Legea 297/2004 Privind Piata De Capital

Legea 297 din 28/06/2004, actualizata la data de 05/05/2006, privind piata de capital

   TITLUL I
  DISPOZIÅ¢II GENERALE

 

   Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează infiinÅ£area ÅŸi funcÅ£ionarea pieÅ£elor de instrumente financiare, cu instituÅ£iile ÅŸi operaÅ£iunile specifice acestora, precum ÅŸi a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiÅ£iilor in instrumente financiare.
   (2) Prezenta lege se aplică activităţilor ÅŸi operaÅ£iunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul Romaniei.
   (3) Comisia NaÅ£ională a Valorilor Mobiliare, denumită in continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul său.
   (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieÅ£ei monetare, care sunt reglementate de Banca NaÅ£ională a Romaniei, ÅŸi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul FinanÅ£elor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacÅ£ionarea acestora o altă piaţă decat cea reglementată, definită conform art. 125.
   (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică in cazul administrării datoriei publice in care sunt implicate Banca NaÅ£ională a Romaniei, băncile centrale ale statelor membre ÅŸi alte entităţi naÅ£ionale din statele membre cu funcÅ£ii similare acestora, Ministerul FinanÅ£elor Publice, precum ÅŸi alte entităţi publice.
   Art. 2. - (1) In inÅ£elesul prezentei legi, termenii ÅŸi expresiile de mai jos au următoarele semnificaÅ£ii:
   1. acÅ£ionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acÅ£ionează in mod concertat ÅŸi care deÅ£ine direct sau indirect o participaÅ£ie de cel puÅ£in 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaÅ£ie care permite exercitarea unei influenÅ£e semnificative asupra luării deciziilor in adunarea generală sau in consiliul de administraÅ£ie, după caz;
   2. compensarea - inlocuirea creanÅ£elor ÅŸi obligaÅ£iilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai mulÅ£i participanÅ£i le emit in favoarea altui participant sau altor participanÅ£i, sau pe care le primesc de la aceÅŸtia, cu o creanţă sau o obligaÅ£ie netă unică, astfel incat această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaÅ£ie netă să fie datorată;
   3. cont comun de investiÅ£ii - investiÅ£ie realizată in contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menÅ£ionate;
   4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenÅ£ionează să emită instrumente financiare;
   5. entităţi reglementate - persoanele fizice ÅŸi juridice, precum ÅŸi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată ÅŸi/sau supravegheată de către C.N.V.M.;
   6. filială - societate comercială in cadrul căreia există un asociat sau un acÅ£ionar aflat intr-una dintre situaÅ£iile prevăzute la pct. 27;
   7. fond de investiÅ£ii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;
   8. fond deschis de investiÅ£ii - organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni ÅŸi răscumpărări continue;
   9. grup - reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale ÅŸi entităţi in care societatea-mamă sau filialele sale deÅ£in o participare, precum ÅŸi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaÅ£ie care face necesară consolidarea conturilor ÅŸi consolidarea raportului anual;
   10. instituÅ£ie de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;
   11. instrumente financiare inseamnă:
   a) valori mobiliare;
   b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
   c) instrumente ale pieÅ£ei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an ÅŸi certificate de depozit;
   d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală in fonduri;
   e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA;
   f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb ÅŸi pe acÅ£iuni;
   g) opÅ£iuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finală in fonduri; această categorie include ÅŸi opÅ£iuni pe curs de schimb ÅŸi pe rata dobanzii;
   h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;
   i) orice alt instrument admis la tranzacÅ£ionare pe o piaţă reglementată intr-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacÅ£ionare pe o astfel de piaţă;
   12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinaÅ£ii ale acestora, precum ÅŸi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;
   13. instrumente ale pieÅ£ei monetare - instrumente financiare care se tranzacÅ£ionează de regulă in cadrul pieÅ£ei monetare;
   14. intermediari - societăţi de servicii de investiÅ£ii financiare autorizate de C.N.V.M., instituÅ£ii de credit autorizate de Banca NaÅ£ională a Romaniei, in conformitate cu legislaÅ£ia bancară aplicabilă, precum ÅŸi entităţi de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre să presteze servicii de investiÅ£ii financiare de natura celor prevăzute la art. 5;
   15. investitor calificat:
   a) entităţi autorizate să opereze pe pieÅ£e financiare, precum instituÅ£iile de credit, societăţile de servicii de investiÅ£ii financiare, alte instituÅ£ii financiare autorizate ÅŸi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiÅ£iilor, fondurile de pensii, precum ÅŸi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate ÅŸi al căror unic obiect de activitate este investiÅ£ia in valori mobiliare;
