Legea 678/2001 Privind Prevenirea Si Combaterea Traficului De Persoane

Legea 678 din 21/11/2001, actualizata la data de 03/05/2011, privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

CAPITOLUL I
  DispoziÅ£ii generale

 

   Art. 1. - Prezenta lege reglementează prevenirea ÅŸi combaterea traficului de persoane, precum ÅŸi protecÅ£ia ÅŸi asistenÅ£a acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei ÅŸi o atingere a demnităţii ÅŸi integrităţii acesteia.
   Art. 2. - In prezenta lege, termenii ÅŸi expresiile de mai jos au următorul inÅ£eles:
   1. prin trafic de persoane se inÅ£elege faptele prevăzute la art. 12 ÅŸi 13;
   2. prin exploatarea unei persoane se inÅ£elege:
   a) executarea unei munci sau indeplinirea de servicii in mod forÅ£at ori cu incălcarea normelor legale privind condiÅ£iile de muncă, salarizare, sănătate ÅŸi securitate;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 1. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 79/2005 incepand cu 19.07.2005.

 

   b) Å£inerea in stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
   c) obligarea la practicarea prostituÅ£iei, cerÅŸetoriei, la reprezentări pornografice in vederea producerii ÅŸi difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 1. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   d) prelevarea de organe, Å£esuturi sau celule de origine umană, cu incălcarea dispoziÅ£iilor legale;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 1. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   e) efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se incalcă drepturi ÅŸi libertăţi fundamentale ale omului.

 

   3. prin victimă a traficului de persoane se inÅ£elege persoana fizică, subiect pasiv al faptelor prevăzute la art. 12, 13, 15, 17 ÅŸi 18, indiferent dacă participă sau nu in procesul penal in calitate de parte vătămată.
    ___________
    Punctul 3. a fost introdus prin punctul 2. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   
CAPITOLUL II

  Prevenirea traficului de persoane

 

