VII.24
Anexele 1-:-8; 13
La negocierile anuale fiecare parte contractanta poate propune articole noi al caror continut nu trebuie sa anuleze sau sa fie in contradictie cu prevederile articolelor nenegociabile anual.


ANEXA Nr. 13
[...]
ANEXA Nr. 14

[...]

Orice alte reglementari europene si prevederi legale in vigoare.