   b) autorităţi ale administraÅ£iei publice centrale ÅŸi locale, instituÅ£ii de credit centrale, organisme internaÅ£ionale ÅŸi regionale, precum: Fondul Monetar InternaÅ£ional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de InvestiÅ£ii sau alte organisme similare;
   c) entităţi legale care indeplinesc două din următoarele trei criterii:
   1. număr mediu de angajaÅ£i pe perioada unui exerciÅ£iu financiar mai mare de 250;
   2. active totale in valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
   3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
   d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaÅŸterii reciproce C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente in Romania, care solicită in mod expres să fie considerate ca investitori calificaÅ£i, dacă aceste persoane indeplinesc cel puÅ£in două din următoarele criterii:
   1. investitorul a efectuat tranzacÅ£ii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puÅ£in 10 tranzacÅ£ii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice;
   2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeÅŸte 500.000 euro;
   3. investitorul a lucrat sau lucrează in sectorul financiar cel puÅ£in de un an, avand o poziÅ£ie care necesită cunoÅŸtinÅ£e privind investiÅ£iile in valori mobiliare;
   e) anumite societăţi mici ÅŸi mijlocii, subiect al recunoaÅŸterii reciproce C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici ÅŸi mijlocii cu sediul in Romania, care solicită in mod expres să fie considerate investitori calificaÅ£i. In inÅ£elesul prezentei legi, societăţi mici ÅŸi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, in conformitate cu ultimele situaÅ£ii financiare raportate, nu indeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);
   16. legături stranse - situaÅ£ia in care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
   a) participare, care inseamnă deÅ£inerea in mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
   b) control, care inseamnă relaÅ£ia dintre societatea-mamă ÅŸi o filială sau o relaÅ£ie similară intre orice persoană fizică sau juridică ÅŸi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este in fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură stransă ÅŸi situaÅ£ia in care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una ÅŸi aceeaÅŸi persoană printr-o relaÅ£ie de control;
   17. ofertant sau persoana care iniÅ£iază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;
   18. ofertă publică de valori mobiliare - inseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă ÅŸi prin orice mijloace, care prezintă informaÅ£ii suficiente despre termenii ofertei ÅŸi despre valorile mobiliare oferite, astfel incat să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiÅ£ie se va aplica, de asemenea, ÅŸi in situaÅ£ia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;
   19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;
   20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice ÅŸi/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispoziÅ£iile prezentei legi ÅŸi reglementările C.N.V.M.;
   21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;
   22. persoane implicate:
   a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
   b) persoane care participă direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obÅ£inerii sau exercitării in comun a drepturilor de vot, dacă acÅ£iunile, obiect al acordului, pot conferi o poziÅ£ie de control;
   c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuÅ£ii de conducere sau control;
   d) soÅ£ii, rudele ÅŸi afinii pană la gradul al doilea ale persoanelor fizice menÅ£ionate la lit. a) - c);
   e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraÅ£ie in cadrul unui emitent;
   23. persoane care acÅ£ionează in mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infăptui o politică comună in legătură cu un emitent. Pană la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acÅ£ionează in mod concertat:
   a) persoanele implicate;
   b) societatea-mamă impreună cu filialele sale, precum ÅŸi oricare dintre filialele aceleiaÅŸi societăţi-mamă intre ele;
   c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraÅ£ie ÅŸi cu persoanele implicate, precum ÅŸi aceste persoane intre ele;
   d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii ÅŸi cu societatea de administrare a acestor fonduri;
   24. procedură de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării in sistemele de plăţi ÅŸi in sistemele de decontare a operaÅ£iunilor cu instrumente financiare sau de legislaÅ£ia străină, care urmăreÅŸte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor;
   25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital;
   26. sistem alternativ de tranzacÅ£ionare - un sistem care pune in prezenţă mai multe părÅ£i care cumpără ÅŸi vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit ÅŸi sistem multilateral de tranzacÅ£ionare;
   27. societate-mamă - persoană juridică, acÅ£ionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se află in una din următoarele situaÅ£ii:
   a) deÅ£ine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;
   b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in societatea respectivă;
   c) poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii la care este acÅ£ionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entităţi;
   d) este acÅ£ionar sau asociat al unei entităţi ÅŸi:
   1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei in ultimele două exerciÅ£ii financiare, sau
   2. controlează singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalÅ£i acÅ£ionari sau asociaÅ£i, majoritatea drepturilor de vot;
   28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene ÅŸi celelalte state aparÅ£inand SpaÅ£iului Economic European;
   29. stat membru de origine:
   a) statul membru in care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii de investiÅ£ii financiare sau de administrare de investiÅ£ii; dacă, in conformitate cu legea naÅ£ională, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela in care este situat sediul central;
   b) statul membru in care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacÅ£ionare; dacă, in conformitate cu legea naÅ£ională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central;
   c) statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiÅ£ii iÅŸi are sediul social, precum ÅŸi statul membru in care se află sediul social al societăţii de investiÅ£ii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investiÅ£ii;
   30. stat membru gazdă:
   a) statul membru in care o societate de servicii de investiÅ£ii financiare sau o societate de administrare a investiÅ£iilor are o sucursală sau iÅŸi desfăşoară activitatea;
   b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;
   31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiinÅ£ate in Romania de către o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;
   32. titluri de participare - unităţi de fond sau acÅ£iuni emise de organisme de plasament colectiv, in funcÅ£ie de modul de constituire al acestora;
   33. valori mobiliare:
   a) acÅ£iuni emise de societăţi comerciale ÅŸi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaÅ£a de capital;
   b) obligaÅ£iuni ÅŸi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaÅ£a de capital;
   c) orice alte titluri negociate in mod obiÅŸnuit, care dau dreptul de a achiziÅ£iona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu excepÅ£ia instrumentelor de plată;
   34. titluri de capital - acÅ£iuni ÅŸi alte valori mobiliare asimilabile acÅ£iunilor, precum ÅŸi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, in măsura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaÅŸi emitent sau de către o entitate care aparÅ£ine grupului din care face parte respectivul emitent;
   35. titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;
   36. valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaÅŸi tip ÅŸi/sau clasă emise continuu ori in cel puÅ£in două tranÅŸe distincte pe o perioadă de 12 luni.
   (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părÅ£i interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate in legătură cu calificarea unei persoane, instituÅ£ii, situaÅ£ii, informaÅ£ii, operaÅ£iuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea in, sau excluderea din sfera termenilor ÅŸi expresiilor cu semnificaÅ£ia stabilită la alin. (1).
   (3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa in contencios administrativ la Curtea de Apel BucureÅŸti.
   (4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege ÅŸi faptul de a nu răspunde petiÅ£ionarului in termenele prevăzute de legislaÅ£ia in vigoare, de la data inregistrării cererii.
   (5) In scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate:
   a) să verifice modul de indeplinire a atribuÅ£iilor ÅŸi obligaÅ£iilor legale ÅŸi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum ÅŸi ale altor persoane in legătură cu activitatea entităţilor reglementate sau supravegheate;
   b) să solicite consiliului de administraÅ£ie al entităţilor reglementate, prevăzute la lit. a), intrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acÅ£ionarilor, stabilind problemele ce trebuie inscrise pe ordinea de zi;
   c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acÅ£ionarilor, in cazul in care nu sunt respectate prevederile de la lit. b);
   d) să solicite informaÅ£ii ÅŸi documente emitenÅ£ilor ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacÅ£ionare pe o piaţă reglementată sau tranzacÅ£ionate intr-un sistem alternativ de tranzacÅ£ionare;
   e) să efectueze controale la sediul entităţilor reglementate ÅŸi supravegheate de C.N.V.M.;
   f) să audieze orice persoană in legătură cu activităţile entităţilor reglementate ÅŸi supravegheate de C.N.V.M.
   (6) Registrul C.N.V.M., Å£inut in conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.
   (7) Prestarea neautorizată a oricăror activităţi care cad sub incidenÅ£a prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiÅ£ii financiare, societate de servicii de investiÅ£ii financiare, agent pentru servicii de investiÅ£ii financiare, societate de administrare a investiÅ£iilor, societate de investiÅ£ii, fond deschis de investiÅ£ii, piaţă reglementată ÅŸi bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinaÅ£ii intre acestea, fără respectarea condiÅ£iilor legale, atrage răspunderea potrivit legii.