   Art. 3. - Pentru o luptă eficientă impotriva traficului de persoane autorităţile ÅŸi instituÅ£iile publice prevăzute in prezentul capitol, organizaÅ£iile neguvernamentale ÅŸi alÅ£i reprezentanÅ£i ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, in cooperare, o activitate susÅ£inută de prevenire a traficului de persoane, in special de femei ÅŸi copii.
   Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale, Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor, Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul JustiÅ£iei, autorităţile administraÅ£iei publice locale, precum ÅŸi alte organisme guvernamentale cu atribuÅ£ii in domeniul traficului de persoane iau măsurile necesare pentru aplicarea, in domeniile lor de activitate, a Strategiei naÅ£ionale impotriva traficului de persoane ÅŸi a Planului naÅ£ional de acÅ£iune pentru implementarea acesteia.
    ___________
    Art. 4. a fost modificat prin punctul 1. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   Art. 5. - (1) Ministerul Afacerilor Externe intocmeÅŸte o listă cu statele care prezintă potenÅ£ial ridicat sub aspectul traficului de persoane, care va fi comunicată, la cerere, instituÅ£iilor interesate.
   (2) Ministerul Afacerilor Externe ÅŸi Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor adoptă măsurile necesare, in baza legislaÅ£iei care reglementează regimul străinilor in Romania, pentru a impiedica accesul pe teritoriul Romaniei al cetăţenilor străini in legătură cu care există indicii temeinice că ar fi implicaÅ£i in traficul de persoane, in sensul prezentei legi.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 6. - (1) Ministerul Muncii ÅŸi Solidarităţii Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central ÅŸi teritorial, elaborează ÅŸi aplică măsuri speciale de integrare pe piaÅ£a muncii a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, in special pentru femeile din zonele defavorizate ÅŸi pentru persoanele marginalizate social.
   (2) Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă dezvoltă programe de informare privind piaÅ£a muncii ÅŸi drepturile angajaÅ£ilor, programe de formare profesională, precum ÅŸi de informare a agenÅ£ilor economici, pentru angajarea acestora cu prioritate.
   (3) Ministerul Muncii ÅŸi Solidarităţii Sociale impreună cu Ministerul FinanÅ£elor Publice studiază oportunitatea elaborării unor măsuri de stimulare a agenÅ£ilor economici care angajează atat persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cat ÅŸi victime ale traficului, care au absolvit cursuri de formare profesională, făcand propuneri in acest sens.
   Art. 7. - AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane realizează ÅŸi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potenÅ£iale victime ale traficului de persoane.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 2. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   Art. 8. - Ministerul EducaÅ£iei, Cercetării, Tineretului ÅŸi Sportului realizează, individual ori in parteneriat cu celelalte ministere implicate ÅŸi/sau cu organizaÅ£iile neguvernamentale cu activitate in domeniu, programe educative in vederea prevenirii traficului de persoane, după cum urmează:
   a) activităţi educative in zona educaÅ£iei formale ÅŸi nonformale destinate elevilor din invăţămantul preuniversitar ÅŸi studenÅ£ilor din invăţămantul universitar;
   b) activităţi de informare ÅŸi consiliere a părinÅ£ilor ÅŸi elevilor asupra consecinÅ£elor traficului de persoane;
   c) seminare de informare a cadrelor didactice in domeniul drepturilor copiilor ÅŸi al traficului de persoane.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 6. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 9. - (1) Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor, prin AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane ÅŸi Inspectoratul General al PoliÅ£iei Romane, cu sprijinul altor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii cu atribuÅ£ii in domeniu, realizează ÅŸi actualizează, potrivit competenÅ£elor, baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizează ÅŸi evaluează periodic acest fenomen, luand in considerare atat făptuitorii, cat ÅŸi victimele traficului de persoane, precum ÅŸi persoanele juridice implicate in săvarÅŸirea infracÅ£iunii de trafic de persoane.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   (2) Constituirea ÅŸi actualizarea bazei de date privind fenomenul traficului de persoane se realizează prin grija fiecărei instituÅ£ii din cadrul Ministerului AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor prevăzute la alin. (1), pe domeniul specific de activitate.
   (3) Publicarea semestrială a informaÅ£iilor statistice ÅŸi publicarea anuală a raportului privind fenomenul traficului de persoane se fac de către AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.
    ___________
    Art. 9. a fost modificat prin punctul 7. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 10. - AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane, cu sprijinul altor instituÅ£ii ÅŸi organizaÅ£ii cu atribuÅ£ii in domeniu, efectuează studii periodice in scopul identificării cauzelor care determină ÅŸi a condiÅ£iilor ce favorizează traficul de persoane.
    ___________
    Art. 10. a fost modificat prin punctul 4. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   Art. 11. - Pentru prevenirea traficului de persoane, AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane, in cooperare cu instituÅ£iile interesate, precum ÅŸi cu organizaÅ£ii neguvernamentale, organizaÅ£ii internaÅ£ionale ÅŸi reprezentanÅ£i ai societăţii civile, angajaÅ£i in prevenirea traficului de persoane, in protecÅ£ia ÅŸi asistarea victimelor acestuia, organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane ÅŸi riscurile la care sunt supuse victimele acestuia.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 5. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   
CAPITOLUL III

  InfracÅ£iuni

 

   
SECÅ¢IUNEA 1

  InfracÅ£iuni privind traficul de persoane

 

   Art. 12. - (1) Constituie infracÅ£iunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin ameninÅ£are, violenţă sau prin alte forme de constrangere, prin răpire, fraudă ori inÅŸelăciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-ÅŸi exprima voinÅ£a ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obÅ£inerea consimţămantului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, in scopul exploatării acestei persoane, ÅŸi se pedepseÅŸte cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   (2) Traficul de persoane săvarÅŸit in una dintre următoarele imprejurări:
   a) de două sau mai multe persoane impreună;
   b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
   c) de un funcÅ£ionar public in exerciÅ£iul atribuÅ£iilor de serviciu constituie infracÅ£iune ÅŸi se pedepseÅŸte cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 79/2005 incepand cu 16.10.2005.

 

   (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoare de la 15 la 25 de ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
   Art. 13. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, in scopul exploatării acestuia, constituie infracÅ£iunea de trafic de minori ÅŸi se pedepseÅŸte cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
   (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvarÅŸită prin ameninÅ£are, violenţă sau alte forme de constrangere, prin răpire, fraudă ori inÅŸelăciune, abuz de autoritate sau profitand de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-ÅŸi exprima voinÅ£a sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obÅ£inerea consimţămantului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este inchisoare de la 7 ani la 18 ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
   (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) ÅŸi (2) sunt săvarÅŸite in condiÅ£iile prevăzute la art. 12 alin. (2) sau de către un membru de familie, pedeapsa este inchisoare de la 7 ani la 18 ani ÅŸi interzicerea unor drepturi, in cazul prevăzut la alin. (1), ÅŸi inchisoare de la 10 ani la 20 de ani ÅŸi interzicerea unor drepturi, in cazul prevăzut la alin. (2).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   (4) Dacă faptele prevăzute in prezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoare de la 15 ani la 25 de ani ÅŸi interzicerea unor drepturi.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin punctul 3. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 79/2005 incepand cu 19.07.2005.

