Legea 161/2003 Privind Unele Masuri Pentru Asigurarea Transparentei In Exercitarea Demnitatilor Publice, A Functiilor Publice Si In Mediul De Afaceri, Prevenirea Si Sanctionarea Coruptiei

Legea 161 din 19/04/2003, actualizata la data de 10/07/2011, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
CARTEA I
  Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei

 
   
TITLUL I
  Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante

 
   Art. 1. - (1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificarile ulterioare, care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, totalul obligatiilor bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante, cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a acestora aplicata de organele competente ale autoritatilor publice sus-mentionate.
   (2) Lista contribuabililor si informatiile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta publica pe pagina proprie de Internet a fiecareia dintre institutiile si autoritatile publice respective sau prin alte mijloace, dupa caz.
   Art. 2. - Inainte de a fi aduse la cunostinta publica, sumele reprezentand obligatii bugetare restante vor fi notificate debitorilor de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, unde acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. In cazul contribuabililor cu sucursale si puncte de lucru, notificarea se face contribuabililor persoane juridice atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cea a sucursalelor si a punctelor de lucru.
   Art. 3. - (1) Actualizarea listei debitorilor si a obligatiilor restante inregistrate de catre acestia se face trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.
   (2) In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor datorate Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, fiecare creditor bugetar opereaza modificarile la fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.
   Art. 4. - (1) Prevederile prezentului titlu nu se aplica persoanelor juridice in privinta carora a fost declansata procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, reglementata de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege nu sunt facute publice pana la solutionarea cailor de atac.
   Art. 5. - (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a comunica Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale lista contribuabililor mari carora li se aplica prevederile prezentului titlu.
   (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi publicata lista contribuabililor mari care inregistreaza obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2002. Pentru obligatiile bugetare restante inregistrate la aceeasi data de catre ceilalti contribuabili, lista va fi publicata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Administratiei Publice emit instructiuni de aplicare.

 
    ___________
    Pus in aplicare prin Instructiuni din 24/04/2003 incepand cu 23.09.2008.
    Pus in aplicare prin Instructiuni din 12/05/2003 incepand cu 19.05.2003.
    Pus in aplicare prin Instructiuni din 06/05/2003 incepand cu 08.05.2003.

 
   
