Leagea Alocatiei Pentru Sustinerea Familiei

CAPITOLUL I
Alocatia pentru sustinerea familieiArt. 1. - (1) Prin prezenta lege se instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, denumita in continuare alocatie.
(2) Acordarea alocatiei prevazute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurarii unor conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii de catre copiii de varsta scolara, aflati in ingrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de invatamant, organizate conform legii.
Art. 2. - (1) Beneficiaza de alocatia prevazuta la art. 1 familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, denumita in continuare familie.
(2) Beneficiaza de alocatie si familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.
(3) Se considera familie in intelesul prevederilor alin. (1) si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.
Punere in aplicare Art. 2. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 1. -
(1) Beneficiaza de alocatia pentru sustinerea familiei, denumita in continuare alocatie, prevazuta de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, denumita in continuare lege, familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania.
(2) Alocatia se acorda si familiilor si persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau ai altor state, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
Art. 2. -
(1) Beneficiaza de alocatie familiile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din lege.
(2) In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata in interes de serviciu ori efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
(3) Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din lege, copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii aflati in plasament sau in plasament in regim de urgenta ori pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii, cu exceptia celor aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.
(4) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe aceasta perioada, daca se prezinta dovada ca sunt in intretinerea familiei ori a persoanei singure.
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) din lege.
Art. 3. - Prin persoana singura, in sensul art. 2 alin. (2), se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).
Art. 4. - (1) Sunt considerati ca facand parte din familia definita la art. 2 si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
(3) Sunt considerati copii aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din lege, copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii aflati in plasament sau in plasament in regim de urgenta ori pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii, cu exceptia celor aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.
(2) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie doar pentru copiii sai, luandu-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, in conditiile legii.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) din lege.
Art. 5. - (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
a) 0,06 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,18 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,24 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,05 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,1 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,15 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,2 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 6. - (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 7. - (1) Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(2) Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
(2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta traieste, insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat alocatia de la alte primarii.
Art. 8. - (1) Familiile definite la art. 2, care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
(2) Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de catre secretariatele comisiilor pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistenta sociala pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de asistenta sociala, sau de catre Serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor de asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege.
Punere in aplicare Art. 8. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 8. -
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea notei la purtare sub 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocatiei, reprezentantul familiei prezinta la dosar o adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt inscrisi copiii, care sa ateste ca acestia frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
(3) Beneficiaza de alocatie si familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, dar care intrerup temporar frecventarea cursurilor de invatamant organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical.
(4) Alocatia se acorda si in perioada vacantelor scolare.
(5) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap grav sau accentuat, de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezilor prevazute la art. 8 alin. (2) din lege.
(6) In aplicarea art. 28 alin. (2) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei se calculeaza pentru un numar de 10 absente nemotivate si se mentine pana la inregistrarea unui numar de 20 de absente nemotivate pentru care se aplica diminuarea cu 50%.
(7) In situatia in care mai multi copii inregistreaza absente nemotivate, diminuarea prevazuta la art. 28 alin. (2) din lege se aplica pentru fiecare copil in parte in functie de numarul de absente nemotivate inregistrate de acesta, de fiecare data raportand diminuarea la cuantumul alocatiei.
(8) Cuantumul acordat in conditiile prevazute la alin. (7) se calculeaza ca diferenta intre cuantumul alocatiei prevazut de lege, stabilit prin dispozitie a primarului, si valoarea rezultata prin insumarea diminuarilor.
(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (8) este urmatoarea:
Exemplu:
Familie formata din sot si sotie si 2 copii de varsta scolara.
Cuantumul alocatie stabilit prin dispozitia primarului: 60 lei
Primul copil a inregistrat 10 absente scolare nemotivate.
Al doilea copil a inregistrat 20 de absente scolare nemotivate.
Calculul diminuarii:
Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei
Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
Diminuarea totala pentru absentele nemotivate inregistrate: 12 lei + 30 lei=42 lei
Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei= 18 lei.
Art. 9. Abrogat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.