 

   TITLUL II
  INTERMEDIARI

 

   CAPITOLUL I
  DispoziÅ£ii generale

 

   Art. 3. - (1) Serviciile de investiÅ£ii financiare prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiÅ£i la art. 2 alin. (1) pct. 14.
   (2) Intermediarii care prestează servicii de investiÅ£ii financiare in Romania vor fi inscriÅŸi in registrul Å£inut de C.N.V.M., după cum urmează:
   a) societăţile de servicii de investiÅ£ii financiare ÅŸi intermediarii din statele nemembre, in baza autorizaÅ£iei acordate de C.N.V.M.;
   b) instituÅ£iile de credit, autorizate de Banca NaÅ£ională a Romaniei;
   c) echivalentul instituÅ£iilor de credit ÅŸi al societăţilor de servicii de investiÅ£ii financiare, autorizate de către autorităţile competente din statele membre.
   (3) In toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe langă datele sale de identificare, numărul ÅŸi data inscrierii in Registrul C.N.V.M.
   (4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate in calitate de contraparte a statului, a Băncii NaÅ£ionale a Romaniei sau a altor instituÅ£ii ÅŸi autorităţi publice care indeplinesc funcÅ£ii similare in legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică ÅŸi administrarea rezervelor statului.
   (5) Prevederile capitolelor V ÅŸi IX, precum ÅŸi cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 ÅŸi art. 42 alin. (1) ÅŸi (2) se aplică corespunzător ÅŸi instituÅ£iilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.
   (6) Respectarea condiÅ£iilor de autorizare ÅŸi a cerinÅ£elor de adecvare a capitalului instituÅ£iilor de credit este supravegheată de către Banca NaÅ£ională a Romaniei.
   Art. 4. - (1) Serviciile de investiÅ£ii financiare se realizează prin persoane fizice, acÅ£ionand ca agenÅ£i pentru servicii de investiÅ£ii financiare. AceÅŸtia iÅŸi desfăşoară activitatea exclusiv in numele intermediarului ai cărui angajaÅ£i sunt ÅŸi nu pot presta servicii de investiÅ£ii financiare in nume propriu.
   (2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii de investiÅ£ii financiare fără a fi inscrisă in Registrul C.N.V.M.
   (3) C.N.V.M. stabileÅŸte proceduri privind inscrierea agenÅ£ilor pentru servicii de investiÅ£ii financiare in registrul Å£inut de C.N.V.M., precum ÅŸi privind situaÅ£iile de incompatibilitate ale acestora.

 

   CAPITOLUL II
  Servicii de investiÅ£ii financiare

 

   Art. 5. - (1) Serviciile de investiÅ£ii financiare reglementate de prezenta lege sunt:
   1. servicii principale:
   a) preluarea ÅŸi transmiterea ordinelor primite de la investitori in legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;
   b) executarea ordinelor in legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu;
   c) tranzacÅ£ionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;
   d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreÅ£ionară, cu respectarea mandatului dat de aceÅŸtia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
   e) subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm ÅŸi/sau plasamentul de instrumente financiare;
   2. servicii conexe:
   a) custodia ÅŸi administrarea de instrumente financiare;
   b) inchirierea de casete de siguranţă;
   c) acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executării unor tranzacÅ£ii cu instrumente financiare, in care respectiva societate de servicii de investiÅ£ii financiare este implicată in tranzacÅ£ii;
   d) consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industrială, precum ÅŸi consultanţă ÅŸi servicii privind fuziunile ÅŸi achiziÅ£iile de societăţi;
   e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;
   f) consultanţă de investiÅ£ii cu privire la instrumentele financiare;
   g) servicii de schimb valutar in legătură cu activităţile de servicii de investiÅ£ii financiare prestate.
   (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1).

