Notar Bojan Elena Luminita

Adresa: B-dul Grivitei nr. 64, bl. 5, ap. 3, Brasov , judet Brasov

Telefon: 0268416147, 0268419812

Email: bnpbojan@yahoo.com