TITLUL II
  Transparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice

 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 
   Art. 6. - (1) Prezentul titlu stabileste obiectivele, principiile, termenii si conditiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informatiile si serviciile publice si furnizarea acestora, precum si regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparentei informatiilor si serviciilor publice ca parte integranta a reformei administratiei publice.
   (2) Autoritatile administratiei publice vor furniza informatiile si serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile traditionale.
   Art. 7. - Obiectivele prezentului titlu sunt urmatoarele:
   a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei si a coruptiei la nivelul institutiilor publice;
   b) cresterea gradului de transparenta a modului de utilizare si administrare a fondurilor publice;
   c) imbunatatirea accesului la informatii si servicii publice in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si liberul acces la informatiile de interes public;
   d) eliminarea contactului direct intre functionarul de la ghiseu si cetatean sau agentul economic;
   e) furnizarea de informatii si servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;
   f) intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice de a-si indeplini rolul si obiectivele si de a asigura furnizarea, intr-o maniera transparenta, de informatii si servicii publice;
   g) promovarea colaborarii dintre institutiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;
   h) redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica, respectiv intre mediul de afaceri si administratia publica, in sensul facilitarii accesului acestora la serviciile si informatiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei;
   i) promovarea utilizarii Internetului si a tehnologiilor de varf in cadrul institutiilor publice.
   Art. 8. - (1) Principiile care stau la baza furnizarii de informatii si servicii publice prin mijloace electronice sunt:
   a) transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice;
   b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informatii si servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
   c) eficienta utilizarii fondurilor publice;
   d) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter personal;
   e) garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
   (2) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure respectarea principiilor prevazute la alin. (1) in relatia cu persoanele fizice sau juridice interesate sa utilizeze procedura electronica pentru accesul la informatii si servicii publice, precum si pentru schimbul de informatii.
   Art. 9. - (1) Prin prezentul titlu se infiinteaza Sistemul Electronic National ca sistem informatic de utilitate publica, in scopul asigurarii accesului la informatii publice si furnizarii de servicii publice catre persoane fizice si juridice.
   (2) Operatorii Sistemului Electronic National sunt:
   a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pentru "Sistemul e-guvernare";
   b) Ministerul Administratiei Publice, pentru "Sistemul e-administratie";
   c) autoritatea stabilita de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in conditiile aprobate de acesta, pentru Sistemul de aparare si siguranta nationala.
   (3) Operatorii vor lua masurile necesare pentru dezvoltarea Sistemului Electronic National si vor asigura actiunile de promovare a acestuia.
   (4) Operatorii vor utiliza standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor desfasurate in cadrul Sistemului Electronic National, in acord cu practicile internationale in domeniu.
   Art. 10. - In cadrul Sistemului Electronic National pot participa si alte persoane fizice sau juridice, precum banci, notari publici, experti, in conditiile legii.
   Art. 11. - In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:
   a) guvernare electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice centrale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
   1. imbunatatirii accesului la informatiile si serviciile publice ale autoritatilor administratiei publice centrale;
   2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
   3. imbunatatirii schimbului de informatii si servicii intre autoritatile administratiei publice centrale;
   4. imbunatatirii calitatii serviciilor publice la nivelul administratiei publice centrale;
   b) administratie electronica este utilizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, in scopul:
   1. imbunatatirii accesului si furnizarii informatiilor si serviciilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale catre cetateni;
   2. eliminarii procedurilor birocratice si simplificarii metodologiilor de lucru;
   3. imbunatatirii schimbului de informatii intre componentele autoritatilor administratiei publice locale;
   4. imbunatatirii eficacitatii, eficientei si calitatii serviciilor publice la nivelul autoritatilor administratiei publice locale;
   c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice centrale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit in continuare "Sistem e-guvernare";
   d) portalul pentru acces la servicii de administratie electronica si la formulare administrative in format electronic ale administratiei publice locale este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-administratie.ro, denumit in continuare "Sistem e-administratie";
