Programul PRIMA CASA

Avand in vedere:
- implementarea masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru sustinerea sectoarelor economice prioritare;
- deblocarea procesului de creditare si dinamizarea activitatii de constructii cu efecte asupra cresterii economice si asupra crearii de noi locuri de munca;
- facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia de imobile pentru locuit in actualul context al crizei financiare si economice,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Se aproba programul «Prima casa», denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Locuintele pot fi construite de beneficiarii care detin in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta sau prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 21.10.2010.

(11) Prin locuinta in sensul programului «Prima casa» se intelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Legea nr. 368/2009 incepand cu 30.11.2009.

(2) Beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

b) achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
c) are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.

(31) Finantatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate in cadrul Programului, in conditiile impartirii proportionale a riscurilor si a pierderilor intre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N, si finantator. Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. si finantatori.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(32) In limita plafonului alocat si utilizat, finantatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul sa transfere portofoliul de credite acordate catre alti finantatori eligibili din cadrul Programului, fara a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele in curs de derulare, cu conditia notificarii beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate raman valabile fara indeplinirea altor formalitati. Conditiile privind transferul, precum si orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Legea nr. 368/2009 incepand cu 30.11.2009.

(5) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), conditiile de acordare a acestora si de eligibilitate a bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Prima casa", precum si regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului "Prima casa".
(7) In baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul Programului se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul prevazut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(71) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.
___________
Alineatul (71) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(72) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.
___________
Alineatul (72) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(73) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte in cadrul Programului. Ipoteca instituita in conditiile alin. (71), respectiv alin. (72) asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare se intabuleaza dupa ce in prealabil a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara.
___________
Alineatul (73) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(74) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), finantatorul este abilitat sa isi exprime acordul pentru preluarea finantarii garantate si a locuintei/locuintei viitoare de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului si/sau alte persoane stabilite in normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului.
___________
Alineatul (74) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(75) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), prevederile legislatiei in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si servitute, precum si a oricaror alte servituti de interes public, se aplica in mod corespunzator.
___________
Alineatul (75) a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.

(81) Dispozitiile art. 154 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul executarii silite pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.
___________
Alineatul (81) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.

(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garantie, in cadrul procedurii de executare silita prevazute la alin. (8), se efectueaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Sumele incasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) si (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3) si (31).
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(101) Prevederile alin. (8), (81) si (9) se aplica si in cazul in care asupra bunurilor imobile achizitionate prin Program este instituita ipoteca de rang I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), atat in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cat si a finantatorului.
___________
Alineatul (101) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(102) Prin exceptie de la prevederile art. 171 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate potrivit alin. (101) se distribuie proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), dupa deducerea cheltuielilor de orice fel, facute de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie.
___________
Alineatul (102) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(103) Daca creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (102), fie in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala iau masuri de executare silita exclusiv pentru creanta bugetara in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (103) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 incepand cu 04.04.2011.

(11) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.
Art. 2. Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 incepand cu 16.04.2010.
Art. 3. - (1) Pentru sustinerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se suplimenteaza in anul 2010 cu suma totala de 223.000.000 lei, divizata in 4 transe trimestriale.
(2) In cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea «Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie» se inlocuieste cu sintagma «autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii».