Lege Nr. 144 (r1) Din 2007 - Legea ANI

CAPITOLUL I
  DispoziÅ£ii generale

 

   Art. 1. Abrogat
   Art. 2. Abrogat
   Art. 3. Abrogat
   Art. 4. Abrogat
   Art. 5. Abrogat
   Art. 6. Abrogat
   Art. 7. Abrogat
   Art. 8. Abrogat
   Art. 9. Abrogat

 

    ___________
    CAPITOLUL I a fost declarat neconstituÅ£ional prin punctul 2. din Decizia 415/2010 incepand cu 05.05.2010.
   
   CAPITOLUL II
  Implementarea prevederilor legale privind declaraÅ£iile de avere ÅŸi de interese

 

   Art. 10. Abrogat
   Art. 11. Abrogat

 

   Art. 12. Abrogat

 

   CAPITOLUL III
  AgenÅ£ia NaÅ£ională de Integritate

 

   SECÅ¢IUNEA 1
  Organizare ÅŸi funcÅ£ionare

 

   Art. 13. - (1) Se infiinÅ£ează AgenÅ£ia NaÅ£ională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcÅ£ionează la nivel naÅ£ional, ca structură unică, cu sediul in municipiul BucureÅŸti.
   (2) Personalul AgenÅ£iei este format din preÅŸedintele AgenÅ£iei, vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei, inspectori de integritate, funcÅ£ionari publici ÅŸi personal contractual. PreÅŸedintele AgenÅ£iei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcÅ£ia de inspector de integritate este funcÅ£ie publică cu statut special.
   (3) Abrogat
   Art. 14. Abrogat
   Art. 15. - (1) In indeplinirea atribuÅ£iilor care ii revin potrivit legii, AgenÅ£ia acÅ£ionează potrivit principiului independenÅ£ei operaÅ£ionale.
   (2) AgenÅ£ia este condusă de un preÅŸedinte, ajutat de un vicepreÅŸedinte, numiÅ£i de Senat, pe bază de concurs, organizat de Consiliul NaÅ£ional de Integritate. Mandatul preÅŸedintelui ÅŸi al vicepreÅŸedintelui se menÅ£in pană la sfarÅŸitul perioadei de exercitare a acestora.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (3) Potrivit principiului independenÅ£ei operaÅ£ionale, preÅŸedintele, vicepreÅŸedintele ÅŸi inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziÅ£ii referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese ÅŸi incompatibilităţile de la nicio autoritate publică, instituÅ£ie sau persoană.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 16. - (1) FinanÅ£area cheltuielilor curente ÅŸi de capital ale AgenÅ£iei se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se intocmeÅŸte de preÅŸedintele sau, după caz, de vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei, cu avizul Ministerului FinanÅ£elor Publice, ÅŸi se inaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.
   (2) PreÅŸedintele AgenÅ£iei are calitatea de ordonator principal de credite. In cazul in care funcÅ£ia de preÅŸedinte al AgenÅ£iei este vacantă, precum ÅŸi in orice alte cazuri in care preÅŸedintele se află in imposibilitate de a-ÅŸi exercita funcÅ£ia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei sau de secretarul general al AgenÅ£iei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (3) Numărul maxim de posturi pentru AgenÅ£ie este de 200, putand fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea preÅŸedintelui AgenÅ£iei.
   (4) Structura organizatorică a AgenÅ£iei, atribuÅ£iile, sarcinile ÅŸi răspunderile personalului din aparatul propriu al acesteia se stabilesc prin Regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare, aprobat prin ordin al preÅŸedintelui AgenÅ£iei, ÅŸi se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 17. Abrogat

 

   SECÅ¢IUNEA a 2-a
  Statutul personalului AgenÅ£iei

 