   e) Sistemul Electronic National este ansamblul unitar alcatuit din "Sistemul e-guvernare" si "Sistemul e-administratie", accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;
   f) procedura electronica este modalitatea prin care o persoana fizica sau juridica beneficiaza de facilitatile tehnice oferite de Sistemul Electronic National;
   g) interactiunea unidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si tipari in vederea depunerii sau transmiterii acestora catre autoritatile administratiei publice prin mijloace traditionale;
   h) interactiunea bidirectionala este procedura electronica prin care destinatarii informatiilor publice si beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa si trimite catre autoritatile administratiei publice prin mijloace electronice;
   i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicatiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic National de a comunica si schimba informatii intr-o modalitate efectiva si compatibila.
   Art. 12. - (1) Serviciile publice de baza ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice sunt:
   a) declararea, notificarea si efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele si impozitele datorate de catre persoane fizice si juridice la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale;
   b) servicii de cautare a unui loc de munca prin intermediul agentiilor de ocupare a fortei de munca, precum: evidenta locurilor de munca, evidenta somerilor, completarea cererilor pentru gasirea unui loc de munca, notificarea cu privire la locurile de munca disponibile;
   c) servicii privind obtinerea de autorizatii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism, obtinerea autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii autorizatiilor si certificatelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor sau a certificatelor;
   d) servicii privind obtinerea de licente de functionare, precum: completarea cererilor pentru obtinerea de licente, completarea si transmiterea electronica a documentelor necesare eliberarii licentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii licentelor;
   e) servicii privind obtinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obtinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
   f) servicii privind achizitiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata;
   g) servicii privind inregistrarea unui comerciant sau efectuarea de mentiuni in registrul comertului, precum: transmiterea cererii de inregistrare in registrul comertului, transmiterea electronica a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea in vederea eliberarii autorizatiilor legale;
   h) servicii in legatura cu evidenta informatizata a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a pasapoartelor, cartilor de identitate si a permiselor de conducere, notificarea schimbarii domiciliului sau resedintei, transmiterea electronica a documentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea in vederea eliberarii unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmarirea solutionarii reclamatiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
   i) servicii in legatura cu inregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achizitionarea unui nou vehicul, rezervarea optionala a numarului de inmatriculare, completarea formularelor necesare in vederea inmatricularii, programarea in vederea inmatricularii si prezentarii documentelor doveditoare;
   j) servicii de sanatate publica, precum: informatii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unitati medicale, efectuarea de programari pentru servicii medicale, efectuarea de plati pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
   k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea cataloagelor, intocmirea catalogului national virtual, consultarea de carti sau publicatii in format electronic;
   l) inscrierea in diferite forme de invatamant, in special invatamantul liceal si superior: completarea si transmiterea electronica a cererilor de inscriere si a documentelor;
   m) servicii privind colectarea de date statistice de catre Institutul National de Statistica, in special: notificari cu privire la demararea anchetelor statistice, completari de chestionare in format electronic, verificarea corelatiilor in timp real si notificarea in caz de erori, agregarea, procesarea si publicarea datelor;
   n) servicii privind inregistrarea unei asociatii sau fundatii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
   o) servicii privind declaratiile vamale, precum: intocmirea si transmiterea declaratiilor vamale, efectuarea de plati pentru taxele si comisioanele in vama prin mijloace electronice de plata;
   p) servicii privind consultarea si eliberarea propriului cazier fiscal;
   q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al Romaniei.
   (2) Prin hotarare a Guvernului se pot introduce in Sistemul Electronic National si alte servicii decat cele prevazute la alin. (1).
   Art. 13. - Trimestrial, operatorii Sistemului Electronic National, impreuna cu autoritatile administratiei publice, elaboreaza rapoarte privind gradul de utilizare a serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice in raport cu ponderea tuturor serviciilor publice furnizate si le inainteaza Guvernului Romaniei.