 

   Art. 14. Abrogat prin alineatul din Legea nr. 39/2003 incepand cu 28.02.2003.
   Art. 141. - Fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 2 pct. 2, prestate de o persoană despre care beneficiarul ÅŸtie că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseÅŸte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracÅ£iune mai gravă.
    ___________
    Art. 141. a fost introdus prin punctul 12. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 15. - (1) Tentativa infracÅ£iunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepseÅŸte.
   (2) Organizarea săvarÅŸirii infracÅ£iunilor prevăzute in prezentul capitol constituie infracÅ£iune ÅŸi se pedepseÅŸte ca ÅŸi infracÅ£iunea organizată.
   Art. 16. - Consimţămantul persoanei, victimă a traficului, nu inlătură răspunderea penală a făptuitorului.

 

   
SECÅ¢IUNEA a 2-a

  InfracÅ£iuni in legătură cu traficul de persoane

 

   Art. 17. - (1) Fapta de a determina sau de a permite, cu ÅŸtiinţă, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rămanerea pe teritoriul ţării a unei persoane care nu este cetăţean roman, supusă traficului de persoane in sensul prezentei legi:
   a) folosind faţă de aceasta mijloace frauduloase, violenţă sau ameninţări ori altă formă de constrangere; sau
   b) abuzand de starea specială in care se găseÅŸte acea persoană, datorită situaÅ£iei sale ilegale ori precare de intrare sau ÅŸedere in Å£ară, ori datorită sarcinii, unei boli sau infirmităţi ori unei deficienÅ£e, fizice sau mintale, constituie infracÅ£iune ÅŸi se sancÅ£ionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracÅ£iunea de trafic de persoane.
   (2) Abrogat prin punctul 13. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.
   Art. 18. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau de a răspandi, a inchiria, a distribui, a confecÅ£iona ori de a produce in alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispoziÅ£ie ori de a deÅ£ine in vederea răspandirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziÅ£ii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au implinit varsta de 18 ani, constituie infracÅ£iunea de pornografie infantilă ÅŸi se pedepseÅŸte cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
   (2) Cu aceeaÅŸi pedeapsă se sancÅ£ionează ÅŸi importul ori predarea de obiecte dintre cele prevăzute la alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, in vederea comercializării ori distribuirii lor.
   (3) Abrogat prin alineatul din Legea nr. 39/2003 incepand cu 28.02.2003.
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin alineatul din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 143/2002 incepand cu 05.11.2002.

 

   Art. 181. - Dacă una dintre faptele prevăzute la art. 12, 13, 15, 17 ÅŸi 18 a fost săvarÅŸită de o persoană juridică, pe langă pedeapsa amenzii se aplică ÅŸi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice sau a suspendării activităţii ori a uneia dintre activităţile persoanei juridice, după caz.
    ___________
    Art. 181. a fost introdus prin punctul 14. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   
SECÅ¢IUNEA a 3-a

  DispoziÅ£ii speciale

 

   Art. 19. - Banii, valorile sau orice alte bunuri dobandite in urma săvarÅŸirii infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege ori cele care au servit la săvarÅŸirea acestor infracÅ£iuni, precum ÅŸi celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, in condiÅ£iile stabilite de acel articol.
   (2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvarÅŸirea infracÅ£iunii ÅŸi mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum ÅŸi imobilele in care aceste persoane au fost cazate, dacă aparÅ£in făptuitorilor.
   Art. 20. - (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvarÅŸit, ca urmare a exploatării sale, infracÅ£iunea de prostituÅ£ie, de cerÅŸetorie, trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori donare de organe sau Å£esuturi ori celule de origine umană, in condiÅ£iile prevăzute la art. 157 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, nu se pedepseÅŸte pentru aceste infracÅ£iuni.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   (2) Persoana care a comis una dintre infracÅ£iunile prevăzute de prezenta lege, iar in timpul urmăririi penale denunţă ÅŸi facilitează identificarea ÅŸi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvarÅŸit infracÅ£iuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
    ___________
    Art. 20. a fost modificat prin punctul 4. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 79/2005 incepand cu 19.07.2005.

