Legea Taxei De Poluare (9/2012), Actualizata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare taxa.
(2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost inmatriculat;
b) RNTR 2 - Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) RNTR 7 - Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) scoatere din parcul auto national - orice actiune care are ca rezultat radierea autovehiculului inmatriculat, cu exceptia casarii si dezmembrarii;
e) organ fiscal competent - organul fiscal teritorial in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe;
f) contribuabil - orice persoana fizica sau persoana juridica care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
g) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost inmatriculat;
h) inmatriculare - operatiunea administrativa ce consta in inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare, precum si a numarului de inmatriculare;
i) prima transcriere a dreptului de proprietate - primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
___________
Litera i) a fost suspendata prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 1/2012 incepand cu 31.01.2012 pana la 01.01.2013.

j) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule - taxa prevazuta la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008;
k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa asa cum a fost prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;
l) taxa - reprezinta suma datorata de catre contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3.
Art. 3. - (1) Taxa se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia:
a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
(2) Pentru exceptia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din lege, in cazul autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum si in scopul preluarii si transportarii acestora, la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este mentionat tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul. Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. In sensul art. 3 alin. (5) din lege, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina singura exceptarea de la plata taxei.
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
(3) Pentru exceptiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din lege, mentiunile speciale inscrise de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului sunt, dupa caz:
a) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", iar la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SC ambulanta";
b) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SG alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament servicii de medicina";
c) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SG alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament ajutor de urgenta";
d) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SG alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament descarcerare";
e) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris fie textul "SG pompiera", fie textul "SG alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament de stingere a incendiilor".
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
(1) Exceptiile de la plata taxei, prevazute la art. 3 alin. (1) din lege, se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului.
(2) Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
(3) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului.
(4) Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevazuta in RNTR 7.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat, detinute de catre persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intra in categoria celor exceptate de la plata taxei, cu conditia respectarii prevederilor alin. (3).
(6) In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (1) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.
Art. 4. - (1) Obligatia de plata a taxei intervine:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute la art. 3 si 8;
c) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.
(2) Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
___________
Alineatul (2) a fost suspendat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 1/2012 incepand cu 31.01.2012 pana la 01.01.2013.

Punere in aplicare Art. 4. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 1. -
(1) Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare taxa, reglementata de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se aplica, in conditiile art. 4 din actul normativ mai sus mentionat, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.
(2) Pentru autovehiculele inmatriculate dupa 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania, taxa se achita si in cazul in care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu fac parte din categoria autovehiculelor exceptate ori scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
Art. 5. - (1) Organul fiscal competent calculeaza cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul al taxei, depuse de catre contribuabilul care intentioneaza sa efectueze inmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
___________
*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2012, aplicarea dispozitiilor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.

(2) Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Taxa se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului, pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, iar dovada platii acesteia va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.
Punere in aplicare Art. 5. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 4. -
(1) In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
(3) Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la alin. (1), precum si forma acestuia se aproba prin ordinul prevazut la art. 10 alin. (2).
Art. 3. -
(1) Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:
a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;
c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).
(3) Procedura de stabilire a taxei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).
(5) Taxa se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
(6) In ultima zi lucratoare a lunii, unitatile Trezoreriei Statului transfera in contul 50.17 "Disponibil al fondului pentru mediu", deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Sectorului 6, sumele colectate in contul prevazut la alin. (5).
(7) Transferul sumelor se efectueaza din contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.
(8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continand toate operatiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".
Punere in aplicare Art. 5. - prin Ordin 28/2012 :
ANEXA Nr. 7
Antet Agentia Nationala de Administrare Fiscala
DECIZIE
privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Denumire/Nume si prenume contribuabil: ...............................................
Cod de identificare fiscala ............................
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ............................., str. ........................ nr. ....., bl. .. sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....................
In temeiul dispozitiilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se stabileste diferenta de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pozitiva/negativa, in suma de: ................, calculata ca diferenta intre:
- taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule datorata potrivit legii, in suma de: ..................;
- taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, stabilita prin Decizia nr. ................ privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in suma de: ............... .
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

Aprobat Avizat Intocmit
Functia
................................................ Functia
................................................ Functia
................................................
Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................
Semnatura si stampila
........................ Semnatura
......................................... Semnatura
.........................................
Cod 14.13.02.50/d
ANEXA Nr. 8
CARACTERISTICILE DE TIPARIRE,
modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor deciziilor prevazute in anexele nr. 5-7 la ordin
1. Denumire: "Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule"
1.1. Cod: 14.13.02.50
1.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
1.3. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
1.4. Se difuzeaza: gratuit.
1.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
1.6. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
1.7. Circula:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
1.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: "Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing"
2.1. Cod: 14.13.02.50/l
2.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
2.3. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare;
- contine anexa sub forma tabelara.
2.4. Se difuzeaza: gratuit.
2.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.
2.6. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
2.7. Circula:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
2.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Denumire: "Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule"
3.1. Cod: 14.13.02.50/d
3.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
3.3. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
3.4. Se difuzeaza: gratuit.
3.5. Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de debit pozitive sau negative, in situatii cum sunt: erori materiale aparute in documentatia depusa de contribuabil sau in documentele emise de organul fiscal.
3.6. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.
3.7. Circula:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
3.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA Nr. 2
CERERE
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Subsemnatul/Subscrisa .......................................................................................................... (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal in localitatea ..................................., str. ..................................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ................................., avand C.N.P./C.I.F. ...................................., in temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicit/solicitam calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru autovehiculul categoria .............. marca ........................., tipul/varianta ......................, fabricat in anul .........., avand seria sasiului/numarul de identificare ........................, numarul de omologare ........................, seria cartii de identitate ......................... .
Anexez/Anexam, in copie si in original, urmatoarele documente:
................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................
Solici style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"tantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
......................................................
(numele si prenumele)
Semnatura
.............................
L.S.
.............................
Data
.............................
Cod 14.13.02.50/c
ANEXA Nr. 3
CERERE
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing
Subscrisa ............................................................................... (denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal in localitatea ........................................., str. ........................................................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ..............................................., avand C.U.I. .................................., in temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicitam stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru autovehiculele inscrise in centralizatorul anexat.
Reprez style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"entantul legal al contribuabilului,
......................................................
(numele si prenumele)
Semnatura
.............................
L.S.
.............................
Data
.............................
Cod 14.13.02.50/c.l
Denumirea contribuabilului ..............................
Codul de identificare fiscala .............................
Domiciliul fiscal ................................................
Centralizator privind autovehiculele in leasing
(anexa la cererea nr. /..)

