Notar Balan Vasile

Adresa: B-dul Republicii, bl.68, ap.1, Onesti , judet Bacau

Telefon: 0234316530, 0234306028

Email: bnp_vasile_balan@yahoo.com