 

   
CAPITOLUL IV

  DispoziÅ£ii speciale privind procedura judiciară

 

   Art. 21. - Urmărirea penală pentru infracÅ£iunile prevăzute de prezenta lege se efectuează in mod obligatoriu de către procuror ÅŸi se judecă in primă instanţă de către tribunal.
   Art. 22. - In vederea strangerii datelor necesare inceperii urmăririi penale pot fi folosiÅ£i investigatori sub acoperire, in condiÅ£iile legii.
   Art. 23. - (1) Cand există date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteÅŸte comiterea unei infracÅ£iuni dintre cele prevăzute in prezenta lege sau care a comis o asemenea infracÅ£iune foloseÅŸte sisteme de telecomunicaÅ£ii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinată, la aceste sisteme ÅŸi să le supravegheze.
    DispoziÅ£iile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică in mod corespunzător.
   Art. 24. - (1) ÅžedinÅ£ele de judecată in cauzele privind infracÅ£iunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 ÅŸi de pornografie infantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice.
   (2) La desfăşurarea judecăţii in condiÅ£iile alin. (1) pot asista părÅ£ile, reprezentanÅ£ii acestora, apărătorii, reprezentanÅ£ii AgenÅ£iei NaÅ£ionale impotriva Traficului de Persoane, precum ÅŸi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   (3) In cauzele privind infracÅ£iunile prevăzute in prezenta lege, ascultarea minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se face in prezenÅ£a a cel puÅ£in unuia dintre părinÅ£i sau a altui reprezentant legal, fiind totodată obligatorie ÅŸi citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al direcÅ£iei generale de asistenţă socială ÅŸi protecÅ£ia copilului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 16. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 25. - La judecarea infracÅ£iunilor prevăzute la art. 12 ÅŸi 17, la cererea părÅ£ii vătămate, instanÅ£a poate declara ÅŸedinÅ£a secretă.

 

   
CAPITOLUL V

  ProtecÅ£ia ÅŸi asistenÅ£a victimelor traficului de persoane

 