Nr.
crt. Categoria Marca Tipul/Varianta Seria sasiului/ Numarul de identificare Numarul de omologare Data primei inmatriculari Capacitatea
cilindrica
(cm3) Valoarea combinata a emisiei de CO2 (g/km) Motor diesel echipat cu filtru de particule Dotare (aer conditionat/ ABS/airbag)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA Nr. 4
Antet Agentia Nationala de Administrare Fiscala
REFERAT
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Prin cererea inregistrata sub nr. .........../....................., ..................................................................... (denumirea contribuabilului), cod de identificare fiscala .........................., avand domiciliul fiscal in localitatea ..........................................., str. .................................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........................, solicita1):
[] stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in conditiile prevazute de art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 9/2012, a valorii reziduale a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule platite, in situatia scoaterii autovehiculului din parcul auto national;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/2012, a diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
[] restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 9/2012, a diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei.
Pentru stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule au fost depuse de contribuabil urmatoarele documente:
................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
Pe baza documentatiei depuse si a elementelor de calcul prevazute de Legea nr. 9/2012 si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, au rezultat urmatoarele2):
................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Verificat Intocmit
Functia
...................................... Functia
......................................
Numele si prenumele
...................................... Numele si prenumele
......................................
Data
...................................... Data
......................................
Semnatura
...................................... Semnatura
......................................
___________
1) Se bifeaza situatia in cauza.
2) Se detaliaza modul de calcul al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
ANEXA Nr. 5
Antet Agentia Nationala de Administrare Fiscala
DECIZIE
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Denumire/Nume si prenume contribuabil ...............................................
Cod de identificare fiscala ............................
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ......................., str. ....................... nr. ....., bl. .. sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....................
Ca urmare a cererii dvs. inregistrate la organul fiscal sub nr. ............, prin care ati solicitat calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in conditiile prevazute de art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru autovehiculul ........................................................., din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Legea nr. 9/2012, a rezultat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in suma de .................. lei.
La stabilirea taxei s-au avut in vedere urmatoarele1):
................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.
Daca autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul taxei face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta indeplineste conditiile prevazute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:
Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, si sa faca plata taxei pe valoarea adaugata, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente respectivei achizitii intracomunitare.
De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal si care au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, au obligatia sa depuna decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei intracomunitare.

Aprobat Avizat Intocmit
Functia
................................................ Functia
................................................ Functia
................................................
Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................
Semnatura si stampila
........................ Semnatura
......................................... Semnatura
.........................................
___________
1) Se detaliaza modul de calcul al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Cod 14.13.02.50
ANEXA Nr. 6
Antet Agentia Nationala de Administrare Fiscala
DECIZIE
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing
Denumire/Nume si prenume contribuabil: ...............................................
Cod de identificare fiscala ............................
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ............................., str. ........................ nr. ....., bl. .. sc. ..., ap. ...,
judetul/sectorul ....................
Ca urmare a cererii dvs. inregistrate la organul fiscal sub nr. ....../......, prin care ati solicitat calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele cuprinse in Centralizatorul privind autovehiculele in leasing (anexa la respectiva cerere), din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a rezultat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.
Daca autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul taxei face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta indeplineste conditiile prevazute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:
Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, si sa faca plata taxei pe valoarea adaugata, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente respectivei achizitii intracomunitare.
De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal si care au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, au obligatia sa depuna decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei intracomunitare.

Aprobat Avizat Intocmit
Functia
................................................ Functia
................................................ Functia
................................................
Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................ Numele si prenumele
........................................
Semnatura si stampila
........................ Semnatura
......................................... Semnatura
.........................................
Cod 14.13.02.50/l
Denumirea contribuabilului ......................
Codul de identificare fiscala .............................
Domiciliul fiscal ........................................
Centralizator privind taxa pentru emisiile poluante calculata pentru autovehiculele in leasing
(anexa la decizia nr. .............../......................)

Nr.
crt. Categoria Marca Tipul/Varianta Seria sasiului/ Numarul de identificare Numarul de omologare Data primei inmatriculari Capacitatea
cilindrica
(cm3) Valoarea combinata a emisiei de CO2 (g/km) Motor diesel echipat cu filtru de particule Dotare (aer conditionat/ ABS/airbag) Taxa pentru emisiile poluante - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Art. 6. - (1) Suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute la anexele nr. 1-5, dupa cum urmeaza:
a) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:
1. pentru autovehiculele carora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaza pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 gram C02, prevazute la anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei pentru emisiile poluante exprimate in euro/1 cmc, prevazute la anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4, dupa formula:

Suma de plata = [(Ax B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 - E)%,


unde:
A = valoarea combinata a emisiilor de C02, exprimata in grame/km;
B = taxa pentru emisiile poluante, exprimata in euro/1 gram C02, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4;
2. pentru autovehiculele carora le corespunde norma de poluare Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevazute la pct. 1, odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor;
b) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 si pentru care nu este specificata valoarea combinata a emisiilor de C02, dupa formula:

Suma de plata = C x D x (100 - E)/100,


unde:
C = cilindree (capacitatea cilindrica);
D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevazuta in coloana nr. 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 4;
c) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoria carora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu detin omologare europeana de tip si pentru care nu este specificata valoarea combinata a emisiilor de C02;
d) formula prevazuta la lit. b) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 si N3, pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 3.
(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de C02, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu detin omologare europeana de tip a intregului vehicul, aceste elemente se determina in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Cota de reducere a taxei, prevazuta in anexa nr. 4, este stabilita in functie de vechimea autovehiculului.
(4) Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare fata de cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4, in functie de abaterile de la situatia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. In acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 4, majorata cu cota de reducere suplimentara prevazuta in anexa nr. 5. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(5) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 6. -
(1) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata atunci cand autovehiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:
a) rulajul mediu anual standard:
- M1 - 15.000 km;
- N1 - 30.000 km;
- M2 si N2 - 60.000 km;
- M3 si N3 - 100.000 km;
b) starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;
c) dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag;
d) vechimea autovehiculului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultata din cota prevazuta in anexa nr. 4 la lege, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(4) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportarea rulajului afisat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.
(5) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.
(6) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4 la lege.
(7) In cazul prevazut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculeaza dupa formula:
D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),
unde:
D - deprecierea totala;
d1 - deprecierea stabilita in functie de vechime;
d2 - deprecierea stabilita in functie de starea generala;
d3 - deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare.
(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricarui element dintre cele 3 elemente prevazute la alin. (7), dupa caz. In aceasta situatie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egala cu 1.
(9) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de un an intre data primei inmatriculari, stabilita conform prevederilor art. 5 lit. d), si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricatiei", dupa cum urmeaza:

Diferenta vechime (ani) Coeficient d1
> 1 - 2 1,01
> 2 - 3 1,02
> 3 - 4 1,03
> 4 1,04
(10) In cazul in care persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu poate face dovada primei inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art. 6 alin. (7) din lege, luandu-se in calcul ca data de referinta prima zi a anului de fabricatie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.
(11) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) are in vedere alte aspecte decat cele care fac obiectul omologarii si inspectiei tehnice periodice, si anume aspectul exterior si interior al autovehiculului, tinandu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.
(12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Aspectul/ Starea generala Coeficient d2
Standard Inferioara
Aspect exterior 1,0 1,05
Aspect interior 1,0 1,05
(13) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

Dotarea Coeficient d3
Fara aer conditionat 1,05
Fara ABS 1,05
Fara airbag 1,05
(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevazute la alin. (7), se inmulteste cu cota de reducere a taxei prevazuta in anexa nr. 4 la lege, stabilita initial, rezultand noua cota de reducere pentru calculul taxei. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depasi costul operatiunilor de expertiza, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" si se publica pe site-ul acesteia, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme metodologice.
(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele avute in vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare si cota de reducere care decurge din acestea.
(17) Contribuabilul care urmeaza sa efectueze una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atat pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), cat si pentru cazul prevazut la alin. (6). In aceasta situatie, la calculul taxei se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(18) Atunci cand contribuabilul a platit taxa calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, acesta poate solicita recalcularea sumei platite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).
(19) In baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", autoritatea fiscala competenta procedeaza la recalcularea sumei reprezentand taxa.
(20) In situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea rezultata pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa in baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuala a autovehiculului in cauza. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de catre un expert al Corpului expertilor tehnici, care in raportul de expertiza privind evaluarea individuala a autovehiculului va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespunzatoare acelui autovehicul.
(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilita potrivit alin. (20), autoritatea fiscala competenta va proceda la calcularea taxei.
(6) Vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.
(7) Atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei inmatricularii autovehiculului, taxa se calculeaza in functie de anul fabricatiei.
Punere in aplicare Art. 6. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 5. -
Taxa se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:
a) norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 "Numarul de omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:

Norma de poluare Euro Codificare
Non Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5 sau RE
Euro 6/Euro VI E6/R6
1. In cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Sursa de energie", textul "hibrid".
2. Autovehiculelor speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica si care, conform legii, sunt incadrate in categoria N3, avand numar de omologare inscris in cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare dupa cum urmeaza:

Codul specific autovehiculelor cu motoare care respecta normele de poluare chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere Norma Euro de echivalare
H0 Non Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI
b) valoarea combinata a emisiei de CO2, exprimata in g/km, este valoarea inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului", pentru categoria "Autoturism M1" sau "Autoturism M1G" incadrat in norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege;
c) cilindree/capacitatea cilindrica, exprimata in cm3, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului;
d) vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.
In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul taxei este data inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain. In cazul in care din documentul de inmatriculare nu reiese data exacta a primei inmatriculari, se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie;
e) filtru de particule, in cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute din constructie cu filtru de particule, carora li se aplica o reducere de 25% doar daca in cartea de identitate a acestora, la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului", este inscris textul "Filtru de particule". Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este prevazut in documentatia privind omologarea de tip a autovehiculului sau, pentru un autovehicul comercial, a motorului care il echipeaza si, suplimentar pentru autovehiculele rulate, in urma verificarii existentei si starii tehnice a acestuia.
Punere in aplicare Art. 6. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 4. -
(1) In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
(3) Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la alin. (1), precum si forma acestuia se aproba prin ordinul prevazut la art. 10 alin. (2).
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
DECLARATIE
pe propria raspundere
Subsemnatul, ..............................................., reprezentant al Societatii Comerciale .................................................., cu domiciliul/sediul in judetul ........................, municipiul/orasul/comuna ....................., satul ......................, sectorul ................, codul postal ..........., str. ..................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., telefon/fax ..........................., e-mail .............................., posesor al (BI/CI) ..................... seria ................... nr. ................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca autovehiculul marca ....................., tipul/varianta ...................., numarul de identificare ..........................., culoarea ................, are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situatiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in Romania de ................. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Dau prezenta declaratie in vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Data
................. Semnatura
.................
Art. 7. - (1) Contribuabilului care a platit taxa i se restituie valoarea reziduala a acesteia, conform alin. (3), in cazul in care un autovehicul pentru care s-a platit, in Romania, taxa pe poluare pentru autovehicule, definita la art. 2 lit. k), sau taxa prevazuta de prezenta lege este ulterior scos din parcul auto national.
(2) Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
(3) Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului.
(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.
(5) In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.
Punere in aplicare Art. 7. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 8. -
(1) In situatia in care un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevazuta de lege este scos ulterior din parcul auto national, contribuabilul care a platit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia, prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru restituirea sumei prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(4) In sensul art. 7 alin. (3) din lege, la cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:
a) copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;
b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si copie;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;
d) dovada platii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie si in original.
(5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul legal de solutionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentand valoare reziduala a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(6) Suma reprezentand valoarea reziduala a taxei se restituie de unitatile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".
(7) In cazul in care suma prevazuta la alin. (6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 "Disponibil al Fondului pentru mediu", in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.
(8) Documentele originale prevazute la alin. (4) lit. b), c) si d) se restituie dupa verificarea acestora.
Punere in aplicare Art. 7. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
CERERE DE RESTITUIRE
Catre ..................................................................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa ...................................................................................., cu domiciliul/sediul in localitatea .................., (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ........................., avand C.N.P./C.U.I. .................................., in temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand1):
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferente calculate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plata la Trezoreria Statului nr. ............/............, in cuantum de ................ lei, a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Codul fiscal, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca .................., tipul/varianta ..................., fabricat in anul ......., avand numarul de inmatriculare ...................., numarul de identificare .........................................................., seria cartii de identitate ........................2).
Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze3):
() in contul bancar nr........................, deschis la..........................................;
() in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
......................................................
(numele si prenumele)
Semnatura
.............................
L.S.
.............................
Data
.............................
___________
1) Se bifeaza situatia in cauza.
2) Nu se completeaza in situatia in care se solicita valoarea reziduala a taxei.
3) Se indica modalitatea agreata pentru restituire.
Punere in aplicare Art. 7. - prin Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea n... din 19/01/2012 :
1. Cadru general
1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:
a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
b) diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia;
c) valoarea reziduala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de taxe platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.
1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.
1.4. In vederea stabilirii diferentelor de taxe platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.
1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.
1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.
1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.
1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.
1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.
1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de taxe platite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitatii Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire, o copie a documentului care atesta plata, precum si confirmarea platii, utilizand in acest scop formularul "Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
3. Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare valoarea reziduala a taxei, prevazute la art. 7 alin. (2) din lege.
3.2. Contribuabilului care a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i se restituie valoarea reziduala a acesteia atunci cand autovehiculul pentru care s-a platit taxa in Romania este scos din parcul auto national.
3.3. Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.
3.4. Restituirea valorii reziduale a taxei se face la cererea contribuabilului prevazut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.
3.5. La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:
a) copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;
b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si in copie;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;
d) dovada platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie sau in original.
3.6. In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prevederilor legale, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.
3.7. In vederea restituirii valorii reziduale a taxei, procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile,
b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica "cod fiscal platitor" codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.
5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL III Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012
6.1. In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii si pentru care a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, iar proprietarului platitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care atesta aceasta situatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.
6.2. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 nu se elibereaza in cazul autovehiculelor care la momentul inmatricularii faceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe. De asemenea, adeverinta nu se elibereaza in cazul autovehiculelor inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2010, carora le corespunde norma de poluare Euro 5, pentru care, la momentul inmatricularii, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era 0.
6.3. In vederea eliberarii adeverintei prevazute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin, insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare.
6.4. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica in baza de date centralizata privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, daca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduala a taxei a fost sau nu restituita pentru autovehiculul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania.
6.5. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
Punere in aplicare Art. 7. - prin Ordin 85/2012 :
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Aprob style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"
Conducatorul unitatii fiscale,
.............................................
REFERAT
privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ........../data ................
In temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................din data de ........................ depusa de catre ....................................., CIF .........................., insotita de documentatia prevazuta in anexa, precum si *):
___________
*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinarii diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
( ) Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ........................ din data de ......................, a fost achitata ................................**), in cuantum de ........................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ....................., tipul/varianta ........................, fabricat in anul ............., avand numarul de inmatriculare ............................, numarul de identificare ..........................................., seria cartii de identitate ............................;
___________
**) Va fi indicata taxa care a fost platita prin documentul mentionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. .............. din data de ......................., potrivit caruia taxa este in cuantum de ............................lei;
( ) Documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ............. din data de ................../Documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului nr. ............. din data de ..................... ***),
___________
***) Se va indica unul din cele doua documente, dupa caz.
( ) Hotararea judecatoreasca nr. ................ din data de ......................, emisa de .............................., definitiva si irevocabila,
propunem aprobarea sumei de ................. lei, reprezentand ****):
___________
****) Va fi indicata natura sumei aprobate la restituire.
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) diferente de taxe platite;
( ) valoare reziduala a taxei;
( ) cheltuieli banesti;
( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante stabilite in sarcina contribuabilului care solicita restituirea, suma aprobata pentru restituire va fi diminuata cu aceste obligatii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Seful compartimentului,
...................................
Semnatura ...................... Intocmit la data de ...............
Inspector,
........................................
ANEXA Nr. 6
CERERE
de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/ taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei
Nr. ................/data ................
Catre .................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, ................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................, str. ....................................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, judetul/sectorul ......................................, avand C.N.P./C.U.I...................................., in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, solicit/solicitam atestarea faptului ca nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei pentru autoturismul/autovehiculul marca ......................, tipul/varianta ..........................., fabricat in anul ..........., avand numarul de inmatriculare ....................., numarul de identificare .........................................................., seria cartii de identitate ........................
Contri style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"buabilul/Reprezentantul legal
al contribuabilului,
..................................
(numele si prenumele)

Semnatura
..............................
L.S.
.....................

Data
.......................
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
ADEVERINTA
prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei
Nr. ........../data ................
Catre
Numele si prenumele contribuabilului ..........................
C. N.P./NIF...........................................
Localitatea ...................., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ., ap. ..., et. ..., judetul/sectorul .............................
In urma Cererii dumneavoastra nr. ............ din data de ..............., conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, se atesta, in baza datelor detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala la data de .............., faptul ca pentru autoturismul/autovehiculul marca ......................, tipul/varianta ......................., fabricat in anul ............., avand numarul de inmatriculare ....................., numarul de identificare .........................................................., seria cartii de identitate ......................., a fost/nu a fost*) restituita taxa de poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei.
___________
*) Se atesta daca a fost sau nu restituita taxa de poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conduc style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"atorul unitatii fiscale,
............................................
Punere in aplicare Art. 7. - prin Ordin 85/2012 :
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Compartimentul compensare/restituire
Catre
Unitatea Trezoreriei Statului ....................
ADRESA
de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
In temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................. din data de ....................... si Chitanta/ Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ................. din data de ......................., anexata/anexat,
va rugam sa confirmati virarea sumei platite de catre ............................................................................, (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) cu domiciliu/sediul in localitatea .................................., str. .............................. nr. .., bl. .., sc. ., ap. ..., judetul/sectorul ............................., avand C.N.P./C.U.I. ............................, cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Seful compartimentului,
.....................................
Semnatura ................... Intocmit la data de ........
Inspector,
.................................