   Art. 18. - (1) Poate fi numită in funcÅ£ia de inspector de integritate persoana care indeplineÅŸte condiÅ£iile prevăzute la art. 19 alin. (2).
   (2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărare*) a Consiliului NaÅ£ional de Integritate, la propunerea preÅŸedintelui AgenÅ£iei, ÅŸi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum ÅŸi pe pagina de internet a AgenÅ£iei.
   (3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalÅ£i funcÅ£ionari publici ÅŸi, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, ÅŸi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
   (4) Personalului AgenÅ£iei ii este interzis să iÅŸi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul AgenÅ£iei.
   (5) Personalul AgenÅ£iei are obligaÅ£ia de a nu divulga datele sau informaÅ£iile la care a avut acces altfel decat in condiÅ£iile legii. Această obligaÅ£ie se menÅ£ine timp de 5 ani ÅŸi după incetarea activităţii, sub sancÅ£iunea legii penale.
   (6) Personalul AgenÅ£iei răspunde civil, disciplinar, contravenÅ£ional, administrativ ÅŸi penal, in condiÅ£iile legii.
    ___________
   *) A se vedea Hotărarea Consiliului NaÅ£ional de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcÅ£iei de inspector de integritate in cadrul AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Integritate, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

 

   Art. 19. - (1) PreÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei sunt numiÅ£i in funcÅ£ie de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reinnoit, in urma concursului organizat potrivit prezentei legi.
   (2) Poate fi numită in funcÅ£ia de preÅŸedinte sau de vicepreÅŸedinte al AgenÅ£iei persoana care indeplineÅŸte cumulativ următoarele condiÅ£ii:
   a) este cetăţean roman;
   b) are capacitate deplină de exerciÅ£iu;
   c) are studii superioare juridice sau economice atestate in condiÅ£iile legii;
   d) nu face ÅŸi nici nu a făcut parte, in ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaÅ£iune sau alianţă politică;
   e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaÅ£ii inainte de anul 1990, nu a fost ÅŸi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaÅ£ii;
   f) nu a fost condamnat pentru infracÅ£iuni săvarÅŸite cu intenÅ£ie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, ÅŸi care il fac incompatibil cu funcÅ£ia de demnitate publică, ÅŸi nu are cazier fiscal;
   g) este apt din punct de vedere medical ÅŸi psihologic pentru exercitarea funcÅ£iei.
   (3) Dovada indeplinirii condiÅ£iilor prevăzute la alin. (2) lit. d) ÅŸi e) se face pe baza declaraÅ£iei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.
   Art. 20. - (1) In termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanÅŸarea procedurii de selecÅ£ie a preÅŸedintelui sau a vicepreÅŸedintelui, prin publicarea unui anunÅ£ pe pagina de internet a AgenÅ£iei, in cel puÅ£in 3 ziare cu acoperire naÅ£ională ÅŸi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. FinanÅ£area cheltuielilor ocazionate de organizarea ÅŸi desfăşurarea concursului sau a examenului in vederea numirii preÅŸedintelui sau a vicepreÅŸedintelui AgenÅ£iei, după caz, se asigură de către aceasta.
   (2) Candidaturile insoÅ£ite de actele doveditoare se depun, in termen de 30 de zile de la publicarea anunÅ£ului, la compartimentul de resurse umane din cadrul AgenÅ£iei.
   Art. 21. - (1) In cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul NaÅ£ional de Integritate va verifica respectarea condiÅ£iilor prevăzute la art. 19 alin. (2) ÅŸi va efectua selecÅ£ia dosarelor candidaÅ£ilor.
   (2) In termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidaÅ£ii care indeplinesc condiÅ£iile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor susÅ£ine un concurs.
   Art. 22. - (1) CondiÅ£iile ÅŸi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc prin regulament.
   (2) Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărare*) a Consiliului NaÅ£ional de Integritate ÅŸi se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ÅŸi pe pagina de internet a AgenÅ£iei, in termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.
   (3) Tematica de concurs ÅŸi componenÅ£a comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor ÅŸi soluÅ£ionarea contestaÅ£iilor se stabilesc prin hotărare a Consiliului NaÅ£ional de Integritate ÅŸi se publică pe pagina de internet a AgenÅ£iei.
   (4) Concursul sau examenul constă intr-o probă scrisă ÅŸi in susÅ£inerea unui interviu.
   (5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel incat să reflecte atat cunoÅŸtinÅ£ele de specialitate ale candidaÅ£ilor, cat ÅŸi calităţile de conducere ÅŸi organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100.
   (6) Pentru a fi declaraÅ£i admiÅŸi, candidaÅ£ii trebuie să obÅ£ină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.
   (7) ContestaÅ£iile se depun in termen de două zile de la afiÅŸarea rezultatelor ÅŸi se soluÅ£ionează in termen de două zile de la expirarea termenului de depunere.
   (8) CandidaÅ£ii care au obÅ£inut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susÅ£ine un interviu in faÅ£a Consiliului NaÅ£ional de Integritate in termen de 5 zile de la soluÅ£ionarea contestaÅ£iilor.
   (9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul NaÅ£ional de Integritate, in termen de 15 zile de la soluÅ£ionarea contestaÅ£iilor.
   (10) In cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului NaÅ£ional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice ÅŸi să comunice acesteia apartenenÅ£a sau colaborarea candidaÅ£ilor cu serviciile de informaÅ£ii inainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataÅŸează la dosarul candidatului.
    ___________
   *) A se vedea Hotărarea Consiliului NaÅ£ional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcÅ£iilor de preÅŸedinte ÅŸi vicepreÅŸedinte ai AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Integritate, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