   Art. 26. - (1) Persoanelor vătămate prin infracÅ£iunile prevăzute in prezenta lege, precum ÅŸi altor victime ale acestor infracÅ£iuni li se acordă in mod special protecÅ£ie ÅŸi asistenţă fizică, psihologică, medicală, juridică ÅŸi socială.
   (2) Victimele traficului de persoane, in condiÅ£iile in care furnizează organelor de urmărire penală sau instanÅ£ei de judecată date ÅŸi informaÅ£ii cu caracter determinant pentru identificarea ÅŸi tragerea la răspundere penală a autorilor, pot fi incluse in Programul de protecÅ£ie a martorilor, potrivit legii.
   (3) ViaÅ£a privată ÅŸi identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite potrivit prezentei legi.
   (4) Victimele infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psihologică ÅŸi socială.
   (5) Minorilor, victime ale infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege, li se acordă protecÅ£ie ÅŸi asistenţă specială, in raport cu varsta lor.
   (6) Femeilor, victime ale infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege, precum ÅŸi celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infracÅ£iuni li se acordă o protecÅ£ie ÅŸi o asistenţă socială specifice.
    ___________
    Art. 26. a fost modificat prin punctul 17. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 27. - (1) La cererea organelor judiciare, Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor asigură protecÅ£ia fizică pentru victimele traficului de persoane, precum ÅŸi pentru membrii grupurilor, fundaÅ£iilor, asociaÅ£iilor sau organizaÅ£iilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă a acestora, in condiÅ£iile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
   (2) AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane, in cooperare cu instituÅ£iile interesate, precum ÅŸi cu organizaÅ£ii neguvernamentale, organizaÅ£ii internaÅ£ionale ÅŸi reprezentanÅ£i ai societăţii civile angajaÅ£i in protecÅ£ia ÅŸi asistarea victimelor traficului de persoane, asigură acestora suportul psihologic ÅŸi asistenÅ£a necesare integrării sociale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   (3) AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane monitorizează asistenÅ£a acordată victimei traficului de persoane ÅŸi facilitează participarea acesteia la activitatea de urmărire penală ÅŸi judecată, desfăşurand activităţi destinate facilitării actului de justiÅ£ie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.
    ___________
    Art. 27. a fost modificat prin punctul 18. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 271. - AsistenÅ£a medicală pentru victimele traficului de persoane se asigură in conformitate cu actele normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate.
    ___________
    Art. 271. a fost introdus prin punctul 19. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 272. - (1) In vederea imbunătăţirii accesului victimelor traficului de persoane la serviciile de asistenţă ÅŸi protecÅ£ie, instituÅ£iile ÅŸi organizaÅ£iile neguvernamentale cu atribuÅ£ii in domeniu cooperează in vederea aplicării Mecanismului naÅ£ional de identificare ÅŸi referire a victimelor traficului de persoane.
   (2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului administraÅ£iei ÅŸi internelor, al ministrului educaÅ£iei, cercetării, tineretului ÅŸi sportului, al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei ÅŸi protecÅ£iei sociale, al ministrului afacerilor externe, al procurorului general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de CasaÅ£ie ÅŸi JustiÅ£ie ÅŸi al ministrului justiÅ£iei ÅŸi are ca obiect stabilirea modalităţilor de identificare a victimelor traficului de persoane ÅŸi a procedurii de incredinÅ£are a acestora către furnizorii de servicii de protecÅ£ie ÅŸi asistenţă.
   (3) Monitorizarea funcÅ£ionării Mecanismului naÅ£ional de identificare ÅŸi referire a victimelor traficului de persoane este asigurată de către AgenÅ£ia NaÅ£ională impotriva Traficului de Persoane.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.
    ___________
    Art. 272. a fost introdus prin punctul 19. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 28. - Cetăţenilor romani aflaÅ£i pe teritoriul altor ţări, victime ale traficului de persoane, li se acordă, la cerere, asistenţă de către misiunile diplomatice ÅŸi oficiile consulare ale Romaniei in acele ţări.
   (2) In vederea repatrierii cetăţenilor romani victime ale traficului de persoane, Ministerul Afacerilor Externe asigură transportul acestora.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 20. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 29. - Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice ÅŸi oficiile consulare ale Romaniei, eliberează, in caz de necesitate, in vederea repatrierii, documente de identitate cetăţenilor romani care au fost victime ale traficului de persoane, intr-un timp rezonabil, fără intarzieri nejustificate.