Unitatea Trezoreriei Statului
..............................................................................................
Confirmam incasarea sumei de .................................... lei, platita cu Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. .................................. din data de ........................., cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Conducatorul unitatii
Trezoreriei Statului,
.................................................
Data ..................
Seful compartimentului,
................................................
ANEXA Nr. 4
CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ................/data ..........................................
Catre .................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, .................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................., str. ....................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ......................................., avand C.N.P./C.U.I. ................................., in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei de ............................, achitata cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ............./.................., in cuantum de ..................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ......................, tipul/varianta ......................, fabricat in anul ..............., avand numarul de inmatriculare .............................., numarul de identificare ................................................., seria cartii de identitate ......................., precum si a cheltuielilor banesti in cuantum de ....................... lei si cheltuielile ocazionate de executarea silita in cuantum de ...................lei, potrivit Hotararii judecatoresti nr. .............../................ emise de ..........................., definitiva si irevocabila, anexata in copie legalizata la prezenta.
___________
*) Va fi indicata taxa achitata si pentru care se solicita restituirea potrivit hotararii judecatoresti.
Mentionez/Mentionam ca am luat cunostinta ca din suma de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal competent eventualele obligatii fiscale datorate si neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze**):
___________
**) Contribuabilul persoana fizica va indica modalitatea agreata pentru restituire, iar contribuabilul persoana juridica va indica in mod obligatoriu contul bancar in care doreste restituirea.
( ) in contul bancar nr. ................., deschis la ........................;
( ) in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.
Contri style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"buabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
..................................
(numele si prenumele)

Semnatura
.....................

L.S.
.....................

Data ...............
Art. 8. - (1) Taxa nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
a) Incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cuantumul taxei se reduce cu 25%.
Punere in aplicare Art. 8. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
CERERE DE RESTITUIRE
Catre ..................................................................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa ...................................................................................., cu domiciliul/sediul in localitatea .................., (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ........................., avand C.N.P./C.U.I. .................................., in temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand1):
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferente calculate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plata la Trezoreria Statului nr. ............/............, in cuantum de ................ lei, a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Codul fiscal, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca .................., tipul/varianta ..................., fabricat in anul ......., avand numarul de inmatriculare ...................., numarul de identificare .........................................................., seria cartii de identitate ........................2).
Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze3):
() in contul bancar nr........................, deschis la..........................................;
() in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
......................................................
(numele si prenumele)
Semnatura
.............................
L.S.
.............................
Data
.............................
___________
1) Se bifeaza situatia in cauza.
2) Nu se completeaza in situatia in care se solicita valoarea reziduala a taxei.
3) Se indica modalitatea agreata pentru restituire.
Art. 9. - (1) Suma reprezentand taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (4).
(3) In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in functie de operatiunile aferente expertizei tehnice si nu poate depasi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" se prezinta de catre platitorul taxei organului fiscal competent.
(7) La primirea documentului prevazut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxa fata de cea platita cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(8) In cazuri bine intemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
Punere in aplicare Art. 9. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 9. -
(1) In cazul contestarii taxei platite, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de taxa fata de cea platita.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
a) dovada platii taxei;
b) documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.
(5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(6) Suma reprezentand diferenta de taxa se restituie de unitatile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".
(7) In cazul in care suma prevazuta la alin. (6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 "Disponibil al Fondului pentru mediu", in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
CERERE DE RESTITUIRE
Catre ..................................................................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa ...................................................................................., cu domiciliul/sediul in localitatea .................., (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ........................., avand C.N.P./C.U.I. .................................., in temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand1):
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
() diferente calculate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plata la Trezoreria Statului nr. ............/............, in cuantum de ................ lei, a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Codul fiscal, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca .................., tipul/varianta ..................., fabricat in anul ......., avand numarul de inmatriculare ...................., numarul de identificare .........................................................., seria cartii de identitate ........................2).
Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze3):
() in contul bancar nr........................, deschis la..........................................;
() in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
......................................................
(numele si prenumele)
Semnatura
.............................
L.S.
.............................
Data
.............................
___________
1) Se bifeaza situatia in cauza.
2) Nu se completeaza in situatia in care se solicita valoarea reziduala a taxei.
3) Se indica modalitatea agreata pentru restituire.
Punere in aplicare Art. 9. - prin Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea n... din 19/01/2012 :
4. Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia
4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand diferente de taxa rezultate in urma contestarii acesteia, potrivit prevederilor art. 9 din lege.
4.2. Contribuabilul care a platit taxa pentru emisiile poluate provenite de la autovehicule si care face dovada faptului ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea luata initial in calculul taxei, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", poate solicita organului fiscal competent restituirea diferentei de taxa rezultate in urma contestarii. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.
4.3. La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
a) dovada platii taxei;
b) documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.
4.4. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii, procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile,
b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica "cod fiscal platitor" codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.
5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.
1. Cadru general
1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:
a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
b) diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia;
c) valoarea reziduala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de taxe platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.
1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.
1.4. In vederea stabilirii diferentelor de taxe platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.
1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.
1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.
1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.
1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.
1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.
1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de taxe platite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitatii Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire, o copie a documentului care atesta plata, precum si confirmarea platii, utilizand in acest scop formularul "Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
Punere in aplicare Art. 9. - prin Ordin 85/2012 :
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Aprob style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"
Conducatorul unitatii fiscale,
.............................................
REFERAT
privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ........../data ................
In temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................din data de ........................ depusa de catre ....................................., CIF .........................., insotita de documentatia prevazuta in anexa, precum si *):
___________
*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinarii diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
( ) Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ........................ din data de ......................, a fost achitata ................................**), in cuantum de ........................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ....................., tipul/varianta ........................, fabricat in anul ............., avand numarul de inmatriculare ............................, numarul de identificare ..........................................., seria cartii de identitate ............................;
___________
**) Va fi indicata taxa care a fost platita prin documentul mentionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. .............. din data de ......................., potrivit caruia taxa este in cuantum de ............................lei;
( ) Documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ............. din data de ................../Documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului nr. ............. din data de ..................... ***),
___________
***) Se va indica unul din cele doua documente, dupa caz.
( ) Hotararea judecatoreasca nr. ................ din data de ......................, emisa de .............................., definitiva si irevocabila,
propunem aprobarea sumei de ................. lei, reprezentand ****):
___________
****) Va fi indicata natura sumei aprobate la restituire.
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) diferente de taxe platite;
( ) valoare reziduala a taxei;
( ) cheltuieli banesti;
( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante stabilite in sarcina contribuabilului care solicita restituirea, suma aprobata pentru restituire va fi diminuata cu aceste obligatii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Seful compartimentului,
...................................
Semnatura ...................... Intocmit la data de ...............
Inspector,
........................................
Punere in aplicare Art. 9. - prin Ordin 85/2012 :
ANEXA Nr. 4
CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ................/data ..........................................
Catre .................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, .................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................., str. ....................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ......................................., avand C.N.P./C.U.I. ................................., in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei de ............................, achitata cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ............./.................., in cuantum de ..................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ......................, tipul/varianta ......................, fabricat in anul ..............., avand numarul de inmatriculare .............................., numarul de identificare ................................................., seria cartii de identitate ......................., precum si a cheltuielilor banesti in cuantum de ....................... lei si cheltuielile ocazionate de executarea silita in cuantum de ...................lei, potrivit Hotararii judecatoresti nr. .............../................ emise de ..........................., definitiva si irevocabila, anexata in copie legalizata la prezenta.
___________
*) Va fi indicata taxa achitata si pentru care se solicita restituirea potrivit hotararii judecatoresti.
Mentionez/Mentionam ca am luat cunostinta ca din suma de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal competent eventualele obligatii fiscale datorate si neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze**):
___________
**) Contribuabilul persoana fizica va indica modalitatea agreata pentru restituire, iar contribuabilul persoana juridica va indica in mod obligatoriu contul bancar in care doreste restituirea.
( ) in contul bancar nr. ................., deschis la ........................;
( ) in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.
Contri style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"buabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
..................................
(numele si prenumele)