 

   Art. 23. - Numirea in funcÅ£ie a candidaÅ£ilor admiÅŸi se face de către Senat, in termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.
   Art. 24. - (1) In termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului preÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei depun in faÅ£a Senatului următorul jurămant: "Jur să respect ConstituÅ£ia ÅŸi legile ţării, să apăr drepturile ÅŸi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi indeplinesc atribuÅ£iile cu onoare, conÅŸtiinţă ÅŸi fără părtinire. AÅŸa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: "Mă oblig să respect ConstituÅ£ia ÅŸi legile ţării, să apăr drepturile ÅŸi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi indeplinesc atribuÅ£iile cu onoare, conÅŸtiinţă ÅŸi fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.
   (2) Refuzul depunerii jurămantului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii in funcÅ£ie.
   Art. 25. - PreÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei pot fi eliberaÅ£i din funcÅ£ie in următoarele situaÅ£ii:
   a) demisie;
   b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);
   c) condamnarea definitivă pentru săvarÅŸirea unei infracÅ£iuni;
   d) cand se constată nerespectarea dispoziÅ£iilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităţilor sau cand se dispune confiscarea unei părÅ£i din avere ori a unui bun determinat;
   e) neindeplinirea oricăreia dintre condiÅ£iile prevăzute la art. 19 alin. (2).
   Art. 26. - (1) In situaÅ£iile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărare, eliberarea din funcÅ£ie, la propunerea Consiliului NaÅ£ional de Integritate.
   (2) Constatarea situaÅ£iei prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnaÅ£i de Consiliu, la propunerea preÅŸedintelui Consiliului care, pe baza raportului de audit extern independent prevăzut la alin. (3), asigură evaluarea capacităţii manageriale a funcÅ£iilor AgenÅ£iei. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului ÅŸi se inaintează Senatului de către preÅŸedintele Consiliului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.
   (4) Constatarea situaÅ£iilor prevăzute la art. 25 lit. c) ÅŸi e) se face de către Consiliul NaÅ£ional de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.
   Art. 27. - FuncÅ£iile de preÅŸedinte ÅŸi vicepreÅŸedinte ale AgenÅ£iei sunt incompatibile cu orice altă funcÅ£ie publică sau privată, cu excepÅ£ia funcÅ£iilor sau activităţilor exclusiv didactice din invăţămantul superior.
   Art. 28. - (1) Principalele atribuÅ£ii ale preÅŸedintelui AgenÅ£iei sunt următoarele:
   a) organizează, coordonează, conduce ÅŸi controlează, in limitele legii, activitatea curentă a AgenÅ£iei;
   b) aprobă statul de funcÅ£ii ÅŸi de personal;
   c) numeÅŸte, prin ordin, personalul AgenÅ£iei, in condiÅ£iile legii;
   d) exercită acÅ£iunea disciplinară impotriva personalului din subordine;
   e) asigură publicarea raportului anual de activitate a AgenÅ£iei ÅŸi a auditului extern independent pe pagina de internet a AgenÅ£iei;
   f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de cate ori este necesar, informările referitoare la activitatea AgenÅ£iei;
   g) reprezintă instituÅ£ia in raporturile cu orice altă instituÅ£ie publică sau privată ori persoană fizică;
   h) asigură intocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese ÅŸi a incompatibilităţilor de către AgenÅ£ie, Å£inand seama ÅŸi de recomandările Consiliului; strategia se intocmeÅŸte anual ÅŸi se prezintă pentru aprobare Consiliului;
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 8. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   i) emite ordine ÅŸi instrucÅ£iuni;
   j) indeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii prevăzute de lege.
   (2) VicepreÅŸedintele AgenÅ£iei exercită atribuÅ£iile prevăzute de prezenta lege ori incredinÅ£ate de preÅŸedintele AgenÅ£iei. In cazul in care preÅŸedintele AgenÅ£iei se află in imposibilitatea de a-ÅŸi exercita funcÅ£ia sau funcÅ£ia este vacantă, vicepreÅŸedintele exercită toate atribuÅ£iile prevăzute la alin. (1).
   (3) PreÅŸedintele, vicepreÅŸedintele ÅŸi secretarul general al AgenÅ£iei nu indeplinesc atribuÅ£ii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese ÅŸi incompatibilităţile.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 29. - (1) Salarizarea ÅŸi celelalte drepturi ale personalului AgenÅ£iei se stabilesc Å£inandu-se seama de importanÅ£a, răspunderea, complexitatea ÅŸi specificul activităţii desfăşurate, de interdicÅ£iile ÅŸi incompatibilităţile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenÅ£ei ÅŸi a autonomiei acestuia, potrivit legii.