 

   CAPITOLUL III
  Societăţile de servicii de investiÅ£ii financiare

 

   Art. 6. - Societăţile de servicii de investiÅ£ii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acÅ£iuni, emitente de acÅ£iuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiÅ£ii financiare ÅŸi care funcÅ£ionează numai in baza autorizaÅ£iei C.N.V.M.

 

   SecÅ£iunea 1
  Capitalul iniÅ£ial

 

   Art. 7. - (1) Capitalul iniÅ£ial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise in conformitate cu legislaÅ£ia comunitară, ÅŸi va fi de cel puÅ£in:
   a) echivalentul in lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca NaÅ£ională a Romaniei, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiÅ£ii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) ÅŸi d), nu deÅ£ine fondurile ÅŸi/sau instrumentele financiare aparÅ£inand investitorilor, nu tranzacÅ£ionează instrumente financiare pe cont propriu ÅŸi nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm;
   b) echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca NaÅ£ională a Romaniei, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiÅ£ii financiare prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) ÅŸi d) ÅŸi pct. 2 lit. a), b), d), f) ÅŸi g), nu tranzacÅ£ionează instrumente financiare pe cont propriu ÅŸi nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm;
   c) echivalentul in lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiÅ£ii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1).
   (2) Pană la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca NaÅ£ională a Romaniei.
   (3) Pană la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca NaÅ£ională a Romaniei.
   (4) Pană la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaÅ£ia să-ÅŸi majoreze capitalul iniÅ£ial cel puÅ£in pană la nivelul echivalentului in lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca NaÅ£ională a Romaniei.
   (5) Capitalul iniÅ£ial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzand capitalul social subscris ÅŸi vărsat, precum ÅŸi alte componente ale bilanÅ£ului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute in reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaÅ£iei comunitare aplicabile.
   (6) In scopul respectării cerinÅ£elor prevăzute de legislaÅ£ia comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preÅŸedintelui, nivelul capitalului iniÅ£ial al S.S.I.F.
   (7) Cursul de referinţă la care se face referire in acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.
   (8) S.S.I.F. prevăzut la alin. (1) lit. b) poate deÅ£ine instrumente financiare in cont propriu, dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiÅ£ii:
   a) deÅ£inerea instrumentelor financiare in cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corectă a ordinelor clienÅ£ilor;
   b) valoarea totală de piaţă a instrumentelor financiare deÅ£inute in cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul iniÅ£ial al respectivei societăţi;
   c) S.S.I.F. respectă cerinÅ£ele referitoare la adecvarea capitalului in conformitate cu legislaÅ£ia comunitară;
   d) deÅ£inerile de instrumente financiare in cont propriu au caracter accidental ÅŸi provizoriu ÅŸi sunt strict limitate la timpul necesar finalizării respectivelor tranzacÅ£ii.

 

   SecÅ£iunea a 2-a
  Autorizarea, suspendarea ÅŸi retragerea autorizaÅ£iei

 

   Art. 8. - (1) S.S.I.F. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investiÅ£ii financiare, dacă indeplineÅŸte cumulativ următoarele condiÅ£ii:
   a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acÅ£iuni;
   b) sediul social ÅŸi sediul central, după caz, reprezentand locul unde se află centrul principal de conducere ÅŸi de administrare a activităţii, sunt situate in Romania;
   c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiÅ£ii financiare;
   d) calificarea, experienÅ£a profesională ÅŸi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor ÅŸi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;
   e) dovada existenÅ£ei capitalului iniÅ£ial minim, subscris ÅŸi integral vărsat in numerar, in funcÅ£ie de serviciile de investiÅ£ii financiare ce vor fi prestate;
   f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice ÅŸi a regulilor de ordine internă;
   g) prezentarea contractului incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) ÅŸi care indeplineÅŸte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. ÅŸi Camera Auditorilor Financiari din Romania;
   h) prezentarea structurii acÅ£ionariatului, a identităţii ÅŸi integrităţii acÅ£ionarilor semnificativi;
   i) alte cerinÅ£e prevăzute in reglementările C.N.V.M.
   (2) AutorizaÅ£ia acordată de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va menÅ£iona expres serviciile de investiÅ£ii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 ÅŸi 2 ÅŸi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menÅ£ionate la art. 5 alin. (1) pct. 2.
   (3) In situaÅ£ia in care S.S.I.F. se află in legături stranse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizaÅ£ia de a presta servicii de investiÅ£ii financiare acestei S.S.I.F., numai dacă aceste legături stranse nu impiedică realizarea atribuÅ£iilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.
   (4) C.N.V.M. acordă autorizaÅ£ia S.S.I.F., in termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaÅ£iei complete prevăzute de reglementările in vigoare sau emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, in termen de 30 de zile de la data comunicării ei.
   (5) S.S.I.F. poate incepe activitatea la data acordării autorizaÅ£iei, sub condiÅ£ia dobandirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
   Art. 9. - S.S.I.F. are obligaÅ£ia să respecte condiÅ£iile de autorizare, cerinÅ£ele prudenÅ£iale ÅŸi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege ÅŸi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, ÅŸi va notifica sau va supune in prealabil autorizării, după caz, orice modificare in modul ei de organizare ÅŸi funcÅ£ionare, in conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.
   Art. 10. - C.N.V.M. este in drept să nu acorde autorizaÅ£ia pentru prestarea de servicii de investiÅ£ii financiare unei societăţi comerciale, dacă:
   a) se află in procedură de insolvabilitate, potrivit legii;
   b) oricare dintre acÅ£ionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraÅ£ie sau conducătorii societăţii:
   1. se află in situaÅ£iile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deÅ£ine o poziÅ£ie semnificativă intr-o societate comercială care se incadrează in prevederile lit. a);
   2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, uz de fals, inÅŸelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum ÅŸi alte infracÅ£iuni de natură economică;
   3. a fost sancÅ£ionat de C.N.V.M., Banca NaÅ£ională a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieÅ£elor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada in care această interdicÅ£ie rămane in vigoare;
   c) C.N.V.M. constată că dispoziÅ£iile legale, reglementările emise in aplicarea acestora sau cele administrative, existente in statul nemembru care guvernează statutul persoanelor avand legături stranse cu S.S.I.F., ori dificultăţile in implementarea acestor dispoziÅ£ii impiedică realizarea unei supravegheri prudenÅ£iale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;
   d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acÅ£ionarilor persoane fizice ÅŸi/sau juridice care deÅ£in in mod direct sau indirect poziÅ£ii semnificative in S.S.I.F. sau cu privire la mărimea deÅ£inerilor acestor acÅ£ionari;
   e) C.N.V.M. constată că acÅ£ionarii, persoane fizice sau juridice, care deÅ£in in mod direct sau indirect poziÅ£ii semnificative in S.S.I.F., nu corespund cerinÅ£elor asigurării unei gestiuni sănătoase ÅŸi prudente a S.S.I.F. ÅŸi realizării unei supravegheri prudenÅ£iale eficiente potrivit prezentei legi;
   f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul iniÅ£ial, prevăzut in reglementările C.N.V.M.;
   g) deÅŸi cerinÅ£ele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt indeplinite, se dovedeÅŸte că nu se poate asigura o administrare sănătoasă ÅŸi prudentă a S.S.I.F.
   Art. 11. - C.N.V.M. este in drept să suspende autorizaÅ£ia S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă intre 5 ÅŸi 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt intrunite condiÅ£iile pentru retragerea autorizaÅ£iei sau pentru alte sancÅ£iuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniÅ£ial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit in prezentul articol.
   Art. 12. - (1) C.N.V.M. este in drept să retragă autorizaÅ£ia de a presta servicii de investiÅ£ii financiare unei S.S.I.F., in următoarele situaÅ£ii:
   a) S.S.I.F. nu a inceput să presteze serviciile de investiÅ£ii pentru care a fost autorizată, in termen de 12 luni de la primirea autorizaÅ£iei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepÅ£ia situaÅ£iei in care C.N.V.M. a suspendat autorizaÅ£ia pe această perioadă;
   b) S.S.I.F. nu mai indeplineÅŸte condiÅ£iile care au stat la baza emiterii autorizaÅ£iei;
   c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;
   d) S.S.I.F. sau agenÅ£ii săi pentru servicii de investiÅ£ii financiare nu respectă reglementările C.N.V.M. ÅŸi/sau ale pieÅ£elor reglementate;
   e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaÅ£iei creează incompatibilitate in prestarea de servicii de investiÅ£ii financiare;
   f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.
   (2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., in baza unei declaraÅ£ii de renunÅ£are, C.N.V.M. retrage autorizaÅ£ia de a presta servicii de investiÅ£ii financiare, in conformitate cu reglementările emise in acest sens.
   (3) C.N.V.M. anulează autorizaÅ£ia unei S.S.I.F. in cazul in care aceasta a fost obÅ£inută pe baza unor declaraÅ£ii sau informaÅ£ii false ori care au indus in eroare.
   Art. 13. - (1) C.N.V.M. va solicita informaÅ£ii ÅŸi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru inaintea autorizării unei S.S.I.F., atunci cand aceasta este:
   a) o filială a unui intermediar autorizat in acel stat membru;
   b) o filială a societăţii-mamă a unui intermediar autorizat in acel stat;
   c) este controlată de aceleaÅŸi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat in acel stat membru.
   (2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituÅ£iilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate inainte de acordarea autorizaÅ£iei unui S.S.I.F., care este:
   a) filiala unei instituÅ£ii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate intr-un stat membru;
   b) filiala societăţii-mamă a unei instituÅ£ii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate intr-un stat membru;
   c) controlată de aceleaÅŸi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituÅ£ie de credit sau o societate de asigurare autorizată intr-un stat membru.