 
   
CAPITOLUL II
  Procedura electronica

 
   Art. 14. - Autoritatile administratiei publice au obligatia de a aplica procedura electronica prevazuta in prezentul capitol pentru furnizarea de informatii si servicii publice prin mijloace electronice catre persoane fizice sau juridice.
   Art. 15. - Furnizarea serviciilor publice prevazute la art. 12, prin intermediul Sistemului Electronic National, se realizeaza gradual, in urmatoarele etape:
   a) publicarea prin intermediul mijloacelor electronice a informatiilor de interes public;
   b) interactiunea unidirectionala;
   c) interactiunea bidirectionala;
   d) efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata.
   Art. 16. - Dezvoltarea si operarea Sistemului Electronic National se fac in conformitate cu urmatoarele criterii:
   a) furnizarea de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice se face pe categorii de utilizatori, persoane fizice sau juridice, intr-o modalitate integrata, pe baza de functionalitati, si nu pe baza competentei unei institutii publice;
   b) asigurarea accesibilitatii serviciilor si informatiilor publice relevante pentru persoane fizice sau juridice prin intermediul unui unic punct: Sistemul Electronic National;
   c) accesul la serviciile si informatiile publice va fi integrat la nivel central, judetean sau local prin informatiile si serviciile publice furnizate prin procedura electronica;
   d) accesul la informatia detinuta de mai multe institutii publice va fi realizat astfel incat sa asigure protectia datelor cu caracter personal, conform legislatiei in vigoare.
   Art. 17. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Administratiei Publice stabilesc proceduri si norme, inclusiv cele legate de securitate, care sa asigure gradul necesar de confidentialitate si siguranta in utilizare, in scopul bunei desfasurari a procedurii electronice.
   Art. 18. - (1) Toate documentele transmise in cadrul procedurii electronice trebuie sa fie prezentate in forma electronica si semnate electronic, in conditiile stabilite de operatorii Sistemului Electronic National.
   (2) Orice document in forma electronica trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii, in conformitate cu procedura stabilita de operatorii Sistemului Electronic National.
   (3) Orice document in forma electronica trebuie confirmat la primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
   (4) Formatul documentului electronic, precum si conditiile generarii, transmiterii si stocarii acestuia sunt stabilite de catre operatorii Sistemului Electronic National si aprobate prin hotarare a Guvernului.
   Art. 19. - (1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 271/2001, aproba proiectele din domeniul guvernarii electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autoritatilor administratiei publice si supervizeaza implementarea serviciilor publice prin procedura electronica, tinand cont de:
   a) prioritatile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;
   b) planificarea fondurilor si controlul investitiilor realizate in domeniul tehnologiei informatiei;
   c) securitatea informatiilor;
   d) protectia datelor cu caracter personal;
   e) accesibilitatea, diseminarea si modul de conservare a informatiilor publice;
   f) accesibilitatea tehnologiei informatiei pentru persoanele cu handicap;
   g) alte elemente legate de guvernare electronica.
   (2) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania exercita si urmatoarele atributii:
   a) propune alocarea resurselor necesare dezvoltarii si administrarii efective a initiativelor de guvernare electronica;
   b) recomanda adaptari ale strategiei si prioritatilor nationale cu privire la guvernarea electronica;
   c) promoveaza utilizarea inovatiei in domeniul tehnologiei informatiei de catre autoritatile administratiei publice, initiative ce implica cooperarea intre mai multe autoritati publice, prin sprijinirea proiectelor pilot, a proiectelor de cercetare si a utilizarii tehnologiei informatiei;
   d) monitorizeaza modul de implementare a proiectelor de tehnologia informatiei, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministerului Administratiei Publice;
   e) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice centrale, in scopul furnizarii de servicii de guvernare electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice centrale;
   f) coordoneaza, prin intermediul Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administratiei publice locale, in scopul furnizarii de servicii de administratie electronica, si va urmari eficientizarea utilizarii tehnologiei informatiei de catre institutiile publice ale administratiei publice locale;
   g) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in stabilirea politicilor care vor contribui la adoptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind eficienta si securitatea sistemelor de guvernare electronica;
   h) coordoneaza activitatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice in stabilirea politicilor care vor contribui la adaptarea, la nivel national, a unui set de standarde si recomandari in domeniul tehnologiei informatiei privind interconectivitatea si interoperabilitatea sistemelor de guvernare electronica si a bazelor de date aferente.
   Art. 20. - (1) In scopul acoperirii costurilor de operare si utilizare a Sistemului Electronic National, fiecare persoana juridica ce utilizeaza procedura electronica pentru obtinerea de servicii trebuie sa plateasca, dupa caz, operatorilor Sistemului Electronic National un tarif anual de utilizare.
   (2) Cuantumul tarifului de utilizare si categoriile de utilizatori exceptate de la plata acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   (3) Obligatia de plata a tarifului de utilizare prevazut la alin. (1) se naste in momentul inregistrarii in sistem.
   (4) Persoanele fizice si institutiile publice nu datoreaza tarife de utilizare.
   (5) Tariful prevazut la alin. (1) se constituie venit la bugetul operatorilor Sistemului Electronic National.
   Art. 21. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora strategii de dezvoltare a Sistemului Electronic National, in conformitate cu prioritatile si directiile stabilite de Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania.
   Art. 22. - In fiecare an, pana la data de 31 martie, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Informatiilor Publice vor inainta Guvernului, cu avizul Grupului de Promovare a Tehnologiei Informatiei in Romania, un raport cu privire la stadiul furnizarii de servicii si informatii publice prin intermediul procedurii electronice.