   Art. 30. - (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură difuzarea către cei interesaÅ£i, prin intermediul misiunilor diplomatice ÅŸi al oficiilor consulare ale Romaniei in străinătate, a unor materiale de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului de persoane, potrivit legislaÅ£iei romane ÅŸi a statului de reÅŸedinţă.
   (2) Misiunile diplomatice ÅŸi oficiile consulare ale Romaniei in străinătate asigură informarea organelor judiciare străine cu privire la reglementările romane in materie.
   (3) Misiunile diplomatice ÅŸi oficiile consulare ale Romaniei in străinătate publică, prin mijloace electronice proprii, informaÅ£ii referitoare la legislaÅ£ia naÅ£ională ÅŸi a statului străin in domeniu, datele de contact ale AgenÅ£iei NaÅ£ionale impotriva Traficului de Persoane ÅŸi ale centrelor regionale ale acesteia.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   (4) Åžefii misiunilor diplomatice ÅŸi ai oficiilor consulare ale Romaniei in străinătate vor desemna un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetăţenilor romani, victime ale traficului de persoane, in sensul prezentei legi.
   (5) Metodologia de repatriere a cetăţenilor romani, victime ale traficului de persoane, se elaborează de către Ministerul Afacerilor Externe impreună cu Ministerul de Interne ÅŸi Ministerul JustiÅ£iei, in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei legi.
   Art. 31. - Ministerul de Interne asigură, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei Romaniei, personal special instruit pentru identificarea ÅŸi preluarea victimelor, in vederea indrumării acestora către instituÅ£iile specializate.
   Art. 32. - (1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, in centre de asistenţă ÅŸi protecÅ£ie a victimelor traficului de persoane, denumite in continuare centre, sau in locuinÅ£e protejate pentru victimele traficului de persoane, infiinÅ£ate prin prezenta lege, denumite in continuare locuinÅ£e protejate.
   (2) Centrele funcÅ£ionează in subordinea consiliilor judeÅ£ene Arad, BotoÅŸani, GalaÅ£i, Giurgiu, IaÅŸi, Ilfov, MehedinÅ£i, Satu Mare ÅŸi TimiÅŸ.
   (3) LocuinÅ£a protejată reprezintă aÅŸezămantul social, fără personalitate juridică, dezvoltat pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial in sistem protejat ÅŸi asistenţă, in vederea reintegrării sociale a acestora.
   (4) LocuinÅ£ele protejate sunt organizate ÅŸi funcÅ£ionează in subordinea direcÅ£iilor generale de asistenţă socială ÅŸi protecÅ£ia copilului.
   (5) Durata cazării in centre, respectiv in locuinÅ£ele protejate este stabilită prin hotărare a consiliului judeÅ£ean, pentru cel mult 90 de zile.
   (6) Durata cazării in centre sau in locuinÅ£ele protejate poate fi prelungită, prin hotărare a consiliului judeÅ£ean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, pană la finalizarea procesului penal.
   (7) Centrele ÅŸi locuinÅ£ele protejate sunt amenajate ÅŸi dotate astfel incat să ofere condiÅ£ii civilizate de cazare ÅŸi igienă personală, hrană, asistenţă psihologică ÅŸi medicală.
   (8) In cadrul direcÅ£iilor generale de asistenţă socială ÅŸi protecÅ£ia copilului se infiinÅ£ează servicii de asistenţă pentru victimele adulte ale traficului de persoane.
   (9) FinanÅ£area cheltuielilor curente ÅŸi de capital pentru centrele prevăzute la alin. (2), precum ÅŸi pentru locuinÅ£ele protejate prevăzute la alin. (4) se realizează de la bugetele locale ale judeÅ£elor pe a căror rază administrativ-teritorială funcÅ£ionează.
   (10) Costurile referitoare la cazarea, asistenÅ£a ÅŸi protecÅ£ia victimelor traficului de persoane, precum ÅŸi la transportul acestora intre unităţile administrativ-teritoriale unde au fost identificate ÅŸi cele in care se află centrul sau locuinÅ£a protejată unde urmează să fie cazate/asistate se suportă de la bugetul local al judeÅ£ului pe a cărui rază administrativ-teritorială funcÅ£ionează centrul sau locuinÅ£a protejată.
   (11) In funcÅ£ie de evoluÅ£ia fenomenului traficului de persoane in Romania, Consiliul General al Municipiului BucureÅŸti sau consiliile judeÅ£ene, altele decat cele prevăzute la alin. (2), pot infiinÅ£a centre in condiÅ£iile alin. (7), (9) ÅŸi (10).
    ___________
    Art. 32. a fost modificat prin punctul 22. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 33. - Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigură de către asistenÅ£ii sociali din aparatul consiliului local in a cărui rază teritorială iÅŸi desfăşoară activitatea centrele informaÅ£ii ÅŸi consiliere pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social.
   (2) Plăţile contribuÅ£iilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane se fac de către autorităţile administraÅ£iei publice locale din bugetele locale, din sumele primite cu această destinaÅ£ie de la bugetul de stat.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin linia din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