Semnatura
.....................

L.S.
.....................

Data ...............
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Compartimentul compensare/restituire
Catre
Unitatea Trezoreriei Statului ....................
ADRESA
de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
In temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................. din data de ....................... si Chitanta/ Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ................. din data de ......................., anexata/anexat,
va rugam sa confirmati virarea sumei platite de catre ............................................................................, (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) cu domiciliu/sediul in localitatea .................................., str. .............................. nr. .., bl. .., sc. ., ap. ..., judetul/sectorul ............................., avand C.N.P./C.U.I. ............................, cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Seful compartimentului,
.....................................
Semnatura ................... Intocmit la data de ........
Inspector,
.................................

Unitatea Trezoreriei Statului
..............................................................................................
Confirmam incasarea sumei de .................................... lei, platita cu Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. .................................. din data de ........................., cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Conducatorul unitatii
Trezoreriei Statului,
.................................................
Data ..................
Seful compartimentului,
................................................
Art. 10. - Stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 11. - Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.
Art. 12. - (1) In cazul in care taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili incepand cu 1 iulie 2008 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Taxa rezultata ca diferenta dintre suma achitata de contribuabil cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie in termenul de prescriptie prevazut de legea fiscala, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Punere in aplicare Art. 12. - prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile polu... din 11/01/2012 :
Art. 7. -
(1) Sumele prevazute la art. 12 din lege se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru restituirea sumelor prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(3) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul, pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.
(5) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.
Punere in aplicare Art. 12. - prin Ordin 85/2012 :
1. Cadru general
1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:
a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
b) diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia;
c) valoarea reziduala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de taxe platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.
1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.
1.4. In vederea stabilirii diferentelor de taxe platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.
1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.
1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.
1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.
1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.
1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.
1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de taxe platite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitatii Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire, o copie a documentului care atesta plata, precum si confirmarea platii, utilizand in acest scop formularul "Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenta intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule in cuantumul stabilit conform prevederilor legale si care solicita restituirea diferentei de taxe platite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.
2.2. La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
2.3. In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza documentele prevazute la pct. 2.2, in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.
2.4. In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, contribuabilul va depune, in original si in copie, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari sau anul fabricatiei, dupa caz.
2.5. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea acestora si certificarea lor "conform cu originalul" pe copiile care raman la organul fiscal competent, in cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2.6. Compartimentul de specialitate procedeaza la verificarea operatiunii de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, dupa caz, solicitand in scris, de indata, unitatii Trezoreriei Statului confirmarea platii, care va fi facuta de catre aceasta in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.
2.7. Concomitent, in vederea stabilirii diferentei de taxe platite, potrivit prevederilor art. 12 din lege, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale o copie a cererii de restituire, insotita de documentatia depusa de contribuabil.
2.8. Pe baza elementelor de calcul prevazute de lege si de normele metodologice date in aplicarea acesteia, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale stabileste valoarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si intocmeste in acest scop un referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare. In vederea calcularii diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platite de contribuabil si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, compartimentul de specialitate intocmeste referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin.
2.9. In vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil, si aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
2.10. In situatia in care, ca urmare a verificarilor efectuate, se confirma virarea sumei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, precum si existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilita prin referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin se compenseaza cu obligatiile de plata restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se intocmeste, in 3 exemplare, nota privind compensarea obligatiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale.
2.11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste atat nota de restituire, cat si decizia de restituire a acestor sume.
2.12. Decizia de restituire, impreuna cu nota de restituire se intocmeste, si in cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand, in urma verificarilor efectuate potrivit pct. 2.9., nu se constata in sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.
2.13. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, in contul bancar indicat de catre contribuabil prin cererea sa de restituire ori in numerar, dupa caz, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".
2.14. In situatia in care sumele prevazute la pct. 2.13 nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 "Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii compensarii/restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu are obligatia de a vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 "Disponibil al fondului pentru mediu", in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.
2.15. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma.
2.16. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, in cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
2.17. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.14, cand programarea se realizeaza in cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare efectuarii restituirii de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Data la care a fost programat contribuabilul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.
2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si/sau ale notei de compensare, dupa caz.
2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al instiintarii de restituire si/sau al notei de compensare, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
2.21. In situatia in care contribuabilul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.
2.22. Dupa efectuarea compensarii si/ori a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile lucratoare.
2.23. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile lucratoare.
2.24. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a diferentelor de taxe platite se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.25. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, se gestioneaza informatic de catre organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.
2.26. In vederea realizarii unei baze de date centralizate, conform anexei nr. 5 la ordin, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile si restituite de catre aceasta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sau de la data restituirii ulterioare de catre aceasta institutie a unor eventuale sume.
CAPITOLUL II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile,
b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica "cod fiscal platitor" codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.
5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Compartimentul compensare/restituire
Catre
Unitatea Trezoreriei Statului ....................
ADRESA
de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
In temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................. din data de ....................... si Chitanta/ Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ................. din data de ......................., anexata/anexat,
va rugam sa confirmati virarea sumei platite de catre ............................................................................, (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) cu domiciliu/sediul in localitatea .................................., str. .............................. nr. .., bl. .., sc. ., ap. ..., judetul/sectorul ............................., avand C.N.P./C.U.I. ............................, cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Seful compartimentului,
.....................................
Semnatura ................... Intocmit la data de ........
Inspector,
.................................