 
   
CAPITOLUL III
  Conditii de participare la procedura electronica

 
   Art. 23. - Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a accesa prin procedura electronica, in conditiile Legii nr. 544/2001 si ale prezentului titlu, informatiile si serviciile publice.
   Art. 24. - (1) Participarea la procedura electronica se poate face numai dupa inregistrarea in Sistemul Electronic National.
   (2) Conditiile si procedura de inregistrare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   (3) Orice persoana fizica sau juridica din Romania are dreptul sa solicite inregistrarea in Sistemul Electronic National.
   (4) Toate autoritatile administratiei publice au obligatia sa se inregistreze si sa utilizeze Sistemul Electronic National.

 
   
CAPITOLUL IV
  Implementarea Sistemului Electronic National

 
   Art. 25. - (1) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile administratiei publice care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentului titlu, precum si formularele administrative si serviciile publice, respectiv termenele de la care acestea vor participa la procedura electronica.
   (2) Inregistrarea in Sistemul Electronic National a autoritatilor administratiei publice interesate sa participe la procedura electronica se realizeaza gradual, cu avizul operatorilor acestui sistem, prin hotarare a Guvernului.
   Art. 26. - In termen de 60 de zile de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice va transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Administratiei Publice formularele administrative tipizate care se utilizeaza in raporturile cu persoanele fizice si juridice, care vor fi disponibile prin intermediul Sistemului Electronic National.
   Art. 27. - (1) In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice are obligatia de a utiliza formulare administrative in format electronic prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25.
   (2) In termen de 12 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice centrale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu sistemele informatice existente in cadrul acestora.
   (3) In termen de 24 de luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, institutiile publice ale administratiei publice locale au obligatia de a implementa si utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic National, stabilite conform art. 25, in concordanta cu resursele si sistemele informatice existente in cadrul acestora.
   Art. 28. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la existenta unei pagini proprii de Internet, prin care informatiile publice si serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice.
   (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, toate autoritatile administratiei publice vor transmite Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Informatiilor Publice date cu privire la sistemele informatice existente in cadrul acestora si la serviciile publice oferite prin intermediul acestora, precum si la categoriile de utilizatori carora li se adreseaza.
   Art. 29. - In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice, stabilita conform art. 25, are obligatia de a-si crea o pagina proprie de Internet.
   Art. 30. - Realizarea paginilor de Internet ale autoritatilor administratiei publice se face avand in vedere urmatoarele criterii de performanta:
   a) viteza de regasire a informatiilor;
   b) accesibilitatea si disponibilitatea informatiilor si serviciilor publice oferite;
   c) relevanta informatiei prezentate;
   d) structurarea informatiilor;
   e) existenta unor masuri pentru protectia datelor cu caracter personal;
   f) existenta unor masuri de securitate pentru protejarea informatiei.

 
    ___________
    Pus in aplicare prin Hotarare nr. 1085/2003 incepand cu 03.03.2010.

 
   
CAPITOLUL V
  Dispozitii finale

 
   Art. 31. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pot adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului Electronic National, in functie de gradul de dezvoltare a tehnologiei si de cerintele de securitate necesare.
   Art. 32. - (1) Ministerul Administratiei Publice va infiinta, pana la data de 31 ianuarie 2004, prin hotarare a Guvernului, Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei Publice, care va intretine, dezvolta si promova "Sistemul e-administratie".
   (2) Incepand cu data de 1 februarie 2004, operatorul "Sistemului e-administratie" este Centrul Informatic National al Bazelor de Date Integrate ale Ministerului Administratiei Publice.
   Art. 33. - Prevederile prezentului titlu intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 
   