   (2) PreÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei sunt salarizaÅ£i potrivit anexei nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ÅŸi beneficiază de alte sporuri, premii ÅŸi drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.
   (3) Nivelul salariilor de bază pentru funcÅ£iile de inspector de integritate sunt cele din anexa nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009.
   (4) AgenÅ£ia suportă, pentru membrii Consiliului, cheltuielile de deplasare de la domiciliu, in cazul in care domiciliul acestora se află in altă localitate decat municipiul BucureÅŸti, precum ÅŸi celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor in Å£ară ÅŸi in străinătate, in interesul realizării obiectivelor prezentei legi, in limitele bugetului aprobat.
   (5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaÅ£ie de ÅŸedinţă, conform dispoziÅ£iilor OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al preÅŸedintelui AgenÅ£iei. Aceste drepturi se impozitează in condiÅ£iile legii.
    ___________
    Art. 29. a fost modificat prin punctul 10. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 30. - (1) Paza sediilor AgenÅ£iei, a bunurilor ÅŸi a valorilor aparÅ£inand acestora, supravegherea accesului ÅŸi menÅ£inerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii in aceste sedii se asigură, in mod gratuit, de către Jandarmeria Romană, prin structurile sale specializate.
   (2) Efectivele de jandarmi ÅŸi fondurile necesare asigurării pazei ÅŸi protecÅ£iei obiectivelor ÅŸi personalului AgenÅ£iei se stabilesc prin hotărare a Guvernului, la propunerea preÅŸedintelui AgenÅ£iei. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai in măsura in care se vor suplimenta efectivele ÅŸi fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei ÅŸi protecÅ£iei obiectivelor ÅŸi personalului AgenÅ£iei se stabilesc prin protocol incheiat intre Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor ÅŸi AgenÅ£ie.
   Art. 31. - (1) Arestarea preventivă a preÅŸedintelui, a vicepreÅŸedintelui sau a unui inspector de integritate al AgenÅ£iei atrage suspendarea de drept din funcÅ£ia pe care acesta o deÅ£ine.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (2) In termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică soluÅ£ia dispusă AgenÅ£iei ÅŸi, după caz, Consiliului NaÅ£ional de Integritate.
   (3) Suspendarea din funcÅ£ie se constată de Consiliul NaÅ£ional de Integritate pentru preÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei ÅŸi, respectiv, de preÅŸedintele AgenÅ£iei pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei in cauză.
   (4) Dacă preÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei sunt suspendaÅ£i din funcÅ£ie, Consiliul NaÅ£ional de Integritate deleagă atribuÅ£iile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul incetează la data revenirii in funcÅ£ie a titularilor sau la data numirii altor persoane.
   (5) Dacă se dispune revocarea măsurii arestării preventive, suspendarea incetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată in funcÅ£ia deÅ£inută anterior ÅŸi ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 11. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 32. - (1) Evaluarea calităţii managementului AgenÅ£iei se face anual, printr-un audit extern independent.
   (2) FinanÅ£area auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul AgenÅ£iei. Selectarea entităţii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziÅ£iile publice.
   (3) La procedura de achiziÅ£ie publică nu pot participa entităţi din sectorul public sau entităţi din sectorul privat la care statul este acÅ£ionar.
   Art. 33. - (1) Raportul de audit se intocmeÅŸte in primele 3 luni ale anului ÅŸi cuprinde, in mod obligatoriu, recomandări privind modul de indeplinire a atribuÅ£iilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul ÅŸi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea AgenÅ£iei, precum ÅŸi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor AgenÅ£iei.
   (2) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preÅŸedintele AgenÅ£iei procedează la comunicarea acestuia Consiliului NaÅ£ional de Integritate.