 

   (3) Sumele necesare plăţii contribuÅ£iilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane de către autorităţile administraÅ£iei publice locale se alocă, anual, integral, prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin cuprinderea distinctă in bugetul Ministerului Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin linia din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

 

   (4) Procedura privind virarea către bugetele locale a sumelor prevăzute la alin. (3), precum ÅŸi plata contribuÅ£iilor la sistemele de asigurări sociale pentru victimele traficului de persoane către Casa NaÅ£ională de Asigurări de Sănătate se aprobă prin hotărare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin linia din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 117/2010 incepand cu 30.12.2010.

 

   Art. 34. - (1) Regulamentele de organizare ÅŸi funcÅ£ionare ale centrelor ÅŸi locuinÅ£elor protejate, precum ÅŸi structura organizatorică a acestora se aprobă de consiliul judeÅ£ean sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului BucureÅŸti, cu consultarea AgenÅ£iei NaÅ£ionale impotriva Traficului de Persoane.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 41/2011 incepand cu 03.05.2011.

 

   (2) Personalul incadrat in centre este salarizat potrivit legislaÅ£iei referitoare la salarizarea personalului din unităţile bugetare.
   (3) Abrogat prin punctul 24. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.
   Art. 35. - (1) AgenÅ£iile judeÅ£ene pentru ocuparea forÅ£ei de muncă organizează gratuit, in condiÅ£iile legii, programe speciale de scurtă durată pentru formarea profesională a victimelor cazate.
   (2) De asemenea, agenÅ£iile prevăzute la alin. (1) asigură gratuit, cu prioritate, victimelor traficului de persoane servicii de consiliere ÅŸi mediere a muncii, in vederea identificării unui loc de muncă.
   (3) Persoanele cu risc ridicat de a fi traficate ÅŸi victimele traficului de persoane, care au dreptul de a munci in Romania, beneficiază gratuit, cu prioritate, de serviciile oferite de agenÅ£iile pentru ocuparea forÅ£ei de muncă judeÅ£ene, respectiv a municipiului BucureÅŸti, potrivit normelor legale privind sistemul asigurărilor de ÅŸomaj ÅŸi stimularea ocupării forÅ£ei de muncă.
    ___________
    Art. 35. a fost modificat prin punctul 25. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 36. - Victimelor traficului de persoane, cetăţeni romani, li se pot acorda locuinÅ£e sociale, cu prioritate, de către consiliile locale din localitatea de domiciliu.
   Art. 37. - Romania le facilitează cetăţenilor străini, victime ale traficului de persoane, intoarcerea in Å£ara lor de origine fără nici o intarziere nejustificată ÅŸi le asigură transportul in deplină securitate pană la frontiera statului roman, dacă nu este prevăzut altfel in acordurile bilaterale.
   Art. 38. - (1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazaÅ£i in centrele special amenajate potrivit OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor in Romania, republicată, cu completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea in custodie publică a acestora. In acest scop, administraÅ£ia centrelor amenajează spaÅ£ii speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luaÅ£i in custodie publică.
   (2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanÅ£i ai unei forme de protecÅ£ie in Romania, pot fi cazaÅ£i in centrele special amenajate potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
   (3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de directorul general al Oficiului Roman pentru Imigrări, la solicitarea scrisă a autorităţilor competente.
   (4) Străinii victime ale traficului de persoane sunt informaÅ£i in locurile de cazare, intr-o limbă pe care o inÅ£eleg, cu privire la procedurile judiciare ÅŸi administrative aplicate ÅŸi pot beneficia de consiliere psihologică, de asistenţă medicală ÅŸi socială, precum ÅŸi de medicamente ÅŸi hrană in aceleaÅŸi condiÅ£ii ca ÅŸi victimele cetăţeni romani.
    ___________
    Art. 38. a fost modificat prin punctul 26. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 381. - Prevederile referitoare la victimele traficului de persoane cetăţeni romani se aplică ÅŸi victimelor traficului de persoane cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al SpaÅ£iului Economic European.
    ___________
    Art. 381. a fost introdus prin punctul 27. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 39. - In cazul in care străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă niciun document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor poate solicita ambasadelor acreditate in Romania eliberarea unui nou paÅŸaport sau titlu de călătorie, după caz, pentru aceÅŸtia, cu excepÅ£ia cazului solicitanÅ£ilor de azil ori al beneficiarilor de protecÅ£ie in Romania.
    ___________
    Art. 39. a fost modificat prin punctul 28. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 391. - (1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare ÅŸi reflecÅ£ie de pană la 90 de zile, pentru a se reface, a ieÅŸi de sub influenÅ£a făptuitorilor ÅŸi a lua o decizie in cunoÅŸtinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente, timp in care li se acordă de către Oficiul Roman pentru Imigrări, la solicitarea procurorului sau a instanÅ£ei, tolerarea rămanerii pe teritoriul Romaniei. In perioada de recuperare ÅŸi reflecÅ£ie, străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   (2) In timpul sau la expirarea perioadei de reflecÅ£ie, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de ÅŸedere temporară, in condiÅ£iile prevăzute de OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
   (3) Perioada de reflecÅ£ie incetează in oricare dintre următoarele cazuri:
   a) se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie iniÅ£iativă, contactul cu infractorii;
   b) există un pericol pentru ordinea publică ÅŸi securitatea naÅ£ională;
   c) statutul de victimă a fost invocat in mod nejustificat.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 30. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.
    ___________
    Art. 391. a fost introdus prin punctul 6. din OrdonanÅ£a de urgenţă nr. 79/2005 incepand cu 19.07.2005.

 

