Notar Bocancea Carmen

Adresa: B-dul Pacii nr.7, bl.16C, sc.1, ap.2 Bucuresti , sector 6
Telefon: 0722344952
E-mail: carmennotariat@yahoo.com