TITLUL III
  Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice

 
   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 
   Art. 34. - Prezentul titlu reglementeaza prevenirea si combaterea criminalitatii informatice, prin masuri specifice de prevenire, descoperire si sanctionare a infractiunilor savarsite prin intermediul sistemelor informatice, asigurandu-se respectarea drepturilor omului si protectia datelor personale.
   Art. 35. - (1) In prezentul titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
   a) prin sistem informatic se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic;
   b) prin prelucrare automata a datelor se intelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;
   c) prin program informatic se intelege un ansamblu de instructiuni care pot fi executate de un sistem informatic in vederea obtinerii unui rezultat determinat;
   d) prin date informatice se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic. In aceasta categorie se include si orice program informatic care poate determina realizarea unei functii de catre un sistem informatic;
   e) prin furnizor de servicii se intelege:
   1. orice persoana fizica sau juridica ce ofera utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice;
   2. orice alta persoana fizica sau juridica ce prelucreaza sau stocheaza date informatice pentru persoanele prevazute la pct. 1 si pentru utilizatorii serviciilor oferite de acestea;
   f) prin date referitoare la traficul informational se intelege orice date informatice referitoare la o comunicare realizata printr-un sistem informatic si produse de acesta, care reprezinta o parte din lantul de comunicare, indicand originea, destinatia, ruta, ora, data, marimea, volumul si durata comunicarii, precum si tipul serviciului utilizat pentru comunicare;
   g) prin date referitoare la utilizatori se intelege orice informatie care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzand tipul de comunicatie si serviciul folosit, adresa postala, adresa geografica, numere de telefon sau alte numere de acces si modalitatea de plata a serviciului respectiv, precum si orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;
   h) prin masuri de securitate se intelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul carora accesul la un sistem informatic este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori;
   i) prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau o persoana majora care este prezentata ca un minor avand un comportament sexual explicit ori imagini care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un comportament sexual explicit.
   (2) In sensul prezentului titlu, actioneaza fara drept persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
   a) nu este autorizata, in temeiul legii sau al unui contract;
   b) depaseste limitele autorizarii;
   c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, sa o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfasura cercetari stiintifice sau de a efectua orice alta operatiune intr-un sistem informatic.

 
   
CAPITOLUL II
  Prevenirea criminalitatii informatice

 
   Art. 36. - Pentru asigurarea securitatii sistemelor informatice si a protectiei datelor personale, autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile desfasoara activitati comune si programe de prevenire a criminalitatii informatice.
   Art. 37. - Autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, in cooperare cu furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile promoveaza politici, practici, masuri, proceduri si standarde minime de securitate a sistemelor informatice.
   Art. 38. - Autoritatile si institutiile publice cu competente in domeniu, in cooperare cu furnizorii de servicii, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile organizeaza campanii de informare privind criminalitatea informatica si riscurile la care sunt expusi utilizatorii de sisteme informatice.
   Art. 39. - (1) Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe constituie si actualizeaza continuu baze de date privind criminalitatea informatica.
   (2) Institutul National de Criminologie din subordinea Ministerului Justitiei efectueaza studii periodice in scopul identificarii cauzelor care determina si a conditiilor ce favorizeaza criminalitatea informatica.
   Art. 40. - Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe desfasoara programe speciale de pregatire si perfectionare a personalului cu atributii in prevenirea si combaterea criminalitatii informatice.
   Art. 41. - Proprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul este interzis sau restrictionat pentru anumite categorii de utilizatori au obligatia de a avertiza utilizatorii cu privire la conditiile legale de acces si utilizare, precum si cu privire la consecintele juridice ale accesului fara drept la aceste sisteme informatice. Avertizarea trebuie sa fie accesibila oricarui utilizator.

 
   
CAPITOLUL III
  Infractiuni si contraventii

 
   
SECTIUNEA 1
  Infractiuni contra confidentialitatii si integritatii datelor si sistemelor informatice

 
   Art. 42. - (1) Accesul, fara drept, la un sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
   (2) Fapta prevazuta la alin. (1), savarsita in scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
   (3) Daca fapta prevazuta la alin. (1) sau (2) este savarsita prin incalcarea masurilor de securitate, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.
   Art. 43. - (1) Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza in cadrul unui sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
   (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.
   Art. 44. - (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, constituie infractiune si de pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
   (2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
   (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
   Art. 45. - Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la aceste date constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.
   Art. 46. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani:
   a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45;
   b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45.
   (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica dintre cele prevazute la alin. (1) in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45.
   Art. 47. - Tentativa infractiunilor prevazute la art. 42-46 se pedepseste.