   Art. 392. - (1) Cetăţenii romani cu privire la care există motive temeinice să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare ÅŸi reflecÅ£ie de pană la 90 de zile, fie pentru a li se permite să se recupereze, fie pentru a evita influenÅ£a traficanÅ£ilor, fie pentru a lua o decizie in cunoÅŸtinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente.
   (2) In perioada de recuperare ÅŸi reflecÅ£ie, cetăţenii romani beneficiază de consiliere psihologică, de asistenţă medicală ÅŸi socială, de medicamente ÅŸi hrană, precum ÅŸi de cazare, la cerere, in centrele sau locuinÅ£ele protejate ÅŸi sunt informaÅ£i cu privire la procedurile judiciare ÅŸi administrative aplicabile.
   (3) Perioada de reflecÅ£ie incetează in oricare dintre următoarele cazuri:
   a) se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie iniÅ£iativă, contactul cu infractorii;
   b) există un pericol pentru ordinea publică ÅŸi securitatea naÅ£ională;
   c) statutul de victimă a fost invocat in mod nejustificat.
    ___________
    Art. 392. a fost introdus prin punctul 31. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 40. - In cazul aducerii in Romania de către o companie de transport de victime ale traficului, cunoscand caracterul ilicit al acestuia, compania de transport respectivă este obligată să asigure cazarea ÅŸi intreÅ£inerea acestora pe perioada stabilită de Ministerul de Interne ÅŸi să suporte transportul lor pană la frontiera romană, conform legii.
   Art. 41. - Minorilor cetăţeni străini care insoÅ£esc victimele traficului de persoane sau care sunt ei inÅŸiÅŸi victime li se aplică, in mod corespunzător, prevederile referitoare la regimul străinilor in Romania.
    ___________
    Art. 41. a fost modificat prin punctul 32. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 42. - AsociaÅ£iile ÅŸi fundaÅ£iile care fac dovada că desfăşoară programe de servicii de asistenţă socială pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrană, consiliere psihică, psihologică ÅŸi juridică, asistenţă medicală, vor putea beneficia de subvenÅ£ii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, in condiÅ£iile legii.
   Art. 43. - Victimele infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege sunt informate cu privire la procedurile judiciare ÅŸi administrative aplicabile.
    ___________
    Art. 43. a fost modificat prin punctul 33. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   Art. 44. - (1) Persoanelor prevăzute la art. 43 li se asigură asistenţă juridică obligatorie pentru a putea să iÅŸi exercite drepturile in cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, in toate fazele procesului penal, ÅŸi să iÅŸi susÅ£ină cererile ÅŸi pretenÅ£iile civile faţă de persoanele care au săvarÅŸit infracÅ£iunile prevăzute de prezenta lege, in care ele sunt implicate.
   (2) Prevederile cap. IV din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecÅ£iei victimelor infracÅ£iunilor, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, referitoare la asistenÅ£a juridică gratuită a victimelor unor infracÅ£iuni se aplică in mod corespunzător ÅŸi victimelor traficului de persoane.
    ___________
    Art. 44. a fost modificat prin punctul 34. din Legea nr. 230/2010 incepand cu 09.12.2010.

 

   
CAPITOLUL VI

  Cooperarea internaÅ£ională

 

   Art. 45. - Prin prezenta lege se instituie ofiÅ£eri de legătură in cadrul Ministerului de Interne, precum ÅŸi magistraÅ£i de legătură la nivelul parchetelor de pe langă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofiÅ£eri de legătură sau, după caz, cu magistraÅ£i de legătură care funcÅ£ionează in alte state, in scopul coordonării acÅ£iunilor acestora in cursul urmăririi penale.
   Art. 46. - In vederea schimbului de date ÅŸi de informaÅ£ii cu privire la investigarea ÅŸi urmărirea infracÅ£iunilor prevăzute in prezenta lege se va stabili un punct de contact in cadrul Ministerului de Interne ÅŸi al Parchetului de pe langă Curtea Supremă de JustiÅ£ie cu instituÅ£ii similare din alte state.
   Art. 47. - (1) Societăţile de transport internaÅ£ional sunt obligate să verifice la emiterea documentului de călătorie dacă pasagerii sunt in posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea in Å£ara de tranzit sau de primire.
   (2) ObligaÅ£ia prevăzută la alin. (1) revine ÅŸi conducătorului mijlocului de transport internaÅ£ional rutier la urcarea pasagerilor, precum ÅŸi personalului abilitat să controleze documentele de călătorie.

 

   
CAPITOLUL VII

  DispoziÅ£ii finale

 

   Art. 48. - Pentru identificarea victimelor traficului de persoane lucrătorii Ministerului de Interne pot organiza controale in instituÅ£ii publice ori particulare, precum ÅŸi in incinta agenÅ£ilor economici, indiferent de proprietar sau de deÅ£inător, in condiÅ£iile legii.
   Art. 49. - In termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi se va adopta, prin hotărare a Guvernului, regulamentul de aplicare a acesteia.

 

    Această lege a fost adoptată de Camera DeputaÅ£ilor in ÅŸedinÅ£a din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituÅ£ia Romaniei.

 

   
  PREÅžEDINTELE CAMEREI DEPUTAÅ¢ILOR VALER DORNEANU 
    Această lege a fost adoptată de Senat in ÅŸedinÅ£a din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituÅ£ia Romaniei.

 

   
  PREÅžEDINTELE SENATULUI NICOLAE VÄ‚CÄ‚ROIU 
    BucureÅŸti, 21 noiembrie 2001.
    Nr. 678.