 

   CAPITOLUL IV
  Consiliul NaÅ£ional de Integritate

 

   Art. 34. - Consiliul NaÅ£ional de Integritate, denumit in continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care indeplineÅŸte atribuÅ£iile prevăzute de prezenta lege.
   Art. 35. - (1) Consiliul este numit de Senat ÅŸi este format dintr-un număr de membri desemnaÅ£i după cum urmează:
   a) cate un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităţilor naÅ£ionale din Camera DeputaÅ£ilor;
   b) un reprezentant al Ministerului JustiÅ£iei ÅŸi Libertăţilor CetăţeneÅŸti ÅŸi un reprezentant al Ministerului FinanÅ£elor Publice;
   c) un reprezentant al Uniunii NaÅ£ionale a Consiliilor JudeÅ£ene din Romania, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
   d) un reprezentant al AsociaÅ£iei Municipiilor din Romania, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
   e) un reprezentant al AsociaÅ£iei OraÅŸelor din Romania, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
   f) un reprezentant al AsociaÅ£iei Comunelor din Romania, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
   g) un reprezentant al inalÅ£ilor funcÅ£ionari publici ÅŸi un reprezentant al funcÅ£ionarilor publici, desemnaÅ£i de AgenÅ£ia NaÅ£ională a FuncÅ£ionarilor Publici;
   h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociaÅ£iile magistraÅ£ilor, legal constituite;
   i) un reprezentant desemnat de organizaÅ£iile societăţii civile legal constituite, cu activitate in domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.
   (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) iÅŸi vor desemna reprezentanÅ£ii in Consiliu in termen de 20 de zile de la data intrării in vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnaÅ£i cel puÅ£in jumătate plus unu dintre membri de către entităţile prevăzute la alin. (1).
   (3) Entităţile prevăzute la alin. (1) vor desemna in mod corespunzător cate un supleant.
   (4) In termen de 5 zile de la desemnarea de către entităţile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă ÅŸedinÅ£a de constituire a Consiliului. ÅžedinÅ£a este legal constituită dacă participă cel puÅ£in jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.
   Art. 351. - (1) Poate fi numită in funcÅ£ia de membru al Consiliului NaÅ£ional de Integritate persoana care indeplineÅŸte cumulativ următoarele condiÅ£ii:
   a) este cetăţean roman;
   b) are capacitate deplină de exerciÅ£iu;
   c) are studii superioare atestate in condiÅ£iile legii;
   d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaÅ£ii inainte de anul 1990, nu a fost ÅŸi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaÅ£ii;
   e) nu s-a constatat in mod definitiv că s-a aflat intr-o stare de incompatibilitate, in conflict de interese sau că ar fi existat diferenÅ£e semnificative mai mari de 10.000 de euro;
   f) nu a fost condamnat pentru infracÅ£iuni săvarÅŸite cu intenÅ£ie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, ÅŸi nu are cazier fiscal;
   g) este apt din punct de vedere medical ÅŸi psihologic pentru exercitarea funcÅ£iei.
   (2) Dovada indeplinirii condiÅ£iilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declaraÅ£iei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.
    ___________
    Art. 351. a fost introdus prin punctul 12. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 36. - (1) PreÅŸedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puÅ£in jumătate plus unu dintre membri, in termen de 5 zile de la data ÅŸedinÅ£ei de constituire a Consiliului.