 
   
SECTIUNEA a 2-a
  Infractiuni informatice

 
   Art. 48. - Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
   Art. 49. - Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
   Art. 50. - Tentativa infractiunilor prevazute la art. 48 si 49 se pedepseste.

 
   
SECTIUNEA a 3-a
  Pornografia infantila prin sisteme informatice

 
   Art. 51. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi producerea in vederea raspandirii, oferirea sau punerea la dispozitie, raspandirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice ori detinerea, fara drept, de materiale pornografice cu minori intr-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice.
   (2) Tentativa se pedepseste.

 
   
SECTIUNEA a 4-a
  Contraventii

 
   Art. 52. - Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 41 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
   Art. 53. - (1) Constatarea contraventiei prevazute la art. 52 si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de catre ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, precum si de catre personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
   (2) Contraventiei prevazute la art. 52 ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 
   
CAPITOLUL IV
  Dispozitii procedurale

 
   Art. 54. - (1) In cazuri urgente si temeinic justificate, daca exista date sau indicii temeinice cu privire la pregatirea sau savarsirea unei infractiuni prin intermediul sistemelor informatice, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorilor, se poate dispune conservarea imediata a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informational, fata de care exista pericolul distrugerii ori alterarii.
   (2) In cursul urmaririi penale conservarea se dispune de procuror, prin ordonanta motivata, la cererea organului de cercetare penala sau din oficiu, iar in cursul judecatii, de instanta prin incheiere.
   (3) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune pe o durata ce nu poate depasi 90 de zile si poate fi prelungita, o singura data, cu o perioada ce nu poate depasi 30 de zile.
   (4) Ordonanta procurorului sau incheierea instantei se transmite, de indata, oricarui furnizor de servicii sau oricarei persoane in posesia careia se afla datele prevazute la alin. (1), aceasta fiind obligata sa le conserve imediat, in conditii de confidentialitate.
   (5) In cazul in care datele referitoare la traficul informational se afla in posesia mai multor furnizori de servicii, furnizorul de servicii prevazut la alin.(4) are obligatia de a pune, de indata, la dispozitia organului de urmarire penala sau a instantei informatiile necesare identificarii celorlalti furnizori de servicii, in vederea cunoasterii tuturor elementelor din lantul de comunicare folosit.
   (6) Pana la terminarea urmaririi penale, procurorul este obligat sa incunostinteze, in scris, persoanele fata de care se efectueaza urmarirea penala si ale caror date au fost conservate.
   Art. 55. - (1) In termenul prevazut la art. 54 alin. (3) procurorul, pe baza autorizatiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, ori instanta de judecata dispune cu privire la ridicarea obiectelor care contin date informatice, date referitoare la traficul informational sau date referitoare la utilizatori, de la persoana sau furnizorul de servicii care le detine, in vederea efectuarii de copii, care pot servi ca mijloc de proba.
   (2) Daca obiectele care contin datele informatice sau datele referitoare la traficul informational nu sunt puse de bunavoie la dispozitia organelor judiciare pentru efectuarea de copii, procurorul prevazut la alin. (1) sau instanta de judecata dispune ridicarea silita. In cursul judecatii, dispozitia de ridicare silita se comunica procurorului, care ia masuri de aducere la indeplinire, prin organul de cercetare penala.
   (3) Copiile prevazute la alin. (1) se realizeaza cu mijloace tehnice si proceduri adecvate de natura sa asigure integritatea informatiilor continute de acestea.
   Art. 56. - (1) Ori de cate ori pentru descoperirea si strangerea probelor este necesara cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, organul competent prevazut de lege poate dispune efectuarea unei perchezitii.
   (2) Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata apreciaza ca ridicarea obiectelor care contin datele prevazute la alin. (1) ar afecta grav desfasurarea activitatii persoanelor care detin aceste obiecte, poate dispune efectuarea de copii, care pot servi ca mijloc de proba si care se realizeaza potrivit art. 55 alin. (3).