CAPITOLUL II
Stabilirea si plata drepturilor de alocatieArt. 10. - Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere.
Punere in aplicare Art. 10. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 3. -
(1) Alocatia se acorda lunar, pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere intocmite de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
(2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta traieste, insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat alocatia de la alte primarii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cererea se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza ori isi are resedinta familia.
(4) Formularul "Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala" este prevazut in anexa nr. 1.
Punere in aplicare Art. 10. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 5. -
(1) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 3 alin. (1) este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere.
(2) In situatia in care familia definita la art. 2 din lege este beneficiara de ajutor social, alocatia se acorda la cererea reprezentantului familiei, insotita numai de livretul de familie.
Art. 11. - (1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
(2) Pentru cetatenii altor state sau apatrizi, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
(3) In cazul familiilor care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala acestea traiesc.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
(3) In cazul familiilor prevazute la art. 11 alin. (3) din lege, plata alocatiei se asigura prin stat de plata si se efectueaza pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara. Agentiile teritoriale impreuna cu primarii organizeaza activitatea de plata a drepturilor de alocatie pentru aceste situatii.
(4) In sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta se intelege persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii.
(5) Locuinta de domiciliu sau resedinta este constructia aflata in proprietate personala sau inchiriata ori asupra careia titularul sau un membru al familiei exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.
Punere in aplicare Art. 11. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 3. -
(1) Alocatia se acorda lunar, pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere intocmite de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
(2) In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta si al celei fara locuinta, cererea de acordare a alocatiei se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta traieste, insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat alocatia de la alte primarii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cererea se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza ori isi are resedinta familia.
(4) Formularul "Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala" este prevazut in anexa nr. 1.
Art. 12. - (1) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.
(2) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(3) In cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(4) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
Punere in aplicare Art. 12. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 4. -
Reprezentantul familiei prevazut la art. 3 alin. (1) se stabileste in conditiile prevazute de art. 12 din lege.
Art. 13. - (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situatiile in care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.
Punere in aplicare Art. 13. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 6. -
(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
(2) In situatia in care livretul de familie nu este completat la zi cu modificarile survenite in componenta familiei, serviciul de stare civila al consiliului local are obligatia de a-l actualiza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocatiei.
(3) In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este evidentiata in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din lege;
b) certificatul de casatorie;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, pentru situatia prevazuta la art. 12 alin. (3), respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;
i) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
j) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
k) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
(4) Pentru situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) nu se solicita livretul de familie. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine, traduse si legalizate, precum si cu alte documente eliberate de autoritatile romane competente.
Art. 14. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in ultima luna inainte de solicitarea dreptului, asa cum acestea sunt prevazute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(2) In situatia in care familia definita la art. 2 locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocatie se iau in considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie, precum si sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul si/sau, dupa caz, fata de parintii acestora.
Punere in aplicare Art. 14. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 7. -
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in luna anterioara solicitarii dreptului, asa cum sunt acestea prevazute la art. 8 alin. (1)-(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele mentionate in formularul de cerere.
(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele stabilite potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) si (6) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii de stabilire si altele asemenea si se verifica prin ancheta sociala prevazuta la art. 9.
(4) In situatia in care familia definita la art. 2 din lege locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocatie se iau in calcul:
a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie;
b) sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul/si sau, dupa caz, fata de parintii acestora.
(5) In cazul in care nu se poate determina partea prevazuta la alin. (4) lit. a), fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.
Art. 15. - Formularul de cerere, declaratia pe propria raspundere pentru solicitarea alocatiei, precum si lista actelor doveditoare privind membrii familiei si veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 16. - (1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prin ancheta sociala.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 2/2011 incepand cu 31.01.2011.(2) Ancheta sociala se efectueaza, in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 2/2011 incepand cu 31.01.2011.(3) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta sociala si primarului.
(4) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei.
Punere in aplicare Art. 16. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 9. -
(1) In vederea solutionarii cererii pentru acordarea alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin ancheta sociala, la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
(2) In cazul familiilor prevazute la art. 3 alin. (2), verificarea prevazuta la alin. (1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de catre o comisie formata din cel putin doua persoane.
(3) Ancheta sociala se efectueaza, in termenul prevazut la art. 16 alin. (1) din lege, de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevazut la alin. (3) poate utiliza si informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materiala, sociala si civila a familiei solicitantului de alocatie.
(5) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1), precum si anchetele sociale prevazute la art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) si art. 29 alin. (2) din lege se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
Art. 17. - (1) Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
Punere in aplicare Art. 17. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 10. -
(1) Dreptul la alocatie se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului si se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si (3).
(2) Dispozitia primarului de stabilire a dreptului la alocatie se transmite la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, insotita de copia cererii si a declaratiei pe propria raspundere, certificata de primar.
(3) Primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale, pe baza de borderou, documentele prevazute la alin. (2), pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara. Borderoul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului impreuna cu ancheta sociala se pastreaza la primarie in dosarul titularului.
Punere in aplicare Art. 17. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 31) la normele metodologice

1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.
- model -
BORDEROU
DOCUMENTE STABILIRE PLATI DREPTURI NOI

PRIMARIA DELEGAT PRIMARIE
JUDETUL Nume
ADRESA Prenume
CUI CNP
COD POSTAL
OFICIUL POSTAL

Nr.
Data

INSUSIT PRIMAR

L.S.

Nr. crt. Titular Adresa Nr. copii Tip familie*) Venit net/ persoana Nr. inregistrare cerere Nr. dispozitie Cuantum lunar alocatie Documente transmise**)
Nume Prenume CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul postal Cod postal dispozitie cerere*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PARINTE SI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PARINTI.
**) SE BIFEAZA PE COLOANA DOCUMENTUL CORESPUNZATOR ATASAT BORDEROULUI.
Art. 18. - Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii/depunerii cererii.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 2/2011 incepand cu 31.01.2011.Art. 19. - Titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
Art. 20. - Plata drepturilor pentru alocatie se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 2/2011 incepand cu 31.01.2011.Art. 21. - Emiterea deciziei directorului agentiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului la alocatie, insotita de cererea prevazuta la art. 11 alin. (1).
Art. 22. - Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei, primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la art. 21.
Art. 23. - (1) Plata alocatiei se realizeaza de catre agentiile teritoriale pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal sau in cont de card.
(2) In cazul achitarii drepturilor la alocatie in cont curent personal sau cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(3) In cazul achitarii drepturilor la alocatie prin mandat postal, agentiile teritoriale efectueaza plata prin intermediul Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decat cel utilizat in cazul altor drepturi de asistenta sociala.
(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(5) Fondurile necesare achitarii comisionului prevazut la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor la alocatie.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Punere in aplicare Art. 23. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
(2) Plata alocatiei se asigura lunar de catre agentiile judetene pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont personal ori in cont de card, potrivit dispozitiilor art. 23 din lege, tinand seama de optiunea beneficiarului. Plata se efectueaza in luna curenta pentru drepturile lunii anterioare.
Art. 24. - (1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatie, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
(3) Primarul are obligatia sa dispuna verificarea, prin ancheta sociala, a modificarilor intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice

1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
[...]
(4) Primarul transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la art. 21, in termenul prevazut la art. 22.
(5) Acordarea noului cuantum al alocatiei se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
Punere in aplicare Art. 24. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 13. -
(1) Dupa stabilirea dreptului la alocatie, titularul acesteia are obligatia de a depune, la termenul prevazut la art. 25 din lege, la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia acestuia, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1.
(2) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(3) In functie de modificarile intervenite in situatia familiei titularului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 alin. (2)-(5) din lege.
Art. 16. -
(1) Modificarea cuantumului alocatiei si incetarea dreptului in conditiile prevazute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) se transmit agentiei teritoriale, pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispozitiei primarului, directorul agentiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de incetare a platii.
Art. 17. -
(1) Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10, atat dispozitia primarului, cat si decizia directorului agentiei teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizata individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agentiei teritoriale se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.
Punere in aplicare Art. 24. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 41) la normele metodologice

1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
- model -
BORDEROU
DISPOZITII MODIFICARE CUANTUM/INCETARE DREPT

PRIMARIA DELEGAT PRIMARIE
JUDETUL Nume
ADRESA Prenume
CUI CNP
COD POSTAL
OFICIUL POSTAL

Nr.
Data

INSUSIT PRIMAR

L.S.

Nr. crt. Titular Adresa Nr. copii Tip familie*) Nr. dispozitie Tip dispozitie
Nume Prenume CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul postal Cod postal Modificare cuantum Incetare drept
Cuantum vechi (lei) Cuantum nou (lei)*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PARINTE SI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PARINTI.
Art. 25. - Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, din 6 in 6 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, al carei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Neindeplinirea de catre titularul alocatiei a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii dreptului incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(3) Suspendarea prevazuta la alin. (2) se mentine pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Daca in termenul de 3 luni titularul nu indeplineste obligatia, se considera ca nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(4) Daca in termenul prevazut la alin. (3) titularul indeplineste obligatia prevazuta la alin. (1), plata se va relua in baza dispozitiei primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care titularul a prezentat declaratia pe propria raspundere.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Punere in aplicare Art. 25. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 11) la normele metodologice

1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
[...]
Art. 13. -
(1) Dupa stabilirea dreptului la alocatie, titularul acesteia are obligatia de a depune, la termenul prevazut la art. 25 din lege, la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia acestuia, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1.
(2) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(3) In functie de modificarile intervenite in situatia familiei titularului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 24 alin. (2)-(5) din lege.
Art. 26. - (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice

1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
[...]
(2) In situatia in care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa caz, la incetarea dreptului la alocatie, primarul emite dispozitie scrisa, pe care o comunica agentiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.
(3) In situatia modificarii cuantumului alocatiei, in conditiile prevazute la alin. (2), acesta se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala sau, dupa caz, celei in care au intervenit modificarile.
(4) In situatia in care in urma efectuarii anchetei sociale prevazute la alin. (1) se constata modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1), sumele incasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocatiei, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
(5) In cazul in care titularul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevazute la alin. (1), se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei si, in baza unui referat motivat, se emite dispozitia primarului de incetare a acordarii dreptului.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Punere in aplicare Art. 26. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 16. -
(1) Modificarea cuantumului alocatiei si incetarea dreptului in conditiile prevazute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) se transmit agentiei teritoriale, pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispozitiei primarului, directorul agentiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de incetare a platii.
Art. 14. -
(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(2) In situatia in care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa caz, la incetarea dreptului de alocatie, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 26 alin. (2)-(4) din lege.
Art. 17. -
(1) Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10, atat dispozitia primarului, cat si decizia directorului agentiei teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizata individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agentiei teritoriale se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.
Punere in aplicare Art. 26. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 41) la normele metodologice

1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
- model -
BORDEROU
DISPOZITII MODIFICARE CUANTUM/INCETARE DREPT

PRIMARIA DELEGAT PRIMARIE
JUDETUL Nume
ADRESA Prenume
CUI CNP
COD POSTAL
OFICIUL POSTAL

Nr.
Data

INSUSIT PRIMAR

L.S.

Nr. crt. Titular Adresa Nr. copii Tip familie*) Nr. dispozitie Tip dispozitie
Nume Prenume CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul postal Cod postal Modificare cuantum Incetare drept
Cuantum vechi (lei) Cuantum nou (lei)*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PARINTE SI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PARINTI.
Art. 27. - Ancheta sociala prevazuta la art. 16 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) si art. 29 alin. (2) se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu dreptul la alocatie.
Art. 28. - (1) Pentru copiii de varsta scolara din familiile prevazute la art. 8 alin. (1), inspectoratul scolar are obligatia sa transmita agentiei teritoriale, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de catre acesti copii. Situatia se transmite electronic in formatul convenit cu agentiile teritoriale si va contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau resedinta si numarul de absente inregistrate.
(2) In cazul in care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:
a) cu cate 20% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar cuprins intre 10 si 19 absente;
b) cu cate 50% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de 20 de absente.
(3) In situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
(4) Diminuarea prevazuta la alin. (2) se aplica incepand cu luna urmatoare celei in care inspectoratul scolar a transmis situatia prevazuta la alin. (1), in baza careia se constata neindeplinirea conditiei prevazute la art. 8 alin. (1), si se mentine pe o perioada de 3 luni.
(5) Dupa perioada de 3 luni prevazuta la alin. (4), alocatia se acorda in cuantumul aprobat anterior.
(6) Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplica diminuarea prevazuta la alin. (2), precum si cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului in conditiile prevazute la alin. (3).
___________
Art. 28. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 29. - (1) Plata alocatiei se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:
a) pe perioada plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential;
b) agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
c) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei;
d) absentele inregistrate si nemotivate de un copil din familia beneficiara depasesc numarul de 20.
e) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 25 alin. (1);
___________
Litera e) a fost introdusa prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.f) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 291.
___________
Litera f) a fost introdusa prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c), directorul agentiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei, prin ancheta sociala. Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice

1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
[...]
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), plata alocatiei se suspenda pana la urmatoarea situatie transmisa de inspectoratul scolar, dar nu mai mult de 6 luni. Daca din situatia transmisa de inspectoratul scolar se constata un numar mai mic de 20 de absente, plata alocatiei se reia in conditiile prevazute la art. 28 alin. (2) si (3). Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocatiei.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Punere in aplicare Art. 29. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 15. -
(1) Dreptul la alocatie, respectiv plata acesteia se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea platii drepturilor de alocatie suspendate se face dupa cum urmeaza:
a) cu luna urmatoare incetarii masurii plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential, in situatia revenirii in familia pentru care s-a stabilit dreptul initial la alocatie, pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege;
b) cu luna urmatoare celei in care, dupa verificarea prevazuta la art. 29 alin. (2) din lege, primarul comunica agentiei teritoriale indeplinirea de catre beneficiari a conditiilor de acordare, pentru situatiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. b) si c) din lege;
c) cu luna urmatoare celei in care s-a primit evidenta electronica prevazuta la art. 12 alin. (1), pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. d) din lege.
(3) Plata alocatiei in conditiile prevazute la alin. (2) se face in cuantumul stabilit prin dispozitia primarului sau, dupa caz, in cuantumul diminuat conform art. 28 alin. (2) din lege.
(4) In situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege, in cazul in care copilul/copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential nu revine/revin in familia pentru care s-a stabilit dreptul initial la alocatie, dreptul inceteaza pentru familia in cauza.
Art. 291. - (1) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la alocatie familiile beneficiare au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior.
(3) In situatia in care pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an primarul constata ca nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), suspenda, prin dispozitie, acordarea dreptului pe o perioada de 5 luni incepand cu luna februarie.
(4) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada de suspendare prevazuta la alin. (3) atrage repunerea in plata a dreptului la alocatie, prin dispozitia primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
(5) In situatia in care, dupa implinirea termenului de suspendare prevazut la alin. (3), nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), prin dispozitia primarului se stabileste incetarea acordarii dreptului la alocatie.
(6) Dispozitiile primarului privind suspendarea/ reluarea/incetarea dreptului la alocatie in conditiile alin. (3)-(5) se transmit agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 22.
___________
Art. 291. a fost introdus prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 30. - Dreptul la alocatie inceteaza in luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege.
Punere in aplicare Art. 30. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 17. -
(1) Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10, atat dispozitia primarului, cat si decizia directorului agentiei teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizata individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agentiei teritoriale se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.
Art. 16. -
(1) Modificarea cuantumului alocatiei si incetarea dreptului in conditiile prevazute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile primarului prevazute la alin. (1) se transmit agentiei teritoriale, pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispozitiei primarului, directorul agentiei teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de incetare a platii.
Punere in aplicare Art. 30. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 41) la normele metodologice

1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
- model -
BORDEROU
DISPOZITII MODIFICARE CUANTUM/INCETARE DREPT

PRIMARIA DELEGAT PRIMARIE
JUDETUL Nume
ADRESA Prenume
CUI CNP
COD POSTAL
OFICIUL POSTAL

Nr.
Data

INSUSIT PRIMAR

L.S.

Nr. crt. Titular Adresa Nr. copii Tip familie*) Nr. dispozitie Tip dispozitie
Nume Prenume CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul postal Cod postal Modificare cuantum Incetare drept
Cuantum vechi (lei) Cuantum nou (lei)*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PARINTE SI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PARINTI.
Art. 31. - (1) Diminuarea cuantumului alocatiei in conditiile prevazute la art. 28 alin. (2) si (3), precum si suspendarea platii alocatiei prevazute la art. 29 se fac prin decizie a directorului agentiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Decizia directorului agentiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.
Art. 32. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de la titularul dreptului la alocatie in termenul de prescriptie, stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie se face de catre agentia teritoriala, prin decizie a directorului, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, reprezentantul legal semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului.
(5) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.
CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 33. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) si (4), art. 26 alin. (1) si (2), art. 291, art. 31 alin. (2) si ale art. 32 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin organele de control.
(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.
Art. 34. - Prevederilor art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 35. - In baza controlului intern Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea platii drepturilor la alocatie. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 36. - Alocatia este o forma de sprijin cu destinatie speciala, acordata din bugetul de stat, si nu se ia in considerare la stabilirea obligatiilor legale de plata si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
Art. 37. - (1) Fondurile pentru plata alocatiei, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocatie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatie se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.
Punere in aplicare Art. 37. prin Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia p... din 19/01/2011 :
Art. 18. -
(1) Fondurile necesare pentru plata alocatiei, precum si a cheltuielilor de transmitere se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea dreptului la alocatie, precum si pentru tiparirea formularelor cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala prevazute la art. 3 alin. (4) si art. 13 alin. (1) se asigura din bugetele locale.
(3) Lunar, pana la data de 15 a lunii, agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pe baza documentelor prevazute la art. 10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocatiei.
(4) Pe baza fundamentarilor prevazute la alin. (3), Agentia Nationala de Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la data de 20 a fiecarei luni necesarul de credite bugetare centralizat.
Art. 38. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 124/2011 incepand cu 01.01.2012.Art. 39. - (1) Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatie si decizia directorului de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatie sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 40. - (1) Familiile care au stabilit pana la 31 decembrie 2010 dreptul la alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, in vederea asigurarii platii incepand cu anul 2011 a alocatiei prevazute de prezenta lege, au obligatia sa depuna cererea si documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, in perioada 1-30 ianuarie 2011.
(2) Pentru familiile prevazute la alin. (1) primarii nu au obligatia sa dispuna efectuarea anchetei sociale.
(3) Pentru familiile prevazute la alin. (1), veniturile care se iau in calcul la stabilirea dreptului la alocatia prevazuta de prezenta lege sunt cele realizate in luna anterioara depunerii cererii.
Art. 41. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Art. 42. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 43. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.