   (2) PreÅŸedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puÅ£in două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, in cazul in care a incălcat ConstituÅ£ia ÅŸi legile ţării sau a executat cu rea-credinţă atribuÅ£iile ce ii revin prin funcÅ£ia deÅ£inută.
   Art. 37. - (1) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 13. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (2) Mandatul de membru al Consiliului incetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).
   (3) Mandatul de membru incetează, inainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neindeplinirea atribuÅ£iilor legale, prin demisie ori in caz de deces. Reprezintă neindeplinirea atribuÅ£iilor legale ÅŸi cazul in care un membru al Consiliului absentează nemotivat la 3 ÅŸedinÅ£e consecutive sau la oricare 6 ÅŸedinÅ£e ale Consiliului in cursul unui an.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   (4) Supleantul participă cu drepturi depline la ÅŸedinÅ£ele Consiliului, in absenÅ£a membrului Consiliului pe care il inlocuieÅŸte.
   (5) In cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanÅ£ilor acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) ÅŸi (3).
   (6) Intre a 90-a zi ÅŸi a 30-a zi inaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.
   Art. 38. - (1) ÅžedinÅ£ele Consiliului sunt publice.
   (2) Consiliul are următoarele atribuÅ£ii:
   a) propune Senatului numirea ÅŸi revocarea din funcÅ£ie a preÅŸedintelui ÅŸi vicepreÅŸedintelui AgenÅ£iei;
   b) constată suspendarea din funcÅ£ie a preÅŸedintelui ÅŸi vicepreÅŸedintelui AgenÅ£iei;
   c) aprobă prin hotărare regulamentele de organizare ÅŸi funcÅ£ionare ale Consiliului ÅŸi comisiilor Consiliului, precum ÅŸi norme interne de conduită;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 14. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea in funcÅ£ie a preÅŸedintelui ÅŸi vicepreÅŸedintelui AgenÅ£iei, precum ÅŸi tematica de concurs ÅŸi componenÅ£a comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor ÅŸi soluÅ£ionarea contestaÅ£iilor, adoptand hotărari in acest sens;
   e) analizează informările ÅŸi rapoartele pe care le prezintă preÅŸedintele AgenÅ£iei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de cate ori sunt cerute de Consiliu, prin preÅŸedintele acestuia;
   f) formulează recomandări referitoare la strategia ÅŸi activitatea AgenÅ£iei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese ÅŸi a incompatibilităţilor;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 14. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33;
   h) inaintează Senatului, anual ÅŸi ori de cate ori consideră necesar, un raport despre activitatea AgenÅ£iei;
   i) orice alte atribuÅ£ii prevăzute de lege.
   Art. 381. - Activitatea de evaluare a averii, a intereselor ÅŸi a incompatibilităţilor pentru preÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei, precum ÅŸi pentru personalul acesteia se face, in condiÅ£iile prezentei legi, de către o comisie de evaluare din cadrul Consiliului NaÅ£ional de Integritate, alcătuită din 5 membri desemnaÅ£i de Consiliu, la propunerea preÅŸedintelui Consiliului.
    ___________
    Art. 381. a fost introdus prin punctul 15. din Legea 176/2010 incepand cu 05.09.2010.
   
