Notar Biris Carmen Alina

Adresa: Str. G-ral Magheru nr.38 bl. M,ap.21, Oradea , judet Bihor

Telefon: 0359438948, 0745040332

Email: biris.carmen@yahoo.com