Notar Boldut Ioan

Adresa: Piata Unirii nr. 10, ap. 15, Cluj Napoca , judet Cluj

Telefon: 0264594892, 0264593063

Email: ovidiu_boldut@yahoo.com