Notar Badarau Stela

Adresa: Str. Anastasie Panu nr. 20, bl. H 1, parter Iasi , judet Iasi
Telefon: 0232214875, 0722341166
E-mail: stela_badarau@yahoo.com