   Art. 39. - Membrii Consiliului au obligaÅ£ia ca, in exercitarea atribuÅ£iilor ce le revin, să se abÅ£ină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a AgenÅ£iei ÅŸi să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaÅ£ie căreia ii este aplicabil acelaÅŸi regim juridic ca ÅŸi partidelor politice.
   Art. 40. - (1) Consiliul se intruneÅŸte lunar sau ori de cate ori este necesar.
   (2) Convocarea Consiliului se face de preÅŸedintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel puÅ£in un sfert din totalul membrilor săi.
   (3) Consiliul lucrează in prezenÅ£a a cel puÅ£in două treimi din numărul membrilor săi ÅŸi adoptă hotărari cu votul majorităţii simple a membrilor prezenÅ£i.
   (4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul AgenÅ£iei.
   (5) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul AgenÅ£iei.

 

   CAPITOLUL V
  Declararea averilor ÅŸi a intereselor

 

   Art. 41. Abrogat
   Art. 42. Abrogat
   Art. 43. Abrogat
   Art. 44. Abrogat

 

   CAPITOLUL VI Abrogat

 

   CAPITOLUL VII
  Alte sancÅ£iuni

 

   Art. 51. Abrogat
   Art. 52. Abrogat
   Art. 53. Abrogat
   Art. 54. Abrogat
   Art. 55. Abrogat
   Art. 56. Abrogat
   Art. 57. Abrogat

 

   CAPITOLUL VIII
  DispoziÅ£ii tranzitorii ÅŸi finale

 

   Art. 58. - In cel mult 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, AgenÅ£iei. Cauzele in care verificările sunt in curs vor fi soluÅ£ionate in continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
   Art. 59. - Pentru ocuparea funcÅ£iilor de preÅŸedinte ÅŸi vicepreÅŸedinte ai AgenÅ£iei, documentele se depun la Consiliu.
   Art. 60. - In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi ÅŸi vor introduce in regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor ÅŸi a incompatibilităţilor, adaptate specificului respectivei instituÅ£ii, care vor fi aduse la cunoÅŸtinţă tuturor angajaÅ£ilor impreună cu prevederile prezentei legi.
   Art. 61. - Amenzile aplicate in temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.
   Art. 62. - (1) Prezenta lege intră in vigoare:
   a) la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*), in ceea ce priveÅŸte cap. III ÅŸi IV, referitoare la AgenÅ£ia NaÅ£ională de Integritate ÅŸi la Consiliul NaÅ£ional de Integritate;
    ___________
   *) Legea nr. 144/2007 privind infiinÅ£area, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Integritate a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007.

 

   b) la 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in ceea ce priveÅŸte cap. I, II ÅŸi cap. V-VII.
   (2) Consiliul NaÅ£ional de Integritate va fi desemnat in termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a).
   (3) PreÅŸedintele ÅŸi vicepreÅŸedintele AgenÅ£iei vor fi numiÅ£i de către Senat, in condiÅ£iile prezentei legi.
   (4) AgenÅ£ia va funcÅ£iona cu un număr de 28 de posturi pană la data cand devine operaÅ£ională, cu incadrarea in termenul prevăzut la alin. (1). Pană la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei ÅŸi FinanÅ£elor, Ministerul JustiÅ£iei, Ministerul Internelor ÅŸi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi Egalităţii de Åžanse*), AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală ÅŸi AgenÅ£ia NaÅ£ională a FuncÅ£ionarilor Publici vor detaÅŸa persoane care vor desfăşura operaÅ£iuni legate de infiinÅ£area, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea AgenÅ£iei. La data la care AgenÅ£ia devine operaÅ£ională, aceste persoane pot opta, cu acordul preÅŸedintelui AgenÅ£iei, pentru desfăşurarea activităţii in cadrul AgenÅ£iei, prin transfer, potrivit legii.
    ___________
   *) Potrivit OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare in cadrul administraÅ£iei publice centrale, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirile Ministerul Economiei ÅŸi FinanÅ£elor, Ministerul JustiÅ£iei, Ministerul Internelor ÅŸi Reformei Administrative ÅŸi Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi Egalităţii de Åžanse s-au inlocuit cu denumirile Ministerul FinanÅ£elor Publice, Ministerul JustiÅ£iei ÅŸi Libertăţilor CetăţeneÅŸti, Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor ÅŸi Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale.