 

   SecÅ£iunea a 3-a
  Conducătorii, administratorii, controlul intern ÅŸi
acţionarii semnificativi

 

   Art. 14. - (1) Conducerea S.S.I.F. trebuie să fie asigurată de cel puÅ£in două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaÅ£i ai S.S.I.F. cu contract individual de muncă ÅŸi pot fi membri ai consiliului de administraÅ£ie.
   (2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive ÅŸi/sau hotărarii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt imputernicite să conducă ÅŸi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia ÅŸi sunt investite cu competenÅ£a de a angaja răspunderea intermediarului; in această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor ÅŸi a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii de investiÅ£ii financiare pe teritoriul Romaniei, conducătorii sunt persoanele imputernicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei ÅŸi să angajeze legal in Romania intermediarul, persoană juridică străină.
   (3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activităţii S.S.I.F., să exercite exclusiv funcÅ£ia pentru care au fost numiÅ£i ÅŸi cel puÅ£in unul dintre aceÅŸtia să ateste cunoaÅŸterea limbii romane. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare in unul dintre aceste domenii ÅŸi să aibă o experienţă de minimum 3 ani in domeniul financiar-bancar sau al pieÅ£ei de capital.
   Art. 15. - Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.
   Art. 16. - S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate ÅŸi personalul acesteia a legislaÅ£iei in vigoare incidente pieÅ£ei de capital, precum ÅŸi a normelor interne.
   Art. 17. - CondiÅ£iile privind autorizarea personalului, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.
   Art. 18. - (1) Orice persoană care iÅŸi propune să achiziÅ£ioneze, direct sau indirect, acÅ£iuni la o S.S.I.F., prin care ar dobandi o poziÅ£ie semnificativă, trebuie să notifice in prealabil C.N.V.M., indicand mărimea poziÅ£iei avute in vedere.
   (2) Orice acÅ£ionar semnificativ care iÅŸi propune să-ÅŸi mărească participaÅ£ia, astfel incat aceasta să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenÅ£ionează ca respectiva S.S.I.F. să devină o filială a sa, trebuie să notifice in prealabil C.N.V.M.
   (3) C.N.V.M. se va pronunÅ£a in termen de 90 de zile de la data notificării ÅŸi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobandirea unei asemenea poziÅ£ii. In cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili ÅŸi termenul maxim in care trebuie să se realizeze dobandirea poziÅ£iei notificate.
   (4) Orice persoană care iÅŸi propune să-ÅŸi diminueze, direct sau indirect, poziÅ£ia semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice in prealabil C.N.V.M., indicand mărimea poziÅ£iei avute in vedere.
   (5) Orice acÅ£ionar semnificativ care iÅŸi propune să-ÅŸi diminueze, direct sau indirect, participaÅ£ia, care reprezintă mai puÅ£in de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calităţii de filială a sa, trebuie să notifice in prealabil C.N.V.M.
   (6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) ÅŸi (2) este o S.S.I.F., o instituÅ£ie de credit sau o societate de asigurare autorizată in alt stat, societatea-mamă a unei S.S.I.F., a unei instituÅ£ii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate in alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituÅ£ie de credit ori o societate de asigurare autorizată in alt stat, ÅŸi dacă, urmare a acelei achiziÅ£ii, S.S.I.F.-ul in care persoana care intenÅ£ionează să achiziÅ£ioneze acÅ£iuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenÅ£ia de dobandire a acÅ£iunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aÅŸa cum a fost prevăzută la art. 13.
   (7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de indată ce va lua la cunoÅŸtinţă, cu privire la orice achiziÅ£ie sau instrăinare a acÅ£iunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) ÅŸi (5).
   (8) Periodic, cel puÅ£in anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea acÅ£ionarilor ei semnificativi ÅŸi mărimea participaÅ£iilor acestora ÅŸi, după caz, orice alte date ÅŸi informaÅ£ii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.
   Art. 19. - (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobandirea unei poziÅ£ii prevăzute la art. 18 alin. (1) ÅŸi (2) dacă, Å£inand seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societăţii, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziÅ£ie poate prejudicia funcÅ£ionarea in bune condiÅ£ii a societăţii sau o bună supraveghere a acesteia.
   (2) In scopul verificării integrităţii unui acÅ£ionar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenÅ£ionează să achiziÅ£ioneze, direct sau indirect, acÅ£iuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acÅ£ionar, persoană fizică ÅŸi/sau juridică, ce deÅ£ine, in mod direct sau indirect, o poziÅ£ie semnificativă.
   Art. 20. - (1) In situaÅ£ia in care acÅ£ionarii semnificativi, membrii consiliului de administraÅ£ie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaÅ£iei, care se pot referi, printre altele, la interdicÅ£ii, sancÅ£iuni impotriva administratorilor ÅŸi/sau a conducerii, precum ÅŸi impotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.
   (2) Măsuri similare pot fi aplicate ÅŸi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaÅ£iilor prevăzute la art. 18 alin. (1) ÅŸi (2).
   (3) In cazul in care dobandirea sau majorarea unei poziÅ£ii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.
   Art. 21. - In cazul in care influenÅ£a exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) ÅŸi (2) ÅŸi art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acÅ£iunilor deÅ£inute de respectivii acÅ£ionari.

 

   CAPITOLUL IV
  Reguli prudenÅ£iale

 

   Art. 22. - In scopul protecÅ£iei investitorilor, asigurării stabilităţii, competitivităţii ÅŸi bunei funcÅ£ionări a pieÅ£elor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinÅ£ele prudenÅ£iale ÅŸi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, in scopul prevenirii ÅŸi limitării efectelor acestora.
   Art. 23. - (1) Intermediarii autorizaÅ£i de C.N.V.M. au obligaÅ£ia să prezinte situaÅ£iile lor financiare, precum ÅŸi rapoarte periodice.
   (2) C.N.V.M va emite reglementări privind conÅ£inutul, forma ÅŸi termenele de transmitere a rapoartelor menÅ£ionate la alin. (1).
   (3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor inscrise in situaÅ£iile financiare ÅŸi in raportările periodice, prin inspecÅ£ii.
   (4) Intermediarii sunt obligaÅ£i să păstreze, pe o perioadă de cel puÅ£in 5 ani, informaÅ£iile ÅŸi datele privind serviciile de investiÅ£ii financiare prestate in conformitate cu prevederile art. 5, in legătură cu un instrument financiar tranzacÅ£ionat, indiferent dacă aceste tranzacÅ£ii s-au desfăşurat pe o piaţă reglementată sau nu.
   Art. 24. - (1) Intermediarii vor respecta in orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenÅ£ialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenÅ£iale se vor referi, fără a se limita la:
   a) proceduri administrative ÅŸi contabile corespunzătoare, de control ÅŸi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum ÅŸi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacÅ£iile personale ale salariaÅ£ilor;
   b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparÅ£inand investitorilor de cele aparÅ£inand intermediarului, in scopul protejării drepturilor lor de proprietate, in special in situaÅ£ia insolvenÅ£ei intermediarului, precum ÅŸi impotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, in tranzacÅ£iile pe cont propriu, in afara situaÅ£iei in care investitorii consimt in mod expres;
   c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepÅ£ia instituÅ£iilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri in interesul firmei;