Unitatea Trezoreriei Statului
..............................................................................................
Confirmam incasarea sumei de .................................... lei, platita cu Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. .................................. din data de ........................., cu titlu de:
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
Conducatorul unitatii
Trezoreriei Statului,
.................................................
Data ..................
Seful compartimentului,
................................................
ANEXA Nr. 4
CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ................/data ..........................................
Catre .................................... (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, .................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................., str. ....................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ......................................., avand C.N.P./C.U.I. ................................., in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei de ............................, achitata cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ............./.................., in cuantum de ..................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ......................, tipul/varianta ......................, fabricat in anul ..............., avand numarul de inmatriculare .............................., numarul de identificare ................................................., seria cartii de identitate ......................., precum si a cheltuielilor banesti in cuantum de ....................... lei si cheltuielile ocazionate de executarea silita in cuantum de ...................lei, potrivit Hotararii judecatoresti nr. .............../................ emise de ..........................., definitiva si irevocabila, anexata in copie legalizata la prezenta.
___________
*) Va fi indicata taxa achitata si pentru care se solicita restituirea potrivit hotararii judecatoresti.
Mentionez/Mentionam ca am luat cunostinta ca din suma de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal competent eventualele obligatii fiscale datorate si neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze**):
___________
**) Contribuabilul persoana fizica va indica modalitatea agreata pentru restituire, iar contribuabilul persoana juridica va indica in mod obligatoriu contul bancar in care doreste restituirea.
( ) in contul bancar nr. ................., deschis la ........................;
( ) in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.
Contri style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"buabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
..................................
(numele si prenumele)

Semnatura
.....................

L.S.
.....................

Data ...............
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
INSTIINTARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ........../data ................
Catre
Numele si prenumele contribuabilului ..........................
C. N.P./NIF...........................................
Localitatea ...................., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ., ap. ..., et. ..., judetul/sectorul .............................
Ca urmare a Cererii dumneavoastra de restituire nr. .................... din data de ..................., conform dispozitiilor*):
___________
*) Vor fi indicate dispozitiile legale pe care s-a intemeiat cererea de restituire.
( ) art. 7 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) art. 9 din Legea nr. 9/2012;
( ) art. 12 alin. (1) din Legea nr. 9/2012;
( ) art. 12 alin. (3) din Legea nr. 9/2012;
( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile,
si a compensarii sumei de .................. lei cu obligatiile fiscale neachitate inregistrate, a rezultat de restituit suma de .................. lei.
In vederea restituirii in numerar a acestei sume este necesar sa va prezentati in data de ............. la Trezoreria ...................., cu sediul in str. ......................... nr. ..., judetul/sectorul ...................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentand la ghiseu aceasta instiintare si buletinul/cartea dumneavoastra de identitate.
Conduc style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"atorul unitatii fiscale,
.........................................

Unitatea Trezoreriei Statului
............................................
Aprobat programare pentru ridicarea numerarului in data de .................
Conducatorul unitatii Trezoreriei Statului,
..............................
Data ...................
Seful compartimentului,
.................
ANEXA Nr. 5
EVIDENTA
cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile


Nr. crt. Numele si prenumele/ Denumirea solicitantului
Codul de identificare fiscala Cereri de
restituire Natura sumei aprobate la restituire *) Datele de identificare ale autovehiculului Nr. documentului prin care
s-a aprobat restituirea Data documentului prin care
s-a aprobat restituirea
Sume aprobate la restituire**)
Institutia care a restituit (ANAF/AFM)

Observatii

Nr.
Data
Marca Tipul/ Varianta Anul fabricatiei Nr. de inmatriculare Nr. de identificare Seria cartii de identitate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


*) Se va mentiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
- taxa pe poluare pentru autovehicule;
- taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
- taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
- diferente de taxe platite;
- valoarea reziduala a taxei;
- cheltuieli banesti;
- alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
**) Se vor mentiona sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire pana la intrarea in vigoare a Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevazut in anexa nr. 8 la acelasi ordin.
Punere in aplicare Art. 12. - prin Ordin 85/2012 :
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice ......................../
Administratia Finantelor Publice ................................../
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili .........................
Str. ........................... nr. ..., localitatea ..........................
Aprob style="padding-top:0;padding-bottom:0;padding-left:0;padding-right:0;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size: 11 px;font-family: Arial;font-style: normal;color: #0000FF"
Conducatorul unitatii fiscale,
.............................................
REFERAT
privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile
Nr. ........../data ................
In temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
si avand in vedere Cererea de restituire nr. ................din data de ........................ depusa de catre ....................................., CIF .........................., insotita de documentatia prevazuta in anexa, precum si *):
___________
*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinarii diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
( ) Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr. ........................ din data de ......................, a fost achitata ................................**), in cuantum de ........................... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ....................., tipul/varianta ........................, fabricat in anul ............., avand numarul de inmatriculare ............................, numarul de identificare ..........................................., seria cartii de identitate ............................;
___________
**) Va fi indicata taxa care a fost platita prin documentul mentionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. .............. din data de ......................., potrivit caruia taxa este in cuantum de ............................lei;
( ) Documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice nr. ............. din data de ................../Documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului nr. ............. din data de ..................... ***),
___________
***) Se va indica unul din cele doua documente, dupa caz.
( ) Hotararea judecatoreasca nr. ................ din data de ......................, emisa de .............................., definitiva si irevocabila,
propunem aprobarea sumei de ................. lei, reprezentand ****):
___________
****) Va fi indicata natura sumei aprobate la restituire.
( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
( ) taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) diferente de taxe platite;
( ) valoare reziduala a taxei;
( ) cheltuieli banesti;
( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante stabilite in sarcina contribuabilului care solicita restituirea, suma aprobata pentru restituire va fi diminuata cu aceste obligatii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Seful compartimentului,
...................................
Semnatura ...................... Intocmit la data de ...............
Inspector,
........................................
Art. 13. - Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile in sarcina statului, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
Art. 14. - In termen de 15 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Padurilor impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.
Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, si Hotararea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucuresti, 6 ianuarie 2012,
Nr. 9.