 

   (5) InstituÅ£iile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detaÅŸat, după cum urmează:
   a) Ministerul Economiei ÅŸi FinanÅ£elor - 4 persoane;
   b) Ministerul JustiÅ£iei - 6 persoane;
   c) Ministerul Internelor ÅŸi Reformei Administrative - 5 persoane;
   d) Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi Egalităţii de Åžanse - 4 persoane;
   e) AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală - 6 persoane;
   f) AgenÅ£ia NaÅ£ională a FuncÅ£ionarilor Publici - 3 persoane.
   (6) In vederea respectării dispoziÅ£iilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale ÅŸi logistice in vederea funcÅ£ionării AgenÅ£iei, in termen de cel mult 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). In acelaÅŸi termen, Guvernul ÅŸi autorităţile administraÅ£iei publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului AgenÅ£iei.
   (7) Prima evaluare a activităţii AgenÅ£iei se va face incepand cu mandatul preÅŸedintelui, numit potrivit art. 23.
   Art. 63. - (1) La data intrării in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă:
   a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) ÅŸi (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 ÅŸi 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;
   b) cap. I "DispoziÅ£ii generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) ÅŸi (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" ÅŸi art. 112 ÅŸi 113 din cap. VI "DispoziÅ£ii comune" din titlul IV "Conflictul de interese ÅŸi regimul incompatibilităţilor in exercitarea demnităţilor publice ÅŸi funcÅ£iilor publice" al cărÅ£ii I "Reglementări generale pentru prevenirea ÅŸi combaterea corupÅ£iei" din Legea nr. 161/2003, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;
   c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleÅŸilor locali, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
   (2) DispoziÅ£iile privind incompatibilităţile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum ÅŸi cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, sunt ÅŸi răman in vigoare.
   (3) DispoziÅ£iile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese ÅŸi de constatare a incompatibilităţilor nu se aplică magistraÅ£ilor in activitatea de soluÅ£ionare a cauzelor aflate pe rolul instanÅ£elor de judecată ÅŸi al parchetelor de pe langă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităţilor.
   Art. 64. - Legea nr. 115/1996 pentru declararea ÅŸi controlul averii demnitarilor, magistraÅ£ilor, a unor persoane cu funcÅ£ii de conducere ÅŸi de control ÅŸi a funcÅ£ionarilor publici, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    " (2) OrdonanÅ£a de clasare se comunică părÅ£ilor ÅŸi parchetului competent, precum ÅŸi direcÅ£iei generale judeÅ£ene a finanÅ£elor publice in a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării."
   2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    " Art. 16. - (1) PreÅŸedintele curÅ£ii de apel sau preÅŸedintele secÅ£iei de contencios administrativ ÅŸi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, ÅŸi dispune citarea tuturor părÅ£ilor care au fost chemate la AgenÅ£ie. Statul, prin Ministerul FinanÅ£elor Publice, va fi intotdeauna citat in instanţă. Participarea procurorului ÅŸi a AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Integritate este obligatorie."
   3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    " Art. 20. - SentinÅ£ele curÅ£ii de apel - secÅ£ia de contencios administrativ ÅŸi fiscal pot fi atacate cu recurs de părÅ£ile interesate, de AgenÅ£ie ÅŸi procuror, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inalta Curte de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie - SecÅ£ia de contencios administrativ ÅŸi fiscal."
   4. In tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se inlocuieÅŸte cu denumirea "AgenÅ£ia NaÅ£ională de Integritate".

 

   ANEXÄ‚

 

    SALARIILE DE BAZÄ‚
pentru personalul incadrat in funcţiile de inspector de integritate

 

   
             
  Nr. crt. FuncÅ£ia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
  1. Inspector de integritate I Superior 1 3.500
      I Superior 2 3.200
      I Superior 3 3.000
      I Principal 1 2.700
      I Principal 2 2.500
      I Principal 3 2.300
      I Asistent 1 2.000
      I Asistent 2 1.700
      I Asistent 3 1.500
        Debutant - 1.100

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/ll482-legea-144-din-2007.html#ixzz1qP2oujNR