ANEXA Nr. 1


NIVELUL
taxei pentru emisiile poluante in functie de emisia de dioxid de carbon


Norma de poluare1) Emisia de dioxid de carbon
- grame C02/km - Nivelul taxei pentru emisiile poluante
- euro/1 gram C02 -
Hibride, electrice - 0
Euro 6 - 0
Euro 5, Euro 4, Euro 3 0
121-150 0,5
151-180 1,0
181-210 2,0
211-240 4,0
241-270 6,0
>/=271 8,0
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor pentru Euro 5 si Euro 6;
- directivele 98/69/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind masurile care urmeaza a fi adoptate impotriva poluarii aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum si modificarea Directivei 70/220/CEE si 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 si Euro 4.


ANEXA Nr. 2


NIVELUL
taxei pentru emisiile poluante in functie de norma de poluare


Norma de poluare1) Cilindree Capacitatea cilindrica - cmc - Nivelul taxei pentru emisiile poluante - euro/1 cmc -
Hibride, electrice 0
Euro 62)
Euro 5 <=1.200


0,065
1.201-1.400 0,130
1.401-1.600 0,195
1.601-2.000 0,260
2.001-3.000 0,325
>3.000 0,390
Euro 4 <=1.200


0,50
1.201-1.400 0,67
1.401-1.600 0,90
1.601-2.000 1,80
2.001-3.000 2,25
>3.000 2,70
Euro 3 <=1.200 1,30
1.201-1.400 2,34
1.401-1.600 3,51
1.601-2.000 4,68
2.001-3.000 5,85
>3.000 7,02
Euro 2 <=1.200 3,00
1.201-1.400 4,50
1.401-1.600 6,75
1.601-2.000 9,00
2.001-3.000 11,25
>3.000 16,00
Euro 1 <=1.200 6,60
1.201-1.400 9,90
1.401-1.600 14,85
1.601-2.000 19,80
2.001-3.000 24,75
> 3.000 29,70
Non-Euro <=1.200 15,80
1.201-1.400 23,77
1.401-1.600 35,62
1.601-2.000 47,55
2.001-3.000 70,00
> 3.000 95,10
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor pentru Euro 5 si Euro 6;
- Directiva 98/69/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind masurile care urmeaza a fi adoptate impotriva poluarii aerului cu emisii poluante provenind de la autovehicule, precum si modificarea Directivei 70/220/CEE si Directiva 2002/80/CE a Comisiei din 3 octombrie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 3 si Euro 4;
- directivele 94/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 martie 1994 privind masurile care trebuie luate impotriva poluarii aerului prin emisiile autovehiculelor si de modificare a Directivei 70/220/CEE si 96/69/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 octombrie 1996 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisii provenite de la autovehicule pentru Euro 2;
- directivele 91/441/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule si 93/59/CEE a Consiliului din 28 iunie 1993 de modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile preconizate impotriva poluarii aerului cu emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru Euro 1.
2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a Normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007.


ANEXA Nr. 3


NIVELUL
taxei pentru emisiile poluante pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3


Norma de poluare1) Nivelul taxei pentru emisiile poluante
- euro/1 cmc -
Euro 6/VI2) 0
Euro 5/V 0,05
Euro 4/IV 0,25
Euro 3/III 0,5
Euro 2/II 2
Euro 1/1 4
Non-Euro 9
1) Norma de poluare este cea stabilita prin:
- directivele 1999/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile care trebuie luate impotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule si emisiile de poluanti gazosi provenind de la motoarele cu aprindere prin scanteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule si de modificare a Directivei 88/77/CEE si 2005/55/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la masurile care trebuie luate impotriva emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule si impotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scanteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
- directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile care trebuie luate impotriva emisiilor de poluanti gazosi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule si 96/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislatiilor statelor membre cu privire la masurile care trebuie luate impotriva emisiilor de gaze si macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;
- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a Normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.


ANEXA Nr. 4


GRILA
privind cotele de reducere a taxei pentru emisiile poluante


Vechimea autovehiculului Cota de reducere
- % -
nou 0
3
> 1 luna - 3 luni inclusiv 5
> 3 luni - 6 luni inclusiv 8
> 6 luni - 9 luni inclusiv 10
> 9 luni - 1 an inclusiv 13
> 1 an - 2 ani inclusiv 21
> 2 ani - 3 ani inclusiv 28
> 3 ani - 4 ani inclusiv 33
> 4 ani - 5 ani inclusiv 38
> 5 ani - 6 ani inclusiv 43
> 6 ani - 7 ani inclusiv 49
> 7 ani - 8 ani inclusiv 55
> 8 ani - 9 ani inclusiv 61
> 9 ani - 10 ani inclusiv 66
> 10 ani - 11 ani inclusiv 73
> 11 ani - 12 ani inclusiv 79
> 12 ani - 13 ani inclusiv 84
> 13 ani - 14 ani inclusiv 89
peste 14 ani 90

ANEXA Nr. 5

GRILA
privind cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului


Categoria de autovehicul Diferenta dintre rulajul mediu anual real si rulajul mediu anual standard
(km) Cota de reducere suplimentara
(%)
M1 <5.000


0
5.001-10.000 0,5
10.001-15.000 0,75
15.001-20.000 1,0
20.001-25.000 1,25
25.001-30.000 1,5
> 30.001 1,75
N1 <10.000


0
10.001-20.000 0,5
20.001-30.000 0,75
30.001-40.000 1,0
40.001-50.000 1,25
> 50.001 1,5
M2 si N2 <15.000


0
15.001-30.000 0,5
30.001-45.000 0,75
45.001-60.000 1,0
60.001-75.000 1,25
> 75.001 1,5
M3 si N3 <25.000


0
25.001-50.000 0,5
50.001-100.000 0,75
100.001-150.000 1,0
150.001-200.000 1,25